І. монографии и студии монографии и глави от книгиДата14.01.2017
Размер107.28 Kb.
СПИСЪК

на научни публикации на проф. д. ик. н. Станка Василева Тонкова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” при Университета за национално и световно стопанство - София

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ
Монографии и глави от книги

 1. Тонкова, Ст. Модел за оптимизиране на икономическото развитие на териториална система (по примера на Русенски окръг). Научни трудове за следдипломна специализация, т. V. Свищов, 1977, с. 518-559.

 2. Тонкова, Ст. Опит за прогнозиране на екологичните връзки в териториалните икономически системи. Годишник на ВФСИ, т. 54, 1979, с. 184-208.

 3. Тонкова, Ст. Възможности за използване на междуотрасловия баланс за изучаване влиянието на крайното потребление върху околната среда. Научни трудове за следдипломна специализация, т. VІІІ. Свищов, 1980, с. 595-624.

 4. Тонкова, Ст. Оптимизация пространственных структур селищных систем с использованием моделей ТПК. В кн. Территориально-производственные комплексы: совершенствование процесса формирования. Новосибирск, Изд. “Наука” Сибирское отделение, 1986, с. 205-223.

 5. Тонкова, Ст. Ретроспективен критичен поглед върху прогнозирането у нас – опит и проблеми. В кн. Предплановите дейности и качеството на планирането. Варна “. Бакалов”, 1989, с. 72-87.

 6. Тонкова, Ст., Н. Павлов, М. Богданова. Икономическата асиметрия на Балканите. С., Институт Отворено общество, 2005, с. 150.

 7. Манов, Васил, М. Маринов, Ст. Тонкова и др. Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г. Регионален аспект – в контекста на интегрирането на България в европейското икономическо пространство. Под ред. На проф. В. Манов, С., Университетско издателство, 2004, с.622

 8. Тонкова, Ст. Локализационният избор (теоретични модели и подходи за реа­лизация). С., 2002, с. 394, дисертация. Рецензенти: проф. д-р Христо Карака­шев, проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов, доц. д-р Стефан Хрелев. Автореферат: С., СНС по Икономическа теория и макроикономика при ВАК., 2002, дисертация, 350 с.

 9. Тонкова, Ст. Локализационният избор. В. Търново, Издателство "Абагар", 2002, с. 384.

 10. Trans-border regional information system. Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania. A project BG 0007.04.01.039 implemented by D, Tsenov Foundation – Svishtov, 2003 в съавторство.

 11. Трансгранична регионална информационна система. ЕС, Програма ФАР – транс­ гранично сътрудничество. Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния. Ръководител на проекта: доц. дин Станка Тонкова. Свищов, 2003. в съавторство.

 12. Tonkova, Stаnka Vasileva. Sur la compétitivité des régions et le role du marketing régional. // La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d’Europe. Conséquences pour le développement et la cohésion de L’E.U. Monographie sous la rédaction scientifiques du de Claude Martin et Janusz Tomidajewicz. Les travaux scientifiques de Réseaux PGV : Widawnictwo Academii Economiczney w Poznaniu, Poznan 2008, p. 791-806

 13. Uramova Maria, Stanka Vasileva Tonkova, Margarita Jordanova Bogdanova. The abatement of socio-economic disparities among countries in the global context of EU expansion. // Acta oeconomica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomicka faculta, 2007.


Студии

 1. Тонкова, Ст., Ил. Аспарухова. Статистико-математически анализ на тенденциите в изменението на общата продукция в промишлеността. Научни трудове (за следдипломна квалификация), Свищов, ВФСИ, т. 17, 1986, с. 269-287, в съавторство.

 2. Тонкова, Ст., Ил. Аспарухова. Отсечково-линейни модели и приложението им при оптимизиране на селскостопанското производство. Годишник на ВФСИ Свищов, т. 77, Варна “Г. Бакалов”, 1987, с. 105-152, в съавторство.

 3. Тонкова Ст. Генезисът на изследванията върху локали-зационния избор и реалностите на съвременния свят. – И к о н о м и ч е с к и изследвания, Икономически институт на БАН и СА “Д. Ценов”, год VІІІ, кн. 1, 1999, с. 96-122.

 4. Tonkova, St. Analyse empirique des facteurs qui determinent l’atitude spatiale des agents economiques. – GALILEU. R e v i s t a de Economia e Direito, № 1, 2001, p. 7-33.

 5. Тонкова, Ст. Информационно-аналитичните проучвания на регионалната икономическа активност и пространственото поведение на агентите. Свищов, Годишник на Стопанска академия “Д. Ценов” том ХСІХ, 2002, с. 5-121.

 6. Тонкова Ст., М. Богданова, П. Горанова и др. Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния). Проблеми на българската икономика, предприятия, институции и общини. В Алманах научни изследвания, т.2, Свищов, 2004, 225-262, в съавторство.

 7. Тонкова, Ст. Иновационната политика на Република България в предприсъединителния процес към Европейския съюз. Годишник на СА “Д. Ценов” – Свищов, т. 2004 г. с. 5 - 106.

 8. Tonkova, St. Analyse empirique des facteurs qui determinent l'attitude spatiale des agents economiques. - Revista de Economia e Direito, vol VI, № 1, 2001, p. 7-33.

 9. Тонкова, Ст. Еволюция на локализацията на производството в европей­ското икономическо пространство през втората половина на ХХ век. В сб. Модели на процеса на интегриране на Република България в европейските структури. Юбилеен алманах на С А "Д. А. Ценов" Свищов, том 10, 2001, с. 74-94.

 10. Станка Тонкова, Димитър Панайотов, Неделчо Митев и др. Приложение на АБС анализа при планиране на пректните дейности Свищов, СА “Д. Ценов”, В сб. Атуални проблеми на бизнес системи, териториални системи и икономически и образователни институции, т. 4 от 2006 г. с. 246 -282.

ІІ. НАУЧНИ СТАТИИ


 1. Тонкова, Ст. Разширената схема на районния междеотраслов баланс – инструмент за анализ на териториалните пропорции. В сп. Планово стопанство, кн. 4, 1977, с. 65-72.

 2. Тонкова, Ст. Моделиране икономическото развитие на териториална система. В сп. Икономическа мисъл, кн. 10, 1977, с. 72-82.

 3. Тонкова, Ст. Проблеми на прогнозирането на икономическия растеж. В сп. Икономическа мисъл, кн. 7, 1977, с. 94-95.

 4. Тонкова, Ст. Възпроизводство на екологичните елементи в моделите за териториално разположение на промишленото производство. В Бюлетин ІV на НТС в България, Съюз по икономика. С., 1978, с. 220-226.

 5. Тонкова, Ст. Възпроизводството на екологичните елементи при териториалното разположение на производителните сили. В сп. Планово стопанство, кн. 4, 1979, с. 46-54.

 6. Тонкова, Ст. Использование пространственных моделей для оптимизации структуры ТПК в НРБ. В сб. Опыт моделирования структуры ТПК, Новосибирск, ИЭ и ОПП, 1979, с. 126-133.

 7. Тонкова, Ст. Особености при оптимизиране формирането на териториално-производствените комплекси в условията на НРБългария. В сп. Проблеми на географията, кн. 3, 1979, с. 33-40.

 8. Тонкова, Ст. Моделиране и анализиране на социално-икономическото развитие на териториалните системи. В сп.Планово стопанство, кн. 8, 1979, с. 77-79. 9. Тонкова, Ст. Насоки на изучаване влиянието на крайното потребление върху замърсяването на околната среда. В сп. Планово стопанство, кн. 8, 1980, с. 67-76.

 10. Тонкова, Ст. Производствените връзки на отрасъла захарна промишленост в придунавските окръзи и възможности за тяхното усъвършенстване. В сп. Проблеми на географията, кн. 4, 1981, с. 60-68.

 11. Тонкова, Ст. Усъвършенстване на териториалната организация на производителните сили. В Сб. Икономическият подход в стопанските системи (теория и практика). Свищов, ВФСИ, 1981, с. 292-301

 12. Тонкова, Ст., Ат. Аврамов. Проектиране на вариантни структури на производствено-стопанските комплекси. В сп. Народностопански архив, кн. 4, 1981, с. 427-435.

 13. Тонкова, Ст. и др. Върху някои моменти от разработването на националната продоволствена програма. В сп.Икономика на селското стопанство, кн. 6, 1981, с.14-25.

 14. Тонкова, Ст., Ат. Аврамов. Проектиране вариантни структури на продуктови комплекси по метода на последователното включване и изключване на производствата. В сп. Народностопански архив, кн. 1, 1983, с. 93-101.

 15. Тонкова, Ст. Актуални задачи на предплановите изследвания и разработки в селищните системи. Планово стопанство, 1984, кн. 4, с. 48-57

 16. Тонкова Ст. Някои насоки за подобряване качеството на социално-икономическото планиране в териториален аспект. Народностопански архив, 1985, кн. 1, с. 77-84.

 17. Тонкова, Ст. Териториална структура и ефективност на използване на заетите лица в отраслите на материалното производство в Придунавските окръзи. Проблеми на географията, 1985, кн. 2, с. 23-32.

 18. Тонкова, Ст. Върху методическото осигуряване на предплановите изследвания и тяхната специфика в териториалните системи. Народностопански архив, 1987, кн. 2, с. 187-196.

 19. Тонкова, Ст. Оценка на равнището и динамиката на интензификация на икономиката в регионален аспект. Народностопански архив, 1988, кн. 2, с. 176-184.

 20. Тонкова, Ст. Параметрична оценка на ефективността и управление замяната на живия с овеществен труд. Народностопански архив, 1989, кн.1, 62-71.

 21. Тонкова, Ст. Ядрената енергетика на кръстопът. В Икономически живот, бр. 25 от 20 юни 1990, с. 1 и 8.

 22. Тонкова, Ст. Относно предусловията за разпространение на иновациите в промишлените райони. Сп. Народностопански архив, 1991, кн. 2-3, с. 46-561

 23. Тонкова, Ст. Националното планиране във Франция. Сп. Народностопански архив, 1992, кн. 1-2, с. 58-68

 24. Тонкова, Ст. За прехода към нов модел на поведение на икономическите агенти. Сп. Управление на бизнеса, кн. 1, 1998, с. 22-35.

 25. Тонкова, Ст. Ролята на факторите на локализация и поведение на икономическите агенти. Сп. Икономика, кн. 5, 1998, с. 29-32.

 26. Тонкова, Ст. Глобализацията, междуфирмените отношения и фирмената локализационна логика. Сп. Народностопански архив, кн. 4, 1999, с. 22-29.

 27. Tonkova, St. Analyse empirique des facteurs determinant l’attitude spatial des agents economiques. Regionalni i demografski tokovi balkanskih zemalja, N 5, Nis, 2000, p. 287-297.

 28. Тонкова, Ст. Емпиричен анализ на поведението на икономическите агенти при избора на локализация. - Статистика, кн. 1-2/2000, с. 54-73.

 29. Тонкова, Ст. Глобализация и развитие межфирменных отношений и локализационная логика. За матерiалами п'ятоi мiжнародноi науковоi конференцii - лiтньоi школи "Проблеми економичноi iнтеграцii Украiни в Европейський Союз: европейськi студii"- Biсnik Teрнопiльськоi академii народного господарства, № 15, частина 4, 2000, с. 57-62.

 30. Тонкова, Ст. Профил на малките и средните предприятия в Р България: проблеми и идеи при изграждането и функционирането им. Бизнес управление, кн. 3, 2000;

 31. Тонкова, Ст. Емпирический анализ факторов, детерминирующих пространственное поведение экономических агентов. - Науковий журнал, Спецвипуск № 17, 2000, с. 64-73.

 32. Тонкова, Ст. Върху корените на пространствения аспект в икономическата теория. - Икономическа мисъл, кн. 2, 2001, с. 27-44.

 33. Tonkova, St. Gonceptual Frame of Regional Economic Activity resrach. – Ekonom­ske teme, Znacaj menadzmenta I marketinga za ekonomski razvoj balkanskih zemalja, кн. 3, 2001, Nis, p. 283-293.

 34. Tonkova, St. Eurointegration and the effective enviromental behaviour of economic egents. - Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Nis, N 6, 2001, p. 66-76.

 35. Tonkova, St, Die Klein- und Mittelunternehmen in der Republik Bulgarien. IGA, Zeitschrift fur Klein und Mittelunternehmen. Internationales Gewerbearchiv. 2.Heft 50 Jahrgang 2002, Duncker&Humblot/Berlin – St. Gallen. p. 121-132.

 36. Тонкова Ст. Индикатори за иновационната политика в България в контекста на присъединяване към ЕС. Сп. Бизнес управление, кн. 4, 2003, с. 14-39.

 37. Тонкова, Ст. Съдържателни компоненти на регионалния маркетинг (Идеен и информационен аспект). Сп. Народностопански архив, кн. 4, 2003 г., с.8-18.

 38. Tonkova, St. Conditions de developpement effectif de la collaboration transfrontaliere decentralisee dans les Balkans. Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Nis, N 9, 2004, p. 531-538.

 39. Tonkova. St., M. Bogdanova. Aspects de la collaboration transfrontaliere en Europe. – Management Interculturel, N 11, 2004, Iasi, Romanie.

 40. St. TonkovaClusters industriels et developpement regional (exemple de la commune de Sevlievo). В монографията La creation d’entreprises innovantes. Universita degli Studi di Perugia, 2005, c.318 – 328

 41. Признателност към създателите, преосмисляне на извършеното и ориентири за бъдещето. В криза ли е планирането?. Юбилеен алманах, т. 1, СА “Д. Ценов” 2005, с. 7-10

 42. Tonkova Stanka, M. Bogdanova. Cohesion of the Balkan Countries in the Context EU Regional Polisy. – Menagement intercultural, Revista bianuala de cultura managerial CIMEX, Anul X, № 19, 2009, Jasi, Romanie, p. 62-74.

 43. Stanka Tonkova. Clusters industriels et developpement regional. L’example de la commune de Sevlievo. - Cahiers scientifiques internationaux du reseau PGV: Management & Gouvernance – enterprises-territoires-sosietes, №1/2009, p. 38-53.

 44. Tonkova Stanka, M. Bogdanova. Cohesion of the Balkan Countries in the Context EU Regional Polisy. – Studia commercialia Bratislavensia, № 4, 2008, Volum 1, p. 121-133.


ІІІ. НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. Mutafova, M, C. Maleshkov, St. Tonkova. Disability - free life expectancy in Bulgaria - a pilot investigation. Advances in health expectancies. Australian Institute of Welfareq 1994, p. 252-259.

 2. Тонкова, Ст. Анализ на икономическите смущения и забавянията в ефектите на икономическата политика. В сб. Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство – ефективност и рационалност. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1995, с. 169-176

 3. Тонкова, Ст. Проблеми и идеи на макроикономическото прогнозиране. В сб. Приложение на математиката в икономичеката и проблеми на обучението по математика и информатика. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1995, с. 78-82

 4. Dobreva, D, St. Tonkova. Restructuring and privatization of communal property. Restructuring of industrial enterprises in Poland and Bulgaria under market transformation. Poznan, 1995, p. 381-386.

 5. Тонкова, Ст. Теорията за хаоса и управлението на икономическите системи. В сб. Хаосът и предизвикателствата на планирането. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1995, с. 238-244

 6. Тонкова, Ст. Териториален мениджмънт на социално-икономическия модел на прехода към пазарна икономика. В сб. Управление на прехода, том І, Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1996, с. 19-29.

 7. Тонкова, Ст. Ролята на териториалните фактори за развитие на земеделието. В сб. Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика, Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1996, с. 80-87.

 8. Mutafova, M, Harry PA van de Water, Christo Maleshkov, St. Tonkova, Rom Perenboom, Hendriek Boshuizen. Attempt for assessment the mental health of the population in Bulgaria. International Network on Health Expectancy. 9 th REVES, ISTAT, Rome, 11-13 december 1996, 8 p.,.

 9. Тонкова, Ст. Маркетингът и инвестиционната активност в регионалните общности. В сб. Бъдещето на крайдунавския регион: роля и място на местните органи за управление. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1996, с. 129-141.

 10. Mutafova, M, Christo Maleshkov, St. Tonkova, S. Baev. Research on health expectancy in Bulgaria. Tutorial On Health Expectancy Calculations, Paris, 27-29 April 1997, 3 р.

 11. Tonkova, St, D. Dobreva. La privatization et les changements sectoriels dans l’economie de Bulgarie. Restructuration des entreprises dans economies en transition, IUT 2 Grenoble, Universite Lodz, 1997, 153-159, в съавтостроство.

 12. Tonkova, St. Strategies de developpement regional en Bulgari. L’organization du developpement territorial dans les pays en transition. Editeur: Centre de Management pour les Pays de l’Est (CMPE), IUT2, Universite Pierre Mendes, Grenoble, France, 1997, p. 54-60.

 13. Тонкова, Ст. Региональные различия в уровне занятости и эконо­мическая активность в Республике Болгарии в период перехода к рыночном хозяйству. В сб. The problems of ekonomic integration of Ukraine into the European Union: Regional and socio-economic aspects. Ternopil, 1998, p. 30-32.

 14. Tonkova, St. Problemes de disparites regionales dans le domaine du chomage en Bulgarie. Lexpirience de la republique Slovaque et des autres pays d’Europe Cenetrale dans la transition vers une economie de marche. IV conference internationale du reseau PGV. Bratislava, 1998. (резюме) с. 181

 15. Мутафова, М., Ст. Тонкова, Хр. Малешков. Психичното здраве на възрастните хора. VІ конгрес по социална медицина “Социално-медицински проблеми в навечерието на ХХІ век. С., 16-17 октомври 1998 г. с. 9.

 16. Дамянов, Д., Ст. Тонкова. Приватизацията в Р България: тенденции, проблеми и идеи. В сб. Първа египетско-българска икономическа конференция, 8-10 април 1999 гр. Исмаилия, Египет, с. 200-212.

 17. Mutafova, M, Harry PA van de Water, Christo Maleshkov, Rom Perenboom, St. Tonkova. Assessment of the mental health expectancy in Bulgaria. REVES 11 Back to the future – Health Expectancy, the next decade, 15-17 April 1999, London, UK.

 18. Tonkova, St. Prywatyzacja i ekonomiczna restrukturyzacja w Bulgarii. Uwarunkowania konkurencyjnosci restrukturyzowanych przedsiebiorstsw w Europie Srodkowo-Wschodniej, czesc II. Redaktor naukowy CzeslaW GLINKOWSKI. АKADEMIA EKONOMICZNA W РOZNANIU, 1999, P. 409-414.

 19. Тонкова, Ст. Новото пространство на сътрудничество между фирмите в условията на европейска интеграция. В сб. Логистиката в икономиката на преход. С., УНСС, 1999, с. 405-415.

 20. Tonkova, St. La logique de localisation et des relations d’entreprises dans les conditions de l’eurointegration. Dialoguri culturale si dezvoltare economica europeana. Dialogues culturels et developpement economique europeenne. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Universite “Pierre Mendez” Grenoble, France. Eu.Ro 2000, Sedcom Libris, p. 404-411.

 21. Tonkova, St. Les investissements directs des pays de l'Union Europeenne en Bulgarie: etat, tendances et effets. - Les echanges economiques entre les PGV et l'EU. GALILEU. Revista de Economia e Direito, special edition, 2001, p. 407-421.

 22. Тонкова, Ст. За промяна в действията на държавата по отношение на икономическата политика. В сб. ХХІ век: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта. Т.1, Свищов, СА “Д. Ценов”, 2001, с. 48-54.

 23. Тонкова, Ст. Предизвикателствата на преките чуждестранни инвестиции в България: състояние, тенденции и ефекти. В сб. Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век, том първи. 65 години висше училище 1936 -2001. Свищов, Академично издателство "Ценов", 2001, с. 208-214.

 24. Tonkova, St. Le nouvel espace de cooperation entre les enterprises en transition dans le contexte de l’integration europeenne. La construction europeenne. Modes de developpement et partenaires. Volume I, Banska Bystrica, Slovaqui, 2002, p. 278-289.

 25. Tonkova, St. Indications macro-economiques de la politique d’innovation en Bulgarie. L’innovation dans l’Europe elargie. Svishtov, 2003, p. 188-198.

 26. Tonkova, St., M. Bogdanova. About Crass Border Regional Information Systems. The Practice of Euroregion Danube South. AE Poznane, 2004

 27. Тонкова, Ст. Предизвикателства на децентрализираното трансгранично сътрудничество. – Икономическата наука в полза на България. Т. 3, С., УНСС, Университетско издателство, 2004 г. с. 153-162.ІV. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ


 1. Основы разработки и обоснования единного государственного перспективного и социального развития социалистических стран. Учебное пособие, Москва, Московский финансовый институт, 1984, в съавторство

 2. Общие вопросы теории, методологии и организации планирования экономического и социального развития социалистических стран. Москва, Московский финансовый институт, 1984, в съавторство.

 3. Основы перспективного планирования отраслей материального производства в государственном плане экономического и социального развития социалистических стран. Москва, Московский финансовый институт, 1985, в съавторство.

 4. Основы перспективного планирования труда и социальных проблем в государственном плане экономического и социального развития социалистических стран. Москва, Московский финансовый институт, 1985, в съавторство.

 5. Основы финансового, регионального и внешнеэкономического аспектов планирования экономического и социального развития стран социализма. Москва, Московский финансовый институт, 1985, в съавторство.

 6. Тонкова, Ст. Методи и модели за прогнозиране и планиране на народното стопанство. Свищов, ВФСИ, 1986, 339 с.

 7. Тонкова, Ст. Макроикономически анализ и моделиране. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 1994, 239 с.

 8. Тонкова Ст. и др. Информационные системы торговой деятельности. В кн. Маркетинг и рыночные сети. Част 2, Руссия, Санкт-Петербург, 1994, с. 81-88.

 9. Тонкова, Ст., П. Горанова. Модели за макроикономически анализ и програмиране. В. Търново, “Абагар”, 1995, 390 с.

 10. Тонкова, Ст., П. Горанова. Модели за макроикономически анализ и прогнозиране. В. Търново, “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000, 495 с.

 11. Методи за анализ и локализация на производството (част първа). Свищов, Академично издателство, 2002, 208 с.

 12. Тонкова, Ст. Методи за анализ и локализация на производството (част първа). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2002, 208 с.

 13. Модели за макроикономически анализ и прогнозиране. В. Търново, “Абагар”, допълнено издание, 2008, 540 с.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница