И н ф о р м а ц и я по чл. 10, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зониДата22.10.2018
Размер102.17 Kb.
#92165
И Н Ф О Р М А Ц И Я
по чл.10, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Възложител:”Силагро” ЕООД

Адрес за кореспонденция: град Силистра, ул.”Добруджа” № 20

Управител Галина Стефатова Гсподинова

Лице за контакти: 0899185157

Телефон за контакт, факс, е-mail: penev.mitko@gmail.com

Характеристика на инвестиционното предложение:


 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение включва създаване на овощна градина с интензивно отглеждане на орехи-92,315 дка, изграждане на капково напоителна система в овощната градина, както и изграждане на сондажен кладенец за добиване на вода в землището на село Айдемир, Община Силистра..

Съгласно писмо с изх. № АО 4566/07.10.2016 г. на РИОСВ-Русе заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 1 “Селско, горско и водно стопанство”, буква “в”-“мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване” и т. 2 “Минно дело”, буква “г”-“дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, с изслючение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.


2.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за поливни нужди и прилежащата капкова система.

Целта на ИП е да се развие ефективно екологично овощарство, покриващо европейските стандарти и да се въведе водоспестяваща технология при създаването и отглеждането на овощните площи.

Не се предвижда изграждане, промяна или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура.

От инвестиционното предложение няма да се формират отпадъчни води.

Електрозахранването по време на строителството на кладенеца и капковата система и последващата експлоатация ще се извършва от електропреносната мрежа на „Енерго Про” ЕАД, за което инвеститора ще сключи договор.

Предвижда се водовземното съоръжение да разкрие води от подземно водно тяло с код BG1G00000N035. Водовземането ще се осъществява чрез ТК. Подземният водоносен хоризонт разполага с достатъчен запас и експлоатационен ресурс.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
. В изпълнени на чл. 95 от Закона за опазване на околната среда засегнатото население е информирано с публикуване на обява за инвестиционното предложение, освен това е направено и уведомление за инвестиционното предложение пред Община Силистра.

Предложеното предложение няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен план дейности в района.

Според писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 4566/17.10.2016г.теренът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ. Бр. 77/2012г., изм. и доп. ДВ.бр. 58/2016г./.
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот ПИ 00895.64.66 в землището на село Айдемир, Община Силистра. Площадката за реализация на ИП се намира извън регулация с площ 92,315 дка, з-ще с. Айдемир , с площ от 92280 кв.м. от правото на собственост, акт за частна общинска собственост № 29, том 7 , носители на други вещи права – 201605303 “Силагро” под аренда ид. 1/1 площ 92278 кв.м срок 01.10.2045 г. .


5. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение
Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните компетентни органи.

Работната програма е следната:


 1. Хидрогеоложка картировка на район и набиране на информация за близкостоящите водоизточници;

 2. Прокарване и хидрогеоложко изследване на проучвателно-експлоатационен сондаж;

 3. Начало на хидрогеоложкото проучване - 20 дни от датата на полученото разрешително


   • Сондиране,

   • Предвидено е провеждането на хидравлични тестове:

 1. с максималния необходим дебит и продължителност 72 часа с проследяване на възстановяване на водното ниво в рамките на денонощието.

с най-малко три степени на дебита и с не по-малка продължителност от 2 часа на всяка степен за определяне на хидравличната ефективност

6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа
В близост няма СОЗ. Няма водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.
6.1. Климатична характеристика
Физикогеографските условия определят климата в района на общината като преходно – континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи:

Средномесечната януарска температура е 0,0 градуса С; средната юлска е 24,0 градуса С; а средногодишната е 12,0 градуса С. Средногодишната температурна амплитуда е сравнително ниска – около 24,0 градуса С. Свързани с тях са ниските абсолютни минимални температури и сравнително късните пролетни и ранните есенни мразове, както и значителния брой на дните с мъгла и ниска инверсионна облачност. Овлажняването през лятото е недостатъчно – районът е засушлив. Делът на засушливото време през летния период (юли и август) е значителен – около 40%.

Средногодишните валежи са 524мм. (при средни за страната 650мм.) с летен максимум 148мм.

Относителната влажност на въздуха е между 55% през август – най-сухия месец и 83% през месец януари и декември. Денонощните колебания на влажността са по-малко – между 90% в сутрешните и 75% - в обедните часове.

Преобладаващи са западните ветрове със средна скорост от 1,5 до 2,5 метра в секунда.
6.2. Релеф
Община Силистра се намира в Добруджа. Преобладават площите с височина между 150 и 200м. н.в. Релефът е с незначителна контрастност и подчертано еднообразие във външния му облик.

6.3. Почви

Съгласно почвено-географското райониране, землището на град Силистра попада в Дунавската равнина.


6.4. Ландшафт

Ландшафтът е териториална система, състояща се от взаимодействащи си помежду си природни или природни и антропогенни компоненти и комплекси от по-ниско таксонометрично равнище.

Понятието “ландшафт”, с оглед определяне на неговите естетически качества означава: външния облик на природата, който се възприема от хората. Този облик е възлов при наблюдаването на големи пространства. Той включва разнообразие, индивидуалност и красота, които са основа за осигуряване на продължително въздействие върху хората при техния отдих.

Антропогенен ландшафт – ландшафт, състоящ се от взаимодействащи помежду си природни и антропогенни компоненти и комплекси, формиращ се под влиянието на човешката дейност и природни процеси и изпълняващ определени социално-икономически функции.

Основните съставни части на ландшафта са представени чрез фрагменти от отделните сфери на географската обвивка (скала, релеф, въздух, повърхностни и подземни води, почви, растителност и животински свят, всичко обекти – резултат от производствената и непроизводствена дейност на човека)

По отношение на структурата на ландшафтите може да се обобщи, че в резултат на многогодишната антропогенизация на района, в природните ландшафти са настъпили дълбоки и съществени промени. Променено е биоразнообразието в тях, а естествените ландшафти са заменени от нови категории ландшафти като: ливадни, селищни, комуникационни, антропогенни, промишлени.


6.5. Биологично разнообразие и защитени територии
Имотът е с площ от 92,315 дка , е с начин на трайно ползване- нива . Нямя да се извършва процедура по промяна предназначението на земяемята.. На терена няма местообитания на ценни и защитени от закона растителни и животински видове. Няма наличие на дървета и други храстовидни растения. Не се наблюдават гнезда на щъркели.

В близост до разглеждания обект няма чувствителни зони- защиттени територии, паркове, исторически и археологически места, вододайни санитарно- охранителни зони и елементи от НЕМ.

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се предизвикат увреждане на зоната. Проектът е екологичен, свързан с внедряването на достиженията на техниката. Няма да се допуска замърсяване на въздуха, почвата и водите.
6.6. Описание на района на инвестиционното предложение

От направените наблюдение около района на инвестиционното предложение са установени следните земноводни и влечуги: Зелена крастава жаба( Bombina viridis)

Влечуги :Зелен гущер (Lacerta viridis) Стенен гущер (Podarcis muralis) Жълтоуха водна змия (Natrix natrix)

Голям стрелец (Coluber caspius)

За обитаване района от бозайници, има литературни данни за наличие на:

Насекомоядни Insectivora- Таралеж- Erinaceus concolor; Обикновена къртица- Talpa europaea;

Зайцеподобни Lagomorpha- Див заек- Lepus europaeus;

Гризачи Rodentia- Катерица- Sciurus vulgaris; Горски сънливец- Dryomys nitedula; Обикновен сънливец- Myoxus glis; Обикновена горска мишка- Apodemus sylvaticus; Полска мишка- Apodemus agrarius; Черен плъх- Rattus rattus; Домашна мишка- Mus musculus; Горска полевка- Clethrionomys glareolus; Сива полевка- Microtus arvalis;

Хишници Carnivora- Европейски вълк- Canis lupus; Чакал- Canis aureus; Лисица- Vulpes vulpes; Невестулка- Mustela nivalis; . Бялка- Martes foina.

Чивтокопитни Artiodactila

Свине Suidae- Дива свиня- Sus scrofa meridionalis

Плътнороги Cervidae- Благороден елен- Cervus elaphus; Сърна- Capreolus capreolus;

При направените наблюдения в района на инвестиционното намерение бяха установени следните видове птици: Бял щъркел- Ciconia ciconia; Ciconia ciconia- Alauda arvensis; Селска лястовица - Hirundo rustica; Кос- Turdus merula; Черен синигер- Parus ater; Син синигер- Parus caeruleus; Щиглец- Carduelis carduelis; Домашно врабче- Passer domesticus; Сойка- Garrulus glandarius; Сврака- Pica pica; Посевна врана- Corvus frugilegus

Няма дървесна растителнот, а от там и гнезда на птици.

Растителни видове, които обитават района, в близос до терена на инвестиционното намерение са:

Обикновен щир- Amaranthus retroflexus L., Бучиниш- Conium maculatum L., Обикновен репей- Arctium lappa L., Обикновен пелин- Artemisia vulgaris L,. Обикновен магарешки бодил- Carduus acanthoides L., Обикновена синя жлъчка- Cichorium intybus L., Обикновена паламида- Cirsium vulgare(Savi)Ten., Обикновена маргаритка- Leucanthemum vulgare Lam., Лечебно глухарче, Овчарска торбичка- Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Тревист бъз- Sambucus ebulus L., Обикновен лопен- Verbascum blattaria L., Троскот- Cynodon dactylon (L.)Pers, Горска теменуга, Полска къпина- Полска къпина- Polygonum aviculare L, Лепка- Galium aparine L., Обикновена коприва- Urtica dioica L.


В имота липсват дървесни видове, предмет на защита. Не се предвижда изсичане на дървета и храсти.

Наблюдават се следните насекоми: Цициндела (Cicindela), седемточкова калинка (Coccinella semtempunctata) и др.

Птиците в района са разнообразни, но сред тях не се наблюдават защитени гнездещи видове. Представени са семейства Гълъбови (Columbidae), Кукувицови (Cuculidae), Чучулигови (Alaudidae), Сврачкови (Laniidae), Вранови (Corvidae) и Синигерови (Paridae). Срещат се земноводни и влечуги.

От бозайниците има данни за обикновена полевка (Microtus arvalis), див заек (Lepus capensis), лисица (Vulpes vulpes).

Предметът на инвестиционното изключва изсичане на дървесна растителност .

6.7. Характеристика на въздействието
По време на монтажните дейности
Възможно е да се допусне безпокоене на птиците, евнтуално гнездещи или почиващи в района. Това въздействие ще е краткотрайно – за времето на изпълнение на монтажните работи- сондиране на кладенеца.. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга пряко местообитания на дивата флора и фауна, предмет на защита. Шумът на машините, по време на монтажа ще бъде в границите на допустимия. Няма да има излъчване на шум в околната среда.

Алтернативни решения: При съобразяване на монтажната дейност- сондиране с периода на гнездене, въздействието може да се сведе до минимум.
Нулева алтернатива – в случай, че настоящото предложение не се реализира, възложителят ще търпи загуби.
При експлоатацията

При експлоатацията на сондажния кладенец и системата за капково напояване не се очаква отрицателно въздействие върху биоразнообразието в района. Няма да се отделят вредни емисии в атмосферния въздух, унищожаване на почва, растителен и животински видове.Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на експлоатация не се очакват негативни въздействия.
Нулева алтернатива – на този етап не се приема такава
Индикатори на значимост на въздействието
Тип въздействие Индикатор на значимостта

Загуба на местообитание

Процентна стойност на загубата – 0%

Фрагментация

Не са очаква -0%

Ниво спрямо първоначалната степен – 0Обезпокояване на видовете

Период или продължителност – само по време на монтажните дейности- 2 месеца


Численост на популацията

Време за възстановяване – не се очаква загуба на популации

Водни ресурси

Относителна промяна - нямаКумулативни въздействия

В близост няма производствени дейности и не се очаква наличието на комулативен ефект.7. Необходимост от нова инфраструктура

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура..

На площадката има изградена необходима инфраструктура. Ще се ползват съществуващите пътища.
8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (водоползване)
По време на монтажните дейности се предвижда добив на природни ресурси- подземна на вода. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени и доствени от строителни борси. Ще се кандидатства за разрешение за добив на подземна вода

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират
Възложителят ще предприеме всички необходими дейности за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ще се извърши класификация на отпацъците и ще се води необходимата отчетност, съгласно ЗУО.

При строителството няма да се генерират голямо количество отпадъци. През време на изпълнение на СМР се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

От работещите на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01 около 0.3 м3/м. Те ще се извозват от специализирана фирма след сключване на договор.

Отпадък с код 02 01 04- отпадъци от пластмаси/ с изключение на опаковки/- ще се формират от пластмасови касетки с нарушена цялост, пластмасови маркучи за капково напояване с нарушена цялост.

код 17 02 01 дървесен материал – от опаковки (каси за плодове и т.н.) и брак.

Ще се извърши класификация на отпадъците, водене на отчетност.


8. Трансграничен характер на въздействието.
Такъв не се очаква.
10. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
На площадката няма да се извършват други дейности, извън описаните в настоящата информация.

11.Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение
Главен Архитект на Община Силистра.

Дата:......................... Възложител:/Г.Господинова /
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница