I. общи положенияДата28.02.2018
Размер101.43 Kb.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 2015 ГОДИНА.СЕЛО САТОВЧА


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, учредяване на възмездно право на строеж, учредено право на преминаване и учредено право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти общинска собственост, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

  4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.


II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТпо

ред


Вид дейност

Прогнозен

резултат в

лева

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1

Отдаване под наем на помещения

40 000

2

Отдаване под наем на терени

21 000

3

Отдаване под наем на жилища

200

4

Отдаване под наем на движими вещи

500

5

Отдаване под наем на общински мери и пасища

2 000

6

Отдаване под аренда на земеделска земя

3 600
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

67 300
Б.ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1

Продажба на имоти-общинска собственост

30 000

2

Учредени вещни права

2 000

3

Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти-общинска собственост

2 000
Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост

34 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ

101 300
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.)

10 000

2

За оценки

3 000

3

За обявления

2 000

4

За обезщетение на собственици на отчуждени имоти

20 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ

35 000III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ И УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО И ПРЕЗ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ;
по

ред

Описание на имота
А.ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1.

Помещение от 30 кв.м, находящо се в приземен етаж от сграда СОУ Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча – за кафе- сладкарница

2.

Помещение от 300 кв. м, находящо с в УПИ І, кв. 14 по плана на село Годешево, с Акт №198 от 2 май 2007 година за публична общинска собственост, представляващо пристройка към основно училище село Годешево за шивашка дейност

3.

Терени и части от сгради – общинска собственост за поставяне автомати за кафе и др. напитки и инсталиране на банкомати на територията на общината

4.

Свободни общински терени за разполагане на преместваеми ВТО на територията на община Сатовча – по одобрени схеми от главния архитект на общината

5.

Отдаване под наем на свободни земеделски земи в местността „Тозлуолан” в землището на село Сатовча и село Фъргово

6.

Отдаване под наем на свободни земеделски имоти от ОПФ на територията на община Сатовча

7.

Помещение на I-ви етаж от сграда (Младежки дом) в с.Ваклиново с РЗП – 137 кв.м., за кафе-сладкарница.

8.

Помещение в приземен етаж от сграда (Младежки дом) в с.Ваклиново с РЗП - 40 кв.м. за търговска дейност.

9.

Помещение в приземен етаж от сградата на кметство с.Кочан с площ от 50 кв.м, съставляващ УПИ X – 443, от кв.27 по плана на село Кочан – общинска собственост.

10.

Учредяване право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Сатовча
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САТОВЧА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ:

1.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Сивек”, „Тозлуолан”, „Казаня”, „Жидово”, Трапи” , „Пишково блато” и „Дренов дол” в землището на село Сатовча.

2.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „ Дола (Костеня)”, „Чурковица”, „Станчовица”, „Посеки”, „Църквище”, „Горни банен” и „Атанасци” в землището на село Плетена.

3.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Банян”, „Райковец” и „Сливница” в землището на село Долен

4.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Голямо блато” и „Слатина” в землището на село Осина.

5.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Тозлуолан”, „Луковица”, „Казаня” и „Гробето” в землището на село Фъргово

6.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местността „Църквата” в землището на село Крибул

7.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Кундевица”, „Галата”, „ Зеленка”, „Умата”, „Градище”, „Кукул”, „Превалата”, и „Долна лъка” в землището на село Кочан.

8.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Хвойната” имот № 005272, „Белтога” имот № 004092 в землището на село Ваклиново

9.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Алик” и „Кордунево” в землището на село Вълкосел

10.

Продажба на земеделски земи (ниви и ливади), находящи се в местностите „Чичова бърчина”, „Шилка”, „Лана дупка”, „Мостовете” и „Караджовица” в землището на село Слащен

11.

Продажба на земеделска земя (ниви и ливади), находяща се в местността „Ливади” в землището на село Жижево

12.

Продажба на ПИ № 218 от кв. 26Б ведно с построената в него административна сграда (кметство и здравна служба) в село Туховища.

13.

Продажба на УПИ – парцел VIII от кв.10 по плана на село Ваклиново с площ от 800 кв.м, ведно с построената в него масивна сграда ( младежки дом) с РЗП – 232 кв.м

14.

Продажба на УПИ – парцел IX от кв.37 по плана на село Ваклиново с площ от 450 кв.м, незастроен.

15.

Продажба на УПИ – парцел X от кв.38 по плана на село Ваклиново с площ от 500 кв.м, незастроен
B. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САТОВЧА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ (ОТСТЪПИ) ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ:


IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
През 2015 г. Община Сатовча има намерение да придобие поземлени имоти или части от тях както следва:по

ред

Описание на имота


1.


За ползване на футболно игрище с. Плетена, общ. Сатовча от футболен клуб с. Плетена

Придобиване чрез отчуждаване на имот пл.№ 627, кв.3, които попада в УПИ I от кв.3 по плана на село Плетена с площ - 2150 кв.м, собственост на наследниците на Ибраим Мустафов Кафадаров – бивш жител на с.Плетена.2.

За ползване на футболно игрище с. Кочан, общ. Сатовча от футболен клуб с. Кочан

Придобиване чрез отчуждаване на имоти пл. № 786 и 787 от кв.35 на с.Кочан, които попадат в терена отреден за футболно игрище с площ за двата имота – 1200 кв.м, собственост на Али Скендеров – жител на с.Кочан.3.

За прокарване на улица между кв. 73 и кв. 75 по плана на село Сатовча ( кв. „Яза”)

Придобиване чрез отчуждаване от собствениците на имоти, наследници на Костадин Камбов4.

За уширение на улица в кв. 21 по плана на село Плетена

Придобиване чрез отчуждаване на част от планоснимачен № 615 – представляващ стопанска сграда - плевня, собственост на Нури Кълков5.

Придобиване на земеделска земя в местността „Брезовец” в землище село Ваклиново

за изграждане на резервоар за питейна вода V – 250 м36.

За прокарване на улица в кв. 47 по плана на село Плетена.

Придобиване чрез отчуждаване от собствениците на имоти с пл.№ 239, собственост на Христо Капсъзов и имот с пл.№ 248, собственост на наследници Шикир Юсеинов Кьойбашиев7.

Придобиване на земеделски имот № 000667 с площ от 3.223 дка, находящ се в местността „Припека” в землището на село Боголин – собственост на наследниците на Кемал Мустафов Абдишев - за прокарване на полски път.

8.

Придобиване на поземлен имот с пл. № 174 по плана на село Крибул за Пречиствателна станция за отпадни води.

9.

Придобиване на земеделски имот, находящ се в местността „Проданица” в землището на село Ваклиново.V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление, разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Сатовча през 2015 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление и разпореждане на общинската собственост за периода 2012 – 2015 г.. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение № ……………………………….2015 година на Общински съвет Сатовча.


Каталог: uploads -> news-files
uploads -> Програма на Португалски културен и езиков център „Камойнш София" 03 Sábado / събота Celebração da "Martenitza" Честита Баба Марта!
news-files -> Общинска администрация сатовча област благоевград
news-files -> Програма за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на околната среда
news-files -> I. общи положения
news-files -> Решение № / г. Село Сатовча I. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница