И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата02.04.2017
Размер0.5 Mb.
#18280
  1   2   3   4   5   6И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“

инвеститор: Мартин Златков

март, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, местожителство


Мартин Златков Златев

гр.Благоевград

ул.”Яне Сандански”№2Д


2. Пълен пощенски адрес


гр.Благоевград

ул.”Яне Сандански”№2Д

област Благоевград

Мартин Златков Златев3. Телефон, факс и Е-mail


GSM ....................


4. Лице за контакти


Асен Александров Лачов

GSM 0878988822ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение за „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“попада в обхвата на т.10, буква „б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.


  1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет”. С промяната на предназначението се цели помещението за магазин да се преустрои в кабинет за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ / кабинет по дентална медицина/.Помещението което се предвижда да се преустрои е самостоятелен обект и се намира на партерен етаж с пряк достъп до улицата. Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура, освен оформяне на входа към обекта. Частта до входа откъм улицата ще се преустрои в приемна-чакалня за посетителите със столове , масичка с брошури /нагледни материали/ и рекламно табло / пасти за зъби/. Санитарен възел, които ще се ползва от посетителите и персонала.

С инвестицонното предложение за осъществяване на дейността на зъболакарския кабинет, е необходимо следното обзавеждане:


  • Зъболекарски стол – 2 броя

  • Бюро – 2 броя

  • Шкаф с мивка

  • Автоклав

  • Компресор сг. Въздух

  • Гардероб персонал

  • Телевизр

Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоражения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Подовите настилки в кабинета ще са от водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, без цепнатини и фуги - /ламинат/

Стените на санитарното помещение /WC/ ще са облицовани от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция на 1.8 м от готовия под. Стените на кабинета и чакалнята се изпълняват с латексова боя в светли пастелни тонове, за да няма лъщене и отблясъци позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Съществуващият санитарен възел не се променя , изпълнява предназначението си и не се налага до се реконструира.

Предвижданите нови санитарни прибори /мивка и др./, както и зъболекарските столове ще се захранват с вода с отклонение от съществуваща вътрешна водопроводна инсталация с водопровод от полипропиленови тръби ,PP PN16.Топла вода ще се осигурява от съществуващ бойлер.

Разходът на вода ще се измерва от съществуващия абонатен водомер монтиран в санитарният възел.

Отпадъчните води от обекта с канал от PVC тръби, положени в настилката се включват в съществуващата канализационна инсталация на жилищната сграда.

Не се налага промяна на диаметрите на съществуващият водопроводни или канализационни клонове в жилищната сграда.

По отнощение на ел.захранването обектът е консуматор III-та категория.

Общата инсталирана мощност и общата присъединителна мощност за обекта се сменят незначително – увеличават се с 2-3 kW , което не налага промени във външното ел.захранване.

Измерването на ел.енергията за заплащане ще се извършва от ГЕТ, чрез еднофазен двутарифен електромер и ел. часовников включвател. ГЕТ е предвидено в основния проект за сградата, монтирано е на фасадата на сградата и не се налага подмяна на съществуващия електромер на магазина.

Ел. инсталацията ще се изпълни с проводник ПВВМ-2х1,5 мм2 и ПВВМ -3х4мм2 за магистралите и ПВВМ -3х5мм2 за отклоненията, положен скрито под мазилката.

Допуска се стоматологичните и медикостоматологичните центрове да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от медицинската дейност задължително ще се извършват разделно. Те се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях (Указание №1/21.04.2003г./

Отпадъците ще се разделят на опасни и неопасни. Неопасните ще се събират в кофи с педал маркирани с кафяв цвят и ще се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували,които ще се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се отстраняват със системата за сметосъбирането на гр.Благоевград.

Опасните отпадъци ще се събират в полиетиленови чували,поставени в кофи с педал и капак маркирани със жълт цвят. Отпадъците се ще прехвърлят в полиетиленови чували маркирани с международен символ „Опасни отпадъци от лечебните заведения”.
Острите режещи отпадъци (игли, спринцовки, скалпели) ще се събират в плътно затворени контейнери за еднократна употреба. Затворените контейнери ще се поставят в полиетиленови чували за опасни отпадъци и ще се сключи договор с лечебно заведение, което има съоръжение за обезвреждане на опасни отпадъци или има договор с организация извършваща обезвреждане па отпадъци.

Инвестиционното предложение за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет” с максимален капацитет 20 души дневно и медицински персонал от 4 /четири/ души – двама стоматалози и две мед. сестри - предвижда в кабинета да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи.

Предвижда се преустройството да приключи за шест месеца.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“.Намерението на инвеститора е да създаде стоматалогичен кабинет в които да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи от насесеното място и съседните такива . Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът.

Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имота обект на инвестиционното намерение е самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград и към момента представлява магазин за търговска дейност , т.е.няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за зъболекарски кабинет.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен здравно-социален ефект върху местното население – осигуряване на около 1-2 нови работни места – обслужващ персонал.Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница