І. Научни публикацииДата13.01.2017
Размер60.81 Kb.
#12491
С п и с ъ к
на публикациите на доц. д-р инж. Станислава Цанкова Ташева

І. Научни публикацииА. Образователна и научна степен “доктор”
1. Ташева С. – Автореферат “Изследване на енергийната ефективност на кохобационни инсталации”, ТУ - София, 2005.

2. Вълчев Г., С. Ташева, Е. Шалапатова, В. Рашева, А. Стоянова – Термо­ди­намични диаграми за паро-течното равновесие на някои етерични масла с вода, Сборник доклади ЕМФ`2002, т. ІІ, ТУ – София, Варна, 2002, 59 - 64.

3. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, Е. Шалапатова - Хидродинамика в експериментална кохобационна колона, Сборник доклади “Механика на Машините” `2003, ТУ – Варна, г.ХІ, кн. 4, 2003, 11 - 14.

4. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова - Топлообмен в полупро­мишлена кохобационна инсталация, Сборник доклади ЕМФ`2003, ТУ –София, т. ІІ, 2003, 7 - 12.

5. Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева - Eкспериментално изследване хидродинамиката на кохобационна колона и сравняване с аналитично получени стойности, Научни трудове, т. LІ, 2004, св. 4, 313 - 318.

6. Tasheva S., A. Stoianova, G. Valtchev, V. Rasheva - Investigation of lavender oil obtained in experimental cohobation installation, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – Bitola, Proceeding of Paper, Volume 1, 2004, Faculty of Technical Sciences Bitola, Macedonia, 49 - 52

7. Ташева С. - Сравнителен анализ на ефективността на дестила­ционни инсталации обработващи етерично-маслени култури, Хранително-вкусова промишленост, бр. 1, 2005, 18 – 21.
В. Научно звание “доцент”

В. 1. Дестилация на етерично маслени суровини


1. Вълчев, Г., В. Рашева, С. Ташева, А. Стоянова - Проблеми на етерично маслената промишленост, Сборник доклади “Механика на Машините `2002”, ТУ – Варна, кн. 6, 2002, 14 - 18.

2. Valchev.G., A. Stoyanova, V. Rasheva, S. Tasheva - Energy efficient for distillation of essential oil plants, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – 2002, Nish,Yugoslavia, 2002, 703 - 707.

3. Вълчев, Г., С. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова - Топлинни изчисления на дестилационни инсталации в етерично-маслената промишленост, Научни трудове УХТ, т. L, 2003, св. 4, 340 - 346.

4. Вълчев, Г., С. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова - Експериментална инсталация за изследване на процеса на кохобация, Хранително-вкусова промишленост, бр. 4, 2005, 10 - 13.

5. Вълчев, Г., А. Стоянова, С. Ташева, В. Рашева - Сравнителен ана­лиз на дестилационни инсталации за получаване на етерично масло от раз­лични култури, Сборник доклади ЕМФ`2007, ТУ-София, т.2, 2007, 203 - 208.

Материалът е докладван и в ТУ-Сливен, сборник доклади “Механика на машините”, година ХV, книга 6, 2007, 11-14.

6. Вълчев Г., С. Ташева, А. Стоянова, В. Рашева - Преработка на зърнени, тревни и листни суровини. Изчисления на дестилационни уредби, Сборник доклади ЕМФ`2008, ТУ – София, т. І, 2008, 330 - 337.

7. Tasheva S., G. Valchev, V. Rasheva - Calculation of heat-transfer fluids consumption, necessary for manufacturing of medicine plants Through distillation, INTERNATIONAL SYMPOSSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS, Izparta, Turkey, v. II, 2009, 112-117.

8. Tasheva S., C. Valchev, V. Rasheva - Calculation of heat-transfer fluids consumption, necessary for manufacturing of camomile by distillation in stationary and mobile distillation apparatuses, INTERNATIONAL SYMPOSSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS, Izparta, Turkey, v. II, 2009, 106-111.В. 2. Енергийна ефективност в етерично маслената промишленост

1. Ташева, С., Г. Вълчев, В. Рашева - Сравнительное исследование эффективности насадок, использованных в кохобацинных колоннах, Науковi працi Oдеська нацiональна академiя харчових технологiй, випуск 34, 2008, № 2, 22 - 25.Материалът е докладван и в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, сборник научых работ – Продукты питания и рациональное исползование сырьевых ресурсов, выпуск 12, Кемерово, 2007, 127 - 128.

2. Ташева, С., Г. Вълчев, В. Рашева - Експериментално изследване хидродинамиката на три вида пълнежи в кохобационна колона и сравняване с аналитично получени стойности, Научни трудове УХТ, т LІІІ, 2006, св.2, 189 - 194.

3. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, В. Бърдаров, А. Велчева, А. Стоянова - Нов пълнеж за непрекъснато действащ кохобатор и неговото влияние върху количеството и състава на вторично лавандулово масло, Научни трудове УХТ, т. LІV, 2007, св. 3, 356 - 361.

4. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева - Преработка на лавандулови дестилационни води в непрекъснато действащ кохобатор при използването на три различни видове пълнеж, Сборник материали Научна конференция “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Казанлък, 1-2 юни 2007, 93 - 97.

5. Ташева С., Г. Вълчев, А. Стоянова, В. Рашева - Преработка на зър­не­ни, тревни и листни суровини. Сравнителен анализ на работата на кохоба­ционната колона, Сборник доклади “Машиностроене и машинознание”, ТУ-Варна, г. ІV, 2009, кн. 1, 71 - 74.

6. Ташева С. - Сравнителен анализ на технологичните режими за ко­хобация на лавандулови дестилационни води, Сборник материали Съюз на учените Пловдив, Серия В, Техника и технологии, т. ХІІ, 2008, 136 - 140.


В. 3. Екстракция на етерично маслени суровини


1. Атанасова, Т., С. Ташева, С. Дамянова, А. Стоянова - Изследвания на плодове от анасон (Pimpinella anisum L.) 4. Коефициенти на дифузия при екстракция, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, т. 45, 2006, серия 6, 74 - 78.

2. Добрева К., С. Дамянова, С. Ташева, А. Стоянова -Определяне на коефициента на дифузия при екстракция на смеси от плодове на черен пипер (Piper nigrum L.), кимион (Cuminum cyminum L.) и кориандър (Coriandrum sativum L.), Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 46, 2007, серия 2, Екология и опазване на околната среда, Химични технологии, Биотехнологии, 23 - 28.

3. Damianova S., S. Tasheva, A. Stoyanova, D. Damianov -Investigation of Extracts from Thyme (Thymus vulgaris L.) for Application in Cosmetics, Journal of Esential Oil Bearing Plants, v. 11, 2008, № 5, 443 - 450.

4. Damianova S., S. Tasheva, A. Stoyanova, D. Damianov - Investigation of Extracts from Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) for Application in Cosmetics, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2009, (под печат).

5. Иванова Т., В. Попова, С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, Д. Дамянов - Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 1. Бърлей, Научни трудове УХТ, Пловдив, т. LVI, 2009, св. 1, 225-230.

6. Попова В., Т. Иванова, С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, Д. Дамянов - Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 1. Бърлей, Научни трудове УХТ, Пловдив, т. LVI, 2009, св. 1, 231-235.


В. 4. Инсталации за химическата промиш­леност


1. Вълчев, Г., В. Рашева, С. Ташева, Д. Танева - Инсталация за отделя­не на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове УХТ, т. L, 2003, св. 4, 334 - 340.

2. Рашева, В., Г. Вълчев, С. Ташева -Термодинамична диаграма “енталпия-съдържание на пари на метанол” за смес от влажен въздух и пари на метилов алкохол, Сборник доклади “Механика на Машините”, ТУ-Варна, г.ХІ, 2003, кн. 4, 15 - 19.

3. Вълчев Г., В. Рашева, С. Ташева - Термодинамична диаграма “Енталпия съдържание на пари на етанол” за смес от влажен въздух и пари на етилов алкохол, Научни трудове УХТ, т. ХLІХ, 2003, 177 - 181.

В. 5. Флорентински съдове за етерично маслената промишленост

1. Ташева, С., А. Стоянова, В. Рашева, Г. Вълчев - Сравнительный анализ за выбора на декантеров для дестилляционных установок эфиричных масел, Науковi працi Oдеська нацiональна академiя харчових технологiй, випуск 31, 2007, т. 1, 162 - 167.

2. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова - Конструктивни изчисления на декантьори при преработка на зърнени и тревни суровини чрез дестилация, Сборник доклади “Машиностроене и машинознание”, ТУ-Варна, г. ІV, 2009, кн. 1, 75 – 80.

3. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева – Сравнителен анализ на декантьори при преработка на иглолистни култури. ТУ-Варна, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХVІІІ, кн. 4, 2010, 7-11.

4. Ташева С. – Конструктивни изчисления на флорентински съдове за преработка на лекарствени растения чрез дестилация, Сборник доклади Съюз на учените, Стара Загора, 4-5 юни 2009.

В. 6. Горивна техника


1. Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева - Сравнителни характеристики на пламъчно-тръбен парогенератор, Научни трудове УХТ, т. LV, 2008, св.2, 219 - 224.

2. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева - Пределно допустими норми на емисии отвеждани от различни горивни устройства. сп. Топлотехника за бита, бр. 2, 2009.В. 7. СУШИЛНА ТЕХНИКА

1. Танева Д., Г. Вълчев, В. Рашева, С. Ташева - Изследване на пара­метрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене. Научни трудове ЕМФ`2009, ТУ - София, т.1, 2009, 206 - 211.2. Вълчев, Г., Д. Танева, В. Рашева, С. Ташева – Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители. ТУ-Варна, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХVІІІ, кн. 4, 2010, 73-77.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница