I основни теоритични проблеми на ефективността на търговската дейностстраница1/22
Дата06.04.2022
Размер0.52 Mb.
#114030
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
znan17643
Свързани:
Billa

Eфективност на търговската дейност “Хранителни стоки - Кулата” ЕООД град Казанлък

Дипломна работа


Г Л А В А П Ъ Р В А


Основни теоритични проблеми на ефективността на търговската дейност.


1. Същност и критерии на ефективността.
Ефективността изразява производствените отношения във връзка с резултативността на общественото производство или на даден процес, във връзка със степента на полезност на разходите или на използваните ресурси. Количестено тя се определя като отношение между очаквания, получения или планирания резултат (ефект) от една страна и разходите или ресурсите, необходими за неговото осигуряване. Количестено ефективността може да се изразява с икономически и неикономически показатели, а повишаването на ефективността е прираст на тези показатели. Равнището на ефективността на общественото производство се обуславя от равнището на развитие на производителните сили на обществото и съществуващите производствени отношения.
Трябва да се различават понятията ефект и ефективност, а също ефективност, икономическа ефективност и социална ефективност. Ефектът е резултатът от дадена дейност и се изразява в различни икономически и неикономически показатели като : обем на стокооборота, произведена продукция, брутен приход, чиста продукция, печалба, показатели за качес-твото на обслужването, за условията на труда и други. Ефективността изразява резултативността в използването на ресурсите и на разходите и количествено се измерва чрез съпоставяне на ефекта (резултата), изразен в различни икономически и неикономически показатели, със заангажираните ресурси от жив и овеществен труд или с направените разходи. Следователно ефектът обикновено се изразява в абсолютни показатели, а ефективността - винаги в относителни показатели. Тя е връзката между резултатите и цената, необходима за тяхното осигуряване, т.е :
ефективност = ефект ,
ресурси или разходи

което показва колко единици ефект (от даден вид) се осигуряват от единица ресурси или разходи, като стремежът е този ефект да бъде по - голям. Може да се използва и обратното съотношение :


ефективност = разходи или ресурси ,
ефект

което показва единица ефект (от даден вид) колко ресурси или разходи заангажирва, като стремежът е те да бъдат по- малки.


От тези зависимости е видно, че ако ефектът нараства по- бавно от ресурсите, то ефективността ще се понижава, т.е. възможно е да има повишаване на ефекта при понижаване на ефективността или понижаване на ефекта, но повишаване на ефективността. По - важна категория е ефективността, тъй като ресурсите и разходите са ограничени и е необходимо тяхното най - ефективно използване, като целта е единица разходи или ресурси да осигурява максимален и все по-нарастващ ефект. Ако не се повишава ефективността, то за осигуряване на единица ефект ще са необходими все повече ресурси и разходи, като част от тях трябва да бъдат под формата на капитални вложения, а понеже те са част от същия този ефект и няма откъде да се осигурят, това води до застой и връщане назад в развитието.
Понятието ефективност включва в себе си понятията социална ефективност и икономическа ефективност, като разликата между тях се обуславя от показателите за ефект, с които те се измерват. Икономическата ефективност изразява резултат-ността на ресурсите или разходите за получаване на определени икономически резултати като стокооборот, печалба, брутни приходи и т.н. Социалната ефективност също изразява резултатността на ресурсите или разходите, но за получаване на определени социални резултати, например: стокооборот на лице от населението, рааход на време от населението за покупка на стоки и приготвяне на храна, степен на задоволеност на населението с търговски обекти и т.н.
В този смисъл трябва да се подчертае, че по-висша цел на обществото е социалната ефективност, но социалната и иконо-мическата ефективност се намират в много силна връзка помежду си и базисната, основна е икономическата ефек-тивност. По-високата икономическа ефективност е база за получаване на по-висока социална ефективност, от своя страна социалната ефективност влияе за повишаване на икономическата ефективност, т.е. икономическата и социалната ефективност трябва да се разглеждат в диалектическо единство, взаимовръзка и зависимост. Ефективността е тясно свързана с интензификацията. Интензификацията може да се определи, като комплекс от дейности и мероприятия за усъвършенстване и най-рационално използване на трите основни елемента на стопанската и всяка друга дейност-основните фондове, оборот-ните средства и живия труд, а ефективността е осигурената резултатност от тяхното използване. Следователно интензификацията е средство за повишаване на ефективността, а повишаването на ефективността е цел и резултат на интензификацията.
За повишаване ефективността на икономиката основна роля има производството, но свой дял и място имат и отраслите обслужващи сферата на обръщението, основно място в които заема вътрешната търговия.
Най-общо под ефективност на търговията следва да се разбира достигане на най-големи резултати (ефект) от дейността и в интерес на обществото с най-малко разходи на жив и овеществен труд. Ефективността на търговията трябва да се оценява от една страна, като се изхожда от нейните икономически функции - осъществяване на стокообръщение при най-рационално използване на заангажираните ресурси и относително снижение на материалните, трудовите и паричните разходи при ускоряване рализацията на стоките, а от друга страна, от нейните социални функции - по-пълно задоволяване на потребностите на населението, подобряване качеството на търговското обслужване и създаване на необходимите условия за увеличаване и по-рационално използване на работното време на обществото. Следователно ефективността на търговията включва не само икономически, но и социални ефекти.
Правилното и точно определяне на ефективността на вътрешната търговия като цяло и на отделните търговски фирми, предприятия и организации спомага за усъвършенстване на управлението им и за получаване на максимален икономически и социален ефект от всяка търговска единица и от икономиката като цяло.
Преоценяването на ефективността и формирането на показателите за нейното измерване следва да се осъществява на основата на критерия на ефективността. Критерият на ефективността е понятие, което изразява нейната същност и е база за оценка и цел за постигане. На негова основа се избират варианти за социално - икономическото развитие. Критерий на ефективността в национален мащаб е ускореното социално- икономическо развитие на икономиката и достигане на максимално задоволяване на потребностите и развитие на обществото, съобразно световното равнище. Във вътрешната търговия критерий за ефективността е нейния принос за ускорено социално - икономическо развитие на страната, за възможно максимално задоволяване на потребностите на обществото и за развитие на личността.
За приближен, макар и непълен количествен измерител на критерия за ефективност на националното стопанство се приема максимизацията на националния доход на единица заангажирани ресурси. Във вътрешната търговия за такъв измерител на критерия за ефективността приемаме максимизацията на печалбата за единица заангажирани ресурси при повишаване качеството на търговското обслужване на населението.

2. Основни показатели за икономическия ефект.


Тъй като ефективността е съотношение на определен ефект под формата на планиран или получен резултат и заангажираните ресурси или разходите за него, е необходимо да се уточни какво включва ефектът и от какво са съставени разходите или ресурсите във вътрешната търговия.
Ефектът е получения резултат от дейността на дадена стопанска единица, предприятие, фирма или на дадено звено или отдел като част от фирмата и той се изразява в различни икономически и неикономически показатели като: произведена продукция, качество на продукцията, реализиран стокооборот, печалба, добавена стойност (чиста продукция), показатели, свързани с условията и безопастността на труда, качеството на обслужването и т.н. Да се измери резултатът от дейността на търговията е много по-трудно, отколкото в редица други отрасли на народното стопанство. За оценка на ефекта (резултата) от дейността на вътрешната търговия могат да се използват главно следните показатели: обемът на стоко-оборота, размерът на общия доход или на чистата продукция, размерът на общата продукция (брутния приход), снижението на разходите за обръщение, скоростта на стоковото обръщение, размерът на печалбата, показатели за качеството на търговското обслужване.За оценяване на ефекта във вътрешната търговия е възможно да се използва следната система от показатели.*
1. Стокообоотът е цел и резултат на търговската дейност и винаги се е наблюдавал и ще се наблюдава. Обемът и структурата на стокооборота - общо и на едно лице, обхватът на паричните доходи и главно на покупателния фонд на населението чрез него, са едни от основните показатели за задоволяване на материалните потребности и повишаване на жизненото равнище на населението, поради което този показател изразява едновременно и икономическия, и социалния ефект от търговската дейност. Стокообоотът осъществява връзката между производството и народното потребление.Той е най-важен фактор за финансовия резултат в търговските органозации. Но неговият обем е обусловен от развитието на цялото народно стопанство (стоков фонд, покупателен фонд, цени), а не само на търговията, отразява приблизително размера на търговските услуги, влияе се чувствително от цените и не отразява разходите, за сметка на които е осъществен. За оценка на икономическия ефект не е основен, но има важно значение, а за оценка на социалния ефект е основен показател. Но в същото време обемът и структурата на стокооборота при съпоставими цени са основни показатели за задоволяване на материалните потребности и повишаване на жизненото равнище на населението.
2.Чистата продукция (добавената стойност) е новосъздадената стойност и отразява най-пълно резултатите от вложения в цялото материално производство труд, но използването на този показател в отделните отрасли и предприятия се затруднява поради измерването и по метода на разпределението и невъзможност да се изчисли реалният създаден в тях размер. Освен това средствата за заплащане на труда са едновременно и доход и разход, което създава известни проблеми. Поради това в отрасъла търговия и в отделните му звена този показател има второстепенно значение.
3.Общата продукция (брутният приход) зависи от обема и структурата на стокооборота и равнището на търговските отстъпки, надбавки и надценки. Общата продукция в търговията следва да включва и сумата на търговските отстъпки, надбавки и надценки и сумата, получена от оказаните платени услуги на населението.Този показател отчита по-добре от стокооборота размера на оказаните търговски услуги, обема на осъществената търговска дейност, доколкото са обосновано определени равнището на търговските отстъпки, надбавки и надценки и таксите за оказаните платени услуги. По него са сравними отделните търговски предприятия и организации независимо от структурата на техния стокооборот. В същото време той включва създадена и пренесена стойност от други организации и отрасли и не отразява в достатъчна степен получения икономически резултат в отрасъла. За оценка на икономическия ефект има второстепенно значение, но може да се използва за оценка на обема на осъществяваната търговско-стопанска дейност, на обема на оказаните търговски услуги на насе-лението, което го прави важен показател за социалния ефект, наред и с икономическото му значение. Всичко това дава основание проф. д-р на ик.н. К. Александров да приеме, че “Брутният доход е основния показател, отразяващ ефекта (резултата) от функционирането на търговията в народното стопанство и на негова основа се изчислява ефективността на търговията на равнище народно стопанство, отрасъл и търговско предприятие.“1
4. Печалбата. Тя също може да се използва като основен обобщаващ показател за икономическия резултат от търговската дейност в отрасъла и в отделните търговски организации, тъй като в нея се отразяват и обобщават обемът и структурата на стокооборота, размерът на общата и на чистата продукция, на разходите на обръщението, производителността на труда, непроизводствените разходи и загуби, интензивността в използването на разполагаемите ресурси и др. При научно-обоснована система на цените на дребно и на търговските отстъпки, нарастването на печалбата отразява и подобряването на асортимента и повишаването на качеството на продаваните стоки.Този показател има и някои слаби страни - може да се увеличава при определени условия и от неоправдано съкращаване броя на продавачите, търговските обекти, разходите за реклама и опаковка, изключване от продажба на някои нискорентабилни стоки и др., което не допринася за подобряване на обслужването на населението. Но подобни недостатъци имат и другите стойностни показатели.
Печалбата, макар и да има някои недостатъци, е най-синтетичен показател за икономическия резултат от цялостната търговска дейност. Тя може да характеризира достатъчно пълно ефекта само при икономически обосновани цени и търговски отстъпки на стоките, а също при научна методика за планирането и разпределението на печалбата. Ето защо в свойте научни трудове проф.д-р на ик. н. Н. Сълова, не веднъж подчертава, че “Печалбата макар и да има някои недостатъци, е най-обобщаващ основен показател за икономическия резултат от търговската дейност.”1
В последващата аналитична част (глава втора), като основен показател за икономическия ефект от търговската дейност е възприет именно показателя печалба .


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница