І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление


BG4G00T2T3028 Земенски карстов басейнстраница13/13
Дата20.09.2017
Размер2.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

BG4G00T2T3028 Земенски карстов басейн

Площта на водното тяло е 190 км2. Дебелината на слоевете достига 350 - 400 м. Представени са от триаски варовици и доломити силно окарстени . В долината на Река Струма между с. Земен и Ръждавица от Земенския басейн се изливат редица извори.

Средната водопроводимост на тялото е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 190 км 2 . Средния модул на подземния отток е 3,0 л/ сек/ км2. Подхранването е от валежите и реките. Типа на водоносния хоризонт е напорен. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.


BG4G00T2T3029 Еловдолски карстов басейн

Площта на водното тяло е 80 км2.

Дебелината на слоевете достига 150 - 200 м. Водата от Еловдолски карстов басейн е привързана към варовиците на горния триас, които тук изграждат две ивици, разделени с грабен, запълнен с палеогенски отложения. Под грабена карстовата вода вероятно е напорна.

Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 78,5 км2. Средния модул на подземния отток е 2,0 л/ сек/ км2. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.BG4G000Pt1030 Сатовчански карстов басейн

Площта на водното тяло е 55 км2. Дебелината на слоевете достига 100 - 200 м. Сатовчански карстов басейн е изграден от триаски варовици, мергели и доломити. Налице една антиклинала, силно усложнена от разломната тектоника.

Окарстените среднотриаски варовици, мергели и доломити изграждат бедрата на антиклиналата.Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 16 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 л/ сек/ км2 . Подхранването е от валежите и речно. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.

BG4G000Pt3031 Разложки карстов басейн

Площта на водното тяло е 47 км2.

Разложкият карстов басейн се намира в северозападната част на Пирин. Тук мраморите изграждат северното бедро на Пиринската хорст-антиклинории. Мраморите започват от долината на Река Дамяница и на северозапад стигат до Градевския грабен. Ивицата е блоково разломена от няколко паралелни разседа, като блоковете стъпаловидно пропадат към Разложката котловина и се припокриват от мощен пролувий и плиоцен.

Мраморите са окарстени. В тях се е формирал ненапорен карстов поток, който се движи първоначално от юг на север към Разложката, а отчасти и към Градевската котловина, а в близост с плиоценския екран - паралелно на него. Дебелината на слоевете достига 100 - 300 м.

Средната водопроводимост е над 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е около 5 м/д. Средния модул на подземния отток е 20,0 л/ сек/ км2 (Взет е от картите на пресните подземни води 1:200 000). Подхранването на тялото е предимно от валежите и топенето на снеговете. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.


BG4G000Pt3032 Влахински карстов басейн

Площта на водното тяло е 11,1 км2.

Влахинският карстов басейн се намира в югозападния склон на Северен Пирин. Представлява малка дълбоко дренирана депресия между Пиринския и Даутовския гранитен плутон, в която са се съхранили мрамори и гнайсови прослойки. Над мраморния комплекс залягат гнайси. Мраморите са окарстени. Зоната на аерация е мощна повече от 400 м. Дебелината на слоевете достига 100 - 300 м.

Средната водопроводимост е 100 - 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е около 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 11,1 км2. Средния модул на подземния отток е 20,0 л/ сек/ км2 (Взет е от картите на пресните подземни води 1:200 000).

Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води. Всички дерета, които идват от силикатния терен, с навлизането в мраморите понират.

Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
BG4G00T1T2033 Логодашки карстов басейн

Площта на тялото е 20 км2.

Логодашки карстов басейн е изграден от триаски доломитни варовици. Тук те участвуват в строежа на една моноклинала. От юг и запад тя се огражда от скалите на долния триас, а от изток по разлом граничи с палеогена на Падешкия грабен. Дебелината на слоевете достига 100 - 150 м.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 20 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 л/ сек/ км2. Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка. Около 15 % от площта на тялото са земеделски земи


BG4G00T1T2034 Смоличенски карстов басейн

Площта на тялото е 8 км2.

Смоличенския карстов басейн е изграден от горнотриаски варовици. Те участвуват в строежа на синклинална структура, издигната на юг и наведена на север, където потъват под палеогена. Дебелината на слоевете достига 100 - 130 м.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 8 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 л/ сек/ км2.

Главната дренажна артерия на ненапорната част на карстовата вода е Река Елешница, затова и по-големите извори са разположени в нейната долина. Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води.

Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
BG4G0000T2035 Бобошево-марводолски карстов басейн

Площта на водното тяло е 13 км2. Окарстените среднотриаски варовици и доломити изграждат бедрата на антиклиналата – Мърводолското и Скрино - Бобошевското. Карстовата вода е прясна. Дебелината на слоевете достига 100 - 150 м.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 13 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 л/ сек/ км2.

Типа на водоносния хоризонт е напорен.Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и овражни води. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.

BG4G000Pt1036 Гоцеделчевски карстов басейн

Площта на водното тяло е 324 км2.

Гоцеделчевският карстов басейн е уникален по форма. Тук мраморите опасват от всички страни Тешовския гранитен плутон. Всред тях се срещат гнайси и шисти. Мраморната задруга е силно дислоцирана и окарстена. Карстовият басейн в план има пръстеновидна форма, а в разрез - пресечен конус.

От южна страна басейнът се свързва с мраморите от масива на Славянка и част от водата му се прехвърля в гръцка територия.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 324 км2. Средния модул на подземния отток е 20,0 л/ сек/ км2 (Взет е от картите на пресните подземни води 1:200 000).

Подхранването на пръстеновидния карстов басейн става главно от реките, които формират отток в обсега на тешовския гранит, а на второ място на инфилтриралите се валежи. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.

BG4GT1T2T3037 Голобърдовски карстов басейн

Площта на водното тяло е 157 км2.

За масива на Голо Бърдо е характерна карстовите води на средния и горния триас. Карстовите и пукнатинно-карстовите води имат широко разпространение във варовиците, доломитите и мергелните варовици на средния и горния триас, които образуват общ водоносен хоризонт. Скалната серия е силно напукана, дислоцирана и милонитизирана. Повърхностните и подземните карстови форми не навсякъде са добре развити, поради което в едни участъци на обшия водоносен хоризонт водата е типично карстова, а в други – пукнатинно - карстова. В обсега на Голо Бърдо водата е ненапорна и на голяма дълбочина. Дълбочината на слоевете е 150 – 200 м.

Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е под 5 м/д. Площта на зоната на подхранване е 151 км2. Средния модул на подземния отток е 5,0 л/ сек/ км2. Подхранването на средно - горнотриаския водоносен хоризонт става от инфилтриралите се валежи. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.

1 Източник: НСИ, Агенция за гражданска регистрация и административно обслужване,собствени изчисления

1 стойности са за пресъхващи реки и могат да се използват при условие, че конкретната река не е пресъхвала поне две годиниБасейнова дирекция Западнобеломорски район


Каталог: webdav -> CircaBC -> env -> wfd -> Library -> framework directive -> implementation documents 1 -> information consultation -> bulgaria -> rbd-west aegean
rbd-west aegean -> IV. Мониторинг на водите Повърхностни води
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
env -> Executive Summary – Cement and Lime
env -> Изложение 1 Въведение
rbd-west aegean -> Програма от мерки Законова рамка и съдържание на раздела


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница