I общи положения Чстраница1/3
Дата02.07.2017
Размер476.46 Kb.
#24842
  1   2   3
НАРЕДБА № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център", „СПА център", „уелнес център" и „таласотерапевтичен център"

Обн. - ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.Издадена от министъра на туризма и министъра на здравеопазването

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. условията и редът за сертифициране на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове;

2. минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, на които трябва да отговарят съответните центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център", „СПА център", „Уелнес център" или „Таласотерапевтичен център".

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, сауните и солариумите, открити като самостоятелни обекти.

Чл. 3. (1) Видовете центрове, подлежащи на сертифициране, определени според предоставяните в тях услуги, са:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) център;

2. СПА център;

3. уелнес център;

4. таласотерапевтичен център.

(2) Балнеолечебен (медикъл СПА) център е център, в който се прилагат здравни процедури, базирани на естествени лечебни фактори (минерална вода и/или лечебна кал), и се предлагат разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначени за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

(3) СПА център е център, в който се прилагат разнообразни процедури, програми и ритуали, включващи използването на вода - минерална, изворна и друга, разрешена от закона, и/или лечебна кал, и/или морска вода, и/или други естествени природни фактори, чрез прилагане на класически и нетрадиционни методи на въздействие, целящи антистрес, релакс и психо-физическо възстановяване, както и насочени към красотата на човешкото тяло.

(4) Уелнес център е център, в който се предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури, програми и антистресови ритуали, както и холистични подходи за постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността. Използването на вода и естествени природни фактори в центъра не е задължително.

(5) Таласотерапевтичен център е център, в който се предлагат програми и ритуали, включващи използването на морска вода и/или естествени производни продукти, и/или лиманна кал, чрез класически и нетрадиционни терапевтични методи на въздействие, целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото здраве, както и насочени към красотата на човешкото тяло, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения. Таласотерапевтичният център се изгражда в близост до морския бряг.

(6) Центровете по ал. 1 могат да бъдат самостоятелни или прилежащи към места за настаняване по смисъла на Закона за туризма (ЗТ), изградени в градска или курортна среда.

(7) Центровете по ал. 1, т. 2 и 3 следва да бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).

(8) Центровете по ал. 1, т. 1 и 4 се създават от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които осъществяват дейност по медицинската специалност „Физикална терапия и рехабилитационна медицина".

(9) В случаите, когато центровете по ал. 1 ползват за дейността си минерална или друг вид вода от конкретен водоизточник, следва да имат издадено съответно разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за водите (ЗВ).

Чл. 4. (1) Минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и минималните задължителни изисквания към персонала и лицето с функции по управление на балнеолечебните (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичните центрове се определят съответно в приложения № 1, 2, 3 и 4.

(2) Видовете помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури, част от минималните задължителни изисквания за обзавеждане и оборудване на центровете по чл. 3, ал. 1, и техните характеристики са посочени в приложение № 5.

Чл. 5. (1) Сертификат за балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център се издава по реда на тази наредба само на обекти, които отговарят на изискванията на чл. 4.

(2) В центровете по чл. 3, ал. 1 се предоставят услуги при спазване на разпоредбите на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация.

Чл. 6. Право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА", съответно обозначенията „балнеолечебен (медикъл СПА)", „уелнес" и „таласотерапевтичен" или да предоставят услуги, обединени под наименованията „балнеолечебни" или „СПА/уелнес/таласотерапевтични услуги", посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в обектите, получили сертификат по реда на тази наредба.

Раздел II

Ред за получаване на сертификат. Отказ

Чл. 7. Сертифицирането на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, се извършва от министъра на туризма или от оправомощен от него заместник-министър по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) по чл. 9, ал. 6 ЗТ.

Чл. 8. (1) Балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги могат да се предоставят в сертифицираните по реда на тази наредба центрове от лица, които отговарят на изискванията по чл. 140, ал. 1 ЗТ.

(2) Заявлението за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтичен център е по образец съгласно приложение № 6 и се подава до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:

1. копия на документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - за лицата, които не са търговци; включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. копия на документа за собственост на центъра или на договора за наем или на друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху помещенията на центъра;

4. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

5. справка за персонала - по образец съгласно приложение № 7;

6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и професионалния опит на лицето - управител на съответния център, съгласно изискванията към управителя на заявения вид център, посочени в съответното приложение за обекта;

7. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект, съгласно изискванията към центъра, посочени в съответното приложение;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

Чл. 9. (1) Заявлението по чл. 8, ал. 2 и приложените към него документи се разглеждат от ЕККСТО в 14-дневен срок от датата на постъпването им.

(2) Когато ЕККСТО констатира редовността на представените от заявителя документи и копия от документи в съответствие с изискванията по чл. 8, определя комисия за проверка на място в туристическия обект.

Чл. 10. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

(2) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, ЕККСТО предлага на министъра на туризма или на оправомощен от него заместник-министър със заповед да откаже издаването на сертификат.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) ЕККСТО оставя без разглеждане като недопустимо искане по заявление за сертифициране на център по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 4, който не е вписан в регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или 49 от Закона за лечебните заведения, и на център по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, който не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.

(2) В случаите по ал. 1 подаденото заявление за сертифициране ведно с приложените други документи се връща на заявителя или упълномощеното от него лице, като внесената такса за разглеждане на заявлението по чл. 8, ал. 2, т. 9 не подлежи на възстановяване.

Чл. 12. (1) Започната процедура за сертифициране на туристически обект може да бъде прекратена по искане на заявителя преди произнасянето на министъра на туризма по заявлението.

(2) Заявителят е длъжен да направи искане за прекратяване на процедурата в случаите, когато издаденото разрешително за обекта за водовземане и ползване от находища на минерална вода съгласно Закона за водите е прекратено или отнето с решение на съответно компетентния орган по реда на чл. 79 и 79а ЗВ.

(3) В случаите по ал. 1 внесената такса за разглеждане на заявлението по чл. 8, ал. 2, т. 9 не подлежи на възстановяване.

Чл. 13. (1) Определената от ЕККСТО комисия по чл. 9, ал. 2 в състав председател и най-малко двама членове извършва проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията на тази наредба по отношение на заявения вид център.

(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерството на туризма и на съответната регионална здравна инспекция, на територията на която ще осъществява дейност центърът.

(3) Когато естеството на проверката на обекта го налага, в комисията по ал. 1 може да се включват и експерти от списък на експертите за участие при проверки на обекти по тази наредба, одобрен от министъра на туризма по предложение от ЕККСТО.

Чл. 14. (1) За проверката на място комисията по чл. 9, ал. 2 съставя констативен протокол, който се изготвя в три екземляра. Екземпляр от констативния протокол се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице на място след приключване на проверката.

(2) Констативният протокол съдържа:

1. имената на съставителите и длъжностите/специалността им;

2. датата и мястото на извършената проверка;

3. правното основание за съставянето му;

4. описание на съответствията и/или несъответствията с изискванията за съответния вид център;

5. трите имена на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице;

6. имената и адресите на лицата, присъствали на проверката;

7. обяснения и/или възражения на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице;

8. подпис на председателя и членовете на комисията;

9. подпис на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице, присъствало на проверката.

(3) Обясненията и/или възраженията на заявителя или упълномощеното от него лице по констативния протокол се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до ЕККСТО в 3-дневен срок от извършване на проверката.

Чл. 15. (1) В двудневен срок от извършване на проверката председателят на комисията по чл. 9, ал. 2 предоставя на ЕККСТО констативния протокол по чл. 14, ал. 1.

(2) Въз основа на констатациите в протокола по ал. 1 ЕККСТО се произнася с мотивирано предложение за издаване на сертификат или за отказ да се издаде сертификат, което предоставя на министъра на туризма или оправомощен от него заместник-министър.

Чл. 16. (1) Министърът на туризма или оправомощен от него заместник-министър въз основа на представените документи и предложението на ЕККСТО със заповед издава сертификат или мотивирано отказва издаването на сертификат.

(2) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 17. (1) На сертифицираните центрове се издава символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.

(2) Символиката по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

(3) Сертификатът е валиден за срок 5 години считано от датата на заповедта за издаването му.

(4) В сертификата по ал. 1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. собственик на обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код, ако има такъв;

5. лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. номер и дата на заповедта на министъра на туризма или оправомощения от него заместник-министър;

7. подпис на министъра на туризма или на оправомощения от него заместник-министър и печат.

(5) Табелата по ал. 1 съдържа информация за вида на съответния център - на български и на английски език.

(6) Надписите за вида и наименованието на сертифицирания център за предоставяне на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите.

(7) Символиката се получава лично или чрез упълномощен от заявителя представител, който при получаването й прилага копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

Чл. 18. (1) Дубликат на сертификат се издава при унищожаване или загубване на първоначално издадения сертификат по заявление на съответния титуляр с приложена декларация за обстоятелствата, при които сертификатът е загубен или унищожен. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(2) Издадените дубликати се отразяват в Националния туристически регистър.

Чл. 19. При повреда на табелата по чл. 17, ал. 1 по заявление на съответния титуляр се издава нова табела. Новата табела се получава лично или чрез пълномощник след заплащане на такса по тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ, като повредената подлежи на връщане. За получаването на новата табела и връщането на старата се съставя приемателно-предавателен протокол.

Раздел III

Вписване и промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър

Чл. 20. (1) Сертифицираните центрове се вписват в Националния туристически регистър от оправомощени от министъра на туризма длъжностни лица.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 166, ал. 1, т. 6 ЗТ.

Чл. 21. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 са длъжни да заявят до министъра на туризма всяка промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 14-дневен срок от настъпването й.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от документа, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(3) Когато промяната на вписаните обстоятелства води до промяна на вида на сертифицирания обект, се прилага чл. 8, ал. 1, като заявлението се подава в 14-дневен срок от настъпилата промяна.

Раздел IV

Подновяване. Заличаване и обезсилване на издадения сертификат

Чл. 22. (1) Издаденият сертификат може да бъде подновен по заявление на лицето, което предоставя балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтични услуги в съответния център и е притежател на сертификата. Заявлението се подава в тримесечен срок преди изтичане на срока по чл. 17, ал. 3. При подновяване на сертификата се запазва видът на сертифицирания център.

(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 5 и 6 и се представя декларация, че центърът отговаря на минималните задължителни изисквания на наредбата по отношение на съответния вид център.

(3) При подновяване на сертификата се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

(4) Новият сертификат се издава със заповед на министъра на туризма или на оправомощен от него заместник-министър за срок 5 години.

Чл. 23. (1) Вписаните обстоятелства за сертифицирания обект и за лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва:

1. с изтичане на срока;

2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

3. при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

5. при промяна на вида на туристическия обект;

6. при системни нарушения на изискванията за съответния вид център;

7. при неподаване в срок на заявление за промяна в обстоятелствата, които налагат издаването на нов сертификат.

(2) Балнеолечебните (медикъл СПА) и таласотерапевтичните центрове се заличават, съответно издаденият сертификат се обезсилва, при заличаване на лечебното заведение от регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или 49 ЗЛЗ или заличаване на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 ЗЗ, както и при прекратяване или отнемане на разрешението за водоползване в обекта по реда на Закона за водите.

(3) В случаите по ал. 2 титулярят на сертификата е длъжен да направи искане по ал. 1, т. 2 в 3-дневен срок от влизане в сила на решението на съответния компетентен орган.

Раздел V

Съобщения

Чл. 24. (1) Уведомяването на заявителите, предвидено в раздели II и III, се извършва на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез писмено съобщение по електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива.

(2) Когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за издаване на сертификат.

(3) Обратната разписка, удостоверяваща връчването от пощенския служител, съответно получаването на съобщението, писменото потвърждение за получаване на изпратеното съобщение по факс, както и копието от електронния запис на съобщението, изпратено на електронен адрес, се прилагат към заявлението и се считат за връчени от датата на получаването им от заявителя.Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата лицата, извършващи дейност в центрове, в които се предлагат балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба и да подадат заявление за сертифициране по чл. 8, ал. 1.

(2) За центровете, прилежащи към категоризирани туристически обекти, като „балнеохотел", „СПА хотел" или „уелнес хотел", които не са подали заявление в срока по ал. 1, категоризиращият орган служебно променя подвида на обекта, категоризиран като „балнеохотел", „СПА хотел" или „уелнес хотел", и издава нова категорийна символика за вид на обекта - „хотел", за срока, за който е издадено удостоверението за „балнеохотел", „СПА хотел" и „уелнес хотел".

(3) Новата категорийна символика по ал. 2 се получава от лицето, извършващо туристическа дейност в хотела, за което се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на туризма и министърът на здравеопазването.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 3, 4 и 5 ЗТ.

Министър на туризма: Николина Ангелкова

Министър на здравеопазването: Петър Москов

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Минимални задължителни изисквания към балнеолечебен (медикъл СПА) център

I. Изисквания към изграждането

Балнеолечебният (медикъл СПА) център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина" (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

Балнеолечебният център трябва да отговаря и на следните изисквания:

А) Балнеолечебният център включва:

1. закрит плувен басейн;

2. водолечебна секция;

3. термотерапевтична секция:

3.1. суха топлина;

3.2. влажна топлина;

4. помещение за контрастни процедури;

5. зона за релакс.

Б) Инсталации в балнеолечебния център:

1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;

2. телефонна;

3. климатична.

Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.

Забележка. Изискването по буква „А", т. 1 не се отнася за самостоятелните балнеолечебни центрове, разположени в градска среда.

II. Изисквания към обзавеждането и оборудването

1. Закрит плувен басейн:

1.1. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;

1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;

1.3. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;

1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;

1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;

1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност - 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;

1.7. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.

2. Водолечебна секция (минимум едно от изброените):

2.1. терапевтичен басейн;

2.2. лечебни вани - тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа - 4 бр.

3. Термотерапевтична секция:

3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):

3.1.1. финландска сауна;

3.1.2. билкова сауна;

3.1.3. инфраред сауна;

3.1.4. кварцова сауна;

3.1.5. или други възможни от същата категория;

3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):

3.2.1. класическа парна баня;

3.2.2. римска баня;

3.2.3. турска баня (хамам);

3.2.4. солна стая;

3.2.5. или други възможни от същата категория.

4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):

4.1. шоков басейн;

4.2. контрастен душ;

4.3. леден фонтан;

4.4. ледена стая;

4.5. кнайп пътека;

4.6. душ Виши;

4.7. шарко душ;

4.8. или други възможни от същата категория.

5. Зона за релакс:

5.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;

5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;

5.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 - 22 °С;

5.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;

5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.

6. Информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.

7. Санитарни помещения:

7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):

7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;

7.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;

7.1.3. кош за отпадъци;

7.1.4. обезопасен контакт;

7.2. бани:

7.2.1. душ с топла и студена вода;

7.2.2. течен сапун;

7.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните.

8. Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:

8.1. врата с брава информатор и закачалка;

8.2. кош за отпадъци;

8.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).

III. Изисквания към обслужването:

1. посрещане от рецепционист;

2. предоставяне на атрибути за ползване на центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.);

3. извършване на процедура;

4. изпращане на клиента.

IV. Изисквания към предоставяни услуги

1. Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина".

2. Даване на информация за:

2.1. всички пакети и процедури, предлагани в центъра;

2.2. предлаганите методи за лечение и профилактика - основни физико-химични характеристики на водата.

3. Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната програма.

4. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.

V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала

1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.

2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

3. Медицински и немедицински специалисти, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина", получили своето образование в акредитирани висши училища, и езикова квалификация - 1 чужд език.

4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация - ползване на 1 чужд език:

4.1. изпълнител на термални процедури;

2.2. здравен асистент.

5. Друг персонал:

5.1. рецепционист - средно образование и професионална квалификация в туризма; езикова квалификация - 1 чужд език.

Забележки:

1. „Езикова квалификация" е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата компетентност се доказва със съответните дипломи и сертификати.

2. „Ползване на чужд език" е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).

3. Изискванията за наличие на персонал по т. 4 не са задължителни.Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> uploads
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
uploads -> Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
uploads -> Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
uploads -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
uploads -> Проект наредба
uploads -> Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница