И на основание на чл. 93, ал. 1, отДата28.10.2018
Размер162 Kb.
#104154
ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС

риложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от

9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012г.)

Увод:
Настоящото искане за преценка необходимостта от извършване на ОВОС е в отговор на писмо на Директора на РИОСВ гр. Пловдив с изх. № ОВОС 170/06.03.2017г. и на основание на чл.93, ал.1, от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр.91/25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77/27.09.2005 г.,бр.103/2009 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.).

Искането за преценка съдържа пълна информация съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3 от 2006 г. приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.).

 1. Информация за контакт с възложителя: “ВАНИЧИ 2008” ЕООД


Седалище и адрес на управлението:

област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив ул. „Капитан Райчо” № 32


Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив ул. „Капитан Райчо” № 32


Телефон за контакт, факс, е - mail: …………….

Лице за контакти: ИВАН ТОДОРОВ КЕСОВ


 1. Характеристики на инвестиционното предложение:
  1. Резюме на предложението;

Инвестиционното предложение е ново и предвижда в УПИ II - 507.179 с площ от 1300 кв.м. да се изгради Супермаркет за хранителни стоки представляващ едноетажна сграда с подземно застрояване със застроена площ 777.66 кв.м и разгъната застроена площ 1888,73кв.м.
  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение;

С реализирането на инвестиционното намерение ще се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществените интереси и нужди на населението на гр.Пловдив, район Северен.
  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

Имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на Възложителя “ВАНИЧИ 2008” ЕООД. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности.

  1. Подробна информация за разгледани алтернативи;

Не се разглеждат алтернативи относно местоположението, поради липса на други подходящи терени.


І. Алтернатива – реализиране на ИП.

Инвестиционното предложение «Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към него» няма по-благоприятна алтернатива по местоположение. Площадката е собственост на Възложителя. При изграждането и реализацията на ИП ще бъдат спазвани изискванията налагани от българското законодателство. При реализиране на инвестиционното предложение е отчетена тенденцията за устойчиво развитие на гр.Пловдив, район Северен.


ІІ. Алтернатива 0 – неосъществяване на ИП.
По отношение на местоположението на площадката на обекта не се разглеждат други алтернативи, защото то е оптимално съобразено с предназначението му.
Алтернатива І е свързана с реализацията на инвестиционното предложение, описано в т. І:

Ако тя бъде реализирана: • Ще се създаде възможност за изграждане на супермаркет.

 • Положително ще се повлияе основно върху икономическия аспект.


Алтернатива 0:
Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.

Нулевата алтернатива може да бъде изпълнена с цел да се подобри състоянието на околната среда и да се подобри природозащитния статус на видовете и местообитанията в имотите и около тях. В случая ИП не предвижда дейности, които да се отразят по отрицателен начин както на местообитанията така и на видовете предмет на защита, напротив по време на цялостната реализация на ИП ще се спазват законовите изисквания.

Нулевата алтернатива – нереализирането на инвестиционното предложение ще лиши от възможността за екологодъобразно решение, а именно изграждане на супермаркет.


  1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството;

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в собствен имот на възложителя на ул. ”Гонда Вода”, кв. ”Юрий Гагарин” гр. Пловдив, разположен в УПИ II - 507.179 - общ. обсл. дейности, кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни палати" - гр. Пловдив .

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

Площта на ИП е в близост до защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000"- BG0000578 „Река Марица".

Инвестиционното намерение не попада в границите и не е в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. В близост няма паметници на културата. Не се очаква трансграничнно въздействие.  1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет;

Имотът на ул. ’’ Гонда Вода”, кв. ”Юрий Г агарин” гр. Пловдив е УПИ II - 507.179 - общ. обсл. дейности, кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни палати" и е с площ 1300 кв.м.

Супермаркетът за хранителни стоки е нова едноетажна сграда с подземно застрояване със застроена площ 777.66 кв.м и разгъната застроена площ 1888,73кв.м.

В сутерена с монолитна стоманобетонова конструкция е предвиден склад за пакетирани и бутилирани хранителни стоки, санитарно-битови помещения за персонала, стая за почивка, офис и помещение за хладилната централа, както и паркинг.

На партера с метална носеща конструкция и ограждащи стени и покрив от термопанели е организиран супермаркета с търговска зала с топла точка, коридор за зареждане, кухня, помещение за подготовка на млечни произведения, колбаси, маслини, готова кулинарна продукция и др. за подреждане в хоризонталните хладилни витрини в търговската зала, хладилни камери за съхранение поотделно на мляко и млечни произведения от колбаси, зеленчуци и яйца, санитарни възли поотделно за мъже и жени, офис за приемане на заявки и техническо помещение.

Връзката между нивата става със стълбищна клетка и асансьор.


  1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Площадката на обекта граничи със съществуващи улици. Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.
  1. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване;

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според нормативната уредба на Република България.

След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към реализация на дейностите.

Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно. При реализацията на инвестиционното предложение се предвиждат земно изкопни работи. Предвиждат се монтажни дейности и такива изразяващи се в изграждане на настилки, ел. инсталации, осветление и др.

Територията на инвестиционното предложение ще е основната площадка на Възложителя и дейностите по закриване, възстановяване и последващо използване ще бъдат съобразени със стратегията за развитие на Възложителя и неговата система за управление на околната среда.  1. Предлагани методи за строителство;

Предвижда се монолитна стоманобетонова конструкция на обекта. Строителните работи ще се заключат в застрояване с търговска площ, склад за пакетирани и бутилирани хранителни стоки, санитарно-битови помещения за персонала, стая за почивка, офис и помещение за хладилната централа, както и паркинг.

За реализирането на обекта ще се изполва съществуващата инфраструктура.


  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията;

Реализирането на ИП не предполага използване на природни ресурси.

Дейностите, предмет на ИП не формират промишлени отпадъчни води.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от ВиК дружеството с което има предварителен договор №1251/05.01.2017г.

Питейните нужди по време на експлоатация ще бъдат задоволявани с вода от водопроводната мрежа.

По време на строителството на обекта ще бъдат поставени съответен брой мобилни тоалетни „ЕkoТoi“ за нуждите на персонала.

За изграждане на площадката ще се използват материали и консумативи, които ще бъдат закупувани от търговската мрежа.

При изграждането на сградата ще се ползва готов бетон, метални конструкции и сандвич панели.

Нняма да се ползва вода за строителството.


  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране;

При строителството на обектите на ИП се очаква генериране на следните отпадъци:

- изкопани земни маси (ще се генерират при изкопните дейности). Част от изкопаните земни маси ще се изполват за обратни насипи;

- смесени строителни отпадъци;

- смесени битови отпадъци - от жизнената дейност на работниците на строителните площадки.

Управлението на отпадъците по време на изграждането и експлоатацията ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
  1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия;

При коректното изпълнение на предвидените мерки ще се намали или предотврати отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда, работната среда и населението от региона.Таблица № 1по

ред

Предвидени мерки

Период на изпълнение

Резултат от изпълнение на мерките

 1. 5

Разработване на план с мерки по БЗР

Преди започване на дейностите

Предотвратяване на аварийни и кризисни ситуации

 1. 7

Създаване на вътрешен ред за събирането и извозването на отпадъци

Експлоатация


Предотвратяване замърсяването на района от съхраняваните отпадъци

 1. 8

Поставяне на табели, надписи и др. за за обозначаване на площадките за съхранение на отпадъците

Преди започване на дейностите

Предотвратяване на смесване на отпадъци

 1. 9

Осигуряване за работниците на подходящо работно облекло и лични предпазни средства

Преди започване на дейностите

Полагане на грижи за работниците и намаляване на риска от заболяване в резултат на прахово, шумово и др. натоварвания

 1. 10

Провеждане на периодични инструктажи с работниците и запознаването им със специфичните условия на труд

Преди започване на дейностите

Подобряване на безопасността при дейности на площадката

При реализиране на плана ще се спазват всички нормативни изисквания на екологичното законодателство. С цел свеждане до минимум вероятните негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, се предвиждат следните мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана:
Компоненти и фактори

Мерки

Периодика,отговорност

Атмосферен въздух

Контрол при изпълнението на дейностите в съответствие с предложените мерки за снижаване на отрицателното въздействие върху атмосферния въздух;

По време на изграждане ;

Възложителят или оторизирани от него лица

Води

Няма необходимост от наблюдение и контрол.


---

Земи и почви

Извършване на периодичен контрол за недопускане замърсяването на съседни терени със строителни, производствени и битови отпадъци.

По време на изграждане ;

Възложителят или оторизирани от него лица

Земни недра

Няма необходимост от наблюдение и контрол.

---

Биоразнообразие Защитени зони

Няма необходимост от наблюдение и контрол.

---

Отпадъци

Наблюдение за нерегламентирано разпиляване или депониране на отпадъци. Организиране на разделно събиране на отпадъците.

По време на изграждане;

Възложителят или оторизирани от него лица

Вредни физични фактори

Контрол по спазване на граничните стойности на шум в околната среда.

По време на изграждане;

Възложителят или оторизирани от него лица

Културно наследство

Няма необходимост от наблюдение и контрол.

---

Устройствени параметри

Да се спазват параметрите на предвидени с плана

По време на изграждане;

Възложителят или оторизирани от него лица

Здравно - хигиенни аспекти

Да бъдат спазвани изискванията за безопасни условия на труд по отношение ограничаване на праховите и физични вредности, с оглед спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания

По време на изграждане;

Възложителят или оторизирани от него лица от него лица  1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води);

Дейностите, предмет на ИП не формират промишлени отпадъчни води.

Питейните нужди ще бъдат задоволявани от ВиК дружеството с което има предварителен договор №1251/05.01.2017г.

По време на изграждането на обекта ще бъдат поставени съответен брой мобилни тоалетни „ЕkoТoi“ за нуждите на персонала.
  1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;

Всички съгласувания и проекти свързани с ИП и предвидените СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС и другата приложима законова база.

За осъществяване на дейностите с отпадъците не са необходим документ за дейности с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО.


  1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда;

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на района при стриктното спазване на технологичните процеси, тъй като няма значителни източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите, т.е. не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.

Възможни рискове за замърсяване могат да възникнат само при аварийни разливи на масла и горива при неизправни превозни средства. Последните могат да бъдат само с локален и временен характер. Мероприятията по отстраняване на подобни нежелани аварии ще са регламентирани в планове за действие при аварии при експлоатация на обекта.

При правилно изпълнение на залегналите дейности, не би следвало да възникнат ситуации, свързани с отделяне на значителни емисии замърсяващи въздуха, подземните води и почви, и създаването на дискомфорт на околната среда.

По време на строителството не се очаква значително влияние върху компонентите на околната среда. Възможно е известно запрашаване, но то ще е минимално. Възможно е по време на строителство да настъпи увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно, и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Няма да бъдат излъчвани емисии в повърхностни и подземни води, и почвата.

Отпадъците, получени при изграждането на площадката и експлоатацията, ще се събират разделно като ще се вземат мерки за предотвратяване на тяхното разпиляване и ще се предават на лицензирани фирми.


  1. Риск от инциденти.

а) По време на строително-монтажните работи:- Неправилни действия при товаро - разтоварни работи

б) По време на експлоатацията:

- Неспазване на технологичните и експлоатационни инструкции;

- Неспазване правила и инструкциите за противопожарна безопасност.

Степента на риска от инциденти за рабетещите е нисък при спазване на предвидените мерки, инструкции и процедури.

Риск от инцидентно замърсяване на околната среда и негативно въздействие върху населението, предизвикани от реализацията на ИП не съществува, освен при бедствена ситуация.

Всички дейности ще бъде извършвани при стриктно спазване на условията за безопасност и здраве при работа, с използване на необходимите лични предпазни средства и при съблюдаване на законовите изисквания и ограничения.

Възложителят ще осигури обучение на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти по време на работа, ще се провеждат ежедневни и периодични инструктажи.
 1. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа;

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в собствен имот на възложителя на ул. ” Гонда Вода”, кв. ”Юрий Гагарин” гр. Пловдив, разположен в УПИ II - 507.179 - общ. обсл. дейности, кв. 147 по плана на кв. "Северно от Панаирни палати" - гр. Пловдив.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

Площта на ИП е в близост до защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000"- BG0000578 „Река Марица".

Инвестиционното предложение не попада в границите и не е в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. В близост няма паметници на културата.


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Към документацията са приложени актуални скици на УПИ Н-507.179

- извадка от кадастрална регистър на недвижими имоти

- ситуационен план на ПИ по кадастрална катра

Териториите около обекта на ИП са ползватели, но не съществува необходимост от приспособяването им към площадката на ИП.


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове;

Предвид статута на територията на ИП и на околните територии, описан в предходната точка не се предвижда друго зониране.

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа;

Инвестиционното предложение „ Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към него “ не попада в защитени зони. Най - близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" е BG0000578 „Река Марица". Дейностите, които ще се извършват не противоречат на предмета и целите за опазване на защитената зона.

Инвестиционното предложение няма да засегне по никакъв начин чувствителни или уязвими зони.

Няма данни за наличие в близост на археологически, исторически и културни паметници.


4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси;
На площадката липсват находища на ресурси със стопанско значение, видове растения и животни, поставени под специален режим на опазване и ползване.

В дългосрочен план реализацията на ИП няма да повлияе негативно върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Дейностите ще се бъдат организирани така, че компонентите на околната среда в района да не бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не се разглеждат други алтернативи относно местоположението, тъй като предвиденото УПИ Н-507.179 се стопанисва от Възложителя като собствен и удовлетворява изискванията.

Местоположението и характеристиката на имота са подходящи за осъществяване на дейността на инвестиционното намерение.

Разглеждането на друга алтернатива по отношение на местоположението е несъстоятелно и поради липсата на други територии в съседство, собственост на инвеститора, на които да може да бъде осъществено ИП „ Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към него“.
 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;

Въздействие върху хората и тяхното здраве – обектът не създава рискови фактори по отношение населението на гр.Пловдив.

При осъщестяване на проекта не се очаква промяна на почвените показатели, ако експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни изисквания.

Негативно въздействие върху атмосферния въздух при експлотацията на обекта не се очаква.

Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие експлоатацията на обекта.

Имотът не попада в защитени местности или територии на паметници на културата. Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта. От експлоатация на обекта не се очаква завишаване на нивото на фактора шум. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни лъчения. Други вредни излъчвания не се очакват.
Въздействие върху хората и тяхното здраве
Реализирането на ИП цели изграждане супермаркет. Типът на строителство не предполага негативно повлияване на жилищна среда или на компоненти на околната среда. Не се очакват емисии на замърсители, превишаващи норми и ограничения, определени с нормативни документи.
Въздействие върху земеползването
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху земеползването.
Въздействие върху материалните активи
ИП «Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към него» предполага положително въздействие върху материалните активи.
Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
По време на строителство се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата което може да се определи като незначително, локално и обратимо.

По време на експлоатцията производствения процес няма да създава предпоставки за излъчване на вредни емисии в атмосферата.
Въздействие върху водите и почвата
Дейностите, предмет на ИП не формират промишлени отпадъчни води.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от ВиК дружеството с което има предварителен договор №1251/05.01.2017г.

Питейните нужди по време на експлоатация ще бъдат задоволявани с вода от водопроводната мрежа.

По време на строителството на обекта ще бъдат поставени съответен брой мобилни тоалетни „ЕkoТoi“ за нуждите на персонала.


Въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение няма да са свързани с въздействие върху земните недра, ландшафта и природните обекти.

По отношение на биоразнообразието и неговите елементи ИП не попада в границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитени територии съгласно закона за защитените територии. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" е BG0000578 „Река Марица". На територията на ИП не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове, хабитати, предмет на опазване в защитената зона и природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (теренът се намира в урбанизирана територия). Дейностите предмет на ИП ще се извършват по начин и ще бъдат управлявани така, че да не са в противоречие с предмета и целите на опазване на най-близката защитената зона.


Въздействие от антропогенни вещества и процеси


 • Отпадъци

По време на СМР ще се образуват строителни неопасни отпадъци и смесени битови.

По време на експлоатацията ще се генерират битови и отпадъци от опаковки. • Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации

По време на строителните дейности може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително и обратимо. При експлоатацията на обекта не се очаква шумово замърсяване, натоварване от вибрации и промяна в радиационния фон.


Въздействие от генетично модифицирани организми неприложимо.
ИП предвижда изграждане на супермаркет. По време на експлоатацията няма да се генерират емисии в атмосферата в норми над допустимите и нормативно определените, почвите и няма да бъдат засегнати елементи на биоразнообразието. Генерираните отпадъци от дейността, ще бъдат управлявани съгласно изискванията на ЗУО.

В заключение, предвидените дейности, който ще се извършват на територията на обекта на ИП въздействат косвено върху компоненти на околната среда и терени, разположени около зоната, в която се намира площадката на ИП.
 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение;

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, поради отдалечеността на такива, малката площ и естеството на извършваните дейности.
 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно);

По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно въздействие.

Реализирането на ИП „ Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към негоняма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

По отношение на фазата на изграждане на ИП, видът на въздействието ще е краткотрайно и временно отрицателно въздействие в степен незначително.

Не се очаква въздействие върху воден обект и подземни води.

Не се очаква въздействие върху почвите или земеделски земи. Негативно въздействие върху атмосферния въздух би имало единствено при авария.


 1. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.);

Обхватът на въздействието е на територията на УПИ Н-507.179 в землището на гр.Пловдив, район Северен, община Пловдив.

 1. Вероятност на поява на въздействието;

Вероятността на поява на въздействието върху околната среда е малка, поради малката площ и естеството на извършваните дейности.

Въздействието от реализиране на ИП се очаква да бъде положително.

При осъществяване на инвестиционното предложение вероятността да се увеличат отрицателните въздействия от дейността на площадката върху компонентите на околната среда е много малка.

Такава съществува реално при аварийни ситуации или анормални режими на работа, които не са характерни за такива предмета на ИП.

При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализацията му няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието;

Реализацията на ИП може да доведе до краткотрайно и обратимо въздействие ( по време на строителството) свързано с шумови и прахови емисии в околната среда, не се очаква превишаване на ПДН.


 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда;

Реализацията на ИП не предполага отрицателни въздействия.

При стриктно спазване на проектните условия за изграждане и експлоатация на обекта не се налага включване на мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- Използваната механизация да се поддържа в техническа изправност;- Недопускане на замърсяване на обекта с промишлени, битови и строителни отпадъци.


 1. Трансграничен характер на въздействията.

Няма основание за проява на трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализирането на инвестиционното предложение : Изграждане на Супермаркет Триумф и паркинг към него не би повлияло отрицателно и не се очаква да доведе до негативни изменения на компонентите на околната среда.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ


 • Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве.

 • Интегриране на икономическите и социалните аспекти при развитието на дейността.

 • Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти:, отпадъчни води, управление на отпадъците, емисии в атмосферния въздух, замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси.

 • Равнопоставеност на дейностите по опазване на околната среда с тези по осигуряване на цялостната дейност.

Постигането на тези цели се основава на принципите на:

 • Оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве.

 • Предотвратяване на аварии.

 • Управление на дейността по опазване на околната среда.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


 • Определяне стратегии, планове и инициативи за непрекъснато подобряване работата по опазване на околната среда.

 • Интегриране дейността по опазване на околната среда с тези за предотвратяване на пожари, експлозии и промишлени аварии.

 • Ограничаване на отрицателното въздействие на дейността върху природната среда и подобряване екологично равновесие в региона.

 • Повишаване екологичната култура на работещите на площадката .

 • Реализация на екологичните проекти и включването им в инвестиционната програма.

 • Спазване изискванията на издадените разрешителни.

 • Водене на отчетност съгласно екологичните наредби.

 • Водене на задължителна документация: процедури, инструкции, протоколи от извършени проверки, направени предписания.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница