И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата15.01.2017
Размер0.52 Mb.
#12771
  1   2   3   4   5   6И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“

инвеститор: Сабри Ахмед Хърльов

май, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, местожителство


Сабри Ахмед Хърльов

гр.Якоруда

ул.”Девета”№9


2. Пълен пощенски адрес


гр.Якоруда

ул.”Девета”№9

област Благоевград

Сабри Ахмед Хърльов3. Телефон, факс и Е-mail


GSM ....................


4. Лице за контакти


Асен Александров Лачов

GSM 0878988822ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение за „“Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“попада в обхвата на т.10, буква „б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.


  1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет”. С промяната на предназначението се цели помещението за магазин да се преустрои в кабинет за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ / кабинет по дентална медицина/.Помещението което се предвижда да се преустрои е самостоятелен обект и се намира на партерен етаж с пряк достъп до паркинга откъм задния двор. Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура, освен оформяне на входа към обекта. Частта до входа откъм паркинга с изграждането на лека преградна стена /с която не се увеличава натоварването върху подовата конструкция / ще се преустрои в приемна-чакалня за посетителите със столове , масичка с брошури /нагледни материали/ и рекламно табло / пасти за зъби/. Санитарен възел, които ще се ползва от посетителите и персонала.

С инвестицонното предложение за осъществяване на дейността на зъболакарския кабинет, е необходимо следното обзавеждане:


  • Зъболекарски стол – 1 брой

  • Бюро – 1 брой

  • Шкаф с мивка

  • Автоклав

  • Компресор сг. Въздух

  • Гардероб персонал

  • Телевизр

Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоражения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Подовите настилки в кабинета ще са от водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, без цепнатини и фуги - /ламинат/

Стените на санитарното помещение /WC/ ще са облицовани от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция на 1.8 м от готовия под. Стените на кабинета и чакалнята се изпълняват с латексова боя в светли пастелни тонове, за да няма лъщене и отблясъци позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Съществуващият санитарен възел не се променя , изпълнява предназначението си и не се налага до се реконструира.

Предвижданите нови санитарни прибори /мивка и др./, както и зъболекарските столове ще се захранват с вода с отклонение от съществуваща вътрешна водопроводна инсталация с водопровод от полипропиленови тръби ,PP PN16.Топла вода ще се осигурява от съществуващ бойлер.

Разходът на вода ще се измерва от съществуващия абонатен водомер монтиран на отклонението от вътрешната водопроводна мрежа на сградата.

Водопроводната инсталация за топла и студена вода ще се изпълни скрита в мазилката на стените /или в настилката , положена в гофрирани тръби/ с полипропиленови тръби PPR PN 16.

С исканата промяна оразмерителните водни количества се променят незначителнои не се налага промяна на диаметрите на съществуващият водопроводен или канализационен клонове в жилищната сграда.

По отнощение на ел.захранването обектът е консуматор III-та категория.

Външното захранване на сградата е факт. Сградата е захранена с ел.енергия. Измерването на ел.енергията за заплащане ще се осъществява от еднофазен двутарифен електромер монтиран в главно ел. табло ГЕТ-4. От него до табло ТА ще се изтегли кабел СВТ 3х6 кв.мм в PVC тръба 16мм.

Допуска се стоматологичните и медикостоматологичните центрове да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от медицинската дейност задължително ще се извършват разделно. Те се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях (Указание №1/21.04.2003г./

Отпадъците ще се разделят на опасни и неопасни. Неопасните ще се събират в кофи с педал маркирани с кафяв цвят и ще се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували,които ще се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се отстраняват със системата за сметосъбирането на гр.Благоевград.

Опасните отпадъци ще се събират в полиетиленови чували,поставени в кофи с педал и капак маркирани със жълт цвят. Отпадъците се ще прехвърлят в полиетиленови чували маркирани с международен символ „Опасни отпадъци от лечебните заведения”.
Острите режещи отпадъци (игли, спринцовки, скалпели) ще се събират в плътно затворени контейнери за еднократна употреба. Затворените контейнери ще се поставят в полиетиленови чували за опасни отпадъци и ще се сключи договор с лечебно заведение, което има съоръжение за обезвреждане на опасни отпадъци или има договор с организация извършваща обезвреждане па отпадъци.

Инвестиционното предложение за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет” с максимален капацитет 10 души дневно и медицински персонал от 2 /четири/ души – един стоматалог и една мед. сестра - предвижда в кабинета да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи.

Предвижда се преустройството да приключи за шест месеца.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“.Намерението на инвеститора е да създаде стоматалогичен кабинет в които да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи от насесеното място и съседните такива . Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът.

Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имота обект на инвестиционното намерение е самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград и към момента представлява магазин за търговска дейност , т.е.няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за зъболекарски кабинет.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен здравно-социален ефект върху местното население – осигуряване на около 1-2 нови работни места – обслужващ персонал.


Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница