I. обяснителна записка 2Дата24.10.2018
Размер208.89 Kb.
I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2

1. Строителна площадка 2

1.1 Климатична характеристика на строителната площадка 2

1.2 Характеристика на обекта. 2

1.3 Времетраене на строителството 3

2. Пътни и съобщителни връзки 3

3. Снабдяване на строителната площадка с вода, електричество,

основни строителни материали, конструкции и др. 3

3.1 Електрозахранване за строителни нужди 3

3.2 Водоснабдяване на обекта 3

3.3 Доставни места за строителни материали и изделия 4

4. Технология на строително монтажните работи 4

4.1 Конструктивни работи 4

4.2 Монтажни работи по дограма 4

4.3 Изолационни работи по фасади 4

4.4 Инсталационни работи 4

5. Временна организация и безопасността на движението по транспортни

и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка

и подходите към нея 5

6. Mеста на строителната площадка, на които има специфични рискове 5

7. Mеста за складиране на строителни продукти и оборудване, временни

работилници и контейнери за отпадъци 5

8. Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др. 5

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕБДА № 2 6

1. Общи изисквания за строителната площадка 7

2. Работа със строителни машини 7

2.1 Общи изисквания 7

3. Правила за безопасна и безвредна работа при изпълнение на

различните видове СМР 8

3.1 Монтаж на сглобяеми елементи и оборудване. 8

4. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при

извършване на СМР 8

5. Правила от общ характер 8

5.1 При работа на височина 8

6. Предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии 9

7. Санитарно хигиенни изисквания 10

8. Мероприятия по опазване на околната среда 10III. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Примерен строително ситуационен план лист 1/2

-Схема на местата за складиране на строителни продукти

-Схема на временно ел захранване

-Места за разполагане на пожарогасители

2.-Схема на местата на строителната площадка със специфични рискове лист 2/2
II. Обяснителна записка

1.Строителна площадка


Строителната площадка обхваща сградата която ще се санира, пространството около фасадите и мястото за разполагане на строителна механизация, фургон за техническия и работниците, временни складове и съоражения. За всяка сграда разполагането на съораженията ще бъде съобразено с изградените улици, тротоари, тревни площи и т.н. Тези места са показани на примерния строително ситуационен план, за да служат за база при разработката на конкретна строителна площадка.

1.1Климатична характеристика на строителната площадка


Районът на строежа има всички белези типични за строителството в областта, който е характерен със своя умерен континентален климат. Има целогодишен строителен период от 264 дни или 12 месеца по 22 работни дни. При наличие на вятър със скорост по-голяма от 11 m/сек следва монтажните работи да се преустановят.

1.2 Характеристика на обектите.

Архитектурно – композиционни решения


Толстой- 3

Блок-секциите са разработени на оси в надлъжна посока 2х5.10м и в напречна посока 3.60м в модификаця :

с два входа 222-222 – 4ет

с три входа 222-222-222 на 4ет

Жилищата са с добра функционална схема и се състои от двустайни жилища. Кухните и санитарните помещения са на единен пакет за ВиК и топла вода , с възможност за

ревизия от към клозета.Конструкция

Толстой - 3

Конструктивната система на блоковете е безскелетно-панелна, на принципа на клетъчната схема- с напречни и надлъжни носещи стени на оси 2х5.10 и 3.60м и 3.30м при стълбището. Основите и сутерената част до цокъла е изпълнена от монолитен бетон . Подовите панели са от тежък бетон, без кухини , с дебелини 10 см. и са подпрени по целия си контур а по фасада с фасадна греда. Вътрешните стени от плътен бетон , с дебелина 14см. Фасадните елементи не са носещи и са от сгуробетон, с дебелина 20см. Балконите са конзолнии.


Инсталации

Водопровод и канал

Топлата , студената вода и канала са решени в един пакет обслужващ кухнята ,банята и тоалетната

- Вертикалните клонове на канализацията са каменинови ,а хоризонталните

клонове в жилищата са от стоманени тръби.

- Водопровода е от поцинковони тръби

Отопление и вентилация

Отоплението на блоковете е водно с радиатори и скрита в стените тръбна мрежа .Електрическа инсталация

Електрическата инсталация е с мостови проводници ПВВМ , които се полагат под мазилката.


1.3Времетраене на строителството

Съгласно примерния комплексният план-график за последователността на извършване на СМР, срокът за пълното завършване на един обект е шест месеца. Този срок е съобразен с видовете работи предвидени в примерния проект. При определен обект, този срок ще бъде прецизиран в зависимост от броя секции, конкретните мероприятия по санирането и строителната организация наета за изпълнението.

2.Пътни и съобщителни връзки


Основна пътна артерия за изграждания обект са улиците в района. Посредством тях строителната площадка се свързва с доставните места за строителни материали и изделия.

3.Снабдяване на строителната площадка с вода, електричество, основни строителни материали, конструкции и др.

3.1Електрозахранване за строителни нужди


Ел. захранването за работите по фасадата ще се осъществи от РТ разположено в строителната площадка и захранено от жилищната сграда която ще се санира. За работите вътре в сградата ще се използва ел.инсталацията на същата.

3.2Водоснабдяване на обекта


Вода за питейни и производствени нужди ще се вземе от съществуващия водопровод в сградата.

3.3Доставни места за строителни материали и изделия


Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши от складовете на строителната организация според договора сключен между инвеститора и строителя.

4.Технология на строително монтажните работи


Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, доставки и други.

Етапите за конкретният строеж са следните:

Първи етап: подготовка на строителната площадката

Втори етап: демонтаж и монтаж на дограма

Трети етап: направа фасадно скеле( монтаж повдигателна техника)

Четвърти етап: изолацция на фасади

Пети етап: подмяна на инсталации – Ел.

Шести етап: подмяна на инсталации – ВК

Седми етап: подмяна на инсталации – ОВ

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори на информационните листове.

Класифициране на опасностите:

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките на риска ще произхождат от:


 • падане от височина

 • удар от падащи предмети

 • неправилно стъпване и удряне

 • поражение от електрически ток

 • пресилване

 • други опасности.

Организационни мероприятия за предотвратяване на опасностите:

На Строителния ситуационен план са показани:

• Противопожарно табло;• Съблекални-организирани в фургони. Химически WC възел.

Ще се изпълнява подновявяне на всички описани инсталации по проект .Те ще се изпълняват от специализирани групи подизпълнители, които трябва да се договорят задължително да спазват общите и специфични правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект.Главната особеност и съществуващите опасности на този етап, произтичат от съвместяването на отделните графици на специалностите.


4.1Конструктивни работи


Съобразно становището на инженера – конструктор, където се налага укрепване на конструкциата, ще се изпълни по Технологичен проект за укрепване и съответните мероприятия за безопасно изпълнение на строително-монтажните работи.

Съгласно Наредба № 2 за опасни зони по време на изпълнение на строително-монтажните работи се считат всички зони на разстояние по – малко от 2m от ръба на покрива и работа по фасадите. Строително-монтажните работи изпълнявани в тези зони да се изпълняват от работници снабдени с предпазни колани. Като се има впредвид , че сградата по която ще се работи е постоянно обитавана от живущите в нея, важна част от ПБЗ ще бъдат мероприятията свързани с опазването на здравето, спокойствието и нормалния ритъм на живот на собствениците. В тази връзка се предвиждат предпазни завеси по скелетата при извършване на укрепителни работи по фасадните панели, обезопасяване на района с цел предпазване от падащи предмети при работа по покрива,спиране на шумна работа в часове на деня, предвидени за почивка и др.

В Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове са показани местата за привързване на обезопасителните въжета за предпазните колани.

При изпълняване на монтажни заварки не се допуска извършването им в дъждовно време и при снеговалеж, както и съвместяването им с други видове дейности в опасните зони.


4.2Монтажни работи за подмяна на дограма по фасадите


Подмяната на дограмата на обекта ще се изпълняват по традиционните технологии от фирми специализирали този вид дейност. Качването на материалите ще стане по два начина с избор на изпълнителя. Възможно е дограмата да се изтегля с въжета или да се използва автовтокран. Опасностите които съпътстват дези дейности са: падане от височина , при не добро укрепване на дограмата, падане на инструменти, падане на демонтираната стара дограма. С цел предпазване на живущите и преминаващите, района да бъде обезопасен с предпазна лента и необходимата сигнализация за извършваните дейности.

4.3Изолационни работи по фасадата


За изпълнение на изолацията по фасадата ще се монтира фасадно тръбно скеле, покрито с предпазна мрежа. Работниците по изпълнението на изолацията да бъдат вързани с предпазни колани и здължителните каски.

За монтажните работи по изолацията могат да се използват и монтажници, оборудвани с приспособления използвани при алпинизма. За тази дейност няма инструкции по безопасност, поради което за осъществяване на монтажа се сключва индивидуален договор с изпълнителя, в който се регламентират отговорностите на страните при аварии и злополуки.4.4Инсталационни работи

4.4.1Общи изисквания


Ремонта и подновяването на ел. инсталацията ще се извърши в съответствие с Правилника за извършване и приемане на електромонтажните работи, ДВ, бр. 10 от 1999г.

Особеностите при изпълнение подмяната на ВК инсталациите са свързани предимно със съгласуването с всички собственици на графика за изпълнението на подмяната и ремонта на вертикалните щрангове.

За ремонта и преустройството на ОВ инсталациите, трябва да се разработи технология за всеки отделен случаи, за всеки апартамент поотделно. Особеностите са предимно организационни, свързани с обитателите на апартаментите.

Опасностите за работниците извършващи инсталационните работи са свързани с изгаряне, порязване, токов удар. За предпазване на работниците да се спазват всички предписания за БТ. За предпазване на живущите да се осигурява фронт за работа, като по време на монтажа да се освобождават помещенията в които се работи от същите.4.4.2Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол


  • Кабел с разклонител за временно ел. захранване;

  • Електрожени;

  • Ъглошлайф машини;

  • Бормашини;

  • Строително –монтажни пистолети;

  • Нагряващо устройство за свързване на тръби;

  • Стълби;

  • Бордова кола.

Временна организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея


Посочени са зоните за обезопасяване и същите са обозначени с подвижни сигнални ленти.

Mеста на строителната площадка, на които има специфични рискове


Техническият ръководител изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане; спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ; незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря; разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит.

При работа в зоните със специфични рискове да се спазват мерки и изисквания за БЗ съгласно Наредба № 2, глава 3, раздел I, II, III, IV и приложенията № 1 – 7 към чл.2, ал.2 на наредбата.


Mеста за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци


На примерната схема са показани местата за складиране на материалите, както и мероприятия за тяхното съхранение и укрепване в рамките на линейния график.

Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.


Ел. захранването за монтажните работи ще се осъществи от РТ в сградата.

III. Общи изисквания на Наребда № 2

1.Общи изисквания за строителната площадка


1. Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР.

2.Строителните материали, изделията, оборудването и др. да се транспортират и складират в строителната площадка, съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова нормала.


Работа със строителни машини


Строителните машини и ръчни инструменти, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР, да са в добро техническо състояние. Да се обезопасят работните места, а когато това е технически невъзможно или нецелесъобразно- да се използват предпазни колани, осигуряващи срещу падане във височина. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари-материали, изделия, инструменти и др., да става по правило на механизиран начин. Забранява се ръчно изпълнение на работите чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове и др.п. Издигането и свалянето на и от височина на товари с маса до 30кг. може да става посредством скрипци или полиспасти.
  1. Скелета, платформи, люлки и стълби


За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.

Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им. Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали.

Не се допуска използване на скелета, платформи и люлки, когато не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението, имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи, разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m, натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара, складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места, укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в съответния проект, поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта, подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия. Не се допуска използването на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m, и за изкачване на товари (тухли, камъни и др.); Не се допуска нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции за горна опора на единична стълба.Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на техническия ръководител, при условие че са метални, имат съпроводителна документация от производителя им и са сигурно захванати в горния си край за подходящ конструктивен елемент. Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен с предпазен колан, привързан към конструктивен елемент или към стълбата.

Правила за безопасна и безвредна работа при изпълнение на различните видове СМР

1.1Монтаж на сглобяеми елементи и оборудване.


Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което: осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми; участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им; следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график. Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение. При престои и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини. Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по време на преместването им с кран. При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят щитове, плочи или траверси. При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за работещите или за оборудването.

Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение.Не се допуска едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива. Монтажът на детайли и възли от технологично оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи започва след писмено разрешение на собственика им или на експлоатиращото ги дружество.

При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток. При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни и канализационни инсталации се извършва най-малко от двама работещи.

Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.


Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР


По време на строителството обектът да се охранява. Пропускателният режим и достъп до строителната площадка да се съгласува с Инвеститора.

Да се назначи и отговорник, който стриктно да следи за: • водене на периодични и ежедневни инструктажи на работниците по специалности и отразяването им в съответните дневници

 • осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства(каски, защитно работно облекло, предпазни колани и др.) от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта

Правила от общ характер

1.2При работа на височина


Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и лични предпазни средства, например ограждения, скелета, платформи и предпазни (защитни) мрежи. Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (включително на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения. Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи. Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин.

Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети.


2.Изисквания по противопожарната охрана


Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.

На видни места на строителната площадка се поставят табели с телефонния номер на службата за ПАБ, адреса и телефонния номер на местната медицинска служба, адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

За създаване на организацията строителят разработва и утвърждава инструкции за: безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа; пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

Строителят издава заповеди за: назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на строителната площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и сроковете за изпълнение.

Вътрешните противопожарни кранове на обекти и сгради в експлоатация, на които е обособена строителна площадка, се разполагат на достъпни места, оборудвани с шлангове и струйници и затворени в пломбирани касетки.

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

Уредите и съоръженията за пожарогасене се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

Не се допуска: използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства; съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ; подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи; подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема мерки по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи. В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.2.1 Предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии

На определено място на строителната площадка се монтира табела с информация за:  • телефонния номер на Пожарна и аварийна безопасност

  • адрес и телефонен номер на медицинска служба

  • адрес и телефонен номер на спасителната служба

  • Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения, които се зачисляват на лица отговорни за ПАБ. До тях се осигурява непрекъснат достъп, като на подходите към таблата се забранява складирането на материали и паркиране на машини. Уредите и съоръженията е забранено да се използват за производствени и други нужди.

При откриване на стр. площадка строителят трябва да разработи и утвърди инструкции за:

  • безопасно извършване на огневи и други пожарни дейности

  • пожаробезопасно използване на елекдвеческите уреди

  • осигуряване на пожарна безопасност извън работно време

  • назначи нещатна пожарозащитна комисия

За осигуряване на ПАБ сдвектно да се спазват предписанията на чл.65 до чл.75 на Наредба № 2. Всички означения за ПАБ да са съгласно Наредба № 4 от 02.08.1995год. за значи и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана. Ръководителите на обектите организират разработването и утвърждават вътрешни правила (инструкции) и други документи за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност (ПАБ).

За обекти с общ числен състав до 10 човека се изготвя само инструкция, регламентираща ПАБ в обекта, а дейността по ПАБ може да се изпълнява от ръководителя на обекта.

Не се допуска експлоатация на неизправно технологично и друго оборудване, което може да доведе до пожари, експлозии и аварии

Санитарно хигиенни изисквания


Строителните фирми се задължават да осигуряват необходимата битова база за обслужване на работниците и служители работещи на обектите, съобразно конкретните възможности.

Мероприятия по опазване на околната среда


При извършване на строителните и монтажните работи няма дейности, с които се замърсява въздуха, водата и почвата.

При транспортиране на различни видове строителни материали, транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища на строителната площадка.

За предотвратяване на замърсяване с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава.

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен въз основа на следните документи:


 1. Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 2. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - ДВ бр.  37/2004 г.;

 3. Закон за безопасни и здравословни условия на труд и Наредби към него;

 4. Проучване на място и по документи на съществуващите съоръжения;

Съгласували:

Съставил:................................../инж. И.Ботева/
Каталог: FileBrowser -> File?path=esoft -> obshtinski tipovi proekti -> SANIRANE Tolstoy P-4
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> "Ал. Толстой" 1 типов проект на секция т1 32 – 22 – 22 23
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
obshtinski tipovi proekti -> Програма саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в гр. София строителната система за едропанелни сглобяеми студентски общежития номенклатура ос-гл-68


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница