И организации п о к а н а уважаеми господаДата11.06.2018
Размер100.57 Kb.
#73699
О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 27001:2005 OHSAS 18001:2007ДО

ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ ЛИЦА

И ОРГАНИЗАЦИИ

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящата покана и на основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че Община Шумен, предвижда да възложи изпълнение на услуга с предмет: Изработване на инвестиционен проект за „Благоустрояване градската среда в гр. Шумен”: ЛOT 1 – кв. „Дивдядово”; ЛOT 2 – Реконструкция на междублокови пространства, улична мрежа и паркинги в кв. „Добруджански”; ЛOT 3 – кв. „Тракия”; ЛOT 4 – кв. “Пети полк”; ЛOT 5 – кв. “Млада гвардия”; ЛOT 6 – Реконструкция на част от ул. “Марица” и междублокови пространства по протежение на част ул.”Ген.Скобелев” – Шумен 1; ЛOT 7 – Реконструкция на части от улици и паркови пространства Шумен 2; ЛOT 8 – Комплекс Херсон; ЛOT 9 – Реконструкция на Гаров площад, части от бул. “Мадара” и ул. “Ришки проход” – Шумен 3; ЛОТ 10 –кв. „Боян Българанов”.

В тази връзка, Ви каня да представите оферта за изработване на инвестиционен проект при следните условия:

І. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Услугата, предмет на поръчката, следва да се извърши при стриктно спазване на приложеното към настоящата покана техническо задание, ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този дейност.

Инвестиционния проект трябва да включва слдните части: архитектура – благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване, водоснабдяване и канализация, електро-инсталации, геодезия, конструктивна или конструктивно становище, план за безопастност и здраве.

Предмет на проекта е подобряването на градската среда чрез рехабилитация и реконструкция на паркови пространства, улична мрежа и прилежащите паркинги, включваща изграждането на енергоефектrвно осветление, елементи за осигуряване на достъпна среда, улично озеленяване, велосипедни алеи, “зелени алеи” за велосипеди и електо велосипеди.

Целта на проекта е изграждане на достъпна, функционална, устойчива среда за обитаване, спорт, обществени контакти и отдих. Да се спазват принципити на устойчивата архитектура, като се отчитат ясно екологичните, социални и икономически аспекти и фактори.

Проектът да предвиди икономично и устойчиво строителство чрез влагане на подходящи материали, отговарящи на стандартите. Обектите да се проектират съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Проектът да включва поставянето на указателни знаци и табели. Да се предвиди подробна ПСД с количествени сметки по всички проектни части, изготвена с програма “Билдинг менажер” или еквивалент, като отделно се представи обединена ПСД. Задължително да се съгласуват идейните решения с Община Шумен, преди окончателното изработване на проекта. Проектите да се предадат в 4 екземпляра за всяка част.

Проектът трябва да съдължа градоустройствена схема и анализ на територията (анализ на съществуващото положение) с означени основните видове потоци – автомобилни, велосипедни и пешеходни, съществуващи сгради, съоръжения, висока растителност, релефна характеристикиа; Проектно решение, фрагменти, детайли, характерни разрези; Силуети – при необходимост.

ІІ. Финансиране на предмета на поръчката:

Дейностите, предмет на тази процедура ще бъдат заплатени на 2 вноски (а именно авансово плащане и окончателно плащане), както следва: • Авансово плащане до 40% от стойността за цялостно изпълнение на услугата;

 • Окончателното разплащане се извършва в срок от 60 календарни дни считано от дата на приемане на работата без забележки.

Стойността на процедурата е лимитирана в размер съответно до 65 950 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, разпределена по обособени позиции както следва:

ЛOT 1 – 10 475 лв. (десет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС;

ЛOT 2 – 8 000 лв. (осем хиляди лева) без ДДС;

ЛOT 3 – 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС;

ЛOT 4 – 3 200 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС;

ЛOT 5 – 7 000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС;

ЛOT 6 – 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС;

ЛOT 7 – 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС;

ЛOT 8 – 3 700 лв. (три хиляди и седемстотин лева) без ДДС;

ЛOT 9 – 4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин лева) без ДДС;

ЛОТ 10 – 9 475 лв. (девет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС.

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.ІII. Изисквания към участника:

Участниците могат да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции.

В процедурата могат да участват лица, които притежават „Застраховката за професионална отговорност” съгласно чл.171 от ЗУТ на участниците в проектирането и строителството” и разполагат с екип, който да включва минимум:


 1. Ръководител на екип – архитект с пълна проектантска правоспособност съгласно чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП и застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ;

 2. Проектант по част „Паркоустрояване и озеленяване” – ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност;

 3. Проектант по част „Водоснабдяване и Канализация с пълна проектантска правоспособност;

 4. Проектант по част „Геодезия” с пълна проектантска правоспособност;

 5. Проектант по част „Пътна” с пълна проектантска правоспособност;

 6. Проектант по част „Електро” с пълна проектантска правоспособност;

 7. Проектант по част „Конструктивна” с пълна проектантска правоспособност;.

Участниците да са разработвали в последните три години 2009, 2010, 2011 г. поне три инвестиционни проекта. Допуска се възможност участникът да се позове на изпълнени през 2012 г. договори.

Посоченото по-горе обстоятелство се доказва с представяне на референции от предишни възложители, от които да е видно предмета на поръчката и възложителя.

Участникът следва да представи оферта за участие в процедурата в съответствие с приложения към настоящата покана образец, която да съдържа:


 • срок на валидност на офертата, който срок не може да е по кратък от 90 календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата.

Към офертата участниците следва да приложат:

 1. Декларация за регистрация в Търговския регистър или удостоверение за актуално състояние, копие от документите за самоличност при физически лица или документ за създаване на обединение;

 2. Декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП;

 3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

 4. Доказателства за професионална квалификация на предвидения екип от експерти.

В отделен запечатан плик с надпис “Техническо предложение” следва да се представи техническото предложение на услугата съгласно приложения образец. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик с техническото предложение се представя за всяка от позициите по отделно.

В отделен запечатан плик с надпис “Предлагана цена” следва да се представи Цена за извършване на услугата, посочена в Ценова оферта, съгласно приложения образец. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик с предлаганата цена се представя за всяка от позициите по отделно.

Всички посочени по горе документи се представят в запечатан непрозрачен плик, на който да се посочи следната информация: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изработване на инвестиционен проект за „ Благоустрояване градската среда в гр. Шумен” по обособени позиции: ... (посочва се позицията или позициите, по които участника участва).

В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.IV. Критерий за оценка на офертите „икономически най изгодна оферта” при следната Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по два показателя

П1 качество и пълнота на техническото предложение на участника;

П2 предложена от участника цена в лева, без ДДС.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2;

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

Относителни тегла на показателите за оценяване:

П1 = 40 точки, максимална стойност,

П2 = 60 точки, максимална стойност.

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

П1 – качество и пълнота на техническото предложение на участника.

П1 = G1 + G2 + G3, където

G1 – Формулиране на средствата за постигната устойчива архитектура = 20 точки, максимална стойност;

G2 – Определяне на конкретни части от проекта, за които се налага предварително проучване и обсъждане на възможни варианти с цел постигане на икономичност, целесъобразност и предвидимост на разходите = 10 точки, максимална стойност;

G3 – срок на изпълнение на поръчката = 10 точки, максимална стойност.


G1 – Формулиране на средствата за постигната устойчива архитектура.

20 т. Участникът в максимална степен точно, подробно и в пълен обем е определил средствата, с които ще бъде постигната устойчива архитектура, като ясно са отчетени екологичните, икономически, социални аспекти и фактори, и конкретните цели и задачи на проекта определени от възложителят.

10 т. Участникът е допуснал несъществени пропуски, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът в максимална степен точно подробно и в пълен обем е определил средствата, с които ще изпълни конкретните цели и задачи на проекта определени от възложителят, но не е формулирал ясно икономическите и екологични аспекти и фактори за постигне на устойчива архитектура.

- Участникът точно, подробно и в пълен обем е определил средствата с които ще бъде постигната устойчива архитектура. Ясно са отчетени екологичните, икономически, социални аспекти и фактори, но не са посочени изчерпателно и в пълен обем мерките за постигане конкретните цели и задачи на проекта определени от възложителят.

3 т. Участникът е допуснал съществени пропуски.

Участникът не е взел под внимание всички значими фактори които са следва да се съобразят при изпълнение на поръчката.

Участникът не се е взел под внимание елементите на съществуващата инфраструктура

G2 – Определяне на конкретни части от проекта, за които се налага предварително проучване и обсъждане на възможни варианти с цел постигане на икономичност, целесъобразност и предвидимост на разходите.10 т. Участникът задълбочено е анализирал състоянието на обекта във връзка с кокретните цели опроделени от възложителя, набелязал е всички проблеми, възможните варианти за решаването им предмет на обсъждане и решение.

3 т. Участникът задълбочено е анализирал състоянието на обекта във връзка с кокретните цели опроделени от възложителя, но не е формулирал всички проблеми и възможните варианти за решаването им предмет на обсъждане и решение

G3 – срок на изпълнение на поръчката.

Предложение със срок на изпълнение под 20 дни след сключването на договора - 40 точки.

Предложение със срок на изпълнение от 21 до 30 дни след сключването на договора – 20 точки.

Предложение със срок на изпълнение над 31 дни след сключването на договора – 5 точки.
П2 – Предложена от участника крайна цена в лева, без ДДС.

Оценката по този показател се формира като най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране, се разделя на цената, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).П2 = Cminn х 60, където:

60 – максимално възможна оценка;Cmin – е най-ниската предложена цена;

Cn – е цената на n-тия кандидат.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

В случай че и цените са равни за икономически най изгодна се приема офертата с предложен най кратък срок за изпълнение;

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по горе ред.

Забележка: При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели се закръгля до 0.01.

В случай, че участник направи предложение за изпълнение на предмета на тази покана, което е с повече от двадесет на сто по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, длъжностните лица, имащи за задача да разгледат оценят и класират подадените оферти, имат право да изискат от същия обосновка по отношение на така направеното предложение. В обосновката си участника следва да обоснове наличието на обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия, икономичност при изпълнение на обществената поръчка и получаване на държавна помощ. В случай, че участникът не обоснове предложението си или длъжностните лица приемат обстоятелствата за необективни, офертата му ще бъде предложена за отстраняване.

V. Допълнителна информация: Цялата налична документация по процедурата може да бъде разгледана и получена в административната сграда на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, ет. 3, стая 303, до 02.11.2012г. от 10:00ч. до 16:00ч.

VІ. Място и срок за подаване на офертите:

Офертата следва да се подаде до 16:00 часа, на 05.11.2012 година в ст. 204 (деловодство) на административната сграда на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17.

Приложение:


 1. Образец на оферта за участие в процедурата;

 2. Образец на техническо предложение;

 3. Образец на ценова оферта;

 4. Декларация за регистрация в търговския регистър;

 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

 7. Проект на договор.

С уважение,

Александър ГенчевЗаместник Кмет „БФ” на Община Шумен,

Упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,

Съгл. Заповед № РД 25-605/10.04.2012 г.

Съгласувал:

арх. Снежка Андреева

главен архитект на Община Шувен

Изготвил:

Иван КавръковСтарши юрисконсулт към Община Шумен
Каталог: zop
zop -> Европейски фонд за регионално развитие
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница