И н т е р п р о д ж е к т e о о дДата01.02.2018
Размер117.57 Kb.
#52522И Н Т Е Р П Р О Д Ж Е К Т E О О Д

гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, http://www.inter-project.bg


ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)

Лицензия № 2015121223

С ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ”
ПОКАНА ЗА КУРС № 20/2018
ПРОБОВЗЕМАНЕ НА НАТУРАЛНИ ВОДИ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ,

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, УТАЙКИ, ОТПАДЪЦИ, ПОЧВИ,

ПРОДУКТИ ХИМИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОТ ЛАБОРАТОРИИ

ЗА ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ СЪГЛАСНО

БДС EN ISO/IEC 17025:2017 И БДС EN ISO/IEC 17025:2006. МАНИПУЛИРАНЕ С ОБЕКТИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИ. ВАЛИДИРАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МЕТОДИ, ПРОЦЕДУРИ,

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАПИСИ.

(Курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, пробовземачи, изпитватели)

17 – 19 октомври, 2018 г., гр. София
Увод

Курсът е разработен на базата на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2017, БДС EN ISO/IEC 17025:2006, БДС EN ISO 10012:2006, ILAC P10:01/2013, други документи на Международната Организация за Акредитация (ЕА). Специално се разглеждат и обсъжда прилагането на Ръководство на EURACHEM/CITAC „Неопределеност на измерване, произлизаща от вземане на проби. Указания за методи и подходи.” и Справочника на NORDTEST TR604 относно осигуряване качеството на пробовземане и неопределеност на оценките. Курсът акцентира върху обучението на пробовземащи специалисти за нуждите на изпитвателните лаборатории с дейности по вземане на проби (извадки), разработване и внедряване на лабораторни методи за пробовземане с валидиране (потвърждаване), верифициране (проверяване) на използваните стандартизирани методи за пробовземане с доказване на тяхната приложимост.

В разглежданите материали са залегнали основните принципите и практическото приложение на процедурите по вземане на проби, тяхното манипулиране, изпитване, калибриране, изискваният мениджмънт относно прилаганите процеси от страна на специалистите. Анализират се изискванията и методите за пробовземане и изпитване. Дискутират се практически аспекти по пробовземане и изпитване на води натурални, води отпадъчни, атмосферен въздух, утайки, отпадъци, почви, продукти химични технически от лаборатории за изпитване съгласно EN ISO/IEC 17025 при спазване на специфичните особености за манипулиране с тях. Манипулирането на пробите е обвързано пряко с дейността на пробовземачи и изпитватели, тъй като пробовземането е свързано пряко с достоверността на измерванията, а последващото изпитване на пробата – с точността на измерването. Настоящият курс цели установяване на по-високи критерии към ръководители на лаборатории и пробовземащи специалисти при повишаване на техните познания.

Лектори: д-р хим. О. Георгиев, доц. д-р Р. Еникова, дм, инж. Ел. Крафти
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ работи съвместно със СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ” за подобряване качеството на предлаганите услуги по обучение и квалификация на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Сдружението подкрепя ЛЦПО с актуализирани тематики на курсовете и предоставяне на висококвалифицирани лектори.
Политика и Цели

Курсът осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките по вземане на проби (извадки) и актуални насоки при тяхното изпитване съгласно нормативните изисквания с цел достоверно последващо изпитване като съществена част от Системата за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Прилагането на горепосочените стандарти е свързано с актуализиране на теоретичните и практически познания, позволяващи непрекъснато подобряване на предлаганите услуги от лаборатории. Специално внимание се обръща върху регламентираните правила, действия и съпътстващи документи. Представят се действащите стандарти и други нормативни изисквания относно пробовземане, като се акцентира върху нормативните изисквания за манипулиране с обектите за изпитване и тяхното изпитване, съгласно спазени изисквания за калибриране на използваните средства за измерване. Системата за управление в дейностите по вземане на проби (извадки) се допълва с комплекс от процедури, определящи основните изисквания, оценяване на приноса на неопределеността от пробовземането в общата неопределеност на измерванията, съхраняване, транспортиране и унищожаване на пробите. Обоснованият мениджмънт на вземането на проби (извадки) и манипулирането с обектите за изпитване е предпоставка за изграждане на ефективна система за управление. Манипулирането с обектите за изпитване се свързват със съответствие на изпитвания образец спрямо техническите изисквания на документацията.След приключване на курса, участниците ще са:

 • запознати с приложението на нормативните документи относно организиране и провеждане на пробовземане и изпитване в съответните области

 • запознати с отговорностите на специалистите по пробовземане и изпитване

 • запознати с техническите изисквания при пробовземане, манипулиране и изпитване при посочените действия, способни обективно да провеждат съответните дейности

 • да планират и организират измервателния процес въз основа на документирани процедури

 • способни обективно да анализират и представят данни съгласно акредитационния обхват.


Основни елементи на курса

В курсът са залегнали следните характерни елементи: • Кратко разясняване на прилагани документи по пробовземане, манипулиране при изпитване на обекти и изпитване от общ и специфичен характер

 • Интерпретиране документи на ЕА, ILAC, EURАCHEM, други

 • Смисъл и цели на процедурите по пробовземане и изпитване, роля на съответните специалисти

 • Фази и техники на вземане на проби

 • Възможни проблеми и начини за избягване, докладване и проследяване на последващи действия

 • Практически упражнения и симулиране на реални дейности, дискусии по проблемни въпроси


Тематичен план

Модул 1

Технически елементи на системата за управление в лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Предоставяне на услуги по вземане на проби/извадки и тяхното изпитване като съществена част от СУ. Техническа компетентност на персонала, мотивация, мониторинг. Нормативни документи и специализирани публикации на ЕА, свързани с процедурите по пробовземане, изпитване и калибриране.Модул 2

Действия при вземане на проби (извадки) от вещества, материали или продукти за последващи изпитвания. Процедури по манипулиране и изпитване с обектите, получаване, маркиране, проследимост. Съответствие на изпитвания образец с техническите изисквания на документацията.Модул 3

Анализ и оценяване приложенията на Ръководство на EURACHEM/CITAC „Неопределеност на измерване, произлизаща от вземане на проби. Указания за методи и подходи.” и Справочник на NORDTEST TR 604 относно осигуряване качеството на пробовземане и неопределеност на оценките. Принципи на вземане на проби, източници на грешки, статистически методи за оценяване, стратегии на пробовземане.Модул 4

Логистика и осигуряване на програмите за пробовземане. Общи изисквания. Стратегии и оценка на риска, основни аспекти при разработването на програми за пробовземане. Обобщени цели за създаване и проектиране на програми по пробовземане. Основни компоненти на програма за пробовземане. Характеристики и условия на вземане на проби. Практически насоки при създаване и оптимизиране на гъвкави програми за пробовземане, специфичните програми, постигане на конкретни цели.Модул 5

Пробовземане на вода за пиене от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи. Пробовземане на води натурални: минерални, природни води - повърхностни (езерни, речни, язовирни, изворни), подземни, артезиански, води за къпане, морски, басейнови, други. Процедури и начини на пробовземане и манипулиране за физикохимични изпитвания.Модул 6

Пробовземане на промишлени и битови отпадъчни води за физикохимични изпитвания. Специфични изисквания, процедури и начини на пробовземане и манипулиране.Модул 7

Пробовземане на натурални и отпадъчни води за микробиологични изпитвания. Специфични изисквания, процедури и начини на пробовземане и манипулиране.Модул 8

Провеждане на дейности по изпитване, вземане на извадки и манипулиране с извадки от емисии, изпускани в атмосферен въздух, съгласно БДС ISO 9096, БДС EN 14790 и ISO 10780. Вземане на извадки от въздух в работна среда, прилагане на методи за пробовземане и контрол на фактори на работна среда. Процедури и начини на пробовземане и манипулиране.Модул 9

Пробовземане на отпадъци, утайки, течни и твърди пестициди, почви. Пробовземане от продукти химични технически. Термини, определения, процедури, записи. Пробовземане на други суровини и продукти от неорганичен и органичен произход (прахове, гранули, кристали, късове, буци, други материали) съгласно изискванията на БДС ISO 8213. Процедури и начини на манипулиране.Модул 10

Метрологичното потвърждаване на прилаганите средства за измерване, разработване на методии за вътрешно калибриране на специфични СИ, проверка в междукалибровъчния интервал. Проследимост на измерванията, актуални насоки на Ръководство ILAC-P10:01.Модул 11

Валидиране и/или верифициране на методи за пробовземане и изпитване. Удостоверяване на процедурите по валидиране/верифициране на метода, протоколи за валидиране/верифициране. Практически казуси.Модул 12

Перспективни насоки за подобряване на точността и достоверността на измерванията в аналитичните лаборатории. Съвременни тенденции в прилагане на методите и средствата за изпитване. Форми на външен и вътрешен контрол върху качеството на предлаганите услуги по изпитване, пробовземане, калибриране.Дискусии, практически казуси, консултации.

Попълване на тест. Обсъждане на резултатите от теста.
График за провеждане на курса

Период на провеждане: 17 – 19 октомври, 2018 г. (общо 3 дни)

Първи ден - 17.10.2018 г.
12:30

-

13:00

Регистрация, Откриване
13:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Втори ден - 18.10.2018 г.
09:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Трети ден - 19.10.2018 г.
09:00

-

14:00

Модули, Практически казуси, Дискусии
14:00

-

15:00

ТестМясто на провеждане:

Курсът се провежда в гр. София - 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 28, етаж 1, зала за обучение

Лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
Пояснения:


 • Курсовете се провеждат от Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. Предоставя се международно признат Сертификат за участие, доказващ преминато обучение.

 • Лектори в курсовете са квалифицирани специалисти. Предвиждат се дискусии по специфични теми и консултации на място. В специализираните курсове се провеждат презентации на еталони, съвременна измервателна апаратура и спомагателно оборудване от водещи фирми.

 • На всеки курсист се предоставя сборник с лекции, казуси, осигурени са кафе-паузи и обяд.

 • Организаторите предоставят писмено потвърждение за включване на клиент в курс при поискване, с цел изпълнение на Програмата за обучение и квалификация на лаборатория/орган за контрол.

 • Организират се специализирани курсове по тематики и място при заявка от фирми/организации.

Финансова част:

  • Определя се максимален брой курсисти до 15 души с цел индивидуален подход при провеждане на обученията. При повишен интерес към даден курс, същият се повтаря в срок до два месеца. Цената за участие в 3-дневен курс е 270 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 20 % отстъпка в цената, т.е. цената за участие в 3-дневен курс е 216 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС.

  • Цената за провеждане на изнесен във фирма/организация 3-дневен курс е 3300 лв при максимален брой участници до 25 души. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 10 % отстъпка в цената, т.е. 2970 лв. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Разходите за преподавателите (дневни, нощувки, транспорт) и залата се осигурява от организацията, заявяваща специализиран курс.

  • Записванията се провеждат по реда на постъпване на заявките до попълване определения брой участници в курс.

Плащането се извършва авансово по банков път съгласно заявка от клиента и предоставена проформа-фактура.
Организатор: ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

Програмен Координатор: г-жа Дафинка Славова

гр. София - 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, уеб-страница: www.inter-project.bg.........................................................................................................................................................................................................................................................
ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС № 04/2018


ПРОБОВЗЕМАНЕ НА НАТУРАЛНИ ВОДИ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ,

УТАЙКИ, ОТПАДЪЦИ, ПОЧВИ, ПРОДУКТИ ХИМИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОТ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2017

И БДС EN ISO/IEC 17025:2006. МАНИПУЛИРАНЕ С ОБЕКТИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИ. ВАЛИДИРАНЕ ИЛИ ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МЕТОДИ, ПРОЦЕДУРИ,

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАПИСИ., 17 – 19 октомври, 2018 г., гр. София
Име, презиме, фамилия: ...............………….…………................................………....…………...............……

Месторабота: .......................................................………................................……….………………...............…

Служебен адрес: п.к. ……...…….…. гр. …………...........................................................….………..............….

ул. № ……….…........................……..…........…………………………………….........…………...............……...

Телефон: …………………………...……......………Факс:…………………………….…..….…….................…

e-mail:…….…...................................................................................………..............…………...............…........…Данни за фактура:

ЕИК по БУЛСТАТ: ........................................, МОЛ: …….......................................……....….........…............…

или ЕИК: ........................................................., МОЛ: …….......................................……................…........….…

Таксата за участие в размер на 270/216 лв ще бъде внесена по: - банков пътЗабележка: Горепосочената сума 270 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС. За членовете на Сдружение БУЛЛАБ горепосочената сума 216 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС

Тази заявка следва да бъде изпратена по факс или по e-mail на адреса за контакти в срок до 13.10.2018 г. Броят на участниците е ограничен, записвания се извършват съгласно реда на постъпване на заявките.

Дата: …………... Подпис: ………...…..…
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"
2018 -> Великден в рим – вечният град директен полет от София


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница