И н ф о р м а ц и я з а преценка на необходимост от извършване настраница1/8
Дата17.01.2017
Размер1.6 Mb.
#12870
  1   2   3   4   5   6   7   8И Н Ф О Р М А Ц И Я З А
ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТ
ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА
О В О С

ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ Н А КОМУНИКАЦИИ
НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА

А М „М А Р И Ц А” от km 2+900 до km 71+011.31”


 • София, май 2011 г. –


ИНФОРМАЦИЯЗа преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда на инвестиционното предложение на

Агенция „Пътна инфраструктура”

Реконструкция на комуникации на други ведомства във връзка с реализацията на АМ „Марица”


Информацията за инвестиционното предложение на Агенция „Пътна инфраструктура”

„Реконструкция на комуникации на други ведомства във връзка с реализацията на АМ „Марица” е изготвена съгласно писмо на МОСВ изх. .№ ОВОС – 2766/ 01.02.2011г. (приложение 1).

и нормативните изисквания на чл. 6, ал.1 на приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда изм.ДВ бр.03/2011 г.). Информацията е изготвена на базата на инвестиционното предложение на НК „Пътна инфраструктура” и парцеларни планове и проекти на предвижданите реконструкции на комуникации на други ведомства по землища.

Територията, която се пресича от проектното трасе на автомагистрала „Марица” попада в Горнотракийската низина, южноцентрален район на България, в долината на р. Марица.Обектът е разположен на територията на две области – Стара Загора и Хасково /по-голямата част от трасето/.

За автомагистрала „Марица” има издадено положително решение /изменено и допълнено Решение на МОСВ № 37/1994 от 2100 г./.

При реализацията си този голям линеен обект ще пресече комуникации на други ведомства, което налага изготвяне на настоящата информация.
 1. Информация за контакт с възложителя

Адрес:


Агенция „Пътна инфраструктура”

София - , пл. “Македония” № 3

Булстат: Серия “Ю” № 000695089

Данъчен номер: 1221002772

Телефон: 952 12 42

Телефон / факс:

Лице за контакти:

Адрес: инж. Виктор Лебанов

Телефон: 952 19 93

Тел./ факс:

E-mail: lebanov@dir.bg

Увод

АМ „Марица” следва направлението на Общоевропейски коридор IV. Началото й е при пътен възел с. Оризово на автомагистрала „Тракия“. Участъци от нея са открити, други се изграждат в момента. АМ „Марица” е важна транспортна връзка с национално и международно значение, принадлежаща към Транс - европейската магистрала „Север – юг”, която свързва страните от Източна Европа с тези от Централна Европа, с Близкия изток и Азия.

Автомагистрала „Марица” е крупен инфраструктурен обект, чието строителство, независимо от подходящо избрания терен, е свързано с реконструкция на комуникации на други ведомства пресичани от трасето – електропреносна мрежа, ТТ-кабели, напоителни полета, водопроводи, жп линия и др.

“Пътпроект” ЕООД – София е изготвил проекти за парцеларни планове – поземлен и горски фонд за засегнатите комуникации от строежа на АМ по дължината на участъка от Оризово до Харманли. Това се изисква от необходимостта на отчуждения за реконструирани инженерни мрежи при преминаването на трасето на АМ “Марица” през различните землища. Проектът за парцеларен план е изготвен с помощта на специализирана програма за отчуждаване на земи. Програмата поддържа графичната и текстова информация съобразно Наредба № 3/ 04.12.1995г. на МЗХП и МТРС.

В парцеларния план са включени както постоянни отчуждения, така и отчуждения за имоти, за които се въвежда режим на ограничено ползване. Представен е Регистър на имоти, други кадастрални единици и собственици, разделени по вида на засягащата се територия, където са отразени: кадастрален номер на имота, вид на територията, начин на трайно ползване, категория на земята, обща площ на имота, площ ограничено ползване, площ постоянни отчуждения, вид собственост и лични данни за собствениците.

Направени са баланси на отчужденията по видове територии по предназначение, баланси на отчужденията по: начин на трайно ползване, видове собственост, категория на земята и собственост, подотдели в гори и земи в горски фонд и имоти със сечения с подотдели от лесоустройството.

Парцеларните планове - поземлен и горски фонд са разработени на база на данни от МЗХ, Главна дирекция “Земеделие, Гори и Поземлени Отношения” от 06.2010 г.,които са най-актуални към настоящия момент. Координатите на осите са получени след изчисляване в координатна система от 1970 г. Показани са оста и сервитутните линии на АМ “Марица” в участъка на преминаване през преминаваните землища. Показани са осите и линиите на сервитута на новопроектираните инженерни мрежи, с които се въвежда ограничение в ползването на имотите и постоянни отчуждения. Начертани са също така и осите и линиите на сервитута на селскостопанските пътища, с които се показват площите за постоянни отчуждения в засегнатите имоти.

Работните проекти за пресичанията на напоителни полета са изработени от ЕТ „Стройексперт-инженеринг”- подизпълнител на „Пътпроект”ЕООД.

Настоящата информация за преценка на необходимост от ОВОС за реконструкции на комуникации на други ведомства във връзка с реализацията на АМ „Марица” е възложена от АПИ с писмо изх. № 53-00-1394/31.03.2011 г.

За АМ „Марица” е изработен и одобрен доклад за ОВОС от МОСВ с изменено и допълнено Решение № 37/1994 г. от 2010 г. за участък от km 2+900 до km 73+320.

През 2010 г. е изработен план за управление на околната среда и собствен мониторинг на същия обект.

Проектите на парцеларни планове за предвижданите реконструкции на комуникации на други ведомства по землища в местата на пресичането им с МА „Марица” са за:Община Чирпан - парцеларни планове – поземлен фонд - с отчуждения за инженерни мрежи и селскостопански пътища в землищата на : гр. Чирпан, с. Зетьово и с. Златна ливада.

Община Димитровград - парцеларни планове – поземлен (пф) и горски (гф)фонд - с отчуждения за инженерни мрежи и селскостопански пътища в землищата на: с. Ябълково (пф), с. Крум (пф гф), с. Добрич (пф, гф), с. Крепост (пф, гф), с. Воден (пф).

Община Хасково - парцеларни планове – поземлен (пф) и горски (гф) фонд - с отчуждения за инженерни мрежи и селскостопански пътища в землищата на: с. Узунджово (пф), с. Александрово (пф гф).

Община Харманли - парцеларни планове – поземлен фонд (пф), и населено място (нм) - с отчуждения за инженерни мрежи и селскостопански пътища в землищата на:с.Поляново (пф, нм), с. Преславец (пф), гр. Харманли (пф, нм).

 1. Характеристика на инвестиционното предложение

  1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства във връзка с реализацията на АМ „Марица” е комплексна дейност, чието правилно планиране и реализиране ще допринесе за опазване на околната среда, качествено изпълнение на строителните работи и завършване на обекта в предвидените срокове.

Реконструкциите на всички засегнати от обекта инженерни съоръжения ще се извършват в зоните, извън обхвата на магистралата, в следните землища: • Гр. Чирпан – поземлен фонд ЕКАТЕ 81414

 • С. Зетьово – поземлен фонд ЕКАТЕ 30819

 • С. Златна ливада – поземлен фонд ЕКАТЕ 31070

 • С. Ябълково – поземлен фонд ЕКАТЕ87076

 • С. Крум – поземлен и горски фонд ЕКАТЕ 39966;

 • С. Добрич – поземлен и горски фонд ЕКАТЕ 21539

 • С. Крепост – поземлен и горски фонд ЕКАТЕ39668

 • С. Воден – поземлен фонд ЕКАТЕ 11644

 • С. Узунджово – поземлен фонд ЕКАТЕ 75085

 • С. Александрово – поземлен и горски фонд ЕКАТЕ 00326

 • С. Поляново – поземлен фонд и населено място ЕКАТЕ57434

 • С. Преславец – поземлен фонд ЕКАТЕ 58244

 • Гр. Харманли – поземлен фонд и населено място ЕКАТЕ77181

Видовете отчуждения при пресичане на АМ „Марица” на инженерната инфраструктура в района по землища са представени на таблица ІІ-1-1.

Таблица ІІ.1-1

Видове отчуждения при пресичане на АМ „Марица” на инженерната инфраструктурав района по землищаЗемлище

Постоянни отчуждения,

dka

Режим на огранич. ползване, dka

Площи с промя-на на предназн., dka

Площи за обезщетяване, dka

ПФ

ГФ

Рег.

ПФ

ГФ

Рег.

ПФ

ГФ

Рег.

ПФ

ГФ

Рег.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

Чирпан

0,010

-

-

2,852

-

-

0,010

-

-

0

-

-

3

Зетьово

44,627

-

-

3,948

-

-

42,353

-

-

42,348

-

-

4

Златна ливада

27,715

-

-

2,842

-

-

27,715

-

-

27,698

-

-

5

Ябълково

18,716

-

-

8,823

-

-

18,720

-

-

18,716

-

-

6

Крум

9,951

1,626

-

1,500

2,080

-

9,951

1,626

-

9,615

1,626

-

7

Добрич

45,760

9,370

-

2,726

4,257

-

38,701

9,370

-

44,831

0

-

8

Крепост

45,664

0,132

-

4,159

13,214

-

33,399

0,132

-

33,399

0,104

-

9

Воден

1,745

-

-

-

-

-

0,404

-

-

0,404

-

-

10

Узунджово

12,504

-

-

4,488

-

-

8,753

-

-

12,504

-

-

11

Александрово

2,086

2,643

-

3,997

-

-

2,086

2,643

-

1,294

0,226

-

12

Поляново

18,047

-

0,150

13,622

-

0,072

18,055

-

0,150

18,047

-

0,150

13

Преславец

12,840

-

-

8,613

-

-

12,786

-

-

12,840

-

-

14

Харманли

8,357

-

0,013

17,387

-

0,637

7,644

-

0,013

8,024

-

0,013
Всичко
ПФ

248,022

74,957

220,577

229,72
ГФ

13,771

19,551

13,771

1,956
Рег

0,163

0,709

0,163

0,163
Общо

261,956

95,217

234,511

231,839

Постоянните отчуждения са общо 261,956 dka, от които:

- поземлен фонд -248,022 dka,

- горски фонд – 13,771 dka,

- земите в регулация на две населени места /с. Поляново и гр. Харманли/ – 0,163 dka.

Площи с режим на ограничено ползване - 95,217 dka; • поземлен фонд – 74,957 dka

 • горски фонд – 19,551 dka

 • населени места -0,709 dka

Площи с промяна на предназначението – 234,511 dka

 • поземлен фонд – 220,577 dka

 • горски фонд – 13,771 dka

 • населени места -0,163 dka

Площи подлежащи на обезщетяване – 231,839 dka

 • поземлен фонд – 229,720 dka

 • горски фонд – 1,956 dka

 • населени места – 0,163 dka

Таблица ІІ.1-2.

Регистри на засягащи се имоти в населени места при пресичане на инженерната инфраструктура от трасето на АМ «Марица»
Населено място

Ограничено ползване

Постоянни отчуждения

dka

вид

Вид собственост

dka

вид

Вид собственост

С. Поляново

0,072

Гробище

Оп

0,150

Гробище

Оп

Гр. Харманли

0,637

Жил.територия

Ч

0,012

Гробище

Оп

0,001

Жил. територия

Ч

ОБЩО

0,7090,163
Земите с ограничено ползване са около новите стълбове и трасета на електропроводи, тръбопроводи и водопроводи. За част от имотите, през които преминават реконструираните ел. проводи, няма нови сервитутни зони, тъй като в тях няма изменения – трасетата запазват съществуващото си положение, а се изместват само отделни стълбове.

В парцеларните планове са представени: • Реконструкции на т.т. кабели

 • Реконструкции на тръбопроводи и водопроводи;

 • Пресичане на селскостопански пътища;

 • Пресичане на ж.п. линията Пловдив – Свиленград на две места: при km 24+414.70 в участъка „Ябълково – Димитровград” (на ж.п. km 222+835) и ж.п. линията Русе – Подкова при km 41+597.50.

С трасето на AМ “Марица” се засягат и реконструират общо следните съоръжения на техническата инфраструктура и селскостопански пътища – в сервитута на АМ и извън него:

► В землището на гр. Чирпан – община Чирпан /поземлен фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20kV “Добри дол” при km+900 – km+220, L=276m


►В землището на с. Зетьово – община Чирпан /поземлен фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 5+420

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 15+580

- Реконструкция на водопровод Ф500 при km 15+510, L=310m

- Реконструкция на тръбопровод Т-1 Ф315mm PVC при km 16+600, L=443m

- Селскостопански път при km 15+260

- Селскостопански път при km 16+900

- Селскостопански път при km 18+120


►В землището на с. Златна ливада – община Чирпан /поземлен фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 20+230, L=58m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 20+420, L=216m

- Нов водопровод ф250 при km 20+210, L=130m

- Селскостопански път при km 20+440

- Селскостопански път при km 21+480

►В землището на с. Ябълково – община Димитровград /поземлен фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Водно стопанство” при km 25+074

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Ябълково” при km 26+400

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Помпени станции” при km 27+260

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Технологични води” при km 27+880

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 27+900

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Технологични води” при km 28+000

- Реконструкция на ЕЛ-20KV ”Кариери” при km 28+080

- Реконструкция на водопровод Ф475 при km 26+240, L=528m

- Реконструкция на водопровод Ф546 при km 26+700, L=144m

- Реконструкция на водопровод Ф150 при km 27+785, L=343m

- Стоманен тръбопровод при km 28+500, L=126 m

- Тръбопровод 16-ВТ-2 при km 28+800, L=69 m

- Тръбопровод I-РТ-16 Ф350 PVC при km 28+980, L=319m

- Тръбопровод I-РТ-15 Ф250 PVC при km 29+820, L=412m

- Селскостопански път при km 26+000

- Селскостопански път при km 29+870

- ж.п.линия Пловдив Свиленград при km 28+414,70


►В землището на с. Крум – община Димитровград /поземлен и горски фонд/:

- Пресичане на т.т.кабел при km 31+920

- Реконструкция на т.т.кабел при km 32+103, L=97m

- Реконструкция на тръбопровод Т-1 Ф600 mm и Т-2 ф200 mm при km 31+200, L=605m

- Селскостопански път при km 29+870

- Селскостопански път при km 31+360


►В землището на с. Добрич – община Димитровград /поземлен и горски фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 32+600, L=448 m

- Тръбопровод I-PT-6 Ф600 mm И 6-ВТ-14 Ф315mm PVC при km 33+060, L=857m

- Тръбопровод 5-PT-14 при km 34+500

- Тръбопровод 14-BT-2 Ф200 PVC при km 35+320, L=252m

- Селскостопански път при km 32+900

- Селскостопански път при km 34+485

- Селскостопански път при km 35+600

- Селскостопански път при km 36+480
►В землището на с. Крепост – община Димитровград /поземлен и горски фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 38+300, L=570m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 281+960

- Реконструкция на т.т.кабел при km 38+340, L=1726m

- Напорен тръбопровод на П.С.„Крепост” при km 39+800, L=720m

- Селскостопански път при km 40+000

- Селскостопански път при km 41+690

- Ж.п. линия Русе-Подкова при km 41+597.50


►В землището на с. Воден – община Димитровград /поземлен фонд/:

- Селскостопански път при km 46+290.91


►В землището на с. Узунджово – община Хасково /поземлен фонд/:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 48+540

- Реконструкция на т.т.кабел при km 48+300, L=724m

- Реконструкция на тръбопровод 17-С-1 Ф200 mm при km 48+540, L=220m

- Селскостопански път при km 46+290.91

- Селскостопански път при km 48+132.25

►В землището на с. Александраво – община Хасково /поземлен и горски фонд/:

- Тръбопровод 17-ГЕТ-3 Ф300 при km 51+560

- Тръбопровод 17-ГЕТ-6 Ф300 при km 51+900

- Реконструкция на водопровод Ф150 при km 51+860, L=260m

- Реконструкция на водопровод Ф125 при km 52+940, L=526m

- Тръбопровод 17-ГЕТ-7 Ф300 при km 52+980

- Канал М-1 от kм 49+492 до km 49+581.50

- Селскостопански път при km 52+200


►В землището на с. Поляново – община Хасково /населено място/:

 • Селскостопански път при km 60+912

►В землището на с. Поляново – община Хасково / поземлен фонд /:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 59+840, L=396m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 60+290, L=380m

- Пресичане на т.т.кабел при km 60+212.80

- Корекция на река Азмака от km 64+600 до km 65+100, L=500m

- Корекция на река Азмака от km 65+200 до km 65+350, L=160m

- Реконструкция на водопровод Ф125 при km 55+880, L=485m

- Реконструкция на водопровод Ф133 при km 0+540, L=180m

- Реконструкция на водопровод Ф150 при km 59+570, L=325m

- Пресичане на тръбопровод 1-ЕТ-41 при km 58+370

- Пресичане на тръбопровод 1-ЕТ-40 при km 58+800

- Пресичане на тръбопровод 1-ЕТ-37 при km 59+230

- Пресичане на тръбопровод 1-ЕТ-37-2 при km 59+752

- Пресичане на тръбопровод 1-ЕТ-6 при km 60+400

- Реконструкция на тръбопровод 1-ЕТ-8 Ф200mm при km 60+880, L=240m

- Реконструкция на тръбопровод 1-ЕТ-11 Ф200mm при km 62+360, L=162m

- Нов дюкер Ф1500mm от km 65+180 до km 66+140, L=1140m

- Селскостопански път при km 58+020

- Селскостопански път при km 60+912

- Селскостопански път при km 63+960


►В землището на с. Преславец – община Хасково / поземлен фонд /:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+500, L=110m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+520, L=140m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+540, L=140m

- Реконструкция на т.т.кабел при km 65+620, L=1137m

- Корекция на река Азмака от km 64+600 до km 65+100, L=500m

- Корекция на река Азмака от km 65+200 до km 65+350, L=160m

- Нов дюкер ф1500 от km 65+180 до km 66+140, L=1140m

- Нов дюкер ф1500 от km 66+560 до kм 66+610, L=50m

- Селскостопански път при km 66+270


►В землището на гр. Харманли – община Харманли / поземлен фонд /:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+500

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+520

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 65+540

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 67+425

- Реконструкция на ЕЛ-20KV при km 68+040

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "Доситеево" при km 69+960, L=508m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "Рогозиново" km 70+120 - km 70+860, L=807m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "ЗРКА" при km 70+331(0+660), L=311m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "Помп.станции" при km 70+760

- Реконструкция на т.т.кабел при km 65+620, L=1137m

- Реконструкция на т.т.кабел при km 67+500, L=51m

- Реконструкция на водопровод Ф80 при km 67+980, L=205m

- Напорен тръбопровод при km 70+780, L=218m

- Канал km 68+161.50

- Канал ГТ1 при km 68+700

- Канал ГТ-1 при km 69+000, L=354m

- Селскостопански път при km 68+170

- Път за помпена станция връзка с III-503
►В землището на гр. Харманли – община Харманли / населено място /:

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "Доситеево" при km 69+960, L=508m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "Рогозиново" km 70+120 - kм 70+860,L=807m

- Реконструкция на ЕЛ-20KV "ЗРКА" при km 70+331(0+660), L=311m
  1. Каталог: ovos


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница