И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта от овос за обособяване на пункт/площадкаДата28.10.2018
Размер87 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за преценяване на необходимостта от ОВОС

за обособяване на пункт/площадка

за събиране/изкупуване/ и временно съхранение

на отпадъци и отломки от черни /железни/ и цветни метали /медни, медносплавни, алуминиеви, хром-никелови, оловни/ и отпадъчна хартия

с Оператор „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе,

с ЕИК по Булстат 201029754, лицензиран с

Удостоверение № 10-У-443-01/24.02.2010 г.

от РИОСВ – гр. Русе

в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, поземлен имот 000111, ЕКАТЕ 15829
/ Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / ПМС № 59 / 07.032003 г., изм. и доп. ПМС № 302 / 30.12.2004/

- 1 –
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Инвеститора – физическо лице, седалище и Единен идентификационен номер на юридическото лице.
Венцислав Иванов Иванов, и адрес на местоживеене: гр. Русе, ул. „Цар Асен”, бл. „Съединение”, с българско гражданство - Управител на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, с ЕИК по Булстат 201029754.

2. Пълен пощенски адрес

гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 113. Телефон, факс, e-mаil

Тел./факс: 082 / 84 55 95

GSM: 0888 887 827

e-mail: shultz@abv.bg


4. Лице за контакт

Цецка Петрова Иванова

Тел.: 082 / 84 55 95

GSM: 0878 26 76 71


ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр.

Русе е за обособяване на нов пункт /площадка/ за изкупуване /събиране/ и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и техните сплави /железни, медни, медносплавни, алуминиеви, оловни/ и отпадъчна хартия от юридически и физически и юридически лица с доказан и документиран произход.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното

предложение

Обособяването на нова площадка за изкупуване на отпадъци от черни, цветни метали и отпадъчна хартия на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе

 • 2 -

в с. Голямо Враново се налага от редица важни по същността си и с обществена значимост предпоставки, наложени от: • наличието на метални и хартиени отпадъци в домовете,

личните стопанства, земеделски кооперации, производствени предприятия /физически амортизирана домакинска техника, инвентар, инструменти, машини, конструкции, хартиени опаковки и др./ в близките до площадките населени места;

 • необходимостта от тяхното организирано изкупуване

/събиране/;

 • необходимостта от обезопасеното им извозване с подходящ

/специализиран/ транспорт;

 • необходимостта от селективното им приемане и при

необходимост преманипулиране;

 • необходимостта от екосъобразено временно съхранение на

изкупуваните отпадъци в подходящи съоръжения – контейнери, конзоли, бокс палети, кошове, биг бегове и др.;

 • необходимостта от безопасното извозване на изкупените

/събрани/ отпадъци до Базата на Оператора в гр. Русе, ул. „Търговска” № 22 и товаренето им на вагони за експедиция по железница до крайните Бенефициенти за преработка и рециклиране;

 • необходимостта от отчетност и документиране на

изкупуваните отпадъци, и пр.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или

друг план дейности.

Инвестиционното предложение на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе за обособяване на новата площадка /пункт/ за изкупуване на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и хартия е проект и предложение, реализирани от фирмата и няма друга пряка или косвена връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или някакъв друг план дейности.


4.Подробна информация за разглеждани алтернативи.

Организираното изкупуване, професионалния демонтаж /когато

се налага/, преманипулацията, в т.ч. нарязване, отделяне на черни от цветни отпадъци, части или отломки и др. в обособени и технически съоръжени пунктове, за които горното е основна за Оператора им дейност с изцяло съобразена със съвременните тенденции и нуждите, свързани с тях и добрата практика за безопасното управление на събираните отпадъци.


 • 3 -

5.Местоположение на площадката, включително необходимаплощ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на площадката за изкупуване и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали, сплавите им и отпадъчна хартия се намират в: 1. с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, поземлен имот

№ 000111, ЕКАТЕ 15829 с площ 3488 кв.м. (бивша бензиностанция) при което площта на площадката е напълно достатъчна.
6.Описание на основните процеси (по проектни данни).

Капацитет.

Основните дейности в площадката /пункта/ за изкупуване на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и хартия са, както следва: • приемане, количествен и качествен контрол на

изкупуваните отпадъци;

 • приемане, демонтиране, нарязване и пр. на метални

отпадъци от места, където се намират и извозването им до пунктовете /площадките/ на едрогабаритни конструкции и пр.;

 • временно съхранение на изкупуваните отпадъци в

подходящи за вида и състоянието им съоръжения и условия – железните в кошове-конзоли, цветните – в бокс контейнери, акум.батерии в дървени бокс-палети в закрито помещение 8склад/, хартиените – в биг бегове;

 • разделно (селективно) приемане, временно съхранение и

транспортиране на отпадъците;

 • отчетност за изкупуваните, временно съхранявани,

експедирани и налични отпадъци с обобщения от кантарни бележки, Дневник за придобиване отпадъци, складови картони (картотека) за оборотите, годишни отчети и др.

Очакваните количества за изкупуваните отпадъци за площадката са:


Код 200105 отпадъци от черни метали - около 600 т годишно

Код 200106 отпадъци от цветни метали – около 3 т годишно

Код 200101 отпадъци от хартия - около 10 т годишно

Код 160601 акумулаторни и оловни отпадъци – около 0,5 т. Годишно

 • 4 -7.Схема на нова или промяна на съществуващата пътна

инфраструктура.

До площадката за изкупуване на отпадъци съществуват поддържани в добро експлоатационно състояние асфалтирани пътища, теренът им е покрит с трайна асфалтова и бетонна настилка и техническото състояние на сградите е добро.


8.Програма за дейностите, включително за строителство,

експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Предвид съществуващите върху терена на площадката понастоящем инфраструктурни дадености – складове, канцеларии, битовки, тоалетни и др. ВиК, ел. захранване и др., осигуряващи необходимите и природосъобразени условия за дейностите по събиране и временно съхранение на отпадъци, а и с оглед технологията за придобиването им и традициите на Оператора по управлението на отпадъци – не е необходимо да се осъществяват някакви дейности по ново строителство или инфраструктурни подобрения, а при закриване дейностите в площадката фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе има утвърдена от управителя й Проект за крайна рекултивация и грижи за площадката.
 1. Предлагани методи за строителство.

На терена на площадката не се налагат дейности по строителство.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на

строителството и експлоатацията.

С оглед обстоятелствата, че строителни работи по площадката няма да се извършват, а и дейността на пункта е приемане, временно съхранение и експедиция на отпадъци не се налага използването на никакви природни ресурси и материали.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,

количества и начин на третиране.

Основната дейност на пункта в с. Голямо Враново е организирането, изкупуване (събиране), обезопасено (природо-съобразено) временно съхранение и извозване (транспортиране) на отпадъци от черни, цветни метали и техните сплави, хартия и др., и при реализацията на тази

 • 5 -

си дейност никакви производствени или други остатъчни или съпътстващи технологични отпадъци няма да се генерират (образуват.)
 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на

отрицателните въздействия.

За намаляването на отрицателните въздействия върху околната среда от работата в площадката в с. Голямо Враново по изкупуване и временно съхранение на метални отпадъци и хартия - фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе ще реализира редица организационно - технически и административни мероприятия, с оглед осигуряването на най-добри условия за: 1. Създаване и поддържане в добро хигиенно и технически

изправно и пожарообезопасено състояния на откритите и закрити складови площи (площадки).

 1. Поддържане в добро и обезопасено състояние на използваните

съоръжения, съдове, подемно-транспортна техника и др.

 1. Селективно (разделно) събиране и временно съхранение на

Отпадъците в трайно обозначени съоръжения – контейнери, бокс-палети и др.

 1. Недопускане дейности по изгаряне (обгаряне) на кабели,

пластмаси и др.

 1. Недопускане разливи на течности (масла, киселини, основи и

др.), както и евакуацията (отвеждането) на такива в канализационни комуникации, ями и пр.

 1. Спазване на противопожарните изисквания и инструкции за

действия на персонала при аварийни ситуации или бедствия.

 1. Своевременно извозване на събираните отпадъци от

площадките със специализиран и надежден транспорт.

 1. Оказване на пълно съдействие на компетентните органи за

проверки или контрол – РИОСВ, РИОКОЗ, Община, Полиция.
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

За реализирането на инвестиционното предложение на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе за обособяване на нова площадка (пункт) в с. Голямо Враново за изкупуване, и временно съхранение на отпадъци от черни, цветни метали, сплави и хартия и понастоящем са налични всички необходими инфраструктурни условия – пътища, ВиК, ел. захранване, открити складови площи, закрити складове, сервизни помещения и пр. и не са необходими   • - 6 -

дейности, свързани с добив или използване на инертни или строителни материали или ресурси, както и нови преносни мрежи или инсталации за ел. енергия, водопроводи, резервоари, ями, шахти и пр.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За разкриването на нова площадка в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле са представени Уведомления, излъчени са ТВ оферти, писмено е уведомен кметът и други разрешителни, свързани с дейността на пункта (площадката) не се изискват.


15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

С дейността си пункта (площадката) на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе в с. Голямо Враново за изкупуване (събиране) и временно съхранение на отпадъци от черни, цветни метали, оловни батерии и хартия не може да извърши никакво замърсяване – пряко или последващо върху околната среда. От площадката няма да се емитират каквито и да са химически замърсители – серни, хлорни, въглеводородни, водородни, амонячни, азотни и пр. окиси или киселини, тежки метали, сажди, дим, изпарения и миризми от сублимации, както и някакви други токсични субстанции, вредни за хората, животинския и растителен свят.


16.Риск от инциденти.

С оглед предмета на дейност в пункта (площадката), организацията на работа, професионалната квалификация на персонала, постоянно изпълняващи се мерки за превенция от злополуки, аварии и контрол – риск от инциденти с отрицателни за околната среда последици не съществува.ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
1.План и снимки, показващи границите на инвестиционното

предложение, даващи информация за физическите, природни и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

-7-


Площадката за изкупуване (събиране) временно съхранение на отпадъци от черни, цветни метали, хартия и др. на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе, се обособяват на терен (поземлен имот) и съществуващите върху тях сгради, както следва:


 • с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, имот с №

000111 в землището на Г. Враново, с ЕКАТЕ 15829, с площ 3488 кв. м. (бивша бензиностанция с площ 38 кв. м.) – Скица №К39128/12.05.2010 год.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им

към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Към настоящата дата терена (с. Голямо Враново), обект на настоящото инвестиционно предложение, няма ползватели. След осигуряването на необходимите разрешителни документи, фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе ще осигури и монтира необходимите съоръжения по предмета на дейността си, в т.ч. кантари, кошове – гондоли, контейнери, бокс-палети, биг-бегове, дървени палети, варели, бидони, дървени сандъци, инструменти, резачи, форми за документиране и отчетност и ще са единствените ползватели, а местоположението на площадката не позволява появата на нови ползватели в близост на имота.


3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

За близките до площадката за изкупуване на отпадъци терени не са публикувани никакви проекти, планове или инвестиционни намерения за земеползване или зониране по някакви бъдещи предназначения и цели. • 8 -


4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа.

Местоположението на пункта за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни, цветни метали, акумулаторни батерии, хартия и др. не попадат в Списъка на картографирани чувствителни или уязвими територии и обекти, както и до санитарно-охранителни зони (извори, гейзери, кладенци, каптажи, водни кули и др. съоръжения за питейна вода). Площадката не е в близост до защитени природни обекти – извори, реки, водоеми, язовири, речни разливи или блата, осигуряващи подходяща среда за популация на блатни

Или защитени птици – ибиси, жерави, чапли, патици и др. а и поради равнинния терен отсъствието на скални образувания – проломи, ждрела, пещери, хралупи – не са забелязвани и гнездения и присъствие на редки грабливи птици ( скални орли, лешояди, мишелови, прилепи, соколи). Мястото на пункта не попада и в т.н. „резервати” или „исторически зони” с важна от екологична гледна точка среда за провеждане на природно-научни наблюдения и изследвания или места за ползване за отдих и туризъм.
4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Предвид предмета на дейност в площадката за изкупуване и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали, техните сплави, хартия и др, утвърдените и задължителни мерки за превенция и поддържането на безконфликтна среда, организацията на работния процес и др. - качеството и регенеративната способност на природните ресурси не се нарушават.


5.Информация за разгледани алтернативи за местоположение.

При съответстващите дадености на местоположението на площадката– географското и положение, пътната инфраструктура, закрити и открити складове, ЕЛ и ВиК комуникации, отсъствието на близки защитени територии и зони, както и туристически и исторически забележителности и обекти – местоположението и на двете площадки е организационно и екологично съобразено.


ІV.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТ-ВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


 • 9 -


1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични или групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Дейностите в пункта (площадката) за изкупуване (събиране) на отпадъци и отломки от черни, цветни метали, сплавите им, оловни акумулаторни батерии, хартия и др. не предизвикват или създават опасни условия или някакви последващи вредни въздействия върху здравето на хората, флората и фауната, дейността не създава и някакви преки или косвени такива за водите, почвите, въздуха, земните недра, върху природните зони и обекти, защитени територии, върху минералното и биологично разнообразие, както и каквито и да са предпоставки за поява на последващи въздействия и някакви други естествени или антропогенни процеси или вещества. Дейността на площадката не представлява опасности или рискове за естествения природен, физичен и химичен баланс, в т.ч. земетръси, вибрации, шумове, радиационни излъчвания, както и условия и среда за поява на нови модифицирани организми или мутанти.


2.Въздействие върху елементи от Националната екологична

мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Площадката в с. Голямо Враново в съществуващия си вид и състояние, технологията на работа, организацията за безаварийна и безопасна работна дейност, мерките за постоянен превантивен контрол, не може да създава никакви вреди или отрицателни въздействия по отношение елементите на Националната екологична мрежа или други обекти и дейности, разположени в близост или осъществяващи се около площадката.


3.Вид на въздействие (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно.

При осъществяване на нормална и безаварийна дейност по изкупуване, окачествяване, проверка състоянието и произхода на събираните и
 • 10 -

временно съхранявани отпадъци, съществуващите условия от технически, технологичен и организационен характер, с които пункта(площадката) е напълно обезпечена– никакви преки, непреки, вторични, скрити, дълготрайни, временни и пр. и пр. въздействия не могат да се предизвикат.


7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
За предотвратяване и недопускане поява или причини за отрицателно въздействие върху околната среда /природата, фауната и флората/ от дейностите по събиране и временно съхранение на отпадъци от черни, цветни метали, сплави, хартия и пр. фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе – Оператор на площадката, за която горното е и основна дейност, реализира редица мерки и действия от организационен, превантивен, технически и административен характер, а именно:

 1. Осигуряване и поддържане на добро хигиенно и

технически добро и надеждно състояние на площадката, съоръженията, ПТС (подемно-транспортни средства), инструменти и др.

 1. Контрол за произхода и състоянието на изкупуваните

отпадъци. /Недопускане изкупуване отпадъци с недоказан произход, напр. такива, изнасяни от АЕЦ или работили в друга химически активна среда – изпарители, екомолайзери, части от турбини, работни лопатки и др./.

3.Недопускане на разливи на масла и други течности или останали такива неподсушени и нетретирани..

4.Недопускане ползване на канали, шахти, ями, вади и др. за евакуиране /изливане/ на течности.

5.Недопускане на дейности по изгаряне /обгаряне/ на производствени или битови отпадъци.

6. Недопускане на дейности по заравяне, погребване на

технологични или битови отпадъци.
 • 11 -

7.Спазване на безопасна технология по демонтаж, нарязване и др. не голямогабаритни конструкции и съоръжения, цистерни и др.

8.Спазване на противопожарните инструкции и действия на персонала, предвидени на Аварийния план, одобрен от Управителя на фирмата.

9. Спазване изискванията и задълженията на Оператора, предвидени в Проекта за възстановяване /рекултивация/ на площадките след закриване на дейностите.

10.Използване на технически изправен и специализиран автомобилен транспорт при извозване на отпадъците от площадките до Базата за товарене и експедиция по железница до крайния преработвател на отпадъците..

11.Водене на необходимите форми за отчетност – дневници, кантарни бележки, Удостоверения за произход, отчетни книги, периодични отчети за РИОСВ или ИАОС.


5.Трансграничен характер на въздействията.

Обособяването на пункт /площадка/ на фирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе за изкупуване и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали, сплави, оловни отпадъци от кабелни оплетки, отпадъчна хартия в с. Голямо Враново не представляват някаква явна или потенциална опасност за трансгранични замърсявания и няма да предизвикат отрицателни въздействия върху хората или заобикалящия го животински свят и растителното разнообразие.

Утвърдил:……………………………

/Венцислав Иванов – управител нафирма „ШУЛЦ-79” ЕООД гр. Русе/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница