І. общи положенияДата23.07.2016
Размер308.24 Kb.
#1818
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 164 ГПИЕ „МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Правилникът има за цел да регламентира вътрешния ред в гимназията, спазването на трудовата дисциплина, училищната хигиена, опазването на материалнта база, както и правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес.

2. Правилникът се изготвя съгласно ал.8 от Преходни и Заключителни разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) и е в съответствие със  Закона за народната просвета (ЗНП), Законa за закрила на детето (ЗЗД), Правилника за прилагане на ЗЗД, Наредба №2 за учебното съдържание, Наредба № 3 за системата на оценяване, Наредба № 4. за документите за системата на народната просвета. Приема се от Педагогическия съвет, влиза в сила от момента на одобрението и се актуализира всяка учебна година.

3. Правилникът е задължителен за всички участници в учебно- възпитателния процес. В началото на учебната година учениците и техните родители подписват декларация, че са запознати с него.

4. В училището не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа и религиозна принадлежност.

5. Училището осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата (ЗП) и чрез профилираната подготовка (ПП) съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

6. Приемът в гимназията се осъществява при условия и по ред, определени с Наредба 11 на министъра на образованието, младежта и науката за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ клас по утвърден държавен план-прием и с полагане на конкурсни изпити, а след завършен VІІІ клас- с приравнителни конкурсни изпити по испански и втори чужд език, но само при наличие на свободни места съгласно чл.51 от ППЗНП. Допуска се прием над утвърдения план съгласно чл.52 от ППЗНП.

7. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, с изключение на часовете по чужд език и по предмети, преподавани на испански език.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

8. Формите на обучение в гимназията са дневна, индивидуална и самостоятелна. Дневната форма на обучение е присъствена форма. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план при условия и по ред, определени със заповед на директора. Индивидуалната форма се организира за отделен ученик в съгласие с чл.83 от ППЗНП.

9. Училищното обучение се организира в последователни класове и паралелки. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри, а паралелките се обозначават с началните букви на българската азбука. В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки.

10. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

11. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласни дейности с учениците и води задължителната училищна документация.

12. Учебната година започва на 15 септември. Учебните занятия се разпределят в два срока. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. Изключения се допускат за провеждането на спортни дейности на открито , съгласно учебния план.

13. Началото и краят на ваканциите, краят на втория учебен срок, неучебните дни, обявяването на учебни дни за неучебни или неучебни дни за учебни се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

14. Обучението на учениците се организира  в две смени- сутрин и следобед. Продължителността на учебния час е 40 минути с разрешение на Началника на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) на МОМН. Обучението се осъществява в учебен блок, равностоен на 2 учебни часа. Разпределението на учебните часове се отразява в седмичното разписание по І и ІІ вариант. Третият час по физическо възпитание и спорт се провежда на открито в събота или неделя по график, с изключение на часовете на ХІІ клас. Дневният режим и промените в него се определят от директора.

15. Влизането в сградата става по следния ред:

(1) Учителите и служителите се допускат след представяне на служебна карта;

(2) Външни лица получават информация от охранителя и се допускат в сградата след съгласие да бъдат приети от съответния учител или служител. Данните от личната карта на посетителя се вписват в дневник за посещения;

(3) Учениците се допускат след представяне на ученическа лична карта или бележник.

16. Учениците са длъжни да бъдат на местата си в класните стаи преди биенето на звънеца. Закъснение за час до 15 мин. се вписва като 1/3 неизвинено отсъствие.

17. При отсъствие на преподавател учениците изчакват 15 минути, след което уведомяват дежурния учител или директора.

18. Училищният учебен план се приема от ПС. Класните ръководители  запознават новите ученици и техните родители с него срещу подпис. Същият става неразделна част от комплекта лични картони на учениците и не се променя през целия курс на обучението им.

19. Завършването на клас става по следния начин:

(1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден (3);

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец май и юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителните сесии по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, но не по късно от 10 октомври;

(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа, с изключение на учениците от ХІІ клас. Учениците от последния гимназиален клас могат да се явяват на следващите поправителни сесии  съгласно чл.111, ал.6 от ППЗНП;

(5) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или година;

(6) Срочната и  годишната оценка се оформят от преподавателя при спазване на изискването на чл.11а от Наредба № 3 за минималния задължителен брой текущи оценки и при условие, че ученикът не е допуснал повече от  ¼ отсъствия от часовете по съответния  предмет. Когато ученикът е допуснал повече от 1/4 отсъствия, но има уважителни причини и има достатъчно текущи оценки, преподавателят може да оформи срочна или годишна оценка след решение на педагогическия съвет. Решението се взима въз основа на доклад на преподавателя, съгласуван с класния ръководител.

(7) Когато в края на учебната година ученикът няма оформена/и оценка/и, без да са налице уважителни причини, същият повтаря класа.

20. Начините, продължителността и графикът на проверките и оценяването на знанията и уменията, както и оформянето на срочните и годишни оценки са по преценка на учителя при спазване на изискванията на Наредба №3 за системата на оценяване. Установяване на постигнати резултати може да се извърши и чрез външно оценяване, включително и като национално в края на етап или степен на образование.

21. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след завършване на последния клас от съответната образователна степен;

22. Успешното завършване на клас и/или образователна степен се удостоверява с ученическа книжка, Свидетелство за завършено основно образование (след ІХ клас), Диплома за завършено средно образование (след ХІІ клас и успешно положени ДЗИ) Неразделна част от тези документи е характеристиката на ученика, съставена от класния ръководител. Изискванията към съдържанието и оформянето на документите се определят с Наредба № 4 за документите за  системата на народната просвета.

23. При преместване в друго училище на ученика се издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване, копие от личния му картон и характеристика от класния ръководител. Ако преместването се извършва по време на учебната година, вместо удостоверение за завършен клас се оформя надлежно ученическата му книжка.

24. След успешно завършен ХІІ клас учениците полагат два държавни зрелостни изпита (ДЗИ), от които единият е по Български език и литература, а вторият- по учебен предмет от учебния план по избор на ученика от посочените в чл.24, ал. 3 от ЗНП. По свое желание ученикът може да положи и допълнителни държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни премети от посочените в чл.24, ал.3 от ЗНП. Зрелостните изпити се провеждат в две сесии: май и септември.

25. Когато ученикът не се е явил на ДЗИ или не е положил успешно някои от тях, по негово желание му се издава удостоверение за завършен гимназиален етап. Същото не му дава право да продължи обучението си във висше учебно заведение.

26. Ученици могат да бъдат освободени от часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини след представяне на медицинско свидетелство, издадено от лекарска комисия. Свидетелството се представя в началото на учебната година най-късно до 30 септември. Училищният медицински специалист докладва пред Педагогическия съвет имената на освободените ученици в началото на учебната година и в края на двата срока. Освободените от ФВС, но желаещи да участват активно в часовете могат да правят това с писменото съгласие на родителите.

27. В случаите, когато се налага освобождаване от физическо възпитание и спорт през годината, училищният медицински специалист се задължава да уведоми учителя по физическо възпитание и спорт и класния ръководител за решението на лекaрсkaта комисия.


ІІІ. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Раздел І

Учители
28. Учителят организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците

29. Учителските длъжности са „младши учител", „учител", „старши учител",, „главен учител" и „учител методик" и се заемат съгласно Инструкция № 2 от 1994 година за изискванията за заемане на длъжността „учител", съгласно  държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация или други нормативни актове на МОМН.

30. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо

31. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. В началото на всяка учебна година писмено декларират липсата на конфликт на интереси по смисъла на параграф 6д от допълнителните разпоредби на ЗНП.

32. Учителят има следните права:

(1) свободно да избира методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

(2) да избира учебника, по който ще преподава;

(3) да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и възможностите за повишаване на квалификацията му;

(4) да участва в работата на ПС, да изказва мнения и да дава предложения за развитието на гимназията;

(5) да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

33. Учителят има следните задължения:

(1) да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика и в седмичния план;

(2) да преподава учебния предмет и да общува с учениците на книжовен български език, с изключение на предмета „чужд език" и учебните предмети, преподавани на испански език;

(3) да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от работа за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

(4) да участва в работата на ПС и да изпълнява решенията му;

(5) да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на просветата;

(6) да опазва живота и здравето на учениците по време на учебния процес и на други дейности, организирани от училището;

(7) да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

(8) да информира родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да го насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане правото му да взема решения;

1. индивидуални срещи с родители и ученици се провеждат по определен график и при необходимост;

2. общите за училището и класа родителски срещи се организират по график, не по-малко от веднъж на всеки срок;

(9) да не ползва мобилен телефон по време на час;

(10) да не пуши, да не внася и употребява алкохол в училище, както и извън него при провеждане на дейности с участието на ученици. Да не внася в училище оръжие или други предмети, които са източник на повишена опасност;

(11) своевременно и прецизно да води училищната документация (материална книга, лични картони на учениците, книга за подлежащи на задължително обучение деца, дневниците на класовете, да вписва редовно оценките в ученическите книжки;

(12) преподавателят по физическо възпитание и спорт е длъжен да заключва съблекалнята с вещите на учениците по време на час;

(13) да не накърнява правата на учениците, да не унижава личното им достойнство, да не прилага форми на физическо или психическо насилие, да не допуска пряка или непряка дискриминация, да не организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа;

(14) да следи за опазването на училищното имущество;

(15) да обогатява учебния процес с нагледни и технически средства, като прави предложения пред ръководството на гимназията;

(16) да пази авторитета на гимназията и да развива традициите ú;

(17) да не освобождава ученици от час без уважителни причини, в това число да не изпраща ученици до библиотеката или учителската стая по време на час;

(18) да опазва служебната тайна;

34. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

(1) да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на дисциплината, както и за уменията им за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в училищната среда,  като периодично и своевременно информира родителите;

2) да осъществява връзка с учителите, преподаващи в паралелката, с останалите класни ръководители и специалистите, които работят с класа, да се информира за успеха и развитието на учениците с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване  с ученици и родители;

(3) своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

(4) да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с оглед максималното развитие на заложбите на ученика, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, ако това се налага;

(5) да изготвя и предоставя на родителя срещу подпис характеристика за всеки ученик след всеки завършен клас и степен на образование и при напускане на гимназията, справки за успеха, удостоверения за преместване, препоръки и др. Документите, с изключение на характеристиката, се издават след подаване на писмена молба. Срокът за изготвянето им е 5 работни дни от уведомяването на класния ръководител;

(6) да организира и провежда родителски срещи, индивидуални срещи с ученици и  часа на класа. На родителска среща предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите;

(7) да участва в процедурите за налагане на наказание на учениците от паралелката;

(8) да води редовно дневника на класа, бележниците, личните картони и книга за подлежащите на задължително обучение ученици като:

1. обобщава отсъствията в дневника в края на всяка седмица.

2.  нанася ежемесечно в бележниците отсъствия, забележки, наказания, съобщения и други.

3.  контролира вписването на оценките.

(9) да не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

35. Дежурство се извършва по график, определен от директора. Дежурният учител:

(1) идва на работа 20 минути преди първия час;

(2) съхранява ключа от шкафа с дневниците и в края на седмицата го предава на следващия дежурен;

(3) дава дневниците на учителите преди часовете и ги прибира и заключва след края на учебния ден. По време на часовете шкафът с дневниците е заключен;

(4) получава лично срещу подпис от Завеждащ административно- техническата служба (ЗАТС) заповедите, предназначени за учителите, информира колегите и следи за подписването на документите;

(5) вписва до сряда в материалната книга седмичното разписание за следващата учебна седмица. В периода на изготвяне и актуализиране на седмичното разписание, преди то да е утвърдено от директора, за вписването му отговаря учителят, който го изготвя;

(6) уведомява своевременно класовете и колегите за направените промени в седмичното разписание;

(7) при отсъствие на дежурния учител дежурството се възлага на друг колега от директора. Промяната се вписва в материалната книга;

36. Учител, който е и Ръководител на компютърен кабинет (РКК), има следните допълнителни задължения:

(1) отговаря за изправността и безпроблемното функциониране на компютърната техника и техниката във видеозалите;

(2) прави предложения пред ръководството за осъвременяване на оборудването и софтуерните продукти;

(3) поддържа електронния дневник;

37. Педагогическият съветник:

(1) извършва диагностициране на затрудненията в интелектуалното развитие и поведението на учениците;

(2) консултира ученици, учители и родители по проблеми, свързани с взаимоотношенията им;

(3) има право да посещава уроци с цел получаване на информация за отделни ученици, класове, учители, да се запознава с училищната документация, да провежда индивидуални и групови изследвания и въздействия в учебно и извънучебно време;

(4) е председател на методическото обединение на класните ръководители;

(5) е длъжен да спазва професионална етика и съхранява служебната тайна, да зачита и защитава личното достойнство на всчики участници в учебно- възпитателния процес;
Раздел ІІ

Ученици

38. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователния процес;

39. Учениците притежават ученическа лична карта и ученическа книжка, в която се отразяват успехът, отсъствията, наказанията и др.;

40. Ученикът има право:

(1) да избира профилиращите предмети за ХІІ клас и предметите за свободноизбираема подготовка (СИП) според възможностите на училището и според училищния учебен план;

(2) да участва в извънкласните и извънучилищни дейности, в това число във формите на ученическо самоуправление;

(3) да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и дисциплина- при постъпването му в училище, в началото на годината и при поискване;

(4) да бъде консултиран във връзка с професионалното му развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите желания и способности. Графикът за консултации с преподавателите се обявява в началото на всеки срок;

(5) да получава защита при накърняване на правата и достойнството му, да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда;

(6) да ползва безплатно училищната материално- техническа база по ред, определен от директора в учебно и в неучебно време;

(7) да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса му за развитието на училищната общност, да получава стипендия при условия и ред, определени с Постановление на Министерски съвет 33 от 15. II. 2013г. за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование;

(8) да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на училищната дейност;

(9) да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;

(10) да отсъства от училище по уважителни причини:

1. с представяне на медицинска  бележка, заверена от медицинския специалист или документ от спортния клуб, в който членува или от държавни и общински институции до 3 дни след завръщането му на училище;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до класния ръководител;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора въз основа на писмена молба от родителя;

41. Ученикът има следните задължения

(1) да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на традициите му;

(2) да не отсъства от учебните часова без уважителна причина. Освободените от физическо възпитание и спорт не присъстват в час с писменото съгласие на родителите, не напускат училищната сграда и не пречат с поведението си на учебния процес.

1. отсъствие от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствия;

2. закъснение до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се счита за един учебен час неизвинено отсъствие;

(3) да се явява в училище с непредизвикателно облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик. В часовете по физическо възпитание и спорт спортното облекло и обувки са задължителни;

(4) да уважава и да не накърнява честта, правата и достойнството на другите членове на училищната общност, както и да не прилага физическо и психическо насилие и дискриминация спрямо тях;

(5) да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

(6) да не ползва мобилен телефон  и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

(7) да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

(8) да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена  опасност;

(9) да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на чл. 8, ал.4 от Закона за закрила на детето;

(10) да опазва материално- техническата база, учебните пособия и чистотата на гимназията

  1. Книгите от библиотеката се дават за срок от 2 седмици, след което се връщат или презаверяват. Повредените или изгубените книги или учебници се възстановяват.

  2. При констатирана повреда на материално- техническата база щетите се отстраняват от и за сметка на извършителя в срок от 10 дни.

(11) да носи винаги ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от учител или директор. Да носи личната си карта в училище и извън него;

(12) да носи отговорност за опазване на личните си вещи;

(13) дежурният ученик преди началото на учебните занятия да проверява изправността на имуществото и чистотата в класната стая и при установени нередности да уведоми учителя, който вписва повредата в тетрадка при охранителя. След края на всеки час избърсва дъската;

(14) да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст и да не организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа;

(15) при отсъствие на преподавател да изчака 15 минути и, след като дежурният ученик уведоми ръководството на училището, да изпълнява разпорежданията за заниманията на класа до края на учебния час.

(16) да спазва законово установените правила за водене на училищната документация.

(17)- нова да изпълнява заповедите на директора, решенията на педагогическия съвет и указанията на учителите и класния ръководител.

Раздел ІІІ

Родители

42. Училището  осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите

43.  Родителите имат следните права:

(1) периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване и интегрирането им в училищната среда:

1. от класния ръководител и преподавателите в определено приемно време, по време на родителските срещи или в друго удобно за двете страни време, но не през учебно време и извън училище;

2. чрез електронния дневник, където оценките се вписват всеки месец, а отсъствията и забележките- всяка седмица;

3. да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището;

(2) да участват в училищното настоятелство (УН);

(3) да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;

(4) да бъдат консултирани от педагогическия съветник по въпроси, свързани с децата им.

44. Родителите имат следните задължения:

(1) да осигуряват посещаемостта на ученика в училище и да спазват другите разпоредби на ЗЗД и на този правилник;

(2) да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план при записване на ученика и с правилника за дейността на училището и промените в него в началото на всяка година;

(3) да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника;

(4) редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване и интегрирането му в училищната среда;

(5)  да се явяват в училище, когато са повикани от класния ръководител или директора;

(6) при отсъствие на ученик по уважителни причини да уведомяват своевременно класния ръководител по телефона и писмено;
ІV. УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО
45. Директорът, като орган за управление на училището:

(1) организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на гимназията;

(2) спазва и прилага държавните образователни изисквания;

(3) осигурява безопасни условия на труд;

(4) представлява училището пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

(5) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства;

(6) сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда.;

(7) награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП и този Правилник;

(8) подписва и подпечатва документи за преместване, за завършен клас, степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб; контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

(9) изготвя и утвърждава длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

(10) е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му. По предложение на ПС изказва похвали и налага наказания на ученици по чл.52;

(11) съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от ЗНП;

(12) е подчинен в административно отношение на Регионалния инспекторат по образованието;

(13) е подпомаган при организирането и контрола на учебната и административната дейност от помощник- директори съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика;

46. Педагогическият съвет е орган за разглеждане  и решаване на основни педагогически въпроси. Включва в състава си помощник- директорите, учителите, специалистите с педагогически функции на щатна работа, педагогическия съветник, и със съвещателен глас медицинския специалист и председателя на училищното настоятелство.

(1) приема правилника за дейността на училището;

(2) приема стратегия за развитие на училището;

(3) приема училищния учебен план, избира формите на обучение, обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

(4) определя начина за приемане на ученици при спазване на нормативните актове;

(5) прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказание по чл.52;

(6) приема дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

(7) утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на ученици;

(8) свиква се от директора най-малко веднъж на два месеца. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав;

(9) приема решения с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. Решенията могат да се отменят от самия съвет с 2/3 от гласовете на присъстващите или от началника на регионалния инспекторат по образованието. За всяко заседание се води протокол.

47. Училищното настоятелство е орган за подпомагане на дейността на училището.

(1) устройството и дейността се урежда съгласно разпоредбите на чл. 46а-е от ЗНП и Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

(2) при необходимост предоставя информация за дейността си на регионалния инспекторат на МОМН;

(3) подпомагано е от ръководството на гимназията.

V. ПОМОЩНО- АДМИНИСТРАТИВЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
48. Помощно- административният персонал подпомага ръководството на училището за организирането на учебно- възпитателния процес и осигуряването на здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение и труд. Членовете му са длъжни да опазват служебната тайна.

(1) Библиотекарят

1. е материално отговорен за библиотечния, аудио и видео фонд, както и за учебно- техническите средства на съхранение в библиотеката;

2. е длъжен да обогатява библиотечния фонд, фонотеката и видеотеката, завежда и описва в специални тетрадки новопостъпилите книги, учебници, аудио и видеокасети, CD и DVD;

3. в началото на учебните занятия раздава учебна техника по заявка на учителите и ги събира в края на деня;

4. прави фотокопия и презаписи на електронен носител за нуждите на учебния процес;

5. съхранява периодичните издания, съхранява и раздава  учебна документация;

6. прави библиографски справки по заявка на учителите;

7. обслужва електронната поща на гимназията

8. инсталира озвучителната уредба за провеждането на училищни мероприятия;

(2) Главният счетоводител

1. организира, контролира и отговаря за финасово- счетоводната дейност на гимназията и вътрешния финансов контрол в сроковете и според изискванията на нормативните документи;

2. отговаря за своевременното отчитане на паричните средства и съхраняването на стоково- материалите ценности;

3. извършва икономически анализ на финансово- счетоводната дейност, с цел разкриване на резерви и предотвратяване на загуби и злоупотреби;

4.  контролира правилното изразходване на бюджета и спазването на щатната, финансовата, бюджетната и платежна дисциплина;

(3) Касиер-домакинът

1. е материално отговорно лице;

2. е длъжен да съхранява, следи за опазването и обогатяването на материално- техническата база на гимназията;

3. е длъжен да организира и следи за качественото и навременно извършване на ремонтните работи;

4. грижи се за изправността на техническите средства на негова отговорност;

5. изготвя ведомостите за заплатите, изплаща стипендиите на учениците и заплатите на учителите срещу специален фиш;

6. обработва болничните листове и съхранява копия от тях.

(4) ЗАТС

1. води и/ или съхранява следните документи: личните дела на учителите и служителите, книгата за ученици на самостоятелна форма на обучение, архива на гимназията, регистрационните книги за издадените удостоверения, свидетелства, характеристики и дипломи, входящия и изходящия дневник, регистъра на болничните листове, присъствена книга

2. води кореспонденцията

3. издава служебни бележки

49. Обслужващият персонал има следните задължения:

(1)   Общият работник е длъжен да:

1.  извършва всички ремонтни работи, които не изискват специална техника и работници специалисти;

2. отговаря за поддръжката на брави, шкафове и мебели в учебните стаи;

3. поддържа инсталацията на парното отопление, ВиК и електрическата инсталация и своевременно съобщава за аварии на компетентните органи;

4. помага на хигиенистите при пренасяне на тежести и др.

(2) Охранителят е длъжен да:

1. следи за движението на външни лица, като записва в регистъра за посещенията имената и данните от личната карта на посетителите и да ги упътва;

2. следи за движението на учениците по време на час и докладва на директора;

3. помага на общия работник за пренасяне на тежки предмети и др.

4. преди да си тръгне проверява дали всички кабинети са заключени, затваря прозорците, изключва шалтерите по етажите, заключва училищната сграда и включва СОТ;

5. В културно- образователния център пропускателният режим се осъществява от портиера на КОЦ, който поддържа и хигиената в залите, фоайето и пред входа;(3) Хигиенистите

1. са отговорни пред ръководството и пред РИОКОЗ за поддържане на хигиената в сградата

2. оказват съдействие за опазване на материалната база и реда;

3. са длъжни да мият ежедневно пода на класните стаи, коридорите, фоайетата и стълбището, бършат праха и поливат цветята. Почистват с дезинфекционен препарат тоалетните и умивалниците. Измиват прозорците и щорите един път на учебен срок, почистват мебелите в канцелариите и учителската стая;

4. при запушване на канализацията или друга повреда или нередност уведомяват незабавно домакина или пом-директора по административната дейност. Ако 5 минути след започване на часа в класната стая не се провеждат учебни занятия, я заключват

5. са длъжни да метат всеки ден двора и стълбите пред входовете на сградата, а през зимния период почистват снега.


VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ
50. За неизпълнение на задълженията си директорът, помощник-директорите, учителите и помощно-административният и обслужващ персонал носят отговорност по ЗНП, ЗЗД, ППЗНП, ППЗЗД, Кодекса на труда

51. Родители, настойници или попечители носят отговорност по чл.47 от ЗНП и чл.45 от ЗЗД

52. За неизпълнение на задълженията си ученикът се наказва с:

(1) забележка

(2) извършване на дейности в полза на училището в свободното от часовете време

2.1. Дейностите се определят от ПС и трябва да са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижават тяхното достойнство

2.2. процедурата за прилагане на наказанието е следната:

1. След направено предложение ПС взима решение за прилагане и определя вида на дейността и нейната продължителност, както и лицето, пред което ученикът ще я отчита;

2. В 3- дневен срок ученикът се информира за същността на дейността и съгласува времето за изпълнението ú със служителя, определен в заповедта на директора;

3. В 7- дневен срок изпълнява възложеното и получава документ, удостоверяващ качественото извършване на дейността. Документът се представя на класния ръководител и е част от архива на класа

4. При отсъствие на ученик от учебни занятия, изпълнението на дейностите се подновява след връщането му на училище.

(3)  предупреждение за преместване в друго училище

(4)  преместване в друго училище

(5) преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение- за ученици навършили 16-годишна възраст

52А. При вписани над три бележки по поведението на един ученик в дневника на класа класният ръководител или учител прави предложение пред директора/ ПС за административно наказание.

53. За неизпълнение на задълженията му, спрямо ученика могат да бъдат прилагани и следните мерки:     

(1) отстраняване от час при ( нарушение на чл. 41, ал.3,4,5,6,7,8):

1.1.  явяване в училище с предизвикателно облекло и във вид, който несътветства на положението му на ученик,

1.2.  неуважение и накърняване на честта, правата и достойнството на членове на училищната общност или при прилагане на физическо и психическо насилие и дискриминация,

1.3.  участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и алкохол,

1.4. ползване на мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя,

1.5. възпрепятстване на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения , както и на съучениците му по време на час,

1.6. носене на оръжие или други предмети, които са източник на опасност. 

1.7. процедурата по отстраняване  е следната:

1. Учителят отразява прилагането на мярката и причините за отстраняването в дневника и в ученическата книжка. Регистрира неизвинено/и отсъствие/я. Попълва и връчва на ученика специално създадената за целта бланка.

2. Ученикът предоставя веднага бланката за подпис на член на ръководството.

3. Изчаква края на учебния блок в библиотеката или фоайето пред нея и отново предоставя бланката за подпис на член на ръководството, който я предава на класния ръководител.

4. Бланката е част от архива на класа. Копие от нея се предоставя на родителите.

(2) отстраняване от училище при (нарушение на чл. 41, ал.3, 5, 8):

2.1. явяване в училище с предизвикателно облекло и във вид, който несътветства на положението му на ученик;

2.2. участие в хазартни игри, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и алкохол,

2.3. носене на оръжие или други предмети, които са източник на опасност. 

2.4. процедурата по отстраняване от училище е следната:

1. Изпраща се дежурният ученик или отговорникът на класа да извика педагогическия съветник и/или медицинската сестра или охранителя в зависимост от конкретното състояние на ученика. Те от своя страна уведомяват директора.

2. След получена информация за обстоятелствата директорът издава заповед за отстраняване;

3. Представител на ръководството или упълномощен от него служител уведомява родителите по телефона и ако се налага вика „Бърза помощ".

4. Съобразно възрастта на провинилия се ученик, неговото състояние и причината за отстраняването му от гимназията, родителите го взимат от училището или дават разрешение да се прибере сам вкъщи;

5. За времето на отстраняване на ученика в дневника на класа се отбелязват неизвинени отсъствия и основанието за тях и те не се извиняват.

(3) насочване към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист;

(4) намаляване на поведението на ученика може да се наложи заедно с наказанието по чл.52 при тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник.

54. При нарушение на чл. 41, ал.2 ученикът се наказва със:

(1) забележка за допуснати над 5 неизвинени отсъствия-;

(2) дейности в полза на училището за допуснати над 10 неизвинени отсъствия

(3) предупреждение за преместване в друго училище за допуснати 15 неизвинени отсъствия;

(4) преместване в друго училище или в самостоятелна форма за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия.

55. За едно нарушение на ученика не може да бъде наложено повече от едно наказание. При всяко следващо по ред провинение, независимо от вида му, се налага следващото по степен на строгост наказание. При груби нарушения се допуска прилагане на по-висока степен без да е наложена предходна степен на наказание.

56. Мерките и наказанията са срочни и се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно по реда, по който са наложени:

(1) срокът на наказанието по чл.52, ал.1 и 4 е до края на учебната година;

(2) срокът на наказанието по чл 52, ал.2,3 и 5 се определят в заповедта за налагането му;

(3) срокът на мярката по чл. 53, ал. 1 е до края на учебния блок, за който се отбелязва неизвинено отсъствие (до 40 минута- 2 отсъствия;след 40 минута- 1 отсъствиe);

(4) срокът на мярката по чл.53, ал. 2 е до отпадане на основанието.

(5) когато наказанията по чл. 52, ал. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година;

57. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености, а наказанията по чл.52, ал. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения;

58. Процедурата по налагане на наказания е следната:

(1) класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

(2) за всяко наказание по чл. 52 докладва учител, който преподава на ученика (може да бъде и класният ръководител);

(3) преди налагане на наказанията по чл. 52 директорът- за наказанието по ал.1 и педагогическият съвет- в останалите случаи, изслушват ученика и проверяват фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение;

(4) на изслушването могат да присъстват родителите, педагогически съветник, учители и ученици. Взема се мнението на класния ръководител;

(5) преди налагане на наказанията по чл. 52, ал.2,3,4,5 се уведомява дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита правата и интересите на ученика;

(6) Наказанието по чл.52, ал. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 52, ал. 2, 3,4,5 със заповед на директора по предложение на ПС. В заповедта се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието;

(7) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания, те се отразяват в ученическата книжка, в личния картон (на последната страница „Издадени документи") и в характеристиката на ученика. Класният ръководител обявява пред класа наказанието по чл. 52, ал.1;

59. Ученици, наказани с решение на ПС, губят право на стипендия, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2 от Постaновлeние на MC 33/ 15. 02. 2013 г.
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

60. Финансирането на гимназията се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОМН и други министерства и ведомства, чрез общинския бюджет

61. Училището може да реализира приходи в левове и валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата база в съответствие с нормативните актове

62. Директорът разработва бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган

63. След приемане на ЗДБ финансиращият орган утвърждава бюджета, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. „конфликт на интереси"- по смисъла на закона за народната просвета и на този правилник е налице, когато образователни услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в гимназията.

2. „публично обсъждане"- по смисъла на този правилник е обсъждане на поведението и интелектуалното развитие на ученик с ученици, родители на други ученици, с лица извън училище или с учители, с изключение на коментари, свързани с педагогическа работа, с прилагане на наказания или мерки.

3. „психическо насилие" по смисъла на ЗЗД и този правилник са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение

4. „служебна тайна"- по смисъла на Зaкон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закон за достъпа до обществена информация (ЗДОИ), Кодекс на труда (КТ), Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и този правилник е информация, включително документи, която е свързана с:

А. опазване на личните данни на учители, ученици, родители, помощен и обслужващ персонал. Личните данни са всяка информация, чрез която могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с тяхната физическа, физиологическа, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Б. финансово- счетоводното управление на гимназията, включително правилата за организация на работната заплата , изработване и изпълнение на училищния бюджет, вътрешен и външен одит.

В. вътрешната организация, правилата за вътрешен трудов ред и  прилагането им извън тези, изрично посочени в КТ.

 „Служебната тайна" е информация, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите и авторитета на гимназията. Тя е само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Може да бъде пренебрегната при надделяващ обществен интерес или в случаите, изрично посочени в Наказателния кодекс.


Настоящият правилник е приет с решение на Педагогическия съвет на 14. 09. 2009г. и е утвърден със заповед № 21/ 14.09.2009 г. на директора.
Изменения и допълнения на Правилника са направени на 14.09.2010г. с решение на педагогическия съвет.

Изменeния и допълнения на Правилника са направени на 14.09.2011г. с решение на педагогическия съвет.

Изменения и допълнения на Правилника са направени на 13.09.2012г. с решение на педагогическия съвет.

Изменения и допълнения на Правилника са направени на 12.09.2013г. с решение на педагогическия съвет.

Директор:

Д. Линдова

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница