І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (зоос)Дата16.10.2018
Размер25.52 Kb.
#89286

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на Иван Йонков, гр. Габрово за инвестиционно предложение за “Строителство на вилно селище – 8 броя едноетажни вилни сгради и столова”, което ще се реализира в ПИ№14218.315.288 от КККР на град Габрово, общ. Габрово, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционното предложение обхваща ПИ№14218.315.288 от КККР на град Габрово, общ. Габрово. Имота е с НТП “Ливада” и е с площ от 9964 кв.м.

Предвижда изграждане на 8 броя дървени къщички, столова и барбекю със застоена площ 780 м².

При изграждане на вилнното селище ще се обособят: вътрешни пътища и алеи; градински и детски съоръжения.

Сградите ще са с капацитет за около 70 обитатели. Предвижда се ситуиране на паркинг с 20 паркоместа.

Захранването с питейна вода и електричество ще се осъществи чрез тръбопроводно и електропроводно отклонение, изградени в близост до имота.

Генерираните битови отпадъчните води ще се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоръжение.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 12, буква „в” – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близките защитени зони са BG0000399 „Българка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000399 „Българка” за опазване на птиците, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 02.03.2016 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница