I. Общи положениястраница1/6
Дата21.05.2023
Размер80.5 Kb.
#117794
ТипИнструкция
  1   2   3   4   5   6
Инструкция за атестиране на МУ - Варна -2015
Свързани:
LEI (1), Кардиогенен шок, iwankja
    Навигация на страницата:
  • Чл.2.

Инструкция за атестиране на Академичния състав и преподавателите на
Медицински университет - Варна


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Тази инструкция определя реда и начина за атестиране на професори, доценти, главни асистенти и асистенти, както и повишаване в длъжност “старши преподавател” на “преподавателите” в МУ-Варна.
Чл.2. Хабилитираните членове на академичния състав се атестират веднъж на всеки 5 години.
Чл.3. Нехабилитираните членове на академичния състав и преподавателите се атестират веднъж на всеки 3 години.
Чл.4 От атестиране се освобождават академиците и член-кореспондентите.
Чл.5 Лицата, които заемат изборни ръководни научно-административни длъжности се освобождават от атестиране за времето на техния мандат.
Чл.6 Хабилитираните и нехабилитираните членове на академичния състав и преподавателите се атестират при процедура за повишаване в академична длъжност.
РАЗДЕЛ II. ОРГАНИ НА АТЕСТИРАНЕТО


Чл.8 /1/ Органи на атестирането са Зам.-Ректорът по КРНИДСДО, Атестационната комисия, Факултетният съвет /Съветът на филиала/ Колежанският съвет/, Съветът на Департамента, Катедреният съвет, Ръководителят на катедрата (УНС), Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ и отдел „Управление на качеството и акредитация”.

/2/ Обсъждането на атестационните материали на лицата от академичния състав и преподавателите се извършва от Катедрения съвет.


/3/ Зам.-Ректорът по КРНИДСДО – утвърждава графика за провеждане на атестирането и участва в Атестационната комисия, като председател.


/4/ Атестационната комисия – извършва оценяването по атестационните карти и се произнася за крайната оценка на атестирането.


Чл. 9 /1/ Атестирането се утвърждава от Факултетния съвет /Съвета на филиала/ Колежанския съвет/, Съвета на Департамента.

/2/ Деканите на Факултетите и Директорът на Колежа/ Департамента/ Филиала, организират и контролират процедурата по атестирането за структурното звено, за което отговарят.


/3/ Ръководителят на катедрата (УНС) контролира изпълнението на плановете за атестиране за звеното, което ръководи.


/4/ Отдел „Управление на качеството и акредитация”– следи и отговаря за спазване на сроковете на атестациите на членовете на академичния състав и преподавателите, уведомява Ръководството на МУ - Варна за това, съставя график за атестирането им и участва в цялостния процес по атестирането.


/5/ Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ - съхранява копия от атестационните карти на академичния състав и преподавателите за срок не по-малко от 10 години, поддържа електронен архив на същите и прави справки за резултатите от атестирането им.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница