И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата29.06.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград “

инвеститор: Американски университет в България

юни, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, местожителство


Американски университет в България

гр.Благоевград

пл. Георги Измирлиев № 1


2. Пълен пощенски адрес


гр.Благоевград

пл. Георги Измирлиев № 1

област Благоевград

Американски университет в България3. Телефон, факс и Е-mail


GSM ....................


4. Лице за контакти


Атанаска Любенова Гигова

GSM 0888307108ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение за “Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград“ попада в обхвата на т.10, буква „б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.


 1. Резюме на предложението


“Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград”. С промяната на предназначението се цели помещението за компютърна лаборатория и стаи да се преустрои в кабинет за здравни нужди. Преустройството е изцяло вътрешно, не се променя фасадата на сграда. Задължителният самостоятелен външен вход на лекарския кабинет е предвиден от външната площадка на евакуационната стълба на сградата. За целта се изпълнява отвор в стената и се монтира остъклена врата. С цел осигуряването на достъп на хора с увреждания, преустройството предвижда преработка на съществуващата външна площадка и стъпала към нея, като те ще се преработят в площадка и рампа с осигурено подгряване.

С инвестицонното предложение за осъществяване на дейността на лекарския кабинет, е необходимо следното функционално решение:


 • Чакалня – място за изчакване на посетители – 20.7м²

 • Санитарен възел проектиран за посетители ии хора в неравностойно положение – 3.0м²

 • Коридор – 3.7м²

 • Манипулационна – 10.6м²

 • Лекарски кабинет – 16.6м²

 • Офис на управителя на лекарския кабинет - 9м²

 • Офис на лекаря – 8.3м²

 • Коридор – 2.8м²

 • Тоалетна за медицински персонал – 20.3м²

 • Стая за дежурен персонал - 20м²

 • Баня за медицински персонал – 3.7м²

Обособените помещения отговарят по размери, пазположение, устройство, оборудване и обзавеждане на Наредба №3.

Стените в зоните за санитарните прибори в манипулационната и лекарския кабинет ще се изпълнят с покрития позволяващи влажно почистване и дезинфекция на Н = 60см от работен плот, а в санитарните възли (фаянс и гранитогрес) на височина 2м от готов под. Стените на здравния кабинет и коридорите ще се изпълнят с латексова боя позволяваща влажно почистване и дезинфекция.

Подовите настилки в лекарския кабинет, манипулационната, управител здравен кабинет, офис лекар и дежурна медицински персонал с PVC настилка (или с гранитогрес), а в коридорите, чакалнята, санитарните възли, банята с гранитогрес позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

В манипулационната са предвидени бактерицидни лампи заложени в част електро.

Осветлението в проектираните помещения отговаря на изискванията на БДС 1786 – 84 “Осветление – естествени и изкуствено”.

В помещенията за които не е предвидено естествено проветряване се предвижда механична вентилация.

Лекарския кабинет, манипулационната, управител здравен кабинет и санитарните възли са оборудвани с мивки с течаща вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 / 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Канализационната система на обекта е включена към централната канализационна система на населението с капацитет отговарящ на нуждите на сградата, която ще се изпълни без допускане на риск от замърсяване на водата за пиене.

В лекарския кабинет, манипулационната са осигурени шкафове за съхраняване на чистия постелъчен инвентар и на работно облекло, а в офис лекар, управител здравен кабинет и дежурна медицински персонал гардероби за работно облекло. В санитарния възел за медицински персонал е предвиден шкаф за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията и съхраняване на медицински отпадъци.

Предвидено е водоснабдяването и канализацията на санитарните прибори и арматури да се извърши от и в съществуващата водопроводна и канализационна инсталации в сградата. Необходимия напор за питейно – битова консумация е Нн = 3.0м, а разполагаемият на кота 0.00 е 55м което е достатъчно нармално за функциониране на арматурите.

Отвеждането на битовите отпадъчни води от етажа ще стане в съществуващите вертикални канализационни клонове – PVCф110.

По отнощение на ел.захранването обектът е консуматор III-та категория.

Електрозахранванрто на обекта се осъществява от съществуващо етажно разпределително табло на същия етаж в сградата, което се намира в непосредствена близост до същетвуващата компютърна лаборатория в самостоятелно техническо помещение. Захранващия кабел е предвиден да бъде тип СВТ 5х10мм², изтеглен на скоби над съществуващ растерен окачен таван до ново разпределително ел. табло.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от медицинската дейност задължително ще се извършват разделно. Те се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях.

Отпадъците се събират и обработват на определени и означени за това места съгласно санитарните и противопожарните изисквания.

Производствения процес в обекта изисква работещите да ползват специално работно облекло – бели престилки и лабораторни обувки.

Във връзка с безопасността и здравето лекаря, медицинската сестра и управителя на здравния кабинет ще се преобличат в предназначените помещения, където са предвидени гардероби за работно облекло.

Медицинските опасни отпадъци – включват опаковки, спринцовки, ръкавици, бутилки, игли, маски и др. Събират се разделно в края на работния ден от манипулационната и лекарския кабинет и се съхраняват в определен шкаф в санитарния възел за медицинския персонал до извозването им за екарисаж и рециклиране.

Битови и канцеларски отпадъци – в края на работния ден се събират в полиетиленови чували и се изхвърлят в контейнери към градската мрежа – отдел “Чистота” през служебния вход.

Инвестиционното предложение за “Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград” с максимален капацитет 10 души дневно и медицински персонал от 4 /четири/ души – един лекар на смяна, една мед. сестра на смяна, управител здравен кабинет и санитарка-чистач - предвижда в кабинета да бъдат извършвани, консултация и преглед в здравния кабинет и след диагностика се насочват за извършване на определени процедури към манипулационната.

Предвижда се преустройството да приключи за шест месеца.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград “. Намерението на инвеститора е да създаде здравен кабинет в които да бъдат извършвани, профилактични прегледи и консултации, за всички студенти от Американския университет в България. Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът.

Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имота, обект на инвестиционното намерение е самостоятелен обект на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград и към момента представлява компютърна лаборатория и стаи, т.е.няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за здравен кабинет.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен здравно - социален ефект върху местното население – осигуряване на около 1-2 нови работни места – обслужващ персонал.


Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница