И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение


Други дейности, свързани с инвестиционното предложениестраница4/6
Дата29.06.2017
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение е за „Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград”, които съпътстват едно такова инвестиционно предложение – осигуряване на необходимите количества ел.енергия и вода. При осъществяването на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на обекта и в близост не се предвижда да функционират други дейности свързани с водопровод, пренос на ел.енергия, жилищно строителство или други дейности, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.


14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

  • Разрешение за строеж от Община Благоевград относно реализацията на инвестиционното предложение;

  • Становище от РЗИ – гр.Благоевград

  • Становище от “В и К” ЕООД - Благоевград

  • Становище от „ЧЕЗ Разпределение България” – АД относно инвестиционото предложение15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

При реализацията на инвестиционното предложение за „Преустройство и промяна предназначението на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» на първи етаж в сграда с идентификатор 04279.617.65.2 /общежитие/, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по кадастралната карта на гр.Благоевград, УПИ II-8873 в кв.216 по плана на гр.Благоевград”, ще се получи временно нарушаване на комфорта в района, но няма да се окаже въздействие върху съответния район. Този дискомпорт ще се прояви по време на реализацията на обекта, когато се започнат ремонтните работи. На територията на обекта съществуващата растителност е тревна –сградата /общежитие/ е изградена и е осъществено озеленяване /затревяване/. Инвестиционното предложение не е свързано с унищожаване на растителност извън границите на площадката.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от запрашеност при ремонтните работи. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е.няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

Територията, на която е разположен обекта /сегашен «компютърна лаборатория и стаи»/ е предимно равнинна и не се очаква поява на ерозионни и свлачищни процеси, които да допринесат за създаване на дискомфорт.

Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията е генерирането на отпадъци от обекта. Тези отпадъци – битови, ще се събират на специално определени места в контейнери като няма да се позволява разпиляването им и замърсяване на района, а медицинските отпадъци ще се предават на фирми с разрешителни за тази дейност.16.Риск от инциденти

По време на реализацията на инвестиционното предложение:


Съществува риск от възникване на аварийни ситуации за работещите по ремотната дейност за преустройството на «компютърна лаборатория и стаи» в «кабинет за здравни нужди» и за някои от компонентите на околната среда. Този риск може да се сведе до минимум с извършването на определените за работниците инструктажи за безопастност на работа, хигиена на труда, пожарна безопастност, а за околната среда като се ограничи извършването на ремонта за преустройството в рамките на имота и недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени.

По време на експлоатацията:

При неправилна експлоатация и не добра поддръжка при дезинфекцията на помещението, е възможно да има замърсени отпадъчни води /например с неразрешени препарати/ и да се получи замърсяване на подпочвени води или обработваеми земи. Тези рискове могат да се предвидят, като се следи и за правилната и безопастна работа и експлоатация на кабинета за здравни нужди.

Други възможни рискови фактори са свързани предимно с медикаменти с които се работи и др. Някои от фактори могат да се предвидят и решат, като се следи за срокове на годност, начин на съхраниние и приложение, както и правилното им съхранение след използване преди предаване на фирмата с разрешително за дейност за такива „отпадъци”.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

Имотът се намира югозападната част на България и е разположен в строителните граници на гр.Благоевград на ул.”Алексндър Стамболийски”№54, етаж 1 и представлява «компютърна лаборатория и стаи».1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа


Разглежданият обект предмет на инвестиционното намерение представляващ компютърна лаборатория и стаи /на които ще се реализира инвестиционното предложение се намира в землището на гр.Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с адрес на имота гр.Благоевград, ул.”Александър Стамболийски”№54, при кота ±0.00.

Сградата, в която се помещава обекта на инвестиционното предложение се състои от учебни зали и стаи за общежитие.


Приложения:

  • Договор за отстъпено право на строеж врху Общинска земя № 1001 / 27.11.1997г.;

  • Разрешение за ползване № 162 / 02.09.1998г. на строеж: “Университетско общежитие на Американски университет в България”;

  • Виза за изработване на инвестиционен проект №0104-192 от 23.05.2013г. на гл.архитект на община Благоевград;
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница