I. общ преглед визия 2007-2013ΓДата01.02.2018
Размер147.99 Kb.
#53163
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД


  I. ОБЩ ПРЕГЛЕДВИЗИЯ 2007-2013Γ.

Община Симеоновград да се превърне в привлекателно място за живот и отдих чрез икономическо оживление и развитие на селско-стопанския комплекс, развитие на техническата инфраструктура, пълноценно използване на природните ресурси и подобряване на образованието и качеството на живот.


История:

Симеоновград е едно от най-старите селища в пределите на нашата страна и най-стария град в Хасковския край. Още в късната античност (ІV в.) на платото в местността Асара била построена голяма крепост, която се оформя като един от най-големите и стари градове в Северна Тракия, съществувал от ІV в. до началото на ХІІІ в.

Симеоновград има история на осем хиляди години - от ранния период на новокаменната епоха до съвремието. Благоприятното географско разположение на града и мекият климат способствали за ранното му и непрекъснато развитие и историческо съществуване.

Местоположение:

Община Симеоновград е разположена в Югоизточна България. В регионален мащаб територията на общината се намира в най-северната част на Хасковска област. Община Симеоновград граничи на север и изток – с общините Гълъбово и Опан (Област Стара Загора); на запад – с общините Хасково и Димитровград; на юг – с община Харманли.Територия: 222.9 кв.км. или 4 % от област Хасково

Населени места: 9 населени места, 1 град и 8 села

Климат: преходно-континентален с определени елементи на преходно-средиземноморско климатично влияние. Абсолютната стойност на максималните температури се оценява като една от най-благоприятните за страната. Средната годишна температура на въздуха на равнинните и низинни участъци варира от 12,2 до 12,8 0C.

Средногодишна сума на валежите - 140 мм на кв.м.Разстояния до големи градове:

 • Симеоновград – София 250 км.

 • Симеоновград – Бургас 300 км.

 • Симеоновград – Хасково 28 км.

 • Симеоновград – Пловдив 75 км.

Близост до ГКПП:

 • Капитан Андреево - намиращ се на 30 км. югоизточно от гр. Симеоновград /между Република България и Република Турция/;

 • Капитан Петко Войвода - намиращ се на 35 км от гр. Симеоновград /между Република България и Република Гърция/.

Инфраструктура:

 • Международен път: Е-80 (Европа - София - Пловдив – Истанбул - Азия) на 30 км

 • Международни транспортни коридори: 4, 8, 9, и 10 Европейски коридор

 • Летище - с. Узунджово на 25 км

 • Морски транспорт - Черно море и Средиземно море се намират на 3 часа път с лек автомобил

 • Железопътен транспорт: ж.п. линия София-Симеоновград-Свиленград и Гълъбово-Симеоновград с основна ж.п. гара Симеоновград; на 30 км минава трансконтинентална жп линия от Западна Европа през София – Пловдив – Димитровград - Свиленград за Истанбул, Близкия Изток, Азия.
  II. Икономически преглед

Население: 10 178 души

 • в градовете 7463 души или 73.32%

 • в селата 2715 души или 26.68%

Гъстота на населението: 45,66 души/кв.м.

Структура на населението по възраст:

 • под трудоспособна възраст 18.42%,

 • в трудоспособна възраст 54 %,

 • над трудоспособна възраст 27.58%

Структура на населението по образование:

 • с висше образование 2.51%,

 • с полувисше образование 2.82%,

 • със средно образование 28.36%,

 • с основно образование 29.5%,

 • под основно образование 30.62%,

 • неграмотни 5.39%.
  III. Инвестиционни възможностиКаталог с Инвестиционни предложения на Община СимеоновградДруги Инвестиционни предложения:


 • Изграждане на център за възрастни и социално слаби лица. Един от етажите на болницата в гр. Симеоновград е свободен и не се използва. Сградата е подходяща за изграждане на център за настаняване и грижи на възрастни лица, които не са в състояние да се грижат сами за себе си и чиито близки не могат да полагат необходимите грижи за тях. Общината може да предостави етажа от сградата на частен инвеститор, който да извърши необходимите ремонти и преустройства за изграждането на центъра.

 • Изграждане на центрове за професионално обучение. Безработицата на територията на общината е сравнително висока. Това се дължи отчасти на липсата на подготвени кадри в някои от професиите като шивачки, строителни работници и др. Същевременно както в Симеоновград, така и в някои други населени места има училищни сгради, които не се използват и са подходящи за изграждане на центрове за професионално обучение. Общината е в състояние да предостави под различни форми съществуващият учебен сграден фонд за създаването на учебни центрове, които ще спомогнат за разрешаване на съществуващият проблем.

Потенциални местни партньори:ХЕБЪР АД Тел: 03781 22 12; 25 31

hebarad@abv.bg
МАРИЦА АД Тел: 03781/ 20 01

Факс: 21 12

Инж. Боян Атанасов

Идентифицирани възможности в местния план за развитие


Икономическо обновление чрез:

   • Привличане на инвеститори

   • Квалификация на работната ръка

   • Насърчаване на МСП  IV. Правна рамка


Общински услуги: (нормативна уредба за чужденци, необходимо за регистрация на фирма)

местни данъци • данъкът върху недвижимите имоти;
  - данъкът върху наследствата;
  - данъкът върху даренията;
  - данъкът при възмездно прехвърляне на имущество;
  - данъкът върху превозните средства;

местни такси

 • за битови отпадъци

 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улична платна и терени с друго предназначение

 • за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 • туристическа такса

 • за добив на кариерни материали

 • за технически услуги

 • за административни услуги

 • за гробни места

 • други, предоставяни от общината услуги


Стимули за инвеститори:

 • Национални:

Закон за насърчаване на инвестициите,

Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България 2005 – 2010 г., Национална програма за заетост и професионално обучение • Местни:

Ускоряване процеса на издаване на лицензи, разрешителни и регистрация; Индивидуално административно обслужване;

Съдействие при избор на работна ръка и обучение;Помощ при избор на строителна фирма за производствена сграда


  V. Работна сила, заетост, професионално обучение

Икономически активно население: 5883 души

Заети лица: 881 души

Заетост по сектори:

 • Преработваща промишленост: 603 души или 68.44 %

 • Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мот: 118 души или 13.39 %

 • Строителство: 1 души или 0.11%

 • Транспорт, складиране и съобщения: 15 души или 1.70 %

 • Здравеопазване и социални дейности: 44 души или 4.99 %

 • Други: 11.37 %

Равнище на безработица: 15.95 %

Регистрирани безработни лица: 741 души

 • жени: 422 души или 56.95 %

 • младежи до 29 г.: 223 души или 30.09%

 • продължително безработни лица: 462 души или 62.34%

 • безработни лица с основно и по-ниско образование: 586 души или 79.08%

Програми за обучение и заетост:

 • Национална програма “От социални помощи към заетост”

 • Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

 • Програма “Старт на кариерата”

 • Национална програма “Помощ за пенсиониране”

 • Национална програма за ограмотяване и квалификация на ромите

 • Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

 • Национална програма “Мелпомена”

 • Проект “Обучение по предприемачество в извън работно време”

 • Национална програма “Компютърно обучение на младежи”

 • Проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”

 • Програма “Красива България”

 • Проект “Активни услуги на пазара на труда”
  VI. Специфична информация по сектори – анализ на бизнес сектора
  Община Симеоновград принадлежи към общините със слабо развита икономика. Значението на селското стопанство в икономиката на общината е голямо. Най-голям дял в общинската икономика заемат предприятията, които се занимават с търговия, ремонт и техническо обслужване.

Основни показатели за стопанските единици в община Симеоновград през 2005 г. /в хил.лв./

Сектор

Брой

единици

Бруто продукция

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейността

Печалба

Заети лица, брой

Средства за заплати

ДМА

Общо

112

7276

11744

11272

10952

991

881

1662

4889

Селско, ловно и горско стопанство

8

619

690

672

727

8

35

90

217

Добивна промишленост

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Преработваща промишленост

12

2639

2785

2743

2883

57

603

1123

2538

Строителство

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Търговия, ремонт и други услуги

62

730

4478

4467

4351

130

118

139

643

Хотели и ресторанти

9

66

93

93

78

16

15

7

-

Транспорт, складиране и съобщения

4

68

68

68

71

3

15

33

0

Операции с недвижими имоти

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Здравеопазване и соц. дейности

8

139

540

139

512

27

44

-

-

Други

5

14

14

14

7

8

6

-

0  VII. Начин на живот

Образование:

Детски градини: ЦДГ “Детство” и ЦДГ “Зорница”


Брой училища: 3

 1. НУ “Отец Паисий”

 2. ОУ “Иван Вазов”

 3. СОУ “Св. Климент Охридски”


Здравеопазване:

 • Общинска болница - разполага с Вътрешно и Детско отделение, Консултативно- диагностичен блок с Приемно консултативен кабинет, Медико- диагностична лаборатория, Отделение по образна диагностика и Физиотерапия; 6 кабинета за първична здравна помощ, 2 частни стоматологични кабинета, 2 отделения в стационара, клинично- диагностично звено, рентгеново звено и зъботехническа лаборатория.

 • 7 Амбулаторно- поликлинични заведения


Религиозни институции:

  • Църковен храм "Св. Николай Чудотворец" в гр. Симеоновград

  • Църковен храм "Св. Богородица" в кв. Злати дол.

  • Църкви в селата Дряново, Навъсен и Константиново


Културен календар:
 • 1 януари – Новогодишни тържества
 • 6 януари - Йордановден - Тържествено хвърляне на кръста в река Марица

 • 19 февруари - Годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски

 • 1 март - Изложба на мартеници

 • 3 март - Общоградско тържество по случай Националния празник

 • Обичай “Великден“

 • Април - Седмица на детската книга

 • 8 април - Международен ден на ромите

 • 24 май – Празник на българската култура и писменост
 • 1 Юни – Ден на детето


 • 18 юли - Годишнина от рождението на Васил Левски

 • Август - Годишнината на Илинденско – Преображенското въстание

 • 6 Септември - Честване Деня на обявяване на Съединението

 • 15 септември - Тържествено откриване на учебната година

 • 22 септември - Честване Деня на независимостта на България

 • Октомври - Трети фолклорен събор “Златна есен” Симеоновград

 • Октомври - Традиционен есенен панаир

 • 1 Ноември – Ден на Народния будител

 • 6 декември – Ден на Община Симеоновград

 • 24 декември - Коледни тържества


Развлечения за свободното време:

Туризмът в общината е слабо застъпен. Развива се основно ловът и риболовът. В община Симеоновград има 156 водоеми, язовири и водостопански съоръжения. Една част са взети на концесия и се развива рибовъдно стопанство. Друга част са свободни и подходящо място за повечето хора за отдих, лов и риболов.


Известни личности от региона:

 • Д-р Ангел Кунчев е роден на 19 октомври 1959 г. в Симеоновград. Завършил е Медицинска академия в София и от тогава се занимава с епидемиология. До 2001 г. оглавява ХЕИ - Хасково, а след това става началник на отдел "Надзор на заразните болести" в Министерството на здравеопазването.

 • Георги Генчев Николов е роден на 7 януари 1950 г. в Симеоновград. Завършил е операторско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" (1978).

 • Стоян Минков е роден на 3 май 1960 г. в гр. Симеоновград. Бронзов медалист от СП за ветерани "Белград 2005" в катeгория до 96 кг, дивизия "В" (41-45 години).

 • Христо Тотев е един от най-известните български кинооператори. Роден е на 12 декември 1939г. в Симеоновград, а е завършил политикономика и статистика в София (1963), след което - задочно операторско майсторство във ВГИК, Москва (1973). Работил е като оператор в Българска телевизия от 1960 до 1972. След това отива в Студия за игрални филми “Бояна”. Има редица награди за операторско майсторство, сред които са за филма “Осъдени души” и сериала “Адаптация” – творби на покойния голям български режисьор Въло Радев. Христо Тотев е бил председател на Съюза на българските филмови дейци (1992-1996) и член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (1999-2001). В момента преподава в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. Работи върху сценарий за игрален филм по своето досие в Държавна сигурност. Проектът е озаглавен “Операция “Операторът”, а съавтор на Христо Тотев е актьорът Руси Чанев.

 • Любен Костов основоположник на Съюза на Българските Национални легиони - СБНЛ. Роден през 1908 година в сегашния Симеоновград, син на български офицер и народна учителка, внук на знаменосеца на габровската чета - Цанко Дюстабанов. Завършва II-ра Софийска гимназия и се включва в редовете на тогавашната "Родна защита", където основава Младежки национален легион и създава Национална студентска корпорация "Цар Симеон".

Спортни комплекси:

 • Спортен клуб по тенис на маса “МАРИЦА – 93”

 • Футболен клуб “БЕНКОВСКИ”

 • Шахматен клуб “МАРИЦА”

 • Спортен клуб по борба “ВЪЛКО КОСТОВ”

 • Младежки спортен център

 • Стадион “Христо Ботев”

 • Физкултурен салон с 2 игрища и спортна площадка в начално училище “Отец Паисий” – Симеоновград

 • Физкултурен салон на СОУ “Св.Климент Охридски” – Симеоновград

Хотелска база:

  • Хотел "Марица", собственост на ПК "Марица". Хотелът е разположен в центъра на гр. Симеоновград. В момента не функционира. Проблем е намирането на финансови средства за обновяване на материалната база.

  • Почивна база в град Разлог.

Ресторанти:

 • Бистро "Релакс"

 • Бистро "Пла-ми"

 • Бистро "Горски кът"

 • Бистро "Панорама"

 • Кафе-аператив "Констанция"

 • Бистро "Кариби"

 • Кафе-аперитив "Венеция"

 • Кафе-аператив "Марица"

 • Механа "Клуб 90"

 • Кафе-аператив "Далас"

Забележителности:


- крепостта “Асара” /построена през IV в./, която има предпоставки да се изгради като исторически комплекс и на тази база да се развива културен и ловен туризъм и туризъм в областта на историята и археологичеките разкопки.

Жилища


Жилищни сгради: 4613 бр.

По материал на външни стени на сградата: • Тухла: 58,14%

 • Стоманобетон: 20,16%

 • Други материали: 21,7%

По форма на собственост:

 • 98,24% - на частни физически лица,

 • 1,71% - държавни и общински,

 • 0,05% - на частни юридически лица.

Достъпност: На 1000 човека от населението се падат 453 жилища

Среден брой лица на едно жилище: 2,21По брой на стаите: 33% - двустайни, 33,55 - тристайни
Привлекателност за работодатели и работници:

 • Благопритни почвено-климатични условия за развитие на зеленчукопроизводство, билкопроизводството или друго алтернативно земеделие;

 • Наличие на над 156 водоеми, язовири, реки за напояване и водостопански съоръжения;

 • Възможности за оземляване на малоимотни и безимотни граждани с общинска земя;

 • Благоприятно географско положение – близост до Турция и Гърция;

 • Близост до международен път;

 • Желание на общинското ръководство за привличане на инвеститори


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница