I модул: Организационно – структурни въпроси и планиране на строителното предприятие: Историческо развитие на строителното предприятие Като предприятие „Хидрострой “ гр. Сливен функционира от 1974 г. Настоящото дружество „Конструс”страница1/4
Дата21.06.2018
Размер308.5 Kb.
#75211
  1   2   3   4
I модул: Организационно – структурни въпроси и планиране на строителното предприятие:

 1. Историческо развитие на строителното предприятие

Като предприятие „Хидрострой “ - гр. Сливен функционира от 1974 г. Настоящото дружество „Конструс” ООД е правоприемник на „Хидрострой“ и осъществява същата дейност.

„Хидростроител“ ООД - гр. Сливен е регистрирано първоначално като ЕООД с решение 2622/17.07.1991г. със 100% държавно участие.След осъществената приватизационна сделка, с решение 1038/07.07.1997г. на Сливенски окръжен съд са вписани следните промени по партидата на дружеството: заменя се ЕООД с ООД; вписва се като съдружник „Хидрострой Сливен“ АД с квота 13 160.8 дяла =80% от капитала.С влязъл в сила договор от 19.01.1998г., МРРБ в качеството си на орган по чл.3 от ЗППДОБП е прехвърлил общ дял от 3290.2 дяла, представляващи 20% от капитала, на правоимащите по чл.5 ал.2 от закона. Промяната е вписана по партидата на дружеството съгласно решение 638/22.04.1998г. на Сливенски окръжен съд.

„Хидростроител“ ООД е специализирано в изграждането на хидротехнически съоръжения, язовири, пречиствателни станции, водоснабдителни системи и др. Дружеството разполага с много добър парк включващ автомобили, тежки строителни машини и специализирана лека механизация, като: самосвали „Татра“ , „Роман“, „Камаз“ и др.; багери ЕО4124, ЕО 4125, УБ 630, „Драглайн“; булдозери и др. „Хидростроител“ ООД разполага също така и със собствена строителна лаборатория.. Дружеството има достатъчен технически и кадрови потенциал за изграждането на големи инфраструктурни обекти.
Дружеството е изградило през периода 1973-2002 г. следните крупни обекти:

- язовир „Асеновец“ - гр. Сливен – с деривации за питейно водоснабдяване, завирен обем – 30 млн. м³ и височина на стената – 72 м.

- „Пречиствателна станция за отпадни води” – гр. Сливен с производителност 1,5 м³/сек.

- „Пречиствателна станция за отпадни води” – гр. Нова Загора с производителност 0.8 м³/сек.

- водоснабдителна група „Марица – Изток” с производителност Q=590 л/сек.

Всички тези обекти са въведени успешно в експлоатация.


След 2002г. са изградени следните обекти:

- „Пречиствателна станция за питейни води от язовир „Асеновец“ - гр. Сливен.Станцията преработва 1150 л/сек, от които 70 л/сек за собствени нужди и 1080 л/сек за град Сливен.

- язовир „Братан“ -питейно водоснабдяване на гр.Котел, завирен обем 4.4 млн. м³ и височина на стената – 50 м.

- язовир „Ханчето“ - град Тополовград, завирен обем 13 млн. м³ и височина на стената 46 м.

- „Допълнително водоснабдяване на град Сливен от район Крушаре” с производителност 700 л/сек.

-„Пречиствателна станция за отпадни води” – гр. Сливен - реконтрукцията на каловото стопанство.


„Хидростроител“ ООД има много добро финансово състояние.След осъществената приватизация през 1997г. дружеството работи успешно и приключва с печалба финансовите години. През 2002 г. дружеството работи на редица обекти на територията на Община Сливен и региона и е изпълнило СМР за 786 хил. лева.По големи обекти, които дружеството е изпълнявало през нея година са:

- “ЛОТ4-възтановяване, укрепване и подобрение на път Е85 – Харманли-Свиленград“

- “Реконструкция ПСОВ – калово стопанство – нова технология“

- “Разширение на ВВМ с.Гавраилово“

- “Ремонт дървена покривна конструкция III СОУ гр. Сливен”

- “Основен ремонт хидроизолация покрив Детска ясла №13”

- “Хидроизолация на покрив на НТС“

Дружеството изградило със собствено финансиране следните обекти: • Офисна и административна сграда на бул. “Братя Миладинови“

 • Офисна и административна сграда на бул.“Хаджи Димитър“

Финансово състояние на дружеството е добро.
През декември 2006г. “Хидростроител“ ООД със съдебно решение променя името си на „Конструс“ ООД, поради промяна на съвременните изисквания към клиентите си.

„Конструс“ ООД гр. Сливен е частно дружество,приватизирано по касов път от работническо – мениджърски колектив.Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на 17.07.1991 година с предмет на дейност: изграждане на хидротехнически съоръжения, водоснабдителни деривации и системи, тунели.Производство и търговия вътрешна и външна със стоки и други и имущества, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова,туристическа и транспортна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Фирмата се ръководи от инж. Здравко Дичев. В нея работят по трудов договор 70 строителни работници и 5 човека инженерно-технически персонал, като през годините същите са достигнали и повече.

„Конструс“ ООД разполага със складова база в промишлената зона на гр. Сливен с площ 14 252 м², оборудвана с работилница за ремонт на автомобили и строителна механизация.Разполагаме със 7 броя товарни автомобила, авокран, 2 броя лекотоварни автомобила. Тежка механизация включваща Фадрома, Валяк – 1 тон , Компресор ПР 10,Ел. агрегати АД 30- 4 броя, Ел. заваръчни агрегати – 3 броя , Трамбовки BOMAG – 2 броя..Малка строителна механизация – дрелки, KANGO, BOSCH, HILTI, със всички необходими към тях пробивни принадлежности, ъглошлайфове, кофражни платна, сглобяем кофраж за колони и стени, тръбно инвентарно скеле, фугорезачка, вибрационна трамбовка, както и фургони. Фирмата разполага с отлична комуникация между отделните звена, техническите ръководители са с мобилна връзка. Техниката и транспортните средства се осигуряват в изправност на изпълняваните от фирмата обекти , която спомага за много доброто качество на всички видове строителни и монтажни работи. Обектите се изпълняват в договорените с възложителите срокове. Особено голямо внимание се отделя на осигуряването на добри и безопасни условия на работа, както на работниците от всички специалности, така и на инженерно – технически персонал. Ръководството на фирмата се старае винаги да упражнява строг контрол за ползване на лични предпазни средства като каски, колани, ръкавици от работническия персонал.2. Организационно – структурни промени, настъпили през последните години в строителното предприятие.

Във връзка с внедряването на Системата за управление по качеството се променя структурата като се назначава Мениджър по качеството.

В своята дейност Мениджъра по качеството трябва да се ръководи от следните изисквания:

- Участва в дефенирането на Политиката по качеството и на свързани с нея краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели;

- Участва при съставяне на плановете за постигане на тези цели;

- Участва в планирането, насочва, координира и контролира действия по проектиране, изграждане, поддържане и развитие на системата по качеството;

- Координира дейността на работните групи;

- Ръководи дейността на опреративните органи по качеството;

- Инициира обучението на ръководители и специалисти по въпросите на качеството;

- Подпомага методическото и организационно осигуряване на дейности по обучението на целия фирмен персонал;

- Участва във всички форми на обучение;

- Участва при решаване на проблеми, възникващи в хода на изпълнение на програмата за изграждане на система по качеството;

- Ръководи вътрешните одити на системата по качеството;

Във фирма „Конструс“ ООД е въведена и функционира линейно-функционална организационна структура (приложение 1).Посредством нея се постига ясно дефиниране и разграничаване на компетенциите и отговорностите на различните отдели и служители и се регламентират техните правомощия и длъжностна подчиненост.

Въведеният във фирмата процесно-ориентиран подход към дейностите по създаване, взаимодействие, документиране, управление и реализиране на предлаганите продукти гарантира постигането на едно постоянно добро качество на координациия, контрол и комуникация между различните отдели и служители.Това е в основата и значително допринася за постигане на фирмената мисия – установяване и поддържане на висока степен на удовлетвореност у клиентите и постигане на все по-пълно задоволяване на техните нужди и изисквания на основата на постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството и повишаване ефективността на фирмата.

3. Предмет на дейност на строителното предприятие.

Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на 17.07.1991 година с предмет на дейност: изграждане на хидротехнически съоръжения, водоснабдителни деривации и системи, тунели.Производство и търговия вътрешна и външна със стоки и други и имущества, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова,туристическа и транспортна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Водно строителство, инфраструктурно строителство, промишлено и гражданско строителство, предприемаческа дейност, тежка строителна механизация и транспорт.

4. Пазари на строителното предприятие /местоположение, възможности за разширяване, правят ли маркетингови проучвания /

Дружеството има сертификат за качество ISO 9001: 2000 за предлаганите услуги. Сертификатът обхваща основните работни процеси по управление, контрол, планиране и отговорности по целия работен процес.Дружеството е инвестирало средства в реклама, има интернет страница със снимки на изградени обекти.

Изпълнените обекти са в:

Община Сливен

Община Твърдица

Община Котел

Община Жеравна

Община Нова Загора

Регионално управление на горите - Сливен

Община Сунгурларе

Община Бургас

Дружеството осъществява индустриално строителство, търговско-промишлено, административно строителство.

Правят се маркетингови проучвания на цените на строителните материали, цените на извършваните строителни услуги.От всички доставчици на строителни материали се получават оферти, които обстойно се разглеждат от отдел ПТО, в зависимост от качеството и цените се определя доставчика. Следят се обявите ежедневно публикувани в интернет за обществени поръчки и от частни фирми възложители на СМР.

5. Конкуренти на строителното предприятие

Професионализмът и натрупания опит дава редица предимства на работата на дружеството: точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове, класифициран персонал от строителни инженери, техници и работници от всички строителни специалности. Дружеството поддържа коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес. Поддържайки добро качество, отговорност, перфектност в изпълнението на СМР, дружеството има не толкова конкуренти, а добро партньорство със следните строителни фирми, с които при изграждането на обекти е главен изпълнител или подизпълнител:

„Монолит“ ООД

„Строй – консулт“ ЕООД

„Берко – 90“ ООД

„Билдинг – ТД“ ЕООД

„Гради“ ЕООД

„Дан -92“ ООД6. Делови партньори на строителното предприятие

При осъществяване на икономическата си дейност дружеството доставя материални запаси и услуги от следните делови партньори:

„Планета“ ООД

„Дия Газ“ ООД

„Тритон“ ООД

„Меркурий инвест“ ООД

СМК „Стройцем“ ООД

„Унимат“ ООД

„ИНТЕРЛИЙЗ“ АД

„Джорданс 2 “ ООД

„Стройкомплекс “ ООД

„Благоустройствени строежи“ ЕООД

„Машининг трейд“ ООД

„БТК“ АД

Мобил Тел

„Топлоинженеринг“ ООД

„СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА“

„Битумат“ ООД

„Циклон“ ООД

СТМ д-р Илия Рупов

ЕТ „Борила“

ЕТ „Сирком- Събинка Георгиева”

„Домостроене“ ООД

„Енигма“ ЕООД

ЕТ „Ангелови – Кольо Георгиев“

„УСМ Промстрой“ ООД

„ Арматурен двор“ ООД

„ МКМ БГ ГРУП“

ЕТ „ХАСАН КОДЖАИСУФ“

„ИНСА“ ООД

„Спидов 99“ ООД

„Алдос – 96“ ООД

„АГРОМАШ БГ“ ООД

„ИНКОМ ПВ“ ООД

„Геострой -инженеринг“ЕООД

ООД


„Милков Маркет“ ООД

„Кале“ ЕООД

„КИРОВ“ АД

„Терснаб“ АД7. Брой и квалификационна характеристика на персонала

Броят на персонала се състои от 52 души.

1. Ръководни кадри – 6 души

Управител

Гл. счетоводител

Ръководител строителен обект

Инженер производство

Началник транспорт

Мениджър по качеството

2. Специалисти – 2 души

Счетоводител

Технически организатор в ПТО

3. Помощен персонал – 6 души

Секретар


Завеждащ личен състав

Диспечер


Деловодител

Домакин


Оператор компютър

4. Оператори на машини -8

Шофьори – 4

Автокранист

Машинист на багер - 2

Машинист на фадрома

5. Квалификацирани работници -15

Автомонтьор

Бетонджия

Кофражист

Зидар

АрматуристВодопроводчик

Ел. техник

6.Общи работници в строителството - 15

8. Собственост и правно – организационна форма на строителното предприятие

„Конструс“ ООД гр. Сливен е частно дружество, приватизирано по касов път от работническо – мениджърски колектив. Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на 17.07.1991 година.

Фирмата се ръководи от инж.Здравко Дичев. В нея работят по трудов договор 70 строителни работници и 5 човека инженерно-технически персонал, като през годините същите са достигнали и повече.

„Конструс“ ООД разполага със складова база в промишлената зона на гр. Сливен с площ 14 252 м², оборудвана с работилница за ремонт на автомобили и строителна механизация.Разполага със 7 броя товарни автомобила, авокран, 2 броя лекотоварни автомобила. Тежка механизация включваща Фадрома, Валяк – 1 тон , Компресор ПР 10,Ел. агрегати АД 30- 4 броя, Ел. заваръчни агрегати – 3 броя , Трамбовки BOMAG – 2 броя.Малка строителна механизация – дрелки, KANGO, BOSCH, HILTI, със всички необходими към тях пробивни принадлежности, ъглошлайфове, кофражни платна, сглобяем кофраж за колони и стени, тръбно инвентарно скеле, фугорезачка, вибрационна трамбовка, както и фургони.

Във фирма „Конструс“ ООД е въведена и функционира линейно-функционална организационна структура (приложение 1).Посредством нея се постига ясно дефиниране и разграничаване на компетенциите и отговорностите на различните отдели и служители и се регламентират техните правомощия и длъжностна подчиненост.

Въведеният във фирмата процесно-ориентиран подход към дейностите по създаване, взаимодействие, документиране, управление и реализиране на предлаганите продукти гарантира постигането на едно постоянно добро качество на координациия, контрол и комуникация между различните отдели и служители. Това е в основата и значително допринася за постигане на фирмената мисия – установяване и поддържане на висока степен на удовлетвореност у клиенти и постигане на все по-пълно задоволяване на техните нужди и изисквания на основата на постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството и повишаване ефективността на фирмата.9. Нормативна уредба, разработена от строителното предприятие

Наръчникът по качество отразява изградената в „Конструс“ ООД в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2000 Система за управление на качеството (СУК), насочени към пълното удовлетворяване нуждите на клиентите в съответствие с техните изисквания, а така също с приложимите нормативни и законови актове.

В отделните раздели и глави от Наръчника по качество са включени всички дейности изпълнявани при реализиране на основното направление в дейността на „Конструс“ ООД:


 • Строителство и ремонт на сгради и съоръжения

 • Услуги със строителна механизация

Наръчникът по качество обхваща всички процеси и дейности, влияещи върху качеството във фирмата-планиране, управление, контрол и отговорности, етапите, през които преминават различните дейности, както и всички документирани процедури и работни инструкции, стриктното спазване на които гарантира високото качество на предлаганите от „Конструс“ ООД продукти и услуги.

От обхвата на СУК е направено изключване на изискването на клауза „Проектиране и разработване“ на ISO 9001: 2000, тъй като такива дейности не се извършват във фирмата.

Наръчникът по качество е интелектуално притежание на фирма „Конструс“ ООД. Той е приложим във всички звена и отдели на фирмата.

Наръчникът по качество има за цел да осигури доброто функциониране на Системата за управление на качеството и служи като гарант пред външни страни, че „Конструс“ ООД предлага на своите клиенти продукти и услуги с високо качество.

Наръчникът по качество се използва както във фирмата, така и извън нея, за доказване съответствието на разработената Системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2000, а така също при проверки, оценяване или сертифициране на дейността на „Конструс“ ООД.

Наръчникът по качество се разработва на Пълномощника по качество и се одобрява с подпис на Управителя на фирмата на заглавната страница.

Разпространението на Наръчника става чрез контролирани и неконтролирани копия, като всички промени се отразяват само в контролираните копия.

Лицата, получили екземпляр, удостоверяват това с подписа си в Регистър на абонатите.

Описаната в този наръчник Системата за управление на качеството е част от цялостната система за управление в „Конструс“ ООД. Тя е разработена и се основава на ISO 9001: 2000 и обхваща изпълнението на строителство и ремонт на сгради и съоръжения и извършването на услуги със строителна механизация.

В Системата са регламентирани всички взаимосвързани процеси, протичащи във фирмата и влияещи върху качеството на продукта, а така също съответните отговорности, свързани с определянето на нуждите и очакванията на потребителя до крайното задоволяване на неговите изисквания.

Фирмата „Конструс“ ООД е избрала процесно-ориентирания подход за изграждане, документиране, въвеждане и подобряване на ефективността на СУК, тъй като по този начин се осигурява постоянно управление и контрол на процесите в Системата и взаимодействието между тях.

В Приложение 2: „Схема на процесите в „Конструс“ ООД са показани процесите, реализирани във фирмата и тяхната взаимовръзка.

В СУК се открояват пет групи процеси: “Основни процеси“, „Отговорност на ръководството“, „Управление на ресурсите“, „Измерване, анализ и подобрения“ и „Спомагателни процеси“.
Основните процеси, разграничени в дейността на „Конструс“ ООД са:


 • Офериране и договаряне

 • Закупуване на суровини, материали и услуги – включва дейностите по закупуване на:

-материали;

-услуги – по поддръжка на инфраструктурата;

-външни процеси;


 • Изпълнение на СМР

 • Услуги със строителна механизация

 • Контрол на продукта- гарантиране, че предлагаме на своите клиенти само проверени продукти, отговарящи на всички изисквания на нормативните документи;

 • Управление на не съответстващ продукт – дейности, свързани с управлението на не съответстващ продукт (услуга), констатирани в процеса на извършване на контрол на продукта или при рекламация от клиента.(виж т.8.3. на НК).

 • Предаване на клиента – актуване, подписване протокол;


Отговорност на ръководството включва процесите „Планиране“ и „Преглед на ръководството“

Управление на ресурсите – включва процесите по управление на човешките ресурси, управлението на инфраструктурата, необходима за реализирането на строителната дейност и управлението на работната среда Измерване, анализ, подобрения – включва процесите:“Измерване удовлетвореността на клиентите“, „Наблюдение и измерване на процесите“, „Вътрешни одити“, „Коригиращи и превантивни дейности“

Спомагателните процеси осигуряват реализирането и проследимостта на другите групи процеси:“Отговорност на ръководството“, „Управление на ресурсите“, „Основни процеси“ и „Измерване, анализ и подобрения“. В спомагателните процеси се включват „Управление на документи“ и „Управление на записи“

Документация на СУК

Йерархия на документите

Има 4 нива на документи в системата по качество.

Наръчникът по качеството се счита за документ с най-високо ниво.

Второ ниво на документите се организира като процедури за осигуряване на качеството, описващи различните дейности като части от цялата система.

Третото ниво на документите са работните инструкции, които описват подробно последователността от стъпки при извършване на конкретна дейност.

За четвърто ниво се считат всички оперативни документи, формуляри, отчети, протоколи и др.

НК

ПР

РИОД
Наръчник по качеството

Наръчникът по качеството на фирмата описва цялата система по качеството във фирмата „Конструс“ ООД в съответствие с ISO 9001: 2000.Системата за управление на качеството е отражение на фирмената политика по качеството. Наръчникът по качеството описва цялостната структура на фирма „Конструс“ ООД, процесите и отговорностите на сътрудниците и процедурите, извършвани във всеки отдел или звено за осигуряване на качеството на произвежданите и предлаганите от фирмата продукти.

Контролирани копия от Наръчника по качеството се съхраняват при Управителят на фирмата и Мениджъра по качеството.

Неконтролирани копия от Наръчника по качеството се предоставят на клиенти на фирмата при поискване.Управление на документите

Видовете документи, свързани със системата по качеството, които се използват в „Конструс“ ООД както и правилата и отговорностите за тяхното създаване, регистриране, изменения, разпространение, контролиране, съхранение и изземване се рагламентират в процедура ПР 4.2.3 Управление на документите.Управление на запасите по качество

Дейностите по създаването, поддържането, работата и съхранението на записите по качеството на „Конструс“ ООД са регламентирани в процедура Управление на запасите. Всички служители са длъжни да попълват коректно и съхраняват записите по качество. Основна отговорност за контролиране за спазване на процедурата има Мениджъра по качество.10. Описание на структурата на управление, функции и задължения на подразделенията в строителното предприятие

1.Отговорност на ръководството

Целта на този раздел е да представи фирмената политика по качеството, да дефинира отговорностите и пълномощията за всички дейности, при задоволяване изискванията и очакванията на клиентите и да представи начините за администриране и оценка на ефективността и ефекасността на Системата за управление на качеството.1.1. Ангажираност на ръководството

Висшето ръководство на „Конструс“ ООД , в лицето на управителя и мениджъра по качеството,носи отговорността за провеждането на фирмената политика и контролира ефективното действие на Системата за управление на качеството.Своята ангажираност ръководството проявява като: • формулира фирмената стратегия по отношение на политиката по качеството и дефинира целите по качеството;

 • провежда ежеседмични оперативни съвещания на ниво отдели с цел поставяне на конкретни задачи и контрол по тяхното изпълнение;

 • определя годишните цели по качеството и конкретното им формулиране на ниво отдели;

 • запознава целия личен състав с необходимостта от въвеждането на Системата за управление на качеството и важността на качественото задоволяване изискванията на клиентите;

 • извършва периодични прегледи на Системата за управление на качеството за удостоверяване ефективността на функционирането й и определяне необходимостта от актуализиране или изменения;

 • осигурява необходимите материали, човешки и финансови ресурси, инфраструктура и работна среда за постигане съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001: 2000;

 • поддържа и повишава професионализма и клафикацията на персонала като организира участието му в различни курсове и семинари;

 • гарантира на своите служители адекватно заплащане за постиганите резултати, пенсионно и здравно осигуряване, създава добър микроклимат във фирмата;

организира периодични профилактични медицински прегледи за осигуряване нормалната работоспособност на персонала.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница