І. общи правила раздел І.ІV. Връчване на съобщения фиш І.Іv адрес за кореспонденцияДата07.11.2017
Размер51.51 Kb.
#34106
ТипГлава


Глава І. ОБЩИ ПРАВИЛА

Раздел І.ІV. ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

фиш І.ІV.1.


адрес за кореспонденция

НОРМАТИВНА УРЕДБА
чл. 28, ал. 1 от ДОПК
І. Адрес за кореспонденция на задължените лица

Адресът за кореспонденция е мястото (или адресът), където поначало органите по приходите осъществяват контакт със задълженото лице и връчват всички книжа по повод производствата по реда на ДОПК.

За целите на определянето на адреса за кореспонденция в чл. 28, ал. 1 от ДОПК лицата са отделени в няколко групи: физически лица, юридически лица, неперсонифицирани дружества, чуждестранни лица. За тези групи лица адреса за кореспонденция е както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. физически лица

постоянният адрес, ако не е посочен друг адрес*

2. физически лица, регистрирани в

в регистър БУЛСТАТ

вписаният в регистъра адрес за кореспонденция

3. еднолични търговци

адресът на управление

4. местни юридически лица,

регистрирани търговски представителства, клонове на

чуждестранни юридически лица

адресът на управление, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление**

5. чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност или определена база

адресът по мястото на извършване на дейността или управлението, ако не е налице адрес по т. 4;
когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност чрез повече от едно място на стопанска дейност в страната –

адресът по мястото на извършване на дейността на първото възникнало място на стопанска дейност или определена база.

6. неперсонифицирани дружества и

осигурителни каси

адресът на управление;
когато в договора не е посочен адрес на управление - постоянният адрес, съответно адресът на управление на първия посочен в договора съдружник;
когато не е представен договор - постоянният адрес, съответно адресът на управление на съдружника, спрямо когото е извършено първото процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.

7. чуждестранни лица, придобили недвижим имот на територията на страната и непопадащи в обхвата на т.т. 1 - 6

адресът на първия придобит недвижим имот

ІІ. Електронен адрес за кореспонденция на задължените лица
Всяко задължено лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения (чл. 28, ал. 2 от ДОПК).

Електронният адрес за кореспонденция, по смисъла на ДОПК също е адрес за кореспонденция на задълженото лице, но същия няма физическа определеност и на него могат да се изпращат само електронни съобщения.

В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението за регистрация по реда на ЗДДС то задължително заявява такъв адрес (чл. 101, ал. 5 от ЗДДС). При промяна на електронния адрес лицето, регистрирано за целите на ЗДДС, е длъжно в 7-дневен срок да уведоми приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.
ІІІ. Задължение за посочване на адреса за кореспонденция

Разпоредбата на чл. 85 от ДОПК въвежда задължение за субектите да посочват идентификацията си (единен идентификационен код, БУЛСТАТ или ЕГН) и адреса си за кореспонденция в подаваните декларации, в цялата кореспонденция с органите на НАП, както и в други случаи, когато това се изисква в нормативен акт.ЗАПОМНИ! Принципът, възприет в чл. 29, ал. 1 от ДОПК е, че лицето, на което се връчват съобщения има един единствен адрес за кореспонденция!
В случаите на започнало производство по реда на ДОПК, за което задълженото лице е редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени (чл. 28, ал. 3 от ДОПК)!

Друго важно задължение на лицата е осигуряване на лице за получаване на съобщения при отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция. Съгласно чл. 28, ал. 3 и 5 от ДОПК това задължение е безусловно за юридическите лица, както и за едноличните търговци, а за останалите физически лица то възниква само, ако срещу тях е започнало производство, за което са уведомени.


ВАЖНО! Виж задължително по въпросите, касаещи адреса за кореспонденция и връчването на съобщения Указание с изх. № 91-00-321 от 08.11.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП, както и Становище с изх. № 24-34-333 от 02.06.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАБЕЛЕЖКИ:

* С указание с изх.№ 91-00-321 от 08.11.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП е указано, че в случаите, когато физическите лица са посочили повече от едни адрес за кореспонденция в Регистър БУЛСТАТ „следва да бъдат търсени на всички посочени от тях в Регистър БУЛСТАТ адреси, налични в регистъра на НАП”.

** С указание с изх.№ 91-00-321 от 08.11.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП е указано, че за местните юридически лица и клоновете на чуждестранните лица адрес за кореспонденция е винаги последният адрес на управление, вписан в търговския регистър. В тези случаи съобщенията до лицето се връчват на последния адрес за управление”.
О
СЧИТА
братно към съдържанието на наръчника.


СЧИТА


НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2011


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2017
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. Обжалване
naruchnik-dopk-2017 -> Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти
naruchnik-dopk-2017 -> Іv събиране на публични вземания РАЗДЕЛ ІV.Ііі. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ ДЯЛ ІV.Ііі.ІІ. Особени случаи
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. ОБЖАЛВАНЕ РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред фиш ІІІ.І
naruchnik-dopk-2017 -> Іv. VІІ. Публична продан дял ІV. VІІ.І. Общи правила
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> І. Общи правила. Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството Фиш I
naruchnik-dopk-2017 -> Ххv. „Принудително изпълнение" Раздел ІІ. "способи" фиш ІV vІ. IІ
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница