I. Общи положения


Придобити академични и неакадемични длъжности за периодастраница5/6
Дата21.05.2023
Размер80.5 Kb.
#117794
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6
Инструкция за атестиране на МУ - Варна -2015
Свързани:
LEI (1), Кардиогенен шок, iwankja
1. Придобити академични и неакадемични длъжности за периода

 • Професор;

 • Доцент;

 • Гл.асистент;

 • Ст. преподавател.2. Специализации по СДО

 • Придобита специалност по СДО;

 • Завършен курс по СДО (сертификат).V. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 1. Член на АС, ФС/ Колежански съвет/ Съвет на филиал/ Съвет на департамент;

 2. Член на Програмен съвет;

 3. Член на научен съвет;

 4. Курсов Ръководител/ Програмен координатор;

 5. Административен асистент;

 6. Друга административна длъжност;

 7. Участие в комисии (етична комисия, експертна комисия към фонд „Наука“, комисия по качество и др.).РАЗДЕЛ IV. РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ


Чл.11 /1/ Атестирането се извършва по график веднъж на всеки 5 години за хабилитираните и веднъж на 3 години за нехабилитираните членове на академичния състав и преподавателите в Медицински университет - Варна. Графикът се изготвя от отдел „Управление на качеството и акредитация“ (ОУКА) и се утвърждава от Зам.-Ректора по КРНИДСДО.
Утвърденият график се изпраща до Деканите на факултетите и Директора на Колежа/ Департамента/ Филиала, които в срок от една календарна седмица са длъжни да уведомят писмено лицата, подлежащи на атестиране.

/2/ Лицата, за които е открита процедура за атестиране по график, представят не по-късно от 15 дни от датата на уведомяването попълнена атестационна карта на отговорниците, свързани с атестирането в Деканатите или в ОУКА.


/3/ Атестационната процедура за повишаване в академична длъжност се стартира по искане на Ръководителя на катедра и се утвърждава от Декана на факултета и Директора на Колежа/ Департамента/ Филиала.


/4/ Лицата, за които е открита процедура за повишаване в академична длъжност, представят не по-късно от 15 дни от датата на уведомяването попълнена атестационна карта в Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“.


/5/ Атестационната оценка се съставя въз основа на попълнената Атестационна карта и проведено събеседване (свързано с верификация на данните в Атестационната карта) с атестираното лице по преценка на Атестационната комисия.


/6/ При отказ от страна на атестираното лице да подпише атестационната оценка, в срок от две седмици от момента на връчването на атестационната карта за подпис, то може да подаде писмено възражение до Зам.-Ректора по КРНИДСДО.


Зам.-Ректора по КРНИДСДО от своя страна е длъжен в срок от две седмици да се произнесе по внесеното възражение.

/7/ Ръководителят на катедрата (УНС) изготвя писмен доклад пред Катедрения съвет/ Съвета на колежа/ Съвета на департамента за оценките на атестираните лица от съответната катедра (УНС) въз основа на резултатите от атестационните карти.


/8/ Атестационната карта на атестираното лице и предложение (за повишаване в длъжност) от ръководителя на катедрата (УНС) се обсъждат на заседание на Катедрения съвет/ Съвета на колежа/ Съвета на департамента в присъствие на атестираното лице. При обсъждането се вземат под внимание резултатите от предходното атестиране, отразени в атестационния лист.


/9/ В случай на отказ на подлежащото на атестиране лице да приеме срещу подпис писменото уведомление или да изготви и представи попълнена атестационна карта в определения срок, Ръководителят на катедрата (УНС) документира отказа като съставя протокол, подписан поне от двама души, членове на Катедрения съвет/ Съвета на колежа/ Съвета на департамента.


/10/ Не представянето на атестационна карта от атестираното лице в срок или отсъствието му от заседанието на Катедрения съвет, освен в случаите на отпуск по болест или командировка в чужбина, не е основание за спиране или забавяне на процедурата по атестирането. В такъв случай Катедреният съвет/ Съветът на колежа/ Съветът на департамента обсъжда само писменото предложение на Ръководителя на катедрата (УНС).
Чл.12 Преподавателите в МУ-Варна се назначават за срок от 3 години (според ПРАС на МУ-Варна) и се атестират преди подписване на постоянния си договор с университета.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница