І. описание на обекта на поръчката: Предмет на обществената поръчкаДата02.02.2018
Размер95.13 Kb.
Приложение към Публична покана, с изх. №

„Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението”


І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на вентилатори към 5 (пет) броя лабораторни камини и към 4 (четири) броя аспирации от работни места в лабораторни помещения в Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда”

2. Изпълнението на обекта на поръчката се изразява в Доставка и монтаж на вентилатори към 5 (пет) броя лабораторни камини и към 4 (четири) броя аспирации от работни места в лабораторни помещения в Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда

Общата стойност на поръчката не може да надвишава 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок на подаване на офертите.

Посочените в ценовото предложение цени не могат да се променят за срока на договора.3. Срок за изпълнение на поръчката: 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на подписване на договор за възлагане изпълнението на поръчката.
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Доставка и монтаж на вентилатори към 5 (пет) броя лабораторни камини и към 4 (четири) броя аспирации от работни места в лабораторни помещения в Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда”


Предметът на поръчката е обособен в две обособени позиции:
Позиция № 1 – Доставка на вентилатори, като предвидените средства от Възложителя са в размер на 16 000,00 лева (шестнадесет хиляди лева) без ДДС.

Параметри и характеристики на вентилаторите
 1. Вентилатори за камини- 5 бр.

Двигател 750 W трифазен

Дебит 1250 m3/h

Обороти на турбината 2850 об./мин

Диаметър на подвързване на съществуващ вътрешен въздуховод с вход на вентилатор – ф 200 mm

Киселинноустойчив

Възможност за монтиране на стена

Използване на демонтираните киселинноустийчиви въздуховоди

Монтаж на открито


2. Вентилатори към аспирации- 4 бр.

Двигател 0,37 кW трифазен

Дебит 170 m3/h

Обороти на турбината 1350 об./мин

Диаметър на подвързване на съществуващ вътрешен въздуховод с вход на вентилатор –ф 160 mm

Киселинноустойчив

Възможност за монтиране на стена

Използване на демонтираните киселинноустийчиви въздуховоди

Монтаж на открито

Дължина на въздуховодите от място на свързване с вентилатора до камина (аспиратор)

Демонтираните въздуховоди са годни за монтиране (некорозирали). Сечението на свързване с вентилаторите и вътрешения въздуховод -200х200 mmЛаборатория “Води”

Камина 1 – 0,5 m, Ф 200 mm

Камина 2- 0,5 m, Ф 200 mm

Аспиратор 1 – 8 m, Ф 160 mm (площ на интензивно засмукване на газове- 2 m2, обем на помещението 45 m3)
Лаборатория “Почви”

Камина 3- 2 m, Ф 200 mm

Аспиратор 2 – 1 m, Ф 160 mm (площ на интензивно засмукване на газове- 2 m2, обем на помещението 18 m3)
Лаборатория “Въздух”

Камина 4 – 3 m, Ф 200 mm
Лаборатория “ААС”

Камина 5 и Камина 6 на общ въздуховод – 2 m, Ф 200 mm.

Към въздуховода на Камини 5 и 6 е свързан и аспиратор, отстоящ на 3,20 m от входа на вентилатора.Аспиратор 3- 3 m, Ф 160 mm (площ на интензивно засмукване на газове- 0,5 m2 над горелка на апарат ААС)
Лаборатория “Хроматография”

Аспиратор 4 - 6,5 m, Ф 160 mm (площ на интензивно засмукване на газове- 2 m2 , обем на помещението 55 m3)
2. Позиция № 2 – Монтаж на вентилатори, като предвидените средства от Възложителя са в размер на 9 000,00 лева (девет хиляди лева) без ДДС.

Забележка: При изготвяне на предложението си участниците следва подробно да посочат всички дейности и предвидени разходи по изпълнение на предмета на настоящата поръчка.
Възложителят предоставя възможност на кандидатите, които проявяват интерес към публичната покана да направят оглед на място, преди да подадат своите оферти.
3. Участниците следва да представят:

1. Сертификат за качество на фирмата производител за производството на вентилатори.


4. Място на изпълнение на обществената поръчка: сградата на Регионална лаборатория - Русе, гр. Русе, п.к. 279, ул. „Придунавски булевард" № 20.
ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА:
Критерий за оценка на офертите в настоящата процедура е „най–ниска предложена цена”.

Обстоятелството „най–ниска предложена цена” се установява от ценовото предложение на участника.Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.
ІV. Срок за валидност на офертите: 90 дни от датата на изтичане срока за получаване на офертите.
V. Изисквания за участие:


 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя.

 3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

 • данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

 • посочване на ЕИК;

 • предложение за изпълнение на обекта на поръчката;

 • ценово предложение;

 • срок на валидност на предложението.

 1. Други изисквания:

 • Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИАОС и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ИАОС, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 до изтичане на посочения в поканата срок.

 • С участника, предложил най-ниска цена за изпълнение ще се сключи писмен договор.


VI. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 02.05.2012 г. (сряда) до 17:30 ч.
VII. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник.Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.
VІІI. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

ІX. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА: Р. Ташкова – нач. отдел „РЛ Русе”, телефон: 082/82 07 69; М. Ангелова – мл. юрисконсулт, отдел „АПО”, телефон: 02/940 64 32;

Приложение № 1

    1. ЦЕНОВА ОФЕРТА


от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на изпълнителя)
За

„Доставка и монтаж на вентилатори към 5 (пет) броя лабораторни камини и към 4 (четири) броя аспирации от работни места в лабораторни помещения в Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда”при следните финансови условия:

Образец на ценово предложение:
Обособена позиция № 1 – Доставка на 9 бр. вентилаториВентилатори

Ед. цена без ДДС

Обща стойност без ДДС

Ед. цена с ДДС

Обща стойност с ДДС

1.

Вентилатори за камини – 5 бр.

2.

Вентилатори към аспирации – 4 бр.


Обща стойност....................... лева без ДДС и с ДДС

Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.


2. Срок за изпълнение на поръчката – 14 (четиринадесет) дни

3. Срок на валидност на офертата – 90 (дeветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.
4. Банкова сметка на участника

............... 2012 г. Подпис: ..............................


гр………….. (име, длъжност и печат)

Приложение № 2

    1. ЦЕНОВА ОФЕРТА


от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на изпълнителя)
За

„Доставка и монтаж на вентилатори към 5 (пет) броя лабораторни камини и към 4 (четири) броя аспирации от работни места в лабораторни помещения в Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда”при следните финансови условия:

Образец на ценово предложение:
Обособена позиция № 2 – Монтаж на 9 бр. вентилаториВентилатори

Ед. цена без ДДС

Обща стойност без ДДС

Ед. цена с ДДС

Обща стойност с ДДС

1.

Вентилатори за камини – 5 бр.

2.

Вентилатори към аспирации – 4 бр.


Обща стойност....................... лева без ДДС и с ДДС

Тази цена включва всички необходими материали за монтаж на стени и използване на съществуващи въздуховоди.


2. Срок за изпълнение на поръчката – 14 (четиринадесет) дни

3. Срок на валидност на офертата – 90 (дeветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.
4. Банкова сметка на участника

............... 2012 г. Подпис: ..............................


гр………….. (име, длъжност и печат)Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница