И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложениестраница1/5
Дата29.06.2017
Размер458.35 Kb.
  1   2   3   4   5И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
Изграждане на земеделска аптека в самостоятелен обект с идентификатор на сградата04279.601.239.1.14, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.601.239 /, УПИ ХІ, кв.8/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”.


инвеститор: Любима Лазарова

октомври, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, местожителство


Любима Живкова Лазарова


2. Пълен пощенски адрес


гр. Благоевград, ул. „Патриарх Евтимий” №8

Любима Живкова Лазарова

Телефон: 0886645734

3.Лице за контакти:

Любима Живкова Лазалова

Телефон:0886645734

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за „Изграждане на земеделска аптека в самостоятелен обект с идентификатор на сградата 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.601.239 /, УПИ ХІ, кв.8/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” попада в обхвата на т.11, буква „л” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.
 1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.601.239 /, УПИ ХІ, кв.8/ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград „ от магазин за промишлени стоки в земеделска аптека.”. С промяната на предназначението се цели помещението за магазин да се преустрои в земеделска аптека Помещението което се предвижда да се преустрои е самостоятелен обект и се намира на партерен етаж. Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура, освен оформяне на отделен вход от към двора за зареждане на аптеката и вход за посетители.

За новото предназначение на обекта се налага: изграждането на нова преградна стена от алуминии за получаване на предверие към към санитарния възел и нова метална стълба за входа.

В аптеката се предвижда да се обособят: • Приемна с площ-25.2м2

 • Санитарен възел с предверие с лощ-2.7м2 и 2м2

 • Склад с площ-9.6м2

С инвестицонното предложение за осъществяване на дейността на аптеката, е необходимо следното обзавеждане: • Търгофски рафт

 • Бюро

 • Гардероб за лично и работно облекло

 • Шкаф за лични предпазни средства

 • Аптечка за оказване на първа долекарска помощ, оборудвана с ампули атропин, медицински въглен, сода бикарбонат, превързочни материали, 50 мл винен спирт, 2 броя стерилни спринцовки от 5 куб. см, игли за еднократна употреба и други медикаменти и материали за първа долекарска помощ;

Помещенията и обзавеждането ще отговарят на санитарно-хигиенните изисквания, посочени в приложение № 1 на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и хранителната промишленост. /Обн. ДВ. бр.37 от 21 Април 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 3 Април 2002г./

В аптеката ще се продават: • продукти за растителна защита в малки опаковки от II и III категория за употреба, и торове;

 • средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

 • лични предпазни средства за работа с продукти за растителна защита и торове.

Съхранението на препаратите ще бъде сезонно/5 месеца/

`Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на сградата.

Захранването с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод на сградата..

Отпадните битови води от обекта ще се включат в съществуващ канализация на сградата..

Събирането и временното съхранение на отпадъци от дейността, задължително ще се извършват разделно.

Отпадъците ще се разделят на опасни и неопасни. Неопасните ще се събират в кофи с педал и ще се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували,които ще се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се събират съгласно системата за сметосъбирането на гр.Благоевград.

Опасните отпадъци може да се получат при разлив или при изтичане срока на годност на даден препарат.

В случай на разливане или разпиляване на продукти се спазват препоръките от етикета за боравене с концентриран продукт. Когато няма специални инструкции за продукта, разлятото количество се посипва с достатъчно количество абсорбент, негорим материал и/или пясък, който внимателно се събира в специален, съответно обозначен съд и се изнасят от аптеката за обезвреждане, като се предава на фирма притежаваща разрешително за обезвреждане на такъв вид отпадък, и се спазват указанията на регионалната инспекция по опазване на околната среда ако такива са дадени. Замърсеното място и оборудването внимателно се почистват.

В случаите на препарати с изтекъл срок на годност, същите се предават на фирма притежаваща разрешително за обезвреждане на такъв вид отпадък съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове..

Предвижда се преустройството да приключи за шест месеца.


2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.601.239 /, УПИ ХІ, кв.8/ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград „ от магазин за промишлени стоки в земеделска аптека.”. Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститора.

Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът обект на инвестиционното намерение е самостоятелен обект и към момента представлява магазин за промишлени стоки , т.е.няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за земеделска аптека.

Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница