И н т е р п р о д ж е к т e о о дДата31.12.2017
Размер118.06 Kb.
#38135И Н Т Е Р П Р О Д Ж Е К Т E О О Д

гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, http://www.inter-project.bg


ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)

Лицензия № 2015121223

С ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ”
ПОКАНА ЗА КУРС № 29/2017
НОВИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ

НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ISO/IEC 17025:2017,

ПРОМЕНИ ПО СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.

ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧНА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНE (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ.

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ПРОЦДУРИ, ЗАПИСИ.

(Курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, метролози,

пробовземачи, изпитватели, участници в междулабораторни сравнения)

29 ноември - 01 декември, 2017 г., гр. София
Увод

Курсът е разработен на базата на стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2006, ISO/IEC 17025:2017, БДС EN ISO/IEC 17043:2010, БДС EN ISO 10012:2006, СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014, БДС ISO 78-2:2003, ILAC-P10:01/2013, ILAC-G24:2007, Ръководство ЕА-4/02:2013, Ръководство ЕА-4/14:2003, Ръководство ЕА-4/16:2003, други документи на Международната Организация за Акредитация (ЕА) и ILAC. Той акцентира върху обучението на ръководители на лаборатории, водещи аналитици, изпитватели, калибриращи специалисти, метролози за нуждите на лаборатории. Курсът е предназначен да квалифицира ръководители и специалисти в съответните лаборатории относно нормативните изисквания за провеждане на действия по изпитване на продукти и калибриране на средства за измерване чрез прилагане на актуалните изисквания на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и новите изисквания на неговата следваща версия ISO/IEC 17025:2017. В разглежданите материали са залегнали основните принципите и практическото приложение на процедурите по изпитване и манипулиране на проби, както и изискваният мениджмънт относно прилаганите процеси на измерване. Курсът е предназначен да обучи специалисти при провеждане на измервателните процесивъз основа на приложена стратегия на измерванията при контролирани условия и свързаната с тях обработка на резултатите. Акцентира се върху изискванията към доказване проследимост на измерванията и свързаните с това еталони, калибриране на средства за измерване, участие в изпитвания за пригодност чрез междулабораторни измервания. Практическите приложения при изграждане на подходящ математико-статистически модел за анализ и оценка на резултатите от измерванията, представя възможните влияещи фактори и тяхната значимост спрямо крайния резултат, спомага за изграждане реален бюджет на неопределеностите с цел извършване на валидиране/верифициране на конкретния метод за изпитване.Лектори на курса: д-р физ. Марина Георгиева, инж.-хим. Елеонора Крафти
Забележка: ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ работи съвместно със СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ” за подобряване качеството на предлаганите услуги по обучение и квалификация на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Сдружението подкрепя ЛЦПО с актуализирани тематики на курсовете и предоставяне на висококвалифицирани лектори.
Полиика и цели

Курсът осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките по изпитване на суровини и продукти, пробовземане от тях, калибриране на средства за измерване съгласно разработената в лабораторията система за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Дискутират се предстоящите нови тенденции в развитието на изпитвателни и калибровъчни лаборатории, изменения в системата за управление по стандарта ISO/IEC 17025:2017. Дават се препоръки за изменения по наръчника по качество, процедури и формуляри по качеството. Прилагането на действащия стандарт и предстоящите промени по следващата негова версия са свързани с актуализиране на теоретичните и практически познания, позволяващи непрекъснато подобряване на предлаганите услуги от лабораториите и оценка на риска. Специално внимание се обръща върху регламентираните правила, действия и съпътстващи документи. Системата за управление на измерванията се допълва с комплекс от процедури, определящи основни изисквания, проследимост на измерванията, оценяване бюджета на неопределеността с отчитане принос на всеки влияещ фактор в разширената неопределеност. Техническата компетентност на персонала е свързана с използваните еталони, калибрирането на прилаганите СИ, резултати от проведени междулабораторни сравнения, осъществения вътрешен контрол върху качеството на предлаганите услуги по изпитване и калибриране. Анализират се изискванията и методите за изпитване на групи обекти/продукти, тяхното валидиране при изискваните контролирани условия на измерване, практическите аспекти при анализ и оценка на резултатите от изпитване или калибриране, особеностите на манипулирането с горепосочените групи обекти при изпитване или контрол. Ефикасното функциониране на една СУ е свързано с доказване компетентност на ръководния и технически персонал в лабораториите въз основа на изисквания към персонала, методите и средствата за измерване. Настоящият курс цели установяване на по-високи критерии към ръководители на лаборатории, водещи изпитватели и метролози за подобряване на техните познания.След приключване на курса, участниците ще са:

 • запознати с приложението на нормативните документи относно изпитване и калибриране в съответните области при спазване на изисквания по стандарт, наредба, друг документ

 • да планират и организират преработването на внедрената система за управление в лабораторията и измервателния процес въз основа на документирани процедури

 • запознати с отговорностите на специалистите по изпитване при обработка на резултати от изпитвания, изграждане на подходящи математико-статистически модели за анализ и оценка, практически приложения

 • запознати с техническите изисквания при изпитване, калибриране, контрол и манипулиране при посочените действия, способни обективно да провеждат съответните дейности

 • способни обективно да анализират и представят данни съгласно акредитационния обхват


Основни елементи на курса

В курсът са залегнали следните характерни елементи: • Кратко разясняване на стандарти, ръководства, други документи по изпитване и калибриране от общ и специфичен характер

 • Интерпретиране документи на ЕА, ILAC, други международни и национални организации

 • Смисъл и цели на процедурите по изпитване, роля на съответните специалисти

 • Фази и техники на изпитване, контрол и манипулиране с обектите

 • Възможни проблеми и начини за избягване, докладване и проследяване на последващи действия

 • Практически упражнения и симулиране на реални дейности, дискусии по проблемни въпроси

 • Индивидуално оценяване чрез писмен тест


Тематичен план

Модул 1

Нормативни документи, специализирани публикации на ЕА, ILAC и други организации. Нови тенденции в системата за управление на лабратории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране. Актуални техническите изисквания съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 в лабораториите, процедури, записи. Стратегия и процеси на измерванията.Модул 2

Нови тенденции в развитието на изпитвателни и калибровъчни лаборатории, изменения в системата за управление по проектостандарта ISO/IEC 17025:2017. Структура и изисквания на стандарта, план-програма за преработване на действащата система за управление в лабораториите.Модул 3

Общи изисквания към лабораториите, безпристрастност, конфиденциалност, оценка на риска. Термини и определения. Структурни изисквания.Модул 4

Ресурсни изисквания. Персонал, мотивиране, мониторинг. Лабораторни съоръжения (помещения) и условия на околната средаМодул 5

Технически средства (oборудване). Метрологично потвърждаване на техническите средства. Елементи, характеристики, метрологични приложения, актуални насоки на Ръководство ILAC-P10:01. Еталони - мерки, измервателни уреди, измервателни системи, сравнителни материали. Изисквания, метрологични характеристики, приложения. Метрологична проследимост на измерванията.Модул 6

Външно осигураване на продукти и услуги (продукти и услуги от външни доставчици). Създаване и прилагане на критерии за оценка, подбор, мониторинг на изпълнение и преоценка на външните доставчици на базата на тяхната способностс цел осигуряване качество на доставките в съответствие с определени изисквания. Изисквания към подизпълнителите.Модул 7

Процесни изисквания. Преглед на запитванията, офертите и договорите. Избор, верификация и валидиране на методи. Вземане на проби/извадки. Манипулиране с обектите за изпитване и калибриране. Технически записи. Оценяване на неопределеност на измерване, подходящ математико-статистически модел. бюджети на неопределеността на измерванията.Модул 8

Осигуряване на качеството на резултатите. Докладване (отчитане) на резултати. Рекламации (жалби), управление на дейностите, които не съответстват на изискванията. Контрол на данни, управление на информацията.Модул 9

Изисквания относно управлението, възможности. Управление на системата от документи. Контрол на системата от документи. Контрол на записи по качеството. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Подобряване, превантивни действия, коригиращи действия. Вътрешни одити, система за оценяване на одиторите. Преглед от ръководството.Модул 10

Изпитвания за пригодност, схеми, програми, изисквания съгласно БДС EN ISO/IEC 17043 за участие в актуални технически проекти по междулабораторни сравнения. Форми на външен и вътрешен контрол върху качеството на услуги по изпитване, пробовземане, калибриране на средства за измерване.Дискусии, практически казуси. консултации.

Попълване на тест. Обсъждане на резултатите от теста.
График за провеждане на курса

Период на провеждане: 29 ноември – 01 декември, 2017 г. (общо 3 дни)Първи ден - 29.11.2017 г.
12:30

-

13:00

Регистрация, Откриване
13:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Втори ден - 30.11.2017 г.
09:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Трети ден - 01.12.2017 г.
09:00

-

14:00

Модули, Практически казуси, Дискусии
14:00

-

15:00

Тест


Място на провеждане: Курсът се провежда в гр. София - 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 28, етаж 1, зала за обучение, Лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
Пояснения:

 • Курсовете се провеждат от Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. Предоставя се международно признат Сертификат за участие, доказващ преминато обучение.

 • Лектори в курсовете са квалифицирани специалисти. Предвиждат се дискусии по специфични теми и консултации на място. В специализираните курсове се провеждат презентации на еталони, съвременна измервателна апаратура и спомагателно оборудване от водещи фирми.

 • На всеки курсист се предоставя сборник с лекции, казуси, осигурени са кафе-паузи и обяд.

 • Организаторите предоставят писмено потвърждение за включване на клиент в курс при поискване, с цел изпълнение на Програмата за обучение и квалификация на лаборатория/орган за контрол.

 • Организират се специализирани курсове по тематики и място при заявка от фирми/организации.

Финансова част:

  • Определя се максимален брой курсисти до 20 души с цел индивидуален подход при провеждане на обученията. При повишен интерес към даден курс, същият се повтаря в срок до два месеца. Цената за участие в 3-дневен курс е 270 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 20 % отстъпка в цената, т.е. цената за участие в 3-дневен курс е 216 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС.

  • Цената за провеждане на изнесен във фирма/организация 3-дневен курс е 3300 лв при максимален брой участници до 25 души. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 10 % отстъпка в цената, т.е. 2970 лв. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Разходите за преподавателите (дневни, нощувки, транспорт) и залата се осигурява от организацията, заявяваща специализиран курс.

  • Записванията се провеждат по реда на постъпване на заявките до попълване определения брой участници в курс.

Плащането се извършва авансово по банков път съгласно заявка от клиента и предоставена проформа-фактура.
Организатор: ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

Програмен Координатор: г-жа Дафинка Славова

гр. София - 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, уеб-страница: www.inter-project.bg.........................................................................................................................................................................................................................................................
ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС № 29/2017НОВИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ISO/IEC 17025:2017, ПРОМЕНИ ПО СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.

ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧНА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА В ЛАБОРАТОРИИ

ЗА ИЗПИТВАНE (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ. СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОЦДУРИ, ЗАПИСИ.

29 ноември - 01 декември, 2017 г., гр. София

Име, презиме, фамилия: ...............………….…………................................………....…………...............……

Месторабота: .......................................................………................................……….………………...............…

Служебен адрес: п.к. ……...…….…. гр. …………...........................................................….………..............….

ул. № ……….…........................……..…........…………………………………….........…………...............……...

Телефон: …………………………...……......………Факс:…………………………….…..….…….................…

e-mail:…….…...................................................................................………..............…………...............…........…

Данни за фактура:

ЕИК по БУЛСТАТ: ........................................, МОЛ: …….......................................……....….........…............…

или ЕИК: ........................................................., МОЛ: …….......................................……................…........….…

Таксата за участие в размер на 270/216 лв ще бъде внесена по: - банков пътЗабележка: Горепосочената сума 270 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС. За членовете на Сдружение БУЛЛАБ горепосочената сума 216 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС

Тази заявка следва да бъде изпратена по факс или по e-mail на адреса за контакти в срок до 26.11.2017 г. Броят на участниците е ограничен, записвания се извършват съгласно реда на постъпване на заявките.

Дата: …………... Подпис: ………...…..…
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница