I основна информация за компаниитеДата19.05.2017
Размер284.05 Kb.
#21663ВЪПРОСНИК

Русенска търговско- индустриална камара в сътрудничество с Центъра за консултации и управление на проекти Europroject Слатина (Румъния) и с ТПП- Враца започнаха мащабно проучване в контекста на проект „2-3.1-4- Трансграничен изследователски и статистически център за МСП - RESCENT''

Въпросникът е адресиран към ключови за икономиката организации от трансграничния регион (МСП и НПО). Проучването има две основни цели. Едната е да бъдат събрани актуални данни, които ще послужат за стабилна база на изследователския център. Другата е да се  разпространи информацията за дейностите, които трябва да максимализират влиянието на проекта върху регионалния трудов пазар, който е част и от европейския.

В тази връзка мнението на всеки, отделил от своето време да попълни ТОЗИ ВЪПРОСНИК е много важно за нас и представлява един от най- добрите инструменти за получаване на достоверна информация, там където са нужни точни подкрепящи факти. Единствената ни препоръка е да се отговаря внимателно на всички въпроси.

Личните данни и данните за Вашата компания с строго конфиденциални.

Благодарим за съдействието!ГЛАВА I

Основна информация за компаниите:

Наименование на компанията
Година на основаване
Град, Държава
Брой служители
Представител на организацията
Собственик на компанията

Отрасъл, съгласно националната класификация на икономическите дейностиИме на Ръководителя/Управляващия


ГЛАВА II

Бизнес среда

2.1. Как определяте общото състояние на икономическата среда в България?Развитие през

2009


Развитие през

2010


Развитие през

2011


Подходящо за бизнес


Малко подходящо за бизнес


Не мога да преценя2.2 До каква степен Ви засяга състоянието ù ?

 1. В голяма степен

 2. В малка степен

 3. Няма да засегне работата ми

 4. Не мога да преценя


2.3. Посочете трите най- важни бизнес възможности, появили се за вас през 2010:

□ Продажбите на вътрешния пазар

□ Добавяне на нови продукти

□ Увеличаване на експорта

Бизнес партньорство

□ Използване на нови технологии

□ Грант от Европейски фонд

□ Други, моля уточнете: ……………………………………………………………....................................2.4. Кои са петте основни трудности, с които се сблъсквате в текущите дейности на Вашата компания?

□ Намаляване търсенето на вътрешен пазар

□ Трудности при отпускане на кредити

□ Конкуренция с вносни продукти

□ Корупция

□ Намаляване на експортното търсене

□ Бюрокрация

□ Високи разходи (такси) за кредити

□ Прекомерен контрол

□ Инфлация

□ Прекомерно данъчно облагане

□ Липса на разплащания от страна на държавните институции

□ Закъснения на плащания по фактури от фирмите- длъжници (междуфирмена задлъжнялост)

□ Достъп до консултации и обучения за моята компания

□ Наемане, обучение и запазване на персонала

□ Относителна нестабилност на националната валута.

□ Знания за прилагане на правото на общността (ЕС)

□ Увеличаване нивото на разходите за заплати

□ Лошо качество на инфраструктурата (пътища, удобства, мрежи, др.)


□ Друго, моля уточнете:

…………………………………………………………................................................................
2.5.Кое от мероприятията, изброени по-долу мислите, че ще окаже негативен ефект върху вашата компания и нейното представяне за идващата година?

□ Развитие (промяна) на законодателната рамка

□ Корупция

□ Социално напрежение (влошен социален климат)

□ Етническо напрежение

□ Политически промени в управлението на страната

□ Прекомерна бюрокрация

□ Политиката на МВФ и Световната Банка спрямо България

□ Политиката на банките спрямо компаниите

□ Липса на предвидимост на бизнес средата

□ Военни конфликти в близките години

□ Световната икономическа криза

□ Оскъден капацитет на правителство, парламент и т.н за противодействие на икономическата криза

□ Други, моля уточнете: ………………………………………………………………….


2.6. През 2010 Вашата компания…?

□ Сви своята дейност

□ Продължи да оперира в същите социално- икономически параметри както и през 2009

□ Разви и диверсифицира своята дейност


ГЛАВА III

МСП в България. Постижения.
3.1.Как оценявате представянето на своята компания през 2010 в сравенине с 2009:

1. Много по- добре

2. По- добре

3. Същото

4. Слабо


5. По- слабо

3.2. Как смятате, че ще се представи Вашата компания през 2011в сравнение с 2010?

□ Много по- добре

□ По- добре

□ Същото

□ По- слабо


□ Много по- слабо


3.3 По скалата от -2 до +2, моля оценете икономическите и финансови индикатори за 2008, 2009 и 2010 съгласно таблицата по- долу:
+2 (значително нараснал)

+1 (слабо нараснал)

0 (приблизително същия)

-1 (slightly decreased)-2 (significantly decreased)


Индикатори/години

2008

2009

2009

2010

Размер на взетите банкови кредити


Размер на задължения към доставчици

Размер на задълженията на клиенти към вас

Размер на здравноосигурителни вноски , ДДС, данъци и др. еплатени от Вас


3.4. Как оценявате развитието на Вашата компания за 2009 спрямо 2008 според индикаторите по- долу?

Индикатори

значително нараснал

слабо нараснал

приблизително същия

Слабо намалял

Силно намалял

Физическото увеличаване на продажбите
Брой служители
Складови наличности
Увеличение на поръчките
Увеличение на износа
Размер на ползата
Брой клиенти

ГЛАВА IV

Интеграция на България в ЕС
4.1. За Вашата компания интеграцията в ЕС представлява:

□ Възможност □ Заплаха □ Не предизвиква влияние за бизнеса ми


4.2.Мислите ли, че сте информиран за регулациите, произтичащи след присъединяването на България и Румъния към ЕС?

□ Напълно информиран; □ Нямам информация;

□ Отчасти информиран; □ Не се интересувам от този аспект
4.3.Ще има ли членството на България и Румъния позитивно влияние върху Вашата компания в следващите няколко години?

□ По-лесен достъп до пазари

□ По- добро сътрудничество от гледна точка на иновациите

□ Подобрено законодателство и урегулирност

□ По- лесен достъп до технологии

□ Потенциално по- евтини и/или по-добри доставки

□ по- точни процедури

□ Достъп до структурни фондове

□ Други, посочете:…………………………………………………………………
4.4. Възнамерявате ли да кандидатствате по структурни фондове за 2010 или 2011?

□ ДА □ НЕ


4.5. Ако отговорът е да на какъв етап сте?

□ Започнал съм да събирам информация за тях

□ Свързал съм се консултантска компания, асоциация т.н., която да ми помогне

□ На етап разработка на проект

Подадох проект

□ Получих одобрение за подадения проект


ГЛАВА V Стратегии и политики за МСП в Българи и Румъния

5.1. Каква е целта Ви за следващите 2 години?

□ Съкращаване на бизнеса

□ Поддържане на настоящото ниво

□ Продажба на бизнеса

□ Умерена бизнес експанизия

□ Замразяване на бизнеса

□ Бърза бизнес експанзия

5.2. При условие, че бизнесът Ви расте през 2010, то Вашата компания възнамерява да:

Action

YES

NO

Увеличи размерите на инвестициите в:- Оборудване, резервни чети- Ремонт и модернизация на сгради- Придобиване на нова техника и технологии- Диверсификация на продуктиУвеличаване на пазарните дейностиПреструктуриране и модернизиране на мениджмънта на организациятаВъвеждане на нови модерни системи за управление на качествотоБорба или ограничаване на замърсяванетоКомпютъризиране на дейноститеИнтензивно обучение на работната силаДруго, уточнете....................................................................................
5.3. Посочете две от следните дейности, на които ръководството на Вашата компания се фокусира през 2010

□ Развитие на фирмената стратегия и политика

□ Взаимоотношения с доставчици/ потребители

□ Взаимоотношения с търговци и клиенти

□ Развитие на нови продукти/услуги

□ Намаляване на разходите

Въвеждане на нови технологии

□ Събиране и използване на информация и знания

□ Методи на доставка, логистика

□ Обучение на персонала

□ Осигуряване на нужния персонал за компанията

□ Преструктуриране на процесът на взимане на решения

□ Фирмена капитализация

□ Намаляване на персонала□ Друго, посочете....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………


5.4. Изберете от финансовите инструменти, изброени по- долу, тези, които отговарят на вашия случай за последната година:

□ Самофинансиране;

□ Кредит от доставчик;

□ Кредит от клиент

□ Банков заем

□ неплащане на фирмените задължения към доставчици, бюджет и т.н

□ Издаване на акции и излизане на стоковата борса;

□ Заеми от специализирани финансови институции

□ Гаранции от Национален фонд или МСП

□ грантове;

□ лизинг;

□ факторинг;


□ Друго, посочете: .....................................…………………………

ГЛАВА VI Човешки ресурси.6.1. Посочете колко души сте наели през2009:6.2. Посочете колко души напуснаха компанията Ви през 2009:
6.3. Посочете петте най-важни качества, които вие цените във Вашите служители

□ Опит

□ Образование

□ Специални знания и умения

Владеене на чужди езици

□ Препоръки

□ Компетенции в собствена сфера на дейност

□ Интелигентност

□ Съзнателност

□ Чувство за отговорност

□ Старание

□ Степен на въвлеченост в компанията

□ Лоялност

□ Учтиво поведение

□ IT умения□ Други, моля уточнете: ...............…………………………………………………....

6.4. От какви позиции се нуждае Вашата компания? (можете да използвате следните примери или да добавите още при нужда):

□ Шивач

□ Дърводелец

□ Зидаро-мазач

□ автомеханик

□ Електротехник

□ Бояджия

□ Оператор работа с данни

□ Водопроводчик

□ Продавач-консултант

□ Общ работник животновъдство

□ Общ работник в земеделието

□ Друго, уточнете ………………Ascultaţi

Citiţi fonetic

 

Dicţionar - Afişaţi dicţionarul detaliat 1. substantiv

  1. tailor

  2. snip

  3. cutter

Traduceţi în peste 50 de limbi

 • さようなら

 • miracoloso

 • 국수

 • आज मेरा जन्मदिन हैं.

 • sư tử

 • Wie spät ist es?

 • Je parle un petit peu français.

 • ओह यार!

 • Je ne sais pas !

 • haydi gidelim

 • กาแฟ

 • Wie bitte?

 • rouge

 • बन्दर

 • Vær så snill

 • Langweilig

 • أحب كرة القدم

 • παραλία

 • Wie gehts?

 • Es ist sehr interessant!

 • Wie heißen Sie?

 • hoje está ensolarado

 • Buongiorno Principessa!

 • děti

 • Pardon ??

 • escargots

 • שמח

 • Простите

 • La voiture

 • hello

 • χρησμός

 • Hjelp!

 • mijn vriend


6.5. Прочетете внимателно. Заградете номера, който най- добре описва ситуацията при Вас. Като мениджър вие смятате, че е по- добре:

1 - Маловажен

10 – Решаващ


Да осигурите стабилна работа.Ascultaţi

Citiţi fonetic 

Dicţionar - Afişaţi dicţionarul detaliat 1. substantiv

  1. tailor

  2. snip

  3. cutter

Traduceţi în peste 50 de limbi

 • さようなら

 • miracoloso

 • 국수

 • आज मेरा जन्मदिन हैं.

 • sư tử

 • Wie spät ist es?

 • Je parle un petit peu français.

 • ओह यार!

 • Je ne sais pas !

 • haydi gidelim

 • กาแฟ

 • Wie bitte?

 • rouge

 • बन्दर

 • Vær så snill

 • Langweilig

 • أحب كرة القدم

 • παραλία

 • Wie gehts?

 • Es ist sehr interessant!

 • Wie heißen Sie?

 • hoje está ensolarado

 • Buongiorno Principessa!

 • děti

 • Pardon ??

 • escargots

 • שמח

 • Простите

 • La voiture

 • hello

 • χρησμός

 • Hjelp!

 • mijn vriend
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да плащате заплати, съгласно представянето на служителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да осигурявате бонуси или други финансови стимули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да осигурите редовни обучения на персонала.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да подкрепяте участието на служителите в обучения и специализирани курсове.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да окуражавате екипната работа.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да осигурите приятна и релаксираща атмосфера.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да стимулирате и оценявате нови идеи, дори и да не са приложими на практика.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да оценявате усилията, положени за изпълнение на допълнителни задачи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да съветвате служителите да се присъединяват към профсъюзи и синдикати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да се отнасяте към персонала с уважение, независимо каква работа изпълняват те.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да осигурите престижа на компанията, който също влияе на трудовите резултати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Постоянно да се самообучавате и информирате

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да бъдете властен.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да Ви уважават служителите.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да бъдете честен към персонала.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да имате добра комуникация със служителите

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Да осигурите недискриминационна среда.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Глава VII

Трансгранично сътрудничество
7.1. Какви са сферите на Вашите интереси относно компании в Румъния, с които търсите сътрудничество?


 1. в сферата на НИРД

 2. развитие на бизнес партньорства между компаниите

 3. организации на изложби с цел представяне на нови продукти и дейности

 4. Организации на трудови панаири

 5. организиране на платени стажове

 6. обмяна на опит

 7. Развитие на човешките ресурси

 8. Представяне на регионална култура и идентичност

 9. Представяне на общи интереси

 10. идентифициране на икономически възможности за развитие

 11. Чуждестранно инвестиране

 1. Други, уточнете...................................................................................................

……………………………………………………………………………………………


 1. Ascultaţi

Citiţi fonetic

 

Dicţionar - Afişaţi dicţionarul detaliatTraduceţi în peste 50 de limbi

שמח


rouge

sư tử


국수

Hjelp!


आज मेरा जन्मदिन हैं.

Wie heißen Sie?

Buongiorno Principessa!

さようなら


ओह यार!

Wie gehts?

haydi gidelim

Wie bitte?

Je ne sais pas !

Pardon ??

बन्दर

Vær så snillEs ist sehr interessant!

أحب كرة القدم

Простите

Langweilig

กาแฟ

mijn vriendmiracoloso

La voiture

hoje está ensolarado

děti


παραλία

χρησμός


hello

Je parle un petit peu français.

Wie spät ist es?

escargots
7.2. Кои са средствата и специфичните инструмент, които биха подпомогнали реализирането на това сътрудничество?

 1. обучения

 2. IT бази данни

 3. информационни кампании

 4. работни- семинари

 5. конференции

 6. реклама

 1. други, уточнете …............................................................................................

7.3.Какви популяризиращи дейности биха били необходими, за да се постигне ефекта от трансграничното сътрудничество? .............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.4 Възнамерявате ли да започнете бизнес в Румъния?

 Да  Не


7.5 Ако отговорът на предходния въпрос е „Да”, моля посочете в каква сфера на дейност възнамерявате да започнете?

  • Селско стопанство

  • Строителство

  • Търговия

  • Проучвания

  • Консултации

  • Хотели и ресторанти

  • Минна индустрия

  • Хранителна индустрия

  • Тютюнева промишленост

  • Текстил и кожарска промишленост

  • Дървопреработваща промишленост

  • Производство на хартия

  • Маслодобивна

  • Химия

  • Металургия

  • Информационни технологии

  • телекомуникации

  • Пътен транспорт

  • Механо- инженерство

  • Фармацевтична индустрия

  • Електричество и отопление

  • Обучение

  • Финансови услуги

  • Медицински услуги

  • Банки

  • Застраховки

  • Маркетинг и реклама

  • Издателска и печатна дейност

  • Медии

  • Масови услуги (фризьорство, салон за красота, т.н)

  • Друго, уточнете ……………………………………………………………………….
7.6. Познавате ли икономическите и законови елементи на данъчното облагане в Румъния?

Да Не
7.7. За отговорилите с „Да”на предходния въпрос: Как оценявате облагането в Румъния?□ стабилно

□ нестабилно

□ опростено

□ намалено

□ високо

□ комплексно

□ усложнено

□ не мога да определя


ГЛАВА VIII

Основни идентификационни данни на предприемача:
 1. Възраст:

 2. Пол: □ мъж □ жена

 3. Семейно положение: □ омъжена/женен □ неомъжена/неженен

 4. Брой деца:

 5. Образование: □ Основно □ други обучения

□ Средно □ Обучения в чужбина

□ Висше □ Обучения в България

□ Д-р

□ Магистър

 1. Професия:

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от

Европейския съюз чрез Eвропейския фонд за регионално развитиеПроект 2-3.1-4 „Трансграничен статистически изследователски център за МСП от българо-румънския трансграничен регион-RESCENT”РТИК,ноември-декмеври 2010

Съдържанието на този документ не отразява непременно официалното становище на Европейския съюз.


Каталог: download -> 2010
2010 -> European management centre
2010 -> Registration form bulgarian Business Delegation to the usa november 2010, Chicago and Cleveland
2010 -> Registration form bulgarian Business Delegation to the usa 30 November 6 December 2010, Cleveland and Washington
2010 -> 1. Име: Стефан Фамилия: хлавачек дата на раждане
2010 -> Програма на среща-договаряне " Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия лято ‘2010"
2010 -> Програма 09. 45 10. 15 Регистрация на участниците 10. 30- 10. 40 Откриване
2010 -> Списък на бизнес делегация от Саудитска Арабия Бизнес Форум „България – Саудитска Арабия”, 1 юли 2010, Хотел „Шератон”, гр. София
2010 -> Профил на фирма “екосек” (словения)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница