И н с т р у к ц и я №512 от 1 декември 2006гстраница1/14
Дата25.07.2016
Размер1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

И Н С Т Р У К Ц И Я № 512 от 1 декември 2006г.
за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България
София

2006 г.
Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Раздел I

Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят правилата и процедурите за осъществяване на радиотелефонна комуникация, както и стандартната радиотелефонна фразеология, използвана при обслужване на въздушното движение (ОВД) в обслужваното въздушно пространство на Република България.
Чл. 2. (1) Радиотелефонната комуникация “земя - въздух” при ОВД в Република България се осъществява на:

1. английски език - за всички международни полети и за всички полети в контролирано въздушно пространство;

2. английски или български език - за всички вътрешни полети извън контролирано въздушно пространство.

(2) Радиотелефонната комуникация “земя - земя” се осъществява на български или английски език в зависимост от споразумението между отделните органи/служби.

(3) Във всички ситуации, за които има определена стандартна радиотелефонна фразеология, се използва тази радиотелефонна фразеология.

Чл. 3. (1) При необходимост дадено въздухоплавателно средство (ВС) да изпраща сигнали за тестване или настройка, които могат да смутят работата на дадена аеронавигационна станция, екипажът на ВС иска съгласието на оператора на тази станция, преди такива сигнали да бъдат излъчени.

(2) Предаванията по ал. 1 трябва да са минимални на брой.


Чл. 4. (1) Когато е необходимо дадена наземна станция да изпраща тестови сигнали за настройване на предавателя или приемника, тези сигнали се състоят от изговорени цифри (ЕДНО, ДВЕ, ТРИ и т.н. или ONE, TWO, THREE etc.) с продължителност до 10 секунди. Тестовите сигнали са последвани от радиопозивната на станцията, която ги излъчва.

(2) Предаванията по ал. 1 трябва да са минимални на брой.


Чл. 5. Отговорността за установяване на радиотелефонна комуникация е на аеронавигационната станция, която има съобщение за предаване.
Чл. 6. При изпратено повикване към дадена аеронавигационна станция, второ повикване се изпраща не по-рано от 10 секунди.
Чл. 7. При повикване на дадена аеронавигационна станция едновременно от няколко въздухоплавателни средства, станцията определя последователността за комуникация с ВС.
Чл. 8. (1) При комуникация между въздухоплавателни средства, продължителността на комуникацията се определя от ВС, което отговаря на повикването.

(2) Ако комуникациите по ал. 1 се осъществяват на честотата на орган за ОВД, ВС предварително иска съгласие за осъществяване на комуникация от този орган.

(3) Искане на разрешение по ал. 2 не е необходимо при кратък обмен на информация.

Раздел IIКатегории на съобщенията
Чл. 9. (1) Категориите на съобщенията, използвани при аеронавигационно подвижно обслужване и приоритетите при установяване на радиотелефонна комуникация и предаване на съобщения се определят в съответствие с таблица 1.
Таблица 1


Категория на съобщението и приоритети в низходящ ред

Сигнал при радиотелефония

а) Повиквания при бедствие, съобщения при бедствие и бедстващ трафик

MAYDAY

б) Спешни съобщения, включително съобщения предшествани от сигнал за медицински транспорт


PAN PAN или

PAN PAN MEDICAL


в) Съобщения свързани с използването на станция за радиопеленговане

-

г) Съобщения за безопасност на полетите

-

д) Метеорологични съобщения


-

е) Съобщения за редовност на полетите


-


(2) Съобщение NOTAM може да се класифицира във всяка от категориите или приоритетите по ал. 1, букви от „в“ до “е“. Решението кой приоритет да се използва зависи от съдържанието на съобщението и важността му за съответните въздухоплавателни средства.


Чл. 10. Съобщенията за безопасност на полета са:

1. съобщения за движение и контрол, съгласно Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение МТ;

2. съобщения, подадени от авиационен оператор или от ВС, които са от непосредствено значение за ВС в полет;

3. метеорологична информация, която е от непосредствено значение за ВС в полет или непосредствено преди отлитане;

4. други съобщения, отнасящи се до ВС в полет или непосредствено преди отлитане.
Чл. 11. Метеорологичните съобщения включват метеорологична информация към и от ВС, различна от тази в чл. 10, т. 3.
Чл. 12. Съобщенията за редовност на полетите са:

1. съобщения относно експлоатационното състояние или подръжката на основни средства, осигуряващи безопасността или редовността на полетите на ВС;

2. съобщения относно обслужването на ВС;

3. инструкции към представители на авиационния оператор за промени в изискванията за пътници и екипаж, причинени от неизбежни отклонения от нормалните експлоатационни графици. Индивидуални изисквания на пътниците или екипажа не се допускат в такъв тип съобщение;

4. съобщения за непланирани кацания, които ще бъдат извършени от ВС;

5. съобщения за части и материали за ВС, които са спешно необходими;

6. съобщения за промени в експлоатационните графици на ВС.
Чл. 13. Директните комуникационни канали „пилот-ръководител на полети“, могат да се използват за предаване на съобщения за редовност на полетите при условие, че това няма да доведе до нарушаване на основното им предназначение и че няма други налични канали за предаване на такива съобщения.
Чл. 14. Съобщенията, които имат един и същи приоритет се предават по реда на постъпването им.
Чл. 15. (1) Комуникацията между пилотите „въздух-въздух“ обхваща съобщения, свързани с безопасността и редовността на полетите.

(2) Категорията и приоритета на съобщенията по ал. 1 се определят в зависимост от тяхното съдържание съгласно чл. 9, ал. 1.

Раздел III

Анулиране на съобщения
Чл. 16. (1) При получаване на инструкции за анулиране на дадено непълно предадено съобщение, предаващата съобщението станция, уведомява приемащата да не взема под внимание предадената до момента информация.

(2) Действията по ал. 1 се осъществяват чрез използване на съответната радиотелефонната фразеология.


Чл. 17. Станцията, анулирала предадено съобщение, носи отговорност за всяко следващо действие.

Г л а в а в т о р аРАДИОТЕЛЕФОННИ ПРОЦЕДУРИ
Раздел I

Изговаряне на думите по букви при радиотелефонната комуникация

Чл. 18. (1) Имена, служебни съкращения и думи, чието звучене е неясно, се изговарят по букви съгласно радиотелефонната азбука от таблица 2.
Таблица 2


Буква

Дума

Произношение

Фонетично представяне на кирилица

Фонетично представяне на латиница

A

Alpha

*АЛ ФА

*AL FAH

B

Bravo

*БРА ВО

*BRAH VOH

C

Charlie

*ЧАР ЛИ или *ШАР ЛИ

*CHAR LEE or *SHAR LEE

D

Delta

*ДЕЛ ТА

*DELL TAH

E

Echo

*Е КО

*ECK OH

F

Foxtrot

*ФОКС ТРОТ

*FOKS TROT

G

Golf

ГОЛФ

GOLF

H

Hotel

ХО *ТЕЛ

HOH *TELL

I

India

*ИН ДИ A

*IN DEE AH

J

Juliett

*ДЖУ ЛИ ЕТ

*JEW LEE *ETT

K

Kilo

*КИ ЛО

*KEY LOH

L

Lima

*ЛИ МА

*LEE MAH

M

Mike

МАЙК

MIKE

N

November

НО *ВЕМ БЪР

NO *VEM BER

O

Oscar

*ОС КАР

*OSS CAH

P

Papa

ПА *ПА

PAH *PAH

Q

Quebec

КЕ *БЕК

KEH *BECK

R

Romeo

*РО МИ О

*ROW ME OH

S

Sierra

СИ *Е РА

SEE *AIR RAH

T

Tango

*ТАН ГО

*TANG GO

U

Uniform

*Ю НИ ФОРМ или *У НИ ФОРМ

*YOU NEE FORM or *OO NEE FORM

V

Victor

*ВИК ТОР

*VIK TAH

W

Whiskey

*УИС КИ

*WISS KEY

X

X-ray

*ЕКС РЕЙ

*ECKS RAY

Y

Yankee

*ЯН КИ

*YANG KEE

Z

Zulu

*ЗУ ЛУ

*ZOO LOO

(2) Във фонетично представяне на произношението с използване на латинската азбука и кирилицата, сричките които трябва да бъдат ударени, са посочени със звезда (*) преди тях.


Раздел IIПредаване на числа при радиотелефонната комуникация
Чл. 19. (1) Числата се предават като се използва произношението от таблица 3.
Таблица 3


Число/елемент от число

Произношение на български език

Произношение на английски език

0

НУ-ЛА

ZE-RO

1

ЕД-НО

WUN

2

ДВЕ

TOO

3

ТРИ

TREE

4

ЧЕ-ТИ-РИ

FOW-er

5

ПЕТ

FIFE

6

ШЕСТ

SIX

7

СЕ-ДЕМ

SEV-en

8

О-СЕМ

AIT

9

ДЕ-ВЕТ

NIN-er

Десетична дроб (запетая)/Decimal

ЗА-ПЕ-ТАЯ

DAY-SEE-MAL

Стотици/ Hundred

СТО-ТИН

HUN-dred

Хиляди/Thousand

ХИ-ЛЯ-ДА

TOU-SAND

(2) Сричките в таблица 3 напечатани с главни букви, са ударени например, в ZE-RO има еднакво ударение на двете срички, докато в FOW-er на първата сричка пада основното ударение.


Чл. 20. (1) Всички числа, освен тези по чл. 21, се предават чрез произнасяне на всяка цифра поотделно.

(2) Прилагането на процедурата по ал.1 се осъществява в съответствие с посочените примери в таблица 4:Таблица 4


Примери

Предават се като

Предават се като

Позивни на ВС
CCA 246
OAL 232

ЧАРЛИ ЧАРЛИ АЛФА (ЕЪР ЧАЙНА) ДВЕ ЧЕТИРИ ШЕСТ


CHARLIE CHARLIE ALFA (AIR CHINA) TWO FOUR SIX


ОЛИМПИК (ОСКАР АЛФА ЛИМА) ДВЕ ТРИ ДВЕ


OLYMPIC(OSCAR ALFA LIMA) TWO THREE TWOПолетни нива
FL 180
FL 45

ПОЛЕТНО НИВО ЕДНО ОСЕМ НУЛА


FLIGHT LEVEL ONE EIGHT ZERO


ПОЛЕТНО НИВО ЧЕТИРИ ПЕТ


FLIGHT LEVEL FOUR FIVE
Курсове

100 градуса


080 градуса

КУРС ЕДНО НУЛА НУЛА


HEADING ONE ZERO ZERO


КУРС НУЛА ОСЕМ НУЛАHEADING ZERO EIGHT ZERO
Посока и скорост на вятъра

150˚/18 кt

150˚/18 кt, пориви 30 кtВЯТЪР ЕДНО ПЕТ НУЛА ГРАДУСА ЕДНО ОСЕМ ВЪЗЛИWIND ONE FIVE ZERO DEGREES ONE AIT KNOTS


ВЯТЪР ЕДНО ПЕТ НУЛА ГРАДУСА ЕДНО ОСЕМ ВЪЗЛИ ПОРИВИ ТРИ НУЛА ВЪЗЛИ


WIND ONE FIVE ZERO DEGREES ONE AIT KNOTS GUSTING THREE ZERO KNOTS
Вторични кодове

2400
4203


КОД ДВЕ ЧЕТИРИ НУЛА НУЛАSQUAWK TWO FOUR ZERO ZERO


КОД ЧЕТИРИ ДВЕ НУЛА ТРИSQUAWK FOUR TWO ZERO THREE

ПИК

27

09


ПИСТА ДВЕ СЕДЕМ


RUNWAY TWO SEVENПИСТА НУЛА ДЕВЕТ

RUNWAY ZERO NINE

Настройка на висотомера

1010


1000

QNH ЕДНО НУЛА ЕДНО НУЛАQNH ONE ZERO ONE ZEROQNH ЕДНО НУЛА НУЛА НУЛА

QNH ONE ZERO ZERO ZERO


Чл. 21. (1) Всички числа, използвани при предаването на информация за абсолютна/относителна височина, относителна височина на облаците, полетни нива, видимост и видимост на ПИК (RVR), които съдържат цели стотици и цели хиляди, се предават чрез произнасяне на всяка цифра в числото на стотиците или хилядите, последвано от думата СТОТИЦИ (HUNDRED) или ХИЛЯДИ (THOUSAND), която от двете е уместна.

(2) Комбинации от хиляди и цели стотици се предават чрез произнасяне на отделните цифри на хилядите, последвани от думата THOUSAND и произнасяне на броя на стотиците, последвани от думата HUNDRED.

(3) Прилагането на процедурата по ал.1 и 2 се осъществява в съответствие с посочените примери в таблица 5:

Таблица 5


Примери за

Предават се като

Предават се като

Абсолютна/относителна височина

800

3400

12000


Абсолютна/относителна височина

ОСЕМСТОТИН
ALTITUDE/HEIGHT EIGHT HUNDRED


ТРИ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИ СТОТИНALTITUDE/HEIGHT THREE THOUSAND FOUR HUNDREDЕДНО ДВЕ ХИЛЯДИ


ALTITUDE/HEIGHT ONE TWO TНOUSANDОтносителна височина

на облаците

2200
4300


Относителна височина

на облаците

ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВЕСТА


CLOUD HEIGHT TWO THOUSAND TWO HUNDREDЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ТРИСТА

CLOUD HEIGHT FOUR TНOUSAND THREE HUNDRED

Полетни нива

100
200


ПОЛЕТНО НИВО СТО


FLIGHT LEVEL ONE HUNDREDПОЛЕТНО НИВО ДВЕСТА

FLIGHT LEVEL TWO HUNDRED

Видимост

2000


5000

ВИДИМОСТ ДВЕ ХИЛЯДИ


VISIBILITY TWO TНOUSANDВИДИМОСТ ПЕТ ХИЛЯДИ


VISIBILITY FIVE TНOUSANDВидимост на ПИК

600
1500


RVR ШЕСТСТОТИН


RVR SIX HUNDREDRVR ХИЛЯДА И ПЕТ СТОТИН

RVR ONE TНOUSAND FIVE HUNDRED

Чл. 22. (1) Числа, които съдържат десетична точка се предават съгласно чл. 20, ал. 1 в подходяща последователност с обозначаване на десетичната точка чрез думата DECIMAL.

(2) Прилагането на процедурата по ал.1. се осъществява в съответствие с посочените примери в таблица 6:

Таблица 6


Число

Предава се като

Предава се като

118, 1


ЕДНО ЕДНО ОСЕМ ЗАПЕТАЯ ЕДНО

ОNE ONE EIGHT DECIMAL ONE

127, 650

ЕДНО ДВЕ СЕДЕМ ЗАПЕТАЯ ШЕСТ ПЕТ НУЛА

ONE TWO SEVEN DECIMAL SIX FIVE ZERO


Чл. 23. (1) Астрономическо време се предава в минути, с изключение на случаите, когато е възможно да възникне объркване и се налага да се предаде и часа.

(2) Всяка цифра от астрономическото време се произнася поотделно.

(3) Прилагането на процедурата по ал.1 и 2 се осъществява в съответствие с посочените примери в таблица 7:
Таблица 7


Време

Предава се като

Предава се като

0920 (9:20 А.М.)

ДВЕ НУЛА или НУЛА ДЕВЕТ ДВЕ НУЛА

TWO ZERO or ZERO NINE TWO ZERO

1643 (4:43 Р.М.)

ЧЕТИРИ ТРИ или ЕДНО ШЕСТ ЧЕТИРИ ТРИ

FOUR THREE or ONE SIX FOUR THREEЧл. 24. При проверка на точността на приетите числа, предаващият съобщението е длъжен да поиска от приемащия съобщението, да повтори приетите числа.


Каталог: caa bg -> regulationsAPIS
regulationsAPIS -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
caa bg -> 1. Писти за излитане и кацане (пик) Ориентация на пик
caa bg -> Изисквания section 1 – requirements
caa bg -> Приложение 1 инспекции: първоначално издаване на aoc
caa bg -> Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени изменения
caa bg -> Първа Общи изисквания към авиационните оператори
caa bg -> Подраздел а общи (Част I от icao анекс 16, Том II) jar 34. 100 Терминология


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница