И н а у к ат а регионален инспекторат по образованието – габровоДата05.08.2018
Размер184.5 Kb.
#78020

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, м л а д е ж т а И Н А У К АТ А

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО

Габрово, 5300, бул. “Трети март” № 6, тел./ факс 066/ 80 68 53; e-mail:rio_gabrovo@yahoo.com
информация

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ,

КАНДИДАТСТВАЩИ с приемни изпити

В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2011-2012г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
След приключване на приемните изпити за приемане на ученици след завършен VII клас в профилирани и професионални паралелки в училища с утвърден държавен план-прием за учебната 2011-2012 година, предстои:

 • Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и по математика – до 10 юни 2011г., в училищата-гнезда по общини и в РИО;

 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 13 юни 2011г. в училищата-гнезда по общини и в РИО;

 • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - от 15.06.2011г. до 25.07.2011г.;

Служебна бележка за оценките от приемните изпити след завършен VII клас се издава еднократно на учениците.

 • Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – от 15.06.2011г. до 21.06.2011г.


В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата за всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа в РИО-Габрово; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

1. В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ имат право да участват само кандидати, успешно положили приемните изпити по български език и литература и по математика, т.е. получили оценка не по-ниска от СРЕДЕН 3.00 .Документи за участие в Първи и трети етап на класиране се подават в училищата-гнезда за приемане на документи по общини:Община

Училище

Телефон

Директор

Габрово

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”

066/807 020

Гинка Стоянова

Дряново

СОУ "Максим Райкович"

0676/7 21 56

Румяна Станчева

Севлиево

ОУ "Стефан Пешев"

0675/3 28 48

Николай Захариев

Трявна

СОУ "П. Р. Славейков"

0677/ 6 25 81

Стефанка Братванова

За участие в ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за паралелки след завършен VII клас в държавни и общински училища на територията на Габровска област, учениците подават в училищата - гнезда следните документи: • Заявление за участие в първи етап на класиране след успешно положени изпити с подредени желания – заявлението се получава на място в училището-гнездо;

 • Копие на Удостоверение за завършен VII клас; при подаване на документите се носи оригиналът на удостоверението;

 • Копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние.

При подаване на заявлението, за сверяване на вписаните данни, се носи и служебна бележка с оценките от приемните изпити.
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП (и всеки следващ етап) НА КЛАСИРАНЕ СЕ ПОДАВА ЛИЧНО ОТ УЧЕНИКА, ПРИДРУЖЕН ОТ РОДИТЕЛ (НАСТОЙНИК).

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП Е:

15, 16, 17, 20 и 21 юни 2011г., включително.

Работно време на комисиите по приема на документите:

от 8.00 часа до 18.00 часа


Документи за участие в ПЪРВИ, ВТОРИ и ТРЕТИ етап на класиране за профил „Спорт” се подават в:


Община

Училище

Телефон

Директор

Габрово

СОУ “Райчо Каролев”

066/807 087

Снежана Сидерова


Училището извършва самостоятелно класиране и записване на учениците за профил „Спорт”.

Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", подават в СОУ “Райчо Каролев”-гр.Габрово следните документи за участие в приема: • заявление за участие в класиране по образец на училището;

 • копие на удостоверението за завършен VII клас;

 • копие на служебната бележка за резултатите от тестовете;

 • копие на медицинско свидетелство издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо обстоятелството, че профилът, за който кандидатства, не е противопоказен на здравословното му състояние.

Резултатите от всяко класиране се обявяват в училището.
При кандидатстване в друга област или в Национална Априловска гимназия – гр.Габрово, копие на служебна бележка с резултатите от приемните изпити се прилага към останалите документи, а оригиналът се представя за сверяване.

Списъците с приетите на първи етап на класиране ученици, кандидатстващи за държавни и общински училища след завършен VII клас, се обявяват в срок до 24 юни 2011г в училищата – гнезда по общини и в РИО.
Забележки:

 • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил, за една специалност от професия или за една непрофилирана паралелка за всяко заявено училище.

 • Класирането се извършва в три етапа.

 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.


За незаети се смятат местата:

 • за които няма приети ученици;

 • на приети, но незаписали се в срок ученици;

 • на записали се и след това изтеглили документите си ученици.Първи етап на класиране завършва със записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране.


СРОКЪТ за ЗАПИСВАНЕ

НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАУЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е:
27 юни – 29 юни 2011г.

2.Във ВТОРИ ЕТАП на класиране участват ученици, които:

 • не са приети;

 • приети са по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране. В този случай учениците се класират на мястото си от първи етап или на по–предно свое желание.


Учениците, приети по първо желание, се записват. Ако не желаят да се запишат, следва да знаят, че нямат право да подават заявление и не могат да участват във втори етап на класиране!
ЗАЯВЛЕНИЯ

за втори етап на класиране

СЕ ПОДАВАТ В училищата,

в които са приети учениците!

Учениците, подали заявление за участие във втори етап на класиране, не пренареждат желанията си.
Учениците, които не са приети на първи етап на класиране не е необходимо да подават заявления за участие във втори етап на класиране.
Важни дати, свързани с втори етап на класиране:

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране в училищата гнезда и в РИО:

до 01 юли 2011г.


 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

 • 04 – 06 юли 2011г.
 • до 08 юли 2011г.


Втори етап на класиране завършва със записване на приетите ученици, обявяване на записалите се ученици и обявяване на броя на незаетите места след втори етап на класиране в срок до 08 юли 2011г.

3.За участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране учениците подават заявление по образец, в което може да променят и пренаредят желанията си, но не запазват мястото си от по–преден етап на класиране.

Заявленията се подават в

училищата – гнезда за

приемане на документи по общини.
Учениците подават заявление за участие в трети етап на класиране на 11 и 12 юли 2011г.
Списъците с приетите на трети етап на класиране ученици се обявяват от 13 до 14 юли 2011г. в училищата-гнезда и в РИО.
Трети етап на класиране завършва със записване на приетите ученици, обявяване на записалите се ученици и обявяване броя на незаетите места след трети етап на класиране:
Други важни дати:


 • 15 и 18 юли 2011г.

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране в училищата-гнезда и в РИО:

 • до 20 юли 2011г.
 • Попълване на незаетите места след ТРЕТИ ЕТАП на класиране и записване :

 • до 29 юли 2011г.

/Срокът се определя от директора на приемащото училище/.
За незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени в чл.16, ал.1., т.2, 3 и 4 на Наредба № 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:


 • удостоверение за завършен седми клас;
 • служебна бележка за оценките от положените изпити;
 • медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на кандидата и удостоверяващо обстоятелството, че специалността/ специалностите от професии, за които ученикът кандидатства, не са противопоказни за здравословното му състояние.

Директорът на приемащото училище определя комисия за класиране на кандидатите.


Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РИО в срок, определен от директора.
4. Над утвърдения държавен план-прием може да се приеме:

 • близнак - в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва да са положили приемните изпити, ако такива са предвидени;

 • ученик с двама починали родители - без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени; учениците се записват с насочване от началника на РИО в съответствие с желанието им в срок до 1 септември 2011г.


Забележка: учениците, кандидатстващи след завършено основно образование, подават документи за класиране в избраното от тях училище съобразно сроковете, посочени в графика, определен със Заповед № РД 09 – 1159/13.09.2010г. на министъра на образованието, младежта и науката.

На всички кандидати пожелаваме успех!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница