I. наименование на административната услуга извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лицаДата24.07.2016
Размер70.52 Kb.
ТипЗакон
I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Регионална здравна инспекция - Ловеч

Административно обслужване – “фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис

Звено за административно обслужване

Матуша Петрова-гл. специалист

Стефка Златанова-касиер
телефон: 068/ 699 435; 0875 314135
адрес:гр. Ловеч, ул."Д-р С.Съев"№ 27 А

Приемно време: 8:30 до 17:00 ч.Дирекция „Обществено здраве”

Отдел „Лабораторни изследвания-ОКА”

Началник.на отдел

Д-р Нели Томчева

телефон: 068/ 699 433; 0875 31-41-33
адрес: гр.Ловеч, ул."Д-р С.Съев" № 27 А
e-mail: oka@rzi-lovech.com

Дирекция „Надзор на заразните болести”

Директор Дирекция

Д-р Сийка Иванователефон: 068/ 699 434; 0875 314134
адрес:гр.Ловеч,ул."Д-р С.Съев"№27 А

e-mail: nzb@rzi-lovech.com

Работно време: 8,30 до 17:00ч.
II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Закон за здравето

Устройствен правилник на РЗИ
III. ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Цел:

Регламентира реда за приемане, регистриране, извършване на лабораторни анализи на проби и клинични материали, предоставени за изпитване, поискани от физически и юридически лица, както и реда за издаване на сертификати и протоколи от изпитване.2. Предмет:

Процедурата се прилага при извършване на лабораторни анализи за изпитване на продукти и стоки със значение за здравето на населението и медицински изследвания, както следва:
ЗА ОТДЕЛ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012

1. Води – питейни:

1.1. Физико-химични параметри: Цвят, Мирис при 20ºC, Вкус, Активна реакция /рН/, Окисляемост, Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Манган, Остатъчен активен хлор, Желязо, Калций, Магнезий, Обща твърдост, Хлориди, Хром, Флуориди, Цинк, Фосфати, Цианиди, Мед, Сулфати.

1.2. Микробиологични параметри: Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число при 22ºC ; 37ºC, Ентерококи, Клостридиум перфрингенс.

2. Води от плувни басейни:

2.1. Физико-химични параметри: Цвят, Мирис при 20ºC, Активна реакция /рН/, Окисляемост, Амониев йон, Нитрити, Желязо, Манган, Остатъчен активен свободен хлор.

2.2. Микробиологични параметри: Микробно число, Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи, Стафилококус ауреус.

3. Физични фактори на средата:

3.1. Микроклимат на работна и битова среда: Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха.

3.2. Изкуствено осветление в работна и битова среда.

3.4. Шум в помещения на жилищни и обществени сгради.

3.5. Шум в околна среда.
ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012
1. Питейни води от централни водоизточници: Мътност, Алуминий, Олово, Кадмий, Арсен, Електропроводимост, Бор.

2. Води от местни водоизточници: Цвят, Мирис, Вкус, Мътност, Активна реакция (pH), Окисляемост, Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Микробно число, коли-форми.

3. Козметични продукти:

3.1.Химични параметри: Борна киселина, борати и тетраборати, Амоняк, Тиогликолова киселина и нейните соли, Водороден пероксид.

3.2. Микробиологични параметри: Аеробни мезофилни бактерии, Дрожди и плесени, Стафилококус ауреус, Псеудомонас аеругиноза, Ешерихия коли, Кандида албиканс.

4. Вода от повърхностни водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване: Колиформи, Фекални колиформи, Фекални стрептококи, Салмонела.

5. Минерални води, предназначени за пиене и водоналиване от обществени минерални водоизточници:

5.1.Микробиологични параметри: Общ брой на мезофилни аеробни микроорганизми при 20ºC и при 37ºC, Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи, Сулфитредуциращи клостридии, Псеудомонас аеругиноза.6. Биоциди и дезинфекционни разтвори: Хлорсъдържащи.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

До 14 дни от постъпване на заявлението и пробите.

ЗА ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
МИКРОБИОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО КЛИНИЧНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ


  1. Фецес (МБ)

  • Изпитване при инфекции, причинени от бактерии от: род Sаlmonella, род Shigella, род Escherichia, род Vibrio, род Staphilococcus, род J.enterocolitica и др.

  • Изпитване при профилактични изследвания – патогенни и условно патогенни мо (род Sаlmonella, род Shigella, род Escherichia и др.)

  1. Урокултура (МБ)

Изпитване при инфекции, причинени от Грам (+) и Грам (-) мо: род Staphilococcus, род Streptococcus и др., род Escherichia, род Proteus, род Morganella, род Providentia, род Klebsiella, сем. Enterobacteriaceae, Гр(-) неферментативни мо и др.

3. Гърлени, носни, назофарингиални, очни, ушни секрети (МБ)

Изпитване при инфекции, причинени от бактерии от: род Staphilococcus, род Streptococcus, род Neisseria, кандидомикози и др.4. Храчка (МБ)

Изпитване при инфекции, причинени от Грам (+) и Грам (-) МО: род Staphilococcus, род Streptococcus, род Klebsiella, род Enterobacter, род Seratia, род Pseudomonas и др.5. Материал от генитална система (МБ)

Изпитване при инфекции, причинени от Грам (+) и Грам (-) мо: род Staphilococcus, род Streptococcus, род Escherichia, род Proteus, род Morganella, род Providentia, род Klebsiella, кандидомикози и др.6. Ранев материал (МБ)

Изпитване при инфекции, причинени от бактерии от: род Staphilococcus, Гр. (-) неферментативни мо, кандидомикози и др.7. Серологични изследвания:вирусологични, микробиологични и паразитологични

7.1.Изпитване при вирусни инфекции, причинени от: HIV/СПИН, Хепатит В, Хепатит С

7.2.Изпитване при инфекции, причинени от Treponema palidum (Сифилис)

7.3.Хламидиална инфекция

7.4.Изпитване при инфекции, причинени от: Toxsoplazmosa gondii (токсоплазмоза), Echinococcus granulosus (ехинококоза), Trichinella spiralis (трихинелоза)

8. Паразитологични изследвания при: ентеробиоза, ламблиоза, бластоцистоза, аскаридоза, трихоцефалоза, хименолепидоза, амебиоза, малария, тениаринхоза и др.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

До 7 дни от постъпване на заявлението и пробите.
IV.Процедура по извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:
1. Компетентен орган:

Началникът на отдел ЛИ и главните експерти отговарят за изпитването на постъпилите проби и точното отразяване на резултатите от изпитване на Д НЗБ и в протоколите и сертификатите на отдел ЛИ, както и за изготвяне на калкулация за стойността на пробата съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Началникът на отдел ЛИ, микробиологът и паразитологът в дирекция НЗБ отговарят за достоверността на резултатите от лабораторното изпитване, правилното изготвяне на протокол от изпитване в обхват и извън обхват на акредитация / резултатът от медицинските изследвания и предаването им срок.

2. Заявител:

Всяко физическо и юридическо лице, което желае да му бъде извършено изпитване на води, козметични продукти и детергенти, физични фактори на работната и битова среда, химични агенти в работна среда, химични вещества и препарати; медицинско изследване; отривки от производствена среда.3. Необходими документи:

1. Заявление за медицинско изследване (Приложение №1)

2.Заявления за извършването на изследвания на води, козметични продукти; измерване на физични фактори на работната и битова среда (микроклимат, осветление, шум), химични агенти на работната среда – в обхвата на акредитацията на ОКА (Приложение №2) и извън обхвата на акредитацията (Приложение №3).

4. Вътрешен ход за извършване на административната процедура


  1. Физическите/юридическите лица, желаещи извършването на химични, санитарно-микробиологични, микробиологични, серологични и паразитологични изследвания получават информация на гишето, обслужвано от главен специалист организатор административно обслужване при дирекция АПФСО, относно изследванията. При устно заявена услуга, длъжностно лице от гишето за административно обслужване попълва протокол по образец съгласно Приложение 1А или Приложение №2А или Приложение №3А в зависимост от заявеното изследване.

  2. Изпълнителят при дирекция АПФСО предоставя на лицето Заявление по образец, в което се попълват трите имена, адрес и се отбелязва вида на желаното изследване; Към заявлението се прилага и план-сметка за вида на анализа и цената на изследването, подписана от Началника на отдел “ЛИ” /микробиолог/паразитолог. При необходимост от уточняване на изследването, насочва за консултация в съответната лаборатория.

3. Вписва под номер и дата в електронната деловодна система, трите имена и адрес на лицето, пожелало изследването;

Физическите/юридическите лица, желаещи извършването на изследвания на води, козметични продукти; измерване на физични фактори на работната и битова среда (микроклимат, осветление, шум), химични агенти на работната среда попълват заявленията в отдел ЛИ и към тях се прилага план-сметка, попълнена и подписана от Началник отдел ЛИ.

Заявителят предава материалите за изследване в Приемния сектор на сградата лабораторен блок на гише за приемане на материали.

4.При изследване на материал за издаване на лична здравна книжка, лицето предава и здравната книжка.

5.Протоколите и сертификатите от изследванията в ОКА и резултатите от медицинските изследвания със съответните протоколи и сертификати се получават в приемните гишета на лабораториите, срещу подпис в съответните лабораторни журнали.

6.Заплащането на услугата се извършва на касата в Звеното за административно обслужване при подаване на заявлението или по банков път, за което се издава фактура. Гл.специалист вписва и номера на фактурата на заявлението.5. Такси:

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ПМС №124 от 10.05.2011г., (ДВ бр.38/17.05.2011г.) - в зависимост от вида на изследването.6. Резултат от процедурата

Извършено медицинско изследване, измерване, изпитване поискано от физически/юридически лица, за което са издадени съответните протоколи, сертификати и резултати от изследвания.Образци и формуляри:

  • Заявление за медицинско изследване - (Приложение №1)

  • Заявление за анализ в обхвата на акредитация на ОКА - (Приложение №2)

  • Заявление за анализ извън обхвата на акредитация - (Приложение №3)
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница