I. общи положения за организацията на работната заплатаДата22.07.2016
Размер58.82 Kb.


УТВЪРЖДАВАМ:_________________

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

В ..................................................

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в .............(фирма)............................. и са изготвени в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4 / 17.01.2007г, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.

(2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават в съответствие с приетата нормативна уредба.

Чл. 2. С настоящите правила се определят:

1. общите положения за организацията на работната заплата;

2. условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;

3. условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;

4. видовете, размерите и условията за получаване на допълнителните възнаграждения;

5. реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата;

6. ред и начин за изплащане на работната заплата.

Чл. 3. Системата за заплащане на труда е ПОВРЕМЕННА.

Чл. 4. Работната заплата се изплаща не по-късно от 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата / през който е положен трудът.

II.ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл. 5. Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на:

1. основни месечни заплати по трудов договор;

2. допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда и другите нормативни актове;

3. други допълнителни възнаграждения, уговорени в трудов договор или в тези Правила.III.ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ


Чл. 6. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(2) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 7. Измененията на основните месечни заплати се извършват:

1. при промяна с нормативен акт;

2. при преназначаване на друга длъжност;

3. в други случаи, предвидени в нормативен акт.

4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от КТ.

IV.ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


Чл. 8. Работещите по трудово правоотношение могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:

(1) За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6% от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работещият е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места или длъжности.

(2) Трудовият стаж на работещите, които продължават да работят в предприятието и след датата на влизане в сила на НСОРЗ, не подлежи на нова преценка и преизчисляване.

(3) Правата на новопостъпилите работници с оглед размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, се установяват след преценяване и определяне на продължителността на трудовия стаж, в съответствие с определените с настоящите ВПОРЗ за същата, за сходна или със същия характер работа, длъжност или професия, както следва:ДЛЪЖНОСТ

СХОДЕН ХАРАКТЕР НА ДЛЪЖНОСТТА, ПРОФЕСИЯТА
(4) Правото за получаване на ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малък от ЕДНА година.

(5) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

(7) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит. Промяната се извършва с допълнително споразумение, на основание чл.119 от КТ.


V.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ


Чл. 10. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:

1. основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

2. възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;

3. полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила.

Чл. 11. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.

Чл. 12. За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор в размер на 0,6 % от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж при условията, регламентирани в Раздел IV.

Чл. 13. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер на 0,50 лв. (не по-малък от 0,25 лв.)

Чл. 14. За положен извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението за положен извънреден труд се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.

Чл. 15. При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време.

Чл. 16. При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

Чл. 17. При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период.

Чл. 18. В брутното трудово възнаграждение се включва и възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ и обезщетенията по КТ.

VI.РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


Чл.19. Начинът за изплащане на работните заплати се заявява писмено с уведомление от служителя, представено пред работодателя.

Чл.20. При заявяване на безкасово изплащане на работната заплата служителят представя документ от обслужаваща го банка за номера на сметката си.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 / 17.01.2007 г.

§ 2. Настоящите правила се довеждат до знанието на всички служители, като за всеки служител се изготвя допълнително споразумение към основния трудов договор.

§ 3. Настоящите правила са утвърдени от управителя и представителите на работниците и служителите и влизат в сила от ....................... година.
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> Първа предмет и обхват
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница