І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта наДата13.09.2016
Размер48.57 Kb.
#9247
П О К А Н А

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки поръчки (НВМОП), във връзка със Заповед № Н-548 от 31 юли 2009 г. на министър-председателя и Заповед № ФС-100 от 31 август 2010 г. на г-н Росен Желязков - главен секретар на Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 отправя покана за представяне на оферта за извършване на следното:І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:

“Осигуряване на техническа обезпеченост чрез система за баланс на натоварването с цел подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg”.ІІ. Изисквания към обекта на малката обществена поръчка:

Изискванията към техниката, която трябва да бъде доставена са посочени в Приложение № 1 към настоящата покана. Доставената техника трябва да е нова, неупотребявана и да е в актуалната производствена листа на производителя.ІІІ. Методика за оценка на офертите – «най-ниска предлагана цена».

ІV. Други изисквания:

ІV.1. Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

ІV.2. Място на изпълнение на обществената поръчка – сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1.

ІV.3. Заплащането на доставената техника се извършва в български лева, по банков път, по банковата сметка на изпълнителя, както следва:

- Авансово плащане не се дължи;

- Пълният размер на дължимата сума се изплаща в срок до 10 (десет) дни след представяне на подписан двустранен предавателно-приемателен протокол за доставената техника и издадена от изпълнителя фактура.

ІV.4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката e 36 000 лв. с вкл. ДДС.

V. Документи, които следва да се представят в офертата:

а) Заверено от кандидата копие от единния идентификационен код (ЕИК) или от Удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие на документ за самоличност.

б) Техническо предложение, което да съдържа:

– технически спецификации на предлаганата техника;

– декларация (свободен текст), че предлаганата техника е нова, неупотребявана и е в актуалната листа на производителя.

оторизационно писмо, че кандидатът е оторизиран да продава техниката, която предлага.

– декларация (свободен текст), че кандидатът притежава сервизни права за ремонт на техниката, която предлага или копие от сключен договор за ремонт на предлаганата техника с оторизиран за това сервиз.

в) Ценово предложение за изпълнение на поръчката, поставено в отделен запечатан плик с надпис – Ценово предложение, съгласно образец за «Предлагана цена», Приложение № 2 към настоящата покана.

г) Срок на валидност на офертите – 60 дни от датата на подаване на офертата.

VІ. Начин и срок за представяне на офертите – офертите се представят в запечатан плик с надпис „Оферта за участие в малка обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на техническа обезпеченост чрез система за баланс на натоварването с цел подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg” и името на участника, адрес, лице и телефон за контакт. Срок за представяне на офертите - до 17. 00 ч. на 15 септември 2010 г. на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 1, за дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”.
VІІ. Лица за контакт: Веселин Рачев – тел. 940 2255

Станислав Бакалов – тел. 940 2205Приложение №1

Техническо задание към техниката, необходима за подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg.

Доставената техника трябва да е нова, неупотребявана, да е в актуалната производствена листа на производителя и да е със следните технически параметри.

1. СЪРВЕРИ ЗА МОНТАЖ В 19” ШКАФ – 3 бр. • Microprocessor: 2x Intel Xeon compatible or better, min 2.4 GHz, min.12MB shared cache;

 • Storage controller: RAID Controller (1, 1+0, 5, 10), 512 MB cache - support for SAS hard drives;

 • Memory: min. 8 GB registered DDR3 with Advanced ECC capabilities (Chipkill).

 • Graphics card: Integrated;

 • Hard disk: min. 6x300 GB SAS, Hot Swap, 10000 rpm;

 • Optical Device: DVD-RW;

 • LAN Card: 2x Integrated Ethernet adapter 10/100/1000 Base-TX(UTP), Autosensitive, Autonegotiation, with TCP/IP offload engine;

 • Power supply and cooling: independent Hot Plug Redundant power supply and hot plug redundant fans;

 • Form Factor: Rack Mountable max. 2U for 19" Rack;

 • Rack Mount Kit: Rack Mount Kit;

 • Warranty: 3 years on-site;

 • OS: n/a

 • Server management;2. Непрекъсваемо токозахранващо устройство: on line UPS min. 3000 VA Rack Mountable; Rack Height max 2U; including CD with software; Rack Mounting brackets; Rack Mounting support rails; Signaling USB cable; users manual,: 1 year warranty on-site1бр.
3. Монитор 17” и клавиатура с мишка за монтаж в 19” – 1 бр.
4. Конзолен превключвател KVM/8port -1 бр.

Приложение № 2

Кандидат: ......................................................................................................

Адрес за кореспонденция .................................................................................


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за изпълнение малката обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на техническа обезпеченост чрез система за баланс на натоварването с цел подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg.”
Във връзка с обявената малката обществена поръчка за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническо задание на Възложителя за цитираната по-горе обществена поръчка.


 • Цена за доставка на 3 (три) бр. „Сървъри за монтаж в 19” шкаф”:

Ед. цена……………………... лв. без вкл. ДДС.

Обща цена за 3 бр. …………………..лв. без вкл. ДДС.
 • Цена за 1 бр. „Непрекъсваемо токозахранващо устройство”:

Ед. цена……………………... лв. без вкл. ДДС


 • Цена за 1 бр. „Монитор 17” и клавиатура с мишка за монтаж в 19””

Ед. цена……………………... лв. без вкл. ДДС


 • Цена за 1 бр. Конзолен превключвател KVM/8port:

Ед. цена……………………... лв. без вкл. ДДС
Обща цена за техниката ……………………….. лв. без вкл. ДДС.
Обща цена за техниката ……………………….. лв. с вкл. ДДС.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)


Дата: ….............................
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> Република българия администрация на министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница