И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимосттаДата06.01.2017
Размер212.75 Kb.
#12122
ТипЗакон

И Н Ф О Р М А Ц И ЯЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА

ОТ ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА

СРЕДА /ОВОС/ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:“ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА

ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПЗ) НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

С НОМЕР 013019 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

СЯНОВО,ОБЩИНА ТУТРАКАН”


С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИМОТ ПИ 013019,КВ.13

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЯНОВО,ОБЩИНА ТУТРАКАНІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.ИКОНОМ ГЕОРГИ ПЕЕВ ГЕОРГИЕВ

2.Пълен пощенски адрес:


Пощенски код 7000;гр. Русе,Община Русе

Област Русенска

Русенска митрополия

пл. „Света Троица” №9

иконом Георги Пеев Георгиев

3.Телефон 0887539328


4.Лице за контакти: Eлка Кирилова Няголова

гр. Русе тел. 87-29-54;GSM 0899808678

ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО


ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1.Резюме на предложението:
Настоящата информация е направена по искане на

Възложителя,съобразена с писмо на РИОСВ-Русе с изх. номер:№2835 от 15.09.2010г.

Информацията е изготвена в съответствие с Приложение №2 към чл.6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/ 2003 г,изм. бр.3/2006г.,изм. ДВ бр.80 от 2009г./ и Наредба за условията и реда за извършване на ОС (оценка на съвместимостта) на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г)
При изготвяне на информацията са използвани следните изходни материали:

- устно задание на Възложителя

- ПУП-ПЗ проект за обекта

-оглед на мястоПри разработката са използвани следните по-важнш нормативни документи:

Закони

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр.91/ 2002г., изм. и доп. до ДВ. бр.47/09)

 • Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ бр. 65/2006 г.)

 • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп.до ДВ бр. 80/2009 г.)

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002 изм. и доп.до ДВ. бр.47/2009)

 • Закон за почвите (Обн. ДВ. бр. 89/2007г., изм. ДВ бр. 80/2009 г.);

 • Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.);

 • Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 от 30/ 2003г., изм. и доп.бр.70/2004г.;бр. 77,87,95 и 105/2005г.;бр.30,34 и 63/2006г.; бр.36,70,105/2008г. бр.82 и 95/2009г. бр.41/01.06.2010г.)

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., попр. ДВ. бр.49 от 7 Юни 1996г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.);

 • Закон за защита от шум в околна среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.);

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.);

 • Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.93 / 2009г.);

Наредби

 • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ,бр. 87 от 30.10.2007 г).

 • Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.);

 • Наредба № 12 от 15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)

 • Наредба № 13 за защита на работещите от рисковете,свързани с химични агенти при работа (ДВ, бр.8/2004г. изм. бр. 71/2006г.)

 • Наредба № 14/1998г. за службите по трудова медицина. (ДВ, бр.95/1998г.);

 • Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.);

 • Наредба № 3/ 2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците(/ДВ, бр.16/1987г., бр.65/1991г.,бр.102/1994г.);

 • Наредба № 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

 • Наредба № 4 от 12.01.2009 за мониторинг на почвите (ДВ бр. 19/2009)

 • Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 58/2006г)

 • Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм., бр. 52 от 27.06.2000 г., бр. 93 от 21.10.2003 г.);

 • Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.).

 • Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., изм. доп. бр. 20 от '99 г).

 • Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)

 • Наредба № 7/1999 - за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999г);

 • Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (ДВ 30/2001 г.);

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 от 30 Март 1999г.);

 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., попр. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г);

 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 48/2002г.);

 • Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ДВ бр.78/2005г.)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/07г.)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 / 2006г., изм. ДВ. бр.80 / 2009г.);

Инвестиционното предложение “Изграждане на нови сгради (църква,летен и зимен параклис,магазин,канцелария и библиотека,кухня със столова,стаи за гости,котелно,гараж и паркинг за 10 автомобила към съществуващ манастирски комплекс „Св. Марина” със застроена площ 623м².

2.Доказване необходимостта от инвестиционнопредложение:

Главната причина за възникване на манастира точно на това място, е извор с лековита вода. Десетилетия наред се носела славата на нейната лечебна сила и затова, отблизо и далече, тук постоянно прииждали през годините християни-поклонници да търсят изцеление за ревматични болки, парализа или пък болежки на очите. През 1944-1945 година, със средства, събрани от християни, които всеки ден посещавали аязмото от най-близките села в района, бил построен малък параклис около самия извор, а с личните дарения на Донка Хлебарова от с.Нова Черна – три стаи за поклонници. За храмов празник бил определен денят на Света Марина – 17 юли. За известен период съществува като девически манастир, тъй като се знае, че около 1950 година тук постъпва монахиня Текла. За съжаление, нейният земен път завършва трагично през 1960 година на това отдалечено – макар и божие място. Заедно със смъртта на монахинята, настъпва и един доста труден период в съществуването на Сяновската обител. Съградените до момента постройки били обявени за незаконни. Злосторници непрестанно заплашвали с лошите си действия прииждащите поклонници, и в страха си – християните започнали да се отдръпват, а манастирът – да се руши. През 1991 г. местните хора - с подкрепата на Русенска епархия, предприемат всеобщи действия за възстановяване на изгубените следи на вярата. Изворът е разкрит наново, а над него  - издигнат параклис. Вярващи християни и поклонници от близо и далече пак започват да търсят спасение и вяра край лековитото аязмо. Именно, след съграждането на малката манастирска постройка.Тъй като, засега манастирът си няма църква – една от стаите е пригодена и изпълнява функциите на манастирска черква, в която все пак да запалите свещ и да се помолите – стига да пожелаете това. Днес, Сяновския манастир е единствен действащ с аязмо манастир в Добруджа.Важно значение ще има за действието му построяване на църква и места за пребиваване на монаси.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с

устройствен или друг план дейности:
Манастирът няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
4.Подробна информация за разгледаните алтер-

нативи:

Определената площадка е собственост на Русенска епархия с предназначение на сградите за манастир.Земята е четвърта категория.При разработване на ПУП-ПЗ е търсена възможност за запазване на плодните дървета,запазване на съществуващите сгради на манастира.Застрояването цели създаване на действителен

живот на манастира,като се създадат съвременни условия за живот на монасите.
Нулева алтернатива :

При неизпълнение на инвестиционните намерения,

Възложителят ще загуби:


 • възможност за съществуване действащ целогодишно манастир.

 • финансови средства и време за получаване на становища и разрешителни5.Местоположение на площадката,включително

необходимата площ за временни дейности по време

на строителство.
Обектът се намира в северна България в рамките

на Дунавска равнина.

Площадката се намира в до с. Сяново,община Тутракан. Заеманият терен е 3069м²,а на сградите ще бъде 623м². Принадлежащият терен е собственост на Възложителя.

Принадлежащият терен е достатъчни за извършва-не на строителство.

Площадката се намира в земеделска територия.

6.Описание на основните процеси /по проспек-

тни данни/,капацитет

В манастира ще има:църква,летен параклис,зимен параклис,камбанария,църковен магазин,библиотека, канцелария,3-4 стаи за гости,архиерейски апартамент,стаи за около 20 монаси,игуменарна,магерница,котелно, гараж, трапеза за 20-30 човека,фонтан,кръстилница,паркинг за десет коли.7.Схема на съществуващата пътна инфраструк-тора:
До площадката има съществуващ „черен път”
8.Програма за дейностите:
- Инвестиционно проектиране

-Извършване на строително-монтажни работи

-извършване на проби при работата на инсталации-

те.


-експлоатация

9.Предлагани методи за строителство:
Изкопът за новите сгради ще се извърши механично,

като изкопаната пръст веднага ще се извози на опреде-лено от Община Тутракан място.

Строителството ще се извърши с тухли.
10.Природни ресурси предвидени за използване по време на строителство и експлоатация:
По време на строителство и експлоатация ще се използва вода с дебит около 1 л/сек за битови нужди.
11.Отпадъци,които се очакват да се генерират-видове,количество и начин на третиране.

По време на експлоатация на обекта ще се генерират

битови отпадъци (около 2 кг. на ден),които ще се изхвърлят в определени от Общината място.Свещите ще се събират и

ще се предават на претопяване на производители на свещи.При строително-монтажните работи на обекта ще се отделят следните отпадъци(Q1):

-стърготини,стружки и изрезки от черни метали с код

12 01 01 около 10кг

-стърготини,стружки и изрезки от цветни метали с код

12 01 03 около 6кг.

-пластмаса-код 17 02 03 около 5кг.

-бетон 17 01 01- около 50кг.

-тухли-код 17 01 02-около 200кг

-плочки,фаянсови и керамични изделия -17 01 03-200кг

-дървесен материал 17 02 01-около 6кг.

-стъкло-код 17 02 02- около 20кг

-кабели-код 17 04 10-около 7кг.

-изкопани земни маси –код 17 05 06-около 1600м³

-изолационни материали-код 17 06 04-около 15 кг.

Отпадъчните черни и цветни метали се предават на фирми притежаващи лиценз за събиране на такива отпа-дъци (R13) след събирането им в контейнери (C).

Пластмасите и стъклопластиката,които не са били в досег с опасни вещества се предават за рециклиране (R3). За пластмасовите компоненти с тегло по-голямо от 100 гр. се прилагат следните стандарти:БДС ЕN ISO1043-1:2002; БДС EN ISO1043-2:2003;БДС EN ISO 11469:2003.

При подготовката на помещенията и монтаж на съо-ръженията ще се получат строителни отпадъци. Излишната земна маса ще се извозва на селищното сметище (D1), а черните и цветни метали ще се третират по посочения по-горе начин.

Строителните отпадъци ще се извозват на място определено от Община Ттуракан.При експлоатация се отделят следните отпадъци:

-хартиени и картонени опаковки-код 15 01 01-1кг/ден

-пластмасови опаковки-код 15 01 02 -1кг./ден

-битови отпадъци-код 20 03 01-2кг./ден

-отпадък от изгорели свещи-20 01 99-3кг./ден

12.Информация за резгледаните мерки за нама-ляване на отрицателните въздействия:

Преди експлоатация на инсталацията ще се разра-

боти план за предотвратяване и ликвидиране на аварии,

съгласно Наредба №7 за минимални изисквания за здра-

вословни и безопасни условия на труд на работни места

при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/99г

изм. ДВ бр.48/2000г.бр.52/2001г,попр. бр.54/2001г,изм. бр. 43/2003г,бр. 37 и 88/2004г./ и Правилник за организа-

цията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на

последствията при бедствия,аварии и катастрофи /ДВ бр. 13/1998г.,изм. ДВ бр.3/2000г.,бр.22/2001г,бр.15/2003г.

13.Други дейности,свързани с инвестиционното предложение:

В манастира няма прокаран ел. ток.Предвижда се това да стане с трафопост,захранен въздушно от ел. мрежа 20 кV.,като мрежата ще премине през общински земи и се спазят нормативните изисквания за прокарването й.Открита е процедура по Наредба №6 за присъединяване на потребители и производители към електропреносната мрежа.

Ще се ползва вода от водопроводната система на село Сяново и ще се прокара водопровод около 1м. подземно през общински земи.

Заустването на отпадните води ще стане след пречистването им с локални пречиствателни съоръжения и

изгребни водонепропускателни ями.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с инвестиционното предложение са необходими:

-Договор с Е.он България за присъединяване към ел. мрежа

-Договор с ВК гр. Тутракан аз присъединяване към водопроводната мрежа.

-Строително разрешение от Община Тутракан и

разрешение за експлоатация на обекта след спазване на процедурите определени в ЗУТ за този вид обекти.15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Действието на площадката за манастира върху околната среда ще бъде краткотрайно-само при пеене и

свирене по време на служба.Очакваното ниво на шум в околното пространство ще бъде по-малко о 55 dB ,но екс-позицията му ще бъде от порядъка на 1час,което ще на-мали прякото въздействие от шума.

Стените на църквата ще се изградят от зид 25 см. , който има изолираща способност 50 dB.От помещенията на манастира няма да прониква наднормен шум в околното пространство.

Нивото на звуковата мощност Lр.пр. на шума преминаващ през ограждащите повърхности на помеще-нието се определя по формула посочена в чл. 13/1/ “Норми за проектиране на защита от шум”:

Lр.пр.=L+10lgSn-Lp-6

където: Lp-ниво на звуковата мощност на помещението

Sn-площ на преградата

Lp=R-изолация от въздушен шум

При зид 25 мм изолиращата способност на стената е около 50 дец.,а на двукатни прозорци-26dB.

От направените изчисление се получава,че Lр.пр.=15,4dB,което е много по-малко от допустимото за тихи зони извън агломераците (35dB).

Гранични стойности на нивата на шума в околната среда и средата за обитаване за различните територии и устройствени зони
Територии и устройствени зони

Еквивалентно ниво на шума в dB(А)

Ден

Вечер

Нощ

Жилищни зони и територии

55

50

45

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

Предвижда се котелно на твърдо гориво,което ще бъде с топлинна мощност под 0,5 МW

Мощността на котела е по-малка от 0,5 МW и не попада в норматива за вредни мисии по чл. 21 от Наредба №1 (ДВ бр. 64/5.08.2005г.)
16.Риск от инциденти:
В манастира ще има опасност от възникване на пожар,при неспазване на пожарната безопасност

За избягване на аварии и нещастни случаи /изгара-ния,наранявания и т.н./,обслужващият персонал е длъжен да знае и строго да спазва инструкциите и нормите по тех-ника на безопастност и по противопожарна техника. Пред-видената сграда ще бъде отдаличена от други сгради.ІІІ.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1.План,карти и снимки,показващи границите на инвестиционното предложение,даващи информация за

физическите ,природните и антропогенни характерис-тики,както и разположени в близост елементи на Нацио-

нална екологична мрежа.

Приложение 1: Скица № К01977/25.06.2010г. Общинска земеделска служба гр. Тутракан

Приложение 2: План за застрояване на ПИ 013019,кв.13

Приложение 3: Сателитна снимка на терена

Приложение 4: Заповед на Община Тутракан за изработване на ПУП за обекта.

Обектът се намира до село Сяново,община Тутракан

Релефът на населеното място,както и на самото

петно на обекта е с подчертан равнинен характер.

Няма данни за наличието на територии,обхванати

от ерозия,преовлажняване,засоляване,вкиселяване и унищожаване в резултат на жизнената и стопанска дей-

ност.За околните терени,собствениците полагат съответ-ните грижи.

Територията, предмет на инвестиционното предложе-ние не попада в защитена зона по смисъла на Закона за

Защитените зони (ДВ бр.133/1998г.изм. и доп. ДВ бр.91/2002г) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/2002г. изм. и доп. Бр.94/2007г.,ДВ бр.103/2009г.)В непосредствена близост е разположена Защитена зона с код BG 0000171 „Лудогорие-

Сребърна,определена съгласно чл.6,ал.1,т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие


Защитената зона «Лудогорие-Сребърна» се намира в Североизточна България и съответства на географската област Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Територията му попада в рамките на 14 общини от областите Русе, Силистра и Разград. Релефът е равнинно-хълмист с характерни форми -каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от общата площ на мястото е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми площи пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. dalechampii/ и полски клен /Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи изкуствени насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните съобщества са ксеротермни главно от белизма /Dichantium schaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa, Poa concinna/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и ефемери, както и мезоксеротермни - около селищата.

В Лудогорието са установени са 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в Червената книга на

България (1985). От срещащите се видове 51 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife

International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида (царски орел /Aquila

heliaca/ и ливаден дърдавец /Crex crex/), а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в

SPEC3 - 32 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 29 са вписани в

приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Лудогорието е едно от най-важните места в България от значение за

Европейския съюз за опазването на 9 гнездящи тук видове – малък креслив орел /Aquila pomarina/, черна каня

/Milvus migrans/, белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, червен ангъч /Tadorna ferruginea/, горска чучулига и други.


2.Съществуващи ползватели на земя.

Съществуващ ползвател на земята е Възложителя,

съгласно нотариален акт.

3.Зониране или земеползване съобразно одоб-рените планове.

В ход е процедура по приемане на нов ПУП-ПЗ със

смяна на предназначението на земята от земеделска в обществено-обслужваща със специален статут.

4.Чувствителни територии,в т.ч. чувствителни зо-ни,уязвими зони,защитени зони,санитарно-охранителни зони и др.Национално екологична мрежа.

В близост няма санитарно-охранителни зони на во-

доизточници.

4а.Качеството и регенетивна способност на природните ресурси.

При експлоатаиця ще се използва от природните

ресурси вода за битови нужди в малки количества 0,5м³/сек. По голямо количество условно чиста вода ще се ползва за пожарни нужди.

След използването на водата за битови нужди,тя ще се пречисти чрез изграждане на локални модулни пречиствателни съоръжения за формираните битово-фикални води и ще се отвежда в водонепропускателна изгребен бункер.Очакваното количество отпадни води е 64м³/ден.

Очаква се максимално количество на дъждовни води -200м³/ден,които ще се събират и ще служат за поливане.


5.Подробна информация за всички разгледани ал-тернативи за местоположение

Местоположението на площадката е определено от сегашното й предназначение на обекта,като манастир с „лековита” изворна вода.ІV.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗ-

ДЕЙСТВИЕ /КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве

Шумът действа не само отрицателно на органите на слуха,но предизвикват силно изразени изменение на вис-шата нервна и сърдечно-съдова система.Довежда до по-нижаване на тонуса и отслабва дейността на кората на главния мозък,увеличава концентрацията на холестери-на в кръвта,развива се артериосклероза,нарушава дей-ността на вътрешните органи,възниква алергия,стресови състояния и други.

В случая това няма да се случи,тъй като шумът е с

малка експозиция и стойност.

Обектът не произвежда вибрации и радиация

Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.1.2.Въздействие върху земеползването

Манастирът няма да въздейства върху земеползването, защото не отделя вредности,които да навредят на земята.

1.3.Въздействие върху материалните активи:

При пожар в помещенията на манастира ще се причинят материални щети.Затова е важно спазването на

противопожарните норми.

1.4.Въздействие върху атмосферния въздух

Чистотата на атмосферния въздух ще се осигури при

експлатация на манастира.Той не отделя замърсители на атмосферния въздух над допустимите норми.

1.5.Въздействие върху водите

Манастирът не генерира производствени води. Не се очаква внасяне на замърсители в повърхностните и подземни води.


1.6.Въздействие върху почвата:

Няма данни за наличието на територии,обхванати

от ерозия,преовлажняване,засоляване,вкисляване и

унищожаване в резултат на жизнена и стопанска дей-

ност.

Отчитайки горните условия,може да се каже че ня-ма да има промяна на категорията и плодорността на

почвата.1.7.Въздействие върху земните недра.

Манастирът не въздейства по някакъв начин на земните недра.1.8.Въздействие върху ландшафта:

Ландшафтът създава пълна възможност за реализация на проекта и реализацията на инвеститорското наме-рение няма да доведе до каквито и да промени в ландшафта.1.9.Въздействие върху природните обекти:

Манастирът няма да има въздействие върху природни обекти.1.10.Въздействие върху минералното разнооб-

разие.

Обектът не влияе на минералното разнообразие в района.

1.11.Въздействие върху биологичното разнооб-

разие и неговите елементи:

В рамките на разглежданата територия няма данни за наличие на застрашени от изчезване растителни видове. Основно флората е представена от известните равнини плодни и декоративни дървета и храсти.На определения терен за инвестиционното намерение има 15броя диворастящи джанки,които ще се махнат.Няма да се засегнат съществуващите плодни дървета.

Няма данни за наличието на застрашени от изчезване видове представители на животинския свят.В района има стандартните представители на фауната.От пернатия свят най-ясна изразено е присъствието на врабчета,гарвани и гълъби и всички те са в нормална популация

В община Тутракан , в крайдунавските блата и по долното течение на дунавските притоци се срещат следните риби: Cobitis bulgarica (дунавски щипок - субендемит), Barbus barbus (дунавска мряна), Abramis ballerus (косат), Pelecus cultratus (сабица), Acerina cernua (бибан).


     От земноводните са характерни: Rana ridibunda (водна жаба), Hyla arborea (жаба дървесница), Pelobates fuscus (обикновена чесновница), Bombina bombina (бумка), Bufo bufo (кафява крастава жаба), Pelobates syriacus balkanicus (балканска чесновница).
    Единствено в тази част на страната се среща и
подвидът Triturus cristatus dobrogicus (дунавски тритон).
    Влечуги: Natrix natrix (обикновена водна змия), Natrix tessellata (сива водна змия), Lacerta taurica (кримски гущер), Emys orbicularis (обикновена блатна костенурка).
    Най-голямо богатство са птиците. Със световно значение са белооката потапница (Aythya nyrocca) и къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus). Тук гнездят големи колони белобузи и други рибарки (Chlidonias hybrida), червеноврат гмурец (Podiceps griseigena), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis). Рибарниците са хранителна база за двойки морски орли (Haliaetus albicilla) и голяма колония чапли и корморани. По време на миграция и зимуване от световно значение са малкият корморан (Haliaetor pygmaeus) и сивата гъска (Anser anser). По време на зимуването струпвания образуват голямата белочела гъска (Anser albifrons) и застрашеният в световен мащаб вид червеногуша гъска (Branta ruficollis)
     На територията на община Тутракан има разнообразни горски масиви. Представени са почти всички широколистни видове (без бук) - топола, акация, върба, всички видове дъб, липа (30% от масивите).
        В горските съобщества вземат участие: Populus alba, Populus nigra, р. Salix, Ulmus campestris, Tilia argentea, Tilia grandifolia. Горските съобщества са представени и от естествени гори от цер, космат дъб, келяв габър, полски клен, мъждрян и култури от акация и тополи.

При експлоатацията на обекта ще се вземат технически мерки за недопускане на замърсяване на въздуха,почвата и водата и няма да се засегни биологичното разнообразие в района.

При монтажа и експлоатацията на обекта ще се взе-мат технически мерки за недопускане на замърсяване на въздуха,почвата и водата и няма да се засегни биологич-ното разнообразие в района.

1.12.Въздействие върху защитени територии на

единични и групови паметници на културата

В района няма защитени паметници на културата.


1.13.Очаквано въздействие на естествени и ант-

ропогенни вещества и процеси.

Обектът не въздейства естествени и антропогенни вещества и процеси.

1.14.Очаквано въздействие на различните видо-

ве отпадъци и техните местонахождения:

Битовите отпадъци своевременно ще се изхвърлят на определените места,като Община Тутракан ще извърши сметоизвозването.1.15.Рискови енергийни източници-шумове,виб-

рации,радиации,както и някои генетично модифици-

рани организми.

Източник на шум са камбаните ,която ще се чува за кратко време през дневните часове на деня.

Манастирът не произвежда вибрации и радиации.

Обектът не използва генетично модифицирани ор-ганизми.


2.Въздействие върху елементите на Национал-

ната екологична мрежа,включително на разположени

в близост до обекта на инвестиционното предложение

Манастирът няма да въздейства на близката защитена зона „Лудогорие-Сребърна”


3.Вид на въздействието

Въздействието на манастира ще бъде временно-само при биене на камбаните;инциденти могат да се получат при неспазване на пожарните и хигиенни норми


4.Обхват на въздействието

Обхватът на въздействие е в рамките на терена. Очакваното засегнато население при пожар е около 20 души.


5.Вероятност за появяване на въздействие

Появява на отрицателно въздействие на обекта може да се получи при неспазване на техника на безопасност и пожаробезопасност,хигиена на труда.


6.Продължителност,честота и обратимост на въздействие
Продължителността на отрицателното въздействие на обекта при пожар ще бъде кратко.За да не се получи такава

ситуация е необходимо строго спазване на протовопожар-

ните норми.
7.Мерки,които е необходимо да се включат в ин-

вестиционното предложение,свързани с предотвра-тяване,намаляване или компенсирване на значител-ните отрицателни въздействия върху околната среда:

-да се предвиди гръмоотводна и заземителна инста-лация

-да не се допусне натрупване на прах по време на

експлоатация и строителство.

-да се спазят изисквания на Противопожарни строителни норми.

-преди експлоатация на инсталацията, да се раз-работи план за предотвратяване и ликвидиране на ава-рии,съгласно Наредба №7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/99гизм. ДВ бр.48/2000г.бр.52/2001г,попр. бр.54/ 2001г, изм. бр. 43/2003г,бр. 37 и 88/2004г./ и Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия,аварии и катастрофи /ДВ бр. 13/1998г.,изм. ДВ бр. 3/2000г.,бр.22/ 2001г,бр.15/2003г.8.Трансграничен характер на въздействие
Манастирът няма транс граничен характер на въздействие.

Изготвил Информацията:/инж. Е. Няголова/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница