И н ф о р м а ц и я за оценка за съвместимостДата14.01.2019
Размер40.5 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за оценка за съвместимост

за обособяване на пункт в с. Черешово, ул. „Чавдар воевода” № 1, общ. Сливо поле, обл. Русе, УПИ ІІ-347,

за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване и временно съхранение на добиваните отпадъци от ИУ МПС

с Оператор „ДАВ – ТРАНС – ООД” гр. Русе,

с ЕИК 117679884,

лицензиран с Решение № 10 – ДО – 557-01/26.11.2009 г.

от РИОСВ гр. Русе

/ съгл. чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – ДВ, бр. 73/2007 г./


1. Информация за Възложителя: име, пълен пощенски адрес, лица за връзка, телефон, факс и адрес на електронна поща.

Данчо Димитров Русев, адрес по местоживеене

с. Сандрово, ул. Хан Крум № 13, общ. Русе, обл. Русе – управител на фирма „ДАВ–ТРАНС – ООД” гр. Русе, ул. „Янтра” № 4, вх.1, ет.1, с ЕИК по Булстат № 117679884.Пощенски адрес:

Гр. Русе, 7000, п.к. 324


Телефон, факс и адрес на електронна поща:

Тел: 082 788 696

GSM: 0887 432 912

e-mail: vdr@abv.bg


Лице за контакт:

Валентин Иванов – GSM: 0899 136 854


2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение
2.1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение на фирма „ДАВ-ТРАНС-ООД” гр.

Русе, която е и лицензиран Оператор на Център за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУ МПС и продажба на авточасти за втора употреба в гр. Русе, местност „Хаджигенова чешма” с наименование „Кадишева нива” е за обособяване на пункт в собствен на Управителя на фирмата имот в с. Черешово, ул. „Чавдар воевода” № 1 (УПИ ІІ-347) за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУ МПС вследствие на физическото им амортизиране или претърпели пътно-транспортни произшествия и временното съхранение на добиваните отпадъци, съгл. Приложение І към чл.5, ал.1 от Наредба № 3 / 01.04.2004 г. за управлението на които фирма „ДАВ-ТРАНС-ООД” има одобрена Програма за периода 2009 – 2014 год.
2.2. Местоположение на инвестиционното предложение – област, община, землище.

Местоположението на пункта за изкупуване, монтаж и

разкомплектоване на ИУМПС, се намира в с. Черешово, ул. „Чавдар войвода” №1, общ. Сливо поле, обл. Русе (бивша складова база на МНО за медицинска апаратура и консумативи, по настоящем собственост на управителя на „ДАВ-ТРАНС-ООД” Русе (УПИ ІІ – 347).

2.3. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение.

С оглед на съществуващата инфраструктура – наличието на очистен и поддържан терен с асфалтова настилка в добро техническо състояние, широкоплощен склад, битовки, канцелария, тоалетна, ел. захранване, ВиК комуникации, добре поддържан асфалтиран път, надеждни огради и пр. към реализацията и изпълнението на инвестиционното предложение може да се пристъпи незабавно, като за организационно – техническото и технологично обезпечаване на дейността на пункта, фирмата Оператор разполага с одобрена Програма за дейности по управление / събиране, временно съхранение на производствени отпадъци, добити след демонтаж на ИУМПС, работни листи за всички добивани групи отпадъци – 12 броя, Авариен план, Проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на опасните отпадъци, Проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриване на дейността, длъжностни характеристики на обслужващия персонал, договори с лицензирани фирми за изкупуване на отпадъци – масла, гуми, черни и цветни метали, и др. Осигурени са и необходимите съоръжения и съдове за временно съхранение на опасните и др. отпадъци – варели, бидони, биг – бегове, бокс палети, дървени палети, както и необходимите формуляри и дневници за отчетност и контрол.


2.4. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа.

С разположението и дейността си пункта за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУМПС в с. Черешово не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Мястото на пункта не попада в Списъка на картографирани природни територии и в близост до такива – народни паркове, резервати, защитени местности, природни забележителности, исторически места, рекреативни зони и др. Пунктът не е в близост до извори, реки, язовири или разливи, предлагащи добри условия и среда за блатни птици – гъски, чапли, ибиси, пеликани, лешояди, бързолети, прилепи. Мястото на пункта не е в близост и до каньони, пещери или дюни със забележителни или ценни за изследвания растения или животни и около него не виреят ливадно-храстови или дървесни съобщества – габъри, церове, мъждрян, блатуни, дъбове, столетни дървета и пр., не са забелязвани и грабливи птици – соколи, орли, ястреби, мишелови, както и вълци, диви котки, златки. Най-близкият природен резерват „Русенски Лом” /7725,3 дка/ с характерните за него карстови образувания, ждрела, каньони и орнитофауна и притоците Черни, Бели и Малък Лом (проломите между с. Иваново, Червен, Нисово, Сваленик) се намират на около 75-85 км от площадката на пункта.2.5. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство.

Целта и предмета на инвестиционното предложение е обособяването на пункт на „ДАВ-ТРАНС-ООД” гр. Русе и в с. Черешово, където ще се изкупуват, демонтират и разкомплектоват ИУ МПС, доставяни от близки до местоположението му собственици на такива (околните Сливо поле, Борисово, Юделник, Хотанца, Сеслав, Юпер, Стамболово, Голямо и Малко Враново, и пр.). Дейността на такъв пункт ще осигури необходимите условия за организирано и екосъобразено управление на добиваните след демонтажа отпадъци, тяхното правилно временно съхранение и предаването им на лицензирани фирми за изкупуване, преработка или рекуперация, с каквито „ДАВ-ТРАНС-ООД” гр. Русе – Оператор на пункта има действащи договори („Шулц-79-ЕООД”; „Белмет” ООД; „Евроойл”ООД; „Холсим” ООД и др.), а и на площадката на пункта в с. Черешово фирма „Шулц-79-ЕООД” гр. Русе открива и лицензира свой пункт за изкупуване на черни и цветни метали, което е и много подходяща комбинация за своевременното безопасно и транспортно осигурено предаване и транспортиране на отпадъците.


2.6. Необходимост от нова инфраструктура – пътна, електро-снабдяване, ВиК.

За обособяване на пункт за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУ МПС, както и за временното съхранение на генерирани отпадъци в с. Черешово не е необходимо да се извършват някакви дейности по изграждане на нова инфраструктура. Базата е бивш склад за мед. Апаратура и консумативи на МНО и е надеждно обезпечена и осигурена с асфалтиран път, ВиК и ел. комуникации, а и с оглед на обстоятелството, че демонтажа на МПС ще се извършва в закрит широкоплощен склад (хале) ръчно, по сух способ, с предварително източване и събиране на течностите – масла, антифризи, спирачни и процеса по разкомплектовката не е свързан с използване или образуване на мръсни води, не е необходимо изграждане на зауствания, временни резервоари, утайници и пр.


3. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение.

Компетентен орган за издаване на решение или становище за одобряване на инвестиционното предложение е Директорът на РИОСВ – Русе, съгл. Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони в Р. България (ПМС № 201/31.08.2007).Съгласувал:……………………..

/Данчо Русев – у-л „ДАВ-ТРАНС-ООД” Русе
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница