И н ф о р м а ц и я за преценяване необходивоста от овосДата26.09.2018
Размер320.05 Kb.
#83162
И Н Ф О Р М А Ц И Я

За преценяване необходивоста от ОВОССъгласно Приложение № 2

към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на

въздействията върху околната среда (пос. изм. ДВ, бр. 80/2009 г.)


Относно инвестиционно предложение за:

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ПЛОДОВИ КОНСЕРВИ”В имот № 000304 в землището на с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септември, обл. Пазарджик


от

МОНКА КОНСЕРВ” ЕООД гр. Септември, ул. „Кирил и Методий” № 87 с ЕИК203213055 с управител Крум Коцев ПаревИНФОРМАЦИЯ
от

МОНКА КОНСЕРВ” ЕООД гр. Септември


За преценяване необходивоста от ОВОС

Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействиета върху околната среда (пос. изм. ДВ, бр. 80/2009 г.)
1. Информация за контакт с инвеститора

МОНКA КОНСЕРВ” ЕООД, ЕИК203213055, гр. Септември ул. „Кирил и Методий” № 87.

Гражданство на инвеститора-българско

Лице за контакти: Крум Коцев Парев моб.тел 0898437636


2. Характеристика на инвестиционното предложение

2.1 Резюме на предложението

Инвестиционното предложение представлява, обособяване и изграждане на „Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви” в имот № 000304 в землището на с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септември, обл. Пазарджик с площ на имота 1,460 дка.

Постройката е разположена свободно в имота.

Ще се предвидят в постройката всички необходи, основни и обслужващи помещения с квадратура обзавеждане и оборудване, осигуряващи нормалното упражняване на дейността.

Постройката представлява едноетажна монолитна сграда, в която ще се обособят основно производствено помещение, склад суровини, склад готова продукция, машинно помещение на компресора, помещение за автоклав и битово-административна част със санитарни възли на обща застроена площ от 400 кв.метра

За нуждите на упражняваната дейност площадката е оградена с вход.

Упражняваната дейност ще бъде производство на плодови и зеленчукови консерви. Цехът ще се обслужва от технолог, автоклавист и от 4 до 12 работника, според сезонното натоварване. Броят на работните дни в годината е 175 дни, от който 87 дни на две смени от 15.04 -:-15.10 и 88 дни от 16.10 -:-15.03 на една смяна. При едносменен режим работния ден ще бъде с нормирана продължителност от 8 часа: сутрин от 8 до 12 часа, обедна почивка 1 час и след обед от 13 до 18 часа
2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за „Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви”, с. Варвара се създава с цел да задоволи потребителското търсене на консервирани и стерилизирани храни, при ефективно използване на предвижданата материално-техническа база и осигуряване на допълнителни работни места.

Предвижданият обект се намира в район с интензивно отглеждане на плодове и зеленчуци. Ситуирането и обособяването на цеха ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околната среда.
2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Инвестиционното предложение има връзка с:

- фирми и физически лица, който предлагат суровината – плодове и зеленчуци;

- Фирми и физически лица, предлагащи дистрибуторска мрежа от магазини за реализация на готовата продукция.


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Нулева алтернатива

Това е възможността да не се осъществяват дейностите, предвидени с инвестиционното предложение. При „нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия – изоставените имот и склад се запазват, без да се реализират намеренията на инвестиционното предложение. Инвеститорът е собственик на имота и има конкретни инвестиционни цели за осъществяване на предвижданата дейност.


Първа алтернатива

Това е алтернативата за частично изпълнение на инвестиционното предложение. Подобен подход е невъзможен при разглеждания обект. Изграждането на цеха е едноетапен процес. За ефективната експлоатация на цеха, съответно дейността на консервната работилница е нужно реализацията на всички елементи на обекта.


Втора алтернатива

Тази алтернатива представлява цялостно осъществяване на предвидените дейности. Това е най-добрият вариант за реализация на инвестиционното предложение, при стриктно спазване на всички български и европейски нормативи изисквания за санитарно-хигиенен контрол и екологичен мониторинг на дейността. Реализацията на технологичния проект за „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци”, с. Варвара ще въвежда и прилага добрите производствени практики GMP. Израждането на цеха за консервиране ще допринесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на последно място – откриване на нови работи места.

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта.

Втората алтернатива е най-удачна за осъществя не на инвестиционното намерение.
2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Имота се намира в с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септември, обл. Пазарджик при съседи на имота: имот № 000305 – друга производствена база; № 000008 – местен път; № 000303 – друга производствена база; № 000302 – друга производствена база;

Плаща на имота е 1,460 дка, в която съществува едноетажна сграда, представляваща изоставен склад чиято площ е 400 кв.метра, който е предвиден в инвестиционното предложение при спазване, на нормативните изисквания на българското законодателство да се измени от склад в цех (работилница) за консервиране и преработка на плодове и зеленчуци.

При евентуално, допълнително застрояване ще се спазят нормативните изисквания и плаща необходима за временните дейности при изграждането на евентуалните допълващи обекти, ще бъде в огражденията на имота.


2.6. Описание на основните процеси(по проектни данни ), капацитет

Технологичният процес предвижданата материална база ще бъде организиран правилно – без пресичане на насрещни потоци на суровини, полуфабрикати и готова продукция, от една страна, и отпадъци от друга, а също така кръстосване на пътищата на движение на суровини и готова продукция. Приемането на суровините и първичните продукти ще става от самостоятелен вход в помещение за склад суровини. За нуждите на производството ще се обособят още:

- Производственото помещение оборудвано с необходимите технологични съоръжения – съд за бланширане, съд за заливки, вана за охлаждане, вани за изплакване на буркани и измиване на плодове и зеленчуци, работни маси и етикир машина. За нуждите на технологичния процес ще се употребява питейна вода, отговаряща на изискванията на БДС, с минимално налягане на водопроводната мрежа 0.3 МРа. Ще е необходимо трифазно захранване на обекта с минимална инсталирана ел.мощност ок 30 kw . Приготвянето на плодовите и зеленчукови консерви ще се извършва по готови, утвърдени от МЗ рецептури

- Автоклав за стерилизация - с осигурена необходима вентилация, локална вентилация.

- Склад бомбажен период и етикиране.

- Склад, (площадка) готова продукция.

- Битови стаи за персонала (мъже и жени) и санитарни възли с необходимия брои WC и самостоятелна баня с душове.

- Депо за отпадъци – неизползваемите части от плодовете и зеленчуците – дръжки, семенници и други части при почистването им се съхраняват затворени метални контейнери на определено място в двора на имота (оградена циментова площадка) . Отпадъците от счупени, дефектни и некачествени буркани, метални кутии, капачки, скъсани кашони и етикети се събрат разделно в контейнери.

Разтоварването и складирането на суровините, амбалажа и готовата продукция ще се извършва ръчно и с колички. Стоките ще се поставят на стелажи, върху дървени скари и в хладилни шкафове.

Транспортирането на суровините и готовата продукция ще се извършва със затворени превозни средства и хладилни камиони, съгласно изискванията на БДС.

Производственият капацитет на „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци”, с. Варвара ще е в зависимост от:

♦ Капацитета на технологичните съоръжения – около 100 кг / цикъл- готово продукция – 8 броя зареждания на една работна смяна тази производителност осигурява производствената програма от 100 тона/ за тримесечие при интензивен период на производителност.

♦ Степента на потребителското търсене.

♦ Възможностите за реализация на готовата продукция- маркетинга на производителя.

Икономическата обстановка на пазара ще определи оптималната производителност на цеха
2.7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Приложена е скица на имота. Няма да се изгражда нова, а ще се използва съществува инфраструктура


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата за реализация на инвестиционното предложение започва с процедурите за изменение на производствената дейност, от склад в цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви, изготвяне и съгласуване на ПУП-а , изготвяне и съгласуване на работната документация в работна фаза.

По време на преустрояването включва изпълнение на строително монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и наладки, съгласувателни процедури и пускане в действие на консервния цех.

По време на експлоатацията обектът ще осигурява предвижданите консервни продукти от плодови.е и зеленчуци.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността, очакванията на инвеститора са за реализация на обекта и ефективна експлоатация на „цеха за консервиране на плодове и зеленчуци” .
2.9. Предлагани методи на строителство

Реализацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип монтажни и евентуално строителни дейности. Проектът ще бъде реализиран едноетапно. Предвижда се извършване на строително монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие на цеха.


2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Основни суровини и строителни материали, които ще се употребяват са:

- тухлена зидария;

- бетонов разтвор;

- дървен материал;

- пясък, варови разтвори ;

- метални конструкции и арматурно желязо ;

- тръби, ел.кабели и други строителни материали ;

За нуждите на бъдещия обект ще се употребява вода, чрез обществено водоснабдяване – ВиК (съществуващо)

За нуждите на дейността инвеститорът ще предприеме необходимата процедура за присъединяване към елекро разпределителната мрежа в района.


2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове, количества и начин на третирани

Понастоящем, на територията, на която се предвижда реализацията на инвестиционното предложение, няма източници за генериране на отпадъци.

Битовите и строителните отпадъци, получени по време ­­границите на имота) и ще се предават за оползотворяване и/или обезвреждане само на фирми, притежаващи разрешени по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ­­­­­ ­­­­­­ӀӀ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

За битовите отпадъци от обслужващия персонал по време на експлоатация ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци и ще се извозват от съответната фирма по чистота на общинското помещение.

Производствените отпадъци от дейностто-неизползваеми части от плодове и зеленчуци (дръжки, семенници и др.) ще се съхраняват в затворени метални контейнери на определено място в имота (оградена циментова площадка). Отпадъците от счупени, дефектни и некачествени буркани, метални кутии, капачки, скъсани кашони и етикети ще се събират разделно в контейнери.

Отпадните количества вторични отпадъци( неописани ) от описаните дейности на площадката ще се предават за оползотворяване и/или обезвреждане само на фирми, притежаващи разрешени по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ­­­­­ ­­­­­­ӀӀ от Зокона за опазване на околната среда (ЗООС) .2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

При реализацията на инвестиционното предложение за обособяване и изграждане на "Цех за консервиране на плодове и зеленчуци” с. Варвара ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда.

При изграждането и експлоатацията на цех ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда. Основни мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда са:

- Осигуряване на нормираните изисквания за нормално протичане на технологичния процес

- осигуряване на ефективно извършване на профилактичните принудителни дезинфекции (с нетоксични вещества,безвредни за хората, машините и продуктите) в цеха;

- извършване на дезинфекция- борба с насекомите (с ултравиолетова лампа препарати, безвредни за хората, машините и продуктите;

- извършване на дератизация – унищожаване на гризачите (с автоматична система с ултразвук);

- за ограничаването на нерегламентирано разпиляване на битови отпадъци, инвеститорът ще осигури необходимите съдове, на отредени за целта места в имота, с подходящо ограждения на площадката и 24 часова охрана на обекта;

- заустване на отпадъчните води ще се осъществи съгласно изискванията на Закона за водите (ДВ бр.67/1991 г ), ще се проектират и изградят подходящи пречиствателни съоръжения;

- обособяване на складови помещения за временно съхраняване на отпадъците от производствения процес;

- навременно извозване на отпадъците;

- определяне на подходящо място за разделно сортиране на отпадъците по видове;

- сключване на договори с общинската фирма по чистотата за извозване р оползотворяване на битовите отпадъци;

- сключване на договори с фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 за извозване и оползотворяване на вторичните отпадъци от дейността.2.13 Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Няма други дейности, свързани с инвестиционното предложение.


2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде осъществена след съответните съгласувани процедури и пускане в действие на технологичните линии и прилежащи инсталации.


2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Реализацията на инвестиционното предложение за обособяване и изграждане на „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци”, с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септември, обл. Пазарджик, няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на имота.2.16. Риск от инциденти

При разглежданите дейности-производство, търговия и услуги с консервирани продукти от плодове и зеленчуци, съществува риск от инциденти,както при всяка друга производствена дейност.

Описаните дейности не се отделят вредности и изпарения в работната среда, опасни за човешкото здраве. Ще бъдат изградени климатични и вентилационни инсталации, осигуряващи нормалния микро климат в производствените помещения. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват – необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина.

Рискови работни места съществуват при наличие на немарливост от страна обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите на БХТПБ, при неподдържане в изправност на технологичните съоръжения и т.н

За всички работещи в обслужването на цеха, условията на труд съдържат рискови фактори в рамките на нормалните за разглежданата дейност.

Предвижданата материална база ще предлага всички необходими условия на труд: производствени, хигиенни, психологични и естетични фактори. В обекта ще са осигурени необходимите санитарно битови условия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване на трудовите задължения, и лична хигиена.

Отоплението на обитаемите помещения ще осигурява с отоплителни уреди – стандартни конструкции.

Здравен риск за работещите по време на строителството (преустройството) по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и други излъчвания, съществува в рамките на нормалния производствен риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум авариите, съответно рискови ситуации.

При изпълняване на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите на обект „цех за производство на плодови и зеленчукови консерви” с. Варвара ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.
3. Местоположение на инвестиционното предложение

3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и разположените в близост елементи от националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях .

Площадката, предмет на инвестиционното предложение се намира в с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септеври, обл. Пазарджик с площ на имота от 1,460 дка.

В приложението са приложени:

- скица проект

- обзорна скица

Показващи разположението на площадката и даващи друга релевантна информация.

Инвеститорът е собственик на имота. Необходимата площ за реализация на предвижданите дейност е около 500 кв.метра.
3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площатката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Съществуващите ползватели на имоти в района съответно в съседство на разгледания обект са уведомени на основание ц4.4 (2) от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за инвестиционното предложение на „МОНКА КОНСЕРВ” ЕООД гр. Септември


3.3. Зониране и земеползване съобразно одобрени планове

Местоположението на площадката е много благоприятно за реализиране на дейностите, предмет на инвестиционното предложение. Изборът на площадката е съобразен със съществуващата инфраструктура –

улици, електрификация, ВиК мрежи, както зонирането и земеползването съгласно одобрените планове.
3.4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни, и хигиени нужди и други; национално екологична мрежа.

Площадката не се намира в близост до защитени територии, не представлява СОЗ на водоизточник

Не се очаква трансгранично въздействие, вследствие на предложението.

В границите на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от националната екологична мрежа.

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони.

Площадката не попада на територията на:

- национален парка, природен резерват или други защитени територии

- археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата;

- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и други), райони с открит карст;

На терена не са извършвани минни изработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане .

Близост до площадката не се намират санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиени нужди, крайбрежни заливаеми ивици, речни русла, и защитни диги.

На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени на национални баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

На територията на обекта и в близост няма защитени видове от флората и фауната , които могат да бъдат засегнати .

В близост до територията на площадката няма болници и училища.

Теренът попада в складово-производствена зона.
3.4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

С реализацията на инвестиционното предложени за изменение на дейността от склад в „цех за производство на плодови и зеленчукови консерви”, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени.


3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Посочените алтернативи са посочени подробно в 2.4.


4. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия в следствие на реализацията на инвестиционното предложение):
4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, замеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланд6афта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализацията на инвестиционното предложение за изменение дейността склад в „цех за производство на плодови и зеленчукови консерви” в имот № 000304 с. Варвара, местността „Градините”, общ. Септември, обл. Пазарджик ще съблюдава основните принципи за икономично използване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за създаване на функционален екологосъобразен обект.

Вследствие реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници –шумове, вибрации, радиации, както и тяхно генетично модифицирани организми. Не се очаква въздействие и от взаимовръзката между посочените елементи.
4.2. Въздействие върху елементи от националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение .

В границите на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от националната екологична мрежа.

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони.

Площадката не попада на територията на:

- национален парка, природен резерват или други защитени територии

- археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявани за недвижими паметници на културата;

- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и други), райони с открит карст ;

На терена не са извършвани минни изработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане .


Близост до площадката не се намират санитарно- охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, изпилвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиени нужди, крайбрежни заливаеми ивици, речни русла, и защитни диги.

На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени на национални баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

На територията на обекта и в близост няма защитени видове от флората и фауната, които могат да бъдат засегнати .

В близост до територията на площадката няма болници и училища.


4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Както при всяка друга дейност се очаква евентуално краткотрайно, временно въздействие.

При преустройството на обекта, предмет на инвестиционното предложение е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, в следствие на строителните дейности. Въздействието по време на преустройството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на площадката – обект на инвестиционното предложение, около съответния участък на работа. Този вид замърсяване няма комулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в преустройствения процес.

Битовите и строителните отпадъци, генерирани по време на преустройството ще се депонират на отредени за целта временни депа и ще се извозват от съответната фирма, притежаваща разрешение по чл. 37 от ЗУО на об6тинското сметище.

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и краткотрайни, обхватът е локален в границите на площадката, вероятността на появата е малка (субективен фактор са клиентите с тяхното възпитание и култура, както и немарливостта от страна на обслужващия персонал) .

Кумулативен ефект не се очаква.
4.4. Обхват на въздействието-географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид-град, село, курортно селище, брой жители и др.) .

Евентуалното въздействие ще бъде ограничено само в рамките на площадката и няма да засегне населението на с. Варвара и околните населени места .4.5. Вероятност на поява на въздействието .

При експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение – „Цех за производство на плодови и зеленчукови консерви” с. Варвара – изкупуването на плодовете и зеленчуците, преработката, консервирането, опаковането, и съхраняването на готовата продукция ще се извършва съгласно технологичен проект съответствие с нормативните изисквания. Технологичния процес ще протича при стриктно спазване на всички изисквания към условията за чиито и безвредно производство на отделените видове продукти, съобразени с изискванията на нормативната база.

Всяка опакова ще бъде маркирана с вида и предназначението на продукта; наименование; производител; нето съдържание; дата на производството и срок на годност.

При работа на цеха като евентуални източници на замърсители са производствения процес, обслужващия персона, клиентите и обслужващите транспортни средства.

Въздух – източници на емисии, представляващи опасно за атмосферния въздух представляват:

- неорганизираните емисии на вредни вещества в въздуха –изгорелите газове от спиращи и потеглящи автомобили в района на обекта са в са в зависимост от натовареността (търговския оборот) и интензивността на прилежащата транспортна артерия – слаба. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността – слаба.

- източните на неприятни миризми – бензиновите изпарения, димните газове са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността – слаба.

Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в огражденията на имота.

Алтернатива за ограничаване на емитираните вредности в помещенията от технологичния процес ще бъдат предвидените локални и общообменни смукателни механични вентилации .

При работа на цеха няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха.

Води – при производствената дейност – предмет на инвестиционното предложение ще се консумира питейна вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823-83, с минимално налягане на водопроводната мрежа 0,3 МРа .

За установяването на битовите отпадъчни води от площадката ще се реализира посредством пречиствателно съоръжение към съществуващата канализация

Почви – необходимо е теренът да се подържа чист и да не се допуска замърсяване с битови и производствени отпадъци. Мерки за опазване на почвата са и всички мероприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Площадката е бетонирана. При експлоатация на цеха не се очаква замърсяване на почвите.

Отпадъци – за битовите отпадъци от обслужващия персонал по време на експлоатацията ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнер и кошчета за отпадъци и ще се извозват от съответната фирма по чистотата на об6тинското сметище.

Производствените отпадъци от дейността – неизползваеми части от плодове и зеленчуци (дружки, семенници и др.) ще се съхраняват в затворени метални контейнери на определено място в имота (оградена циментова площадка ). Отпадъците от счупени, дефектни и некачествени буркани, метални кутии, капачки, скъсани кашони и етикети ще се събират разделно в контейнери. Съгласно изискванията на ЗУО ще се събират, сортират и ще се предават на лицензирани фирми за вторична обработка.

Отпадните количества вторични отпадъци (неопасни) от описаните дейности на площадката ще се предават за оползотворяване и/или обезвреждане само на фирми , притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 7-ма , раздел II от закона за опазване на околната среда.

При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква неблагоприятно въздействие на този фактор върху околната среда.

За транспортните средства, обслужващи обекта ще има осигурен паркинг със 6 броя паркоместа за посетители и персонала. Предвиденият паркинг ще даде възможност за по добра пропускваемост на транспортите средства. Транспортирането на суровините и готовата продукция ще се извършва със затворени превозни средства и хладилни камиони, съгласно изискванията на БДС. Негативно въздействие от транспортните средства върху качеството на околната среда в района не се очаква.

Вероятността от възможното въздействие върху околната среда е минимална (субективен фактор са клиентите с тяхното възпитание и култура, както и немарливостта от страна на обслужващия(персонала).
4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Възможното въздействие ще бъде краткотрайно, вероятността на появата ще бъде сведена до минимум и като появата ще зависи от спазването на всички изисквания към условията за чисто и безвредно производство на отделните видове продукти, съобразени с изискванията на нормативната база . При евентуалната поява на въздействието процеса ще бъде обратим .


4.7. Мерки, които е необходимо да се включват в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвеститорът ще изготви авариен план за действия при възникване на евентуални пожар, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи. В обекта ще се предвидят необходимите пожарогасители, противопожарни сечива и кофпомпи.

Проектните ше6ения на обекта ще бъдат със строително-техническите норми за разглежданата дейност. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията му и безопасна експлоатация.

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на разглеждания обект.
I. Информация гарантирща, че пердвиденото производство няма да окаже вредно влияние върху живущите в най - близко разположените жилищни згради , за които има вероятност да бъдат подложени на наднорменно отрицателно въздействие от вредности ( замръсяване на атмосферен въздох , шум, вибраци и др. ) отделени при предвидените за извършване дейности в инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение за именение дейноста скла в „цех за производство на плодови и зеленчукови консерви" в имот № 000304 в землището на с. Варвара, общ. Септемвири, обл .Пазарджик ще съблюдава основните принципи за икономично исползване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за създаване на функционален екологосъобразен обект.

Аакто при всяка друга дейност се очаква евентуално краткотрайно, времено въздействие.

При преостройството на обекта, премет на инвестиционното предложение е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосверния въздох, в следствие на строителните дейности.Въздеитвието по време на преостройството върху атмосверния въздох ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на с площататка обект на инвестиционното предложение, около сответния очастак на работа.Този вид замръсяване няма комулативен ефект .

Възможно е инцидентно и краткотрайно замръсяване на повърхностните води , в случай на небрежност от срана на работниците, заети в преостройствения процес.

Битовите и строителните отпадъци, генерирани по време на преостройството ще се депонират на отредени за целта времени депа и ще се извозват от съответната фирма, притежаваща разрешение по чл.37 от ЗУО на оббтинското сметище.

Възможното въздеитвие върху околната среда е пряко и краткотрайни, обхватът е локален в границите на площатката, вероятноста на появата е малка (субективен фактор са клиентите с тяхното възпитание и култура, както и немарливоста от страна на обслужващия персонал) .

Кумулативен ефект не се очаква .

При експлоатацията на обекта, премет на инвсетиционното предложение- "Цех за просизводство на плодви и зеленчукови консерви " с. Варвара - изкупуването на плодовете' и зеленчуците, преработката, консервирането, опаковането, и съхраняването на готовата продукция ще се извършва съгласно технологичен проект съответствие с нормативните изискавания. Технологичния процес ще протича при стрикно спазване на всички изисквания към условията за чито и безвредно производство на отделените видове продукти, съобразени с изискавията на нормативната база.

Всяка опакова ще бъде маркирана с вида и предназначението на продукта ; наименувание ; производител ; нето съдържание ; дата на производството и срок на годност


При работа на цеха като евентуални источници на замръсители и вредно влияние са производствения процес , обслужващия персонал, клиентите и обслужващите транспортни средства

Атмосферния въздух-източници на емисии, представляващи опасно за атмосферния въздух представляват :

- неорганизираните емисии на вредни вещества във въздуха-изгорелите газове от спиращи и потеглящи автомобили в района на обекта са в са в зависимост от натовареността ( търговския оборот ) и интензивността на прилежащата транспортна артерия - слаба. Продължителността на въздействието е кратка , интензивността - слаба.

- източните на неприятни миризми - бензиновите изпарения , димните газове са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността- слаба.

Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в огражданията на имота.

Алтернатива за ограничаване на емитираните вредности в помещенията от технологичния процес ще бъдат предвидените локални и общообменни смукателни механични вентилации .

При работа на цеха няма да има източници на вредността, представляващи опасност за чистотата на въздуха. При стерилизацията на консервите, която ще се осъществява с автоклав няма да се отделят вредни емисии който да замърсят атмосферния въздух и с това да се окаже вредно влияние върху непосредствено живущото в близост население . Ще се изградят необходимите вентилации

Води- При производствената дейност ще предмет на инвестиционното предложение ще се консумира питейна вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823-83 , с минимално налягане на водопроводната мрежа 0,3 МРа.

За установяването на битовите отпадъчни води от площадката ще се реализира посредством пречиствателно съоръжени към съществуващата канализация .При производствения процес е възможно да се отделят отпадъци от съответните суровини - плодове и зеленчуци, тези отпадъци ще бъдат заустановени чрез пречиствателни съображения ,тъка че да бъдат уловени от отпадъчните води.

Почви- необходимо е теренът да се подържа чист и да не се допуска замърсяване с битови и производствени отпадъци.Мерки за опазване на почвата са и всички мероприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Площадката е бетонирана. При експлоатация на цеха не се очаква замърсяване на почвите .

Отпадъци- за битовите отпадъци от обслужващия персонал по време на експлоатацията ще бъдат осигурени необходимите съдове- контейнер и ko64eta за отпадъци и ще се извозват от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

Производствените отпадъци от дейността- неизползваеми части от плодове и зеленчуци (дръжки, семенници и др.) ще се съхраняват в затворени метални контейнери на определено място в имота ( оградена циментова площадка ) .Отпадъците от счупени,дефектни и некачествени буркани , метални кутии, капачки, скъсани кашони и етикети ще се събират разделно в контейнери.

Съгласно изискванията на ЗУО ще се събират, сортират и ще се предават на лицензирани фирми за вторична обработка.

Отпадните количества вторични отпадъци (неопасни ) от описаните дейности на площадката ще се предават за оползотворяване и / или обезвреждане само на фирми , притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 7-ма , раздел II от закона за опазване на околната среда .

При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква неблагоприятно въздействие на този фактор върху околната среда и непосредствено живущото население .

За транспортните средства, обслужващи обекта ще има осигурен паркинг със 6 броя паркоместа за посетители и персонал. Предвиденият паркинг ще даде възможност за по добра пропускаемост на транспортите средства. Транспортирането на суровините и готовата продукция ще се извършва със затворени превозни средства и хладилни камиони, съгласно изискванията на БДС . Негативно въздействие от транспортните средства върху качеството на околната среда и непосредствено живущото в близост население не се очаква.

Вероятността от възможното въздействие върху околната среда е минимална ( субективен фактор са клиентите с тяхното възпитание и култура, както и немарливостта от страна на обслужващия (персонала).

Шум- "при експлоатацията на обекта цех за плодови у зеленчукови консерви" няма да се надвишава допустимите нива (стойности) на шум и вибрации предвидени в нормативната уредба на Република България Очакваните шум , вибрации от производствените дейности ще бъдат сведени до минимум и в рамките на площта на имота. Очаквания шум и вибрации няма да окаже негативно въздействие върху здравето и спокойствието на непосредствено живущо в близост население и околната среда.

Вероятността .околната среда у непосредствено живущо население, да бъдат подложени на наднормено отрицателно въздействие от вредности (замърсяване на атмосферния въздух , шум , вибрации и др.) отделени при предвидените за извършване дейност в инвестиционното предложение ще бъде сведена до минимум, като за това инвеститорът ще предприеме всички необходими действия и предпазни мерки съгласно нормативната уредбата на република България.
Мерки

Период на

ИзпълнениеРезултат

Атмосверен въздох

1

Поддържане на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа

Строителсто

ЕксплоатацияОграничаване разпространението на прахови емисии

2

Използване на стандартни горивни инсталации

Проектиране

ЕксплоатацияОсигаряват ефективно изгаряне на употребяваните горива

3

Квалифициран обслужващ персонал

Експлоатация


Недопускане на аварии, съответно замръсяване на въздоха от дефектирали машини и съоражения

4

Ефективно извършване на дезинфекции,дезинсекциеии, дератизация и лична хигиена на персонала в цеха

Експлоатация

Недеопускане на замръсяване на продуктите, съответно замръсяване на въздоха от неприятни миризми

Подземни и повърхностни води, земи и почви

5

Да се предвиди изпълнението на разделна канализация до РШ

Проектиране

Опазване от замръсяване на почвите и водоприемника, в т.ч. на ОС

6

Канализационните мрежи да се изпълнят качествено, с оглед недопускане на течове

Строителство

Предпазване на подземните води от замръсяване

7

Да се изготви хидро-геолошки доклад за района

Проектиране

Уточняване нивото на подпочвените води, и предотвратяване на евентуалното им въздействие върху строителните дейности,и експлоатацията на обектите8

Оползотворяване на излишните земни маси

Строителство

Опазване от замръсяване на почвите

Отпадъци

9

Определяне на подходящо място за сигуиране на съдовета на отпадаци

Проектиране

Минимизиране отрицателния ефект от отпадаците

10

Внедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадаците в съответсвие с общинската програма за УО

Експлоатация

Екологосъобразно оползотворяване на отпадъците

11

Осигуряване на денонощна охрана на обекта

Експлоатация

Минимизиране на отрицателния ефект от отпадъците

12

Сключване на договор с общинската фирма по чистотата за извозване и оползотворяване на отпадъците от обектите

Експлоатация

Изпълнение на изискванията на ЗУО

13

Сключване на договор с фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извозване и оползотворяване на отпадъците от дейността

Експлоатация

Изпълнение на изискванията на ЗУО

Вредни физични фактори : шум и вибрации

14

Засаждане на допълнителна подходяща растителност в имота

Проектиране

ЕксплоатацияНамаляване нивото на шума и праховите емисии

15

Направа на гладки асфалто-ботонни вътрешни настилки и обслужващи пътища

Поектиране

Снижават шумовите емисии

4.8. Трансграничен характер на въздействиятаНе се очаква да има трансгранични въздеиствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предвижданата реализация на инвестиционното предложение за изменение на дейноста от Склад в „Цех за производсгво на плодови и зеленчукови консерви” в с. Варвара, местносттa „Градините”, общ. Септеври, обл. Пазарджик с инвеститор „МОНКA КОНСЕРВ” ЕООД , гр.Септември ще осигури ефективно упражняване на дейностите, без отделяне на вредности в концентрации опасни за качеството на околната среда.Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница