І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (зоос)Дата13.11.2018
Размер96 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „НИКОМ-97“ АД, гр. Велико Търново за инвестиционно предложение за „Производство на гранулирани биоторове“, което ще се реализира в кв. 47, 48 и 49 по ПУП на гр. Горна Оряховица, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

От представената информация, може да се обобщи следното:

ИП обхваща кв. 47, 48 и 49 по ПУП на гр. Горна Оряховица. Общата площ на промишлената площадка е 120 000 м2 и обхваща територията на предприятие за производство на керамични изделия.

Настоящото ИП е нов вид дейност и предвижда производство на гранулирани биоторове, като се използва за суровина оборска тор (сурова или преминала ферментация в инсталации за производство на биогаз), биомаса (от инсталации за производство на биогаз), както и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.

Ще се изгради временна площадка за съхранение на суровините, преди използването им в производствения процес.

В съществуващите производствени халета ще се монтира инсталация за пастьоризация на торта, гранулирането й и пакетиране в различни опаковки.

Предвижда се изграждане на ново стъклено хале където ще се извършва изсушаването на продукта.

Процесите ще се извършват в следната последователност:  • Пастьоризиране на торта;

  • Изсушаване;

  • Гранулиране;

  • опаковане на продукта.

Предвиденият капацитет на инсталацията е 20 000 т/година.

Ново водовземане няма да се извършва. На площадката съществуват 2 шахтови кладенеца, които осигуряват вода за промишлени нужди. На площадката ще се генерират два потока отпадъчни води – битови и промишлени. Промишлените са резултат от отцеждането на суровината при съхранението и преди влагане в производството. Посредством изградена канализация ще се отвеждат към градската канализация.

По същество ИП предвижда оползотворяване на отпадъци, които се обработват по подходящ начин до получаване на краен продукт. При прилагане на широкото тълкувание за целите на Директивата за ОВОС, терминът „обезвреждане“ се тълкува като включващ „оползотворяване“, обхващащо всички операции, водещи или до обезвреждане на отпадъци, в тесния смисъл на думата, или за оползотворяване на отпадъци.

Във връзка с гореизложеното ИП попада в обхвата на т. 11, буква „б” – „инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотът, предмет на ИП не попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000610 „Река Янтра”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС:

Предвид факта, че настоящото ИП е предвидено да се реализира на територията на предприятие, с издадено комплексно разрешително (КР) №428–Н0/2012 г е необходимо след приключване на процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС да представите информация, съдържаща описание на планираната промяна пред министъра на околната среда и водите и компетентния орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 29.07.2016 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница