І. Предмет на настоящата обществена поръчкастраница1/2
Дата20.08.2018
Размер248 Kb.
  1   2
І. Предмет на настоящата обществена поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА“

Прогнозната и пределна стойност е в размер на 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложеният финансов ресурс.

1.1. Обособени позиции.

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции.

1.2.Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представя за всеки един от подизпълнителите.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:


  • Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

  • Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

  • Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

  • Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

  • Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

  • Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.
2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

2.2. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа (собствени или упълномощени сервизи) разположена възможно най-близко до гр. Враца/, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

2.3. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

2.4. В случай, че участникът не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили.ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към предлагания санитарен автомобил. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1 Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на изискванията на стандарт БГ ЕN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент.

1.2. Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

1.3. Предлаганият санитарен автомобил следва да е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., ЕURO 5+, категория М1, Тип С, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

1.4. Участникът следва да представи Декларация, че ще предостави необходимите документи за регистрация, съгласно изискванията на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

1.5. Предлаганият санитарен автомобил да е предназначен и оборудван за окозване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента, Тип С и да отговаря на следните минимални технически изисквания:1.Шаси: Самоносеща метална конструкция.

1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00 м.

1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м.

1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.

1.4. Задната част на купето да представлява пространство, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.5. Пълен достъп до санитарната част да бъде поне от две места: - От дясната страна на автомобила чрез плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през две врати.

1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см. минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят, поставен върху предните и задни врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см. и дебелина на линията 2 см.) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ и върху предния капак огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА”.

1.7.Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 5 години.

2. Шофьорска кабина:

2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек, чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м., да е обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора, предпазваща шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС.

2.2 .Седалка за шофьора плюс една двойна седалка. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

2.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора.

3. Допълнително оборудване освен стандартното:

3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясна седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

3.2. Куплунг 12 V за включване на лампата.

3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

3.4. Пожарогасител СО2, над 2.5 кг.

3.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

3.6. На арматурното табло да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на автомобила и един от антената.

3.7. Контейнер за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

4. Санитарен/Медицински отсек:

4.1. Дължина над 2.70 м.

4.2. Ширина над 1.65 м.

4.3. Височина над 1.75 м.

4.4. Отварянето и затварянето на вратите да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.4.5. Естествено осветление:

4.6. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, а материалът на прозорците да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция.

4.7. Изкуствено осветление: Да осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек и да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Да се включва се автоматично при отваряне на задна или странична врата на санитарния отсек. Осветлението да отговаря на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lх, а обкръжаващата област минимум 50 lx.

4.8. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление да бъде чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.

4.9. Над носилката да е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.

5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + А1:2010

5.1. Отоплението да се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V/2 kw с термостат, когато автомобила е паркиран и захранен от ел. мрежа. Печките да са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;

5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;

5.3. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;

5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място.

6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките да са разположени: една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката и друга откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент.

7.1. Основна носилка на електрическа-механична платформа/маса:

Приблизителни размери 190х55 см. Размерите да бъдат измерени от най-външните краища.

Носилката да може да се изважда и вкарва върху електрическа-механична платформа/маса.

Платформата да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг., с регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече. Носилката да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Задните колела трябва да се въртят на 360 градуса и снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт ЕN 1865/. Носилката да бъде с предпазни сгъваеми перила. Покритието на матрака да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.7.2. Сгъваема носилка "столче", позволяваща евакуацията на пациент от един човек. Укрепена на подходящо и лесно достъпно място.

7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб, закрепена на подходящо и леснодостъпно и оборудвана с одобрен тип обезопасителни колани.

7.4. Електрическа, механична платформа/маса/, да осигурява движения в посока нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.

8. Аспирационна инсталация

8.1. Аспирационната инсталация да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка, откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Включването и изключването на аспирационната помпа да се извършва с превключвател.

9. Кислородна инсталация:

9.1. Да включва две 10 литрови бутилки за кислород, със спирателни кранове, редуцир-вентили и манометри, закрепени към автомобила. Бутилките да са свързани към кислородната инсталация на автомобила и чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките да осигуряват необходимото налягане в инсталацията.

9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата, като на едната да е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

9.3. Бутилките да могат да се монтират и демонтират без инструменти.

9.4. Медицинският/Санитарният отсек да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм да нямат външни остри ръбове и да завършват със заоблени краища. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината й. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужване, включително при влажна повърхност. Подовото покритие да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението. Да е без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

9.5 В Санитарния /Медицински/ отсек, в близост до поставките за оборудване да бъдат монтирани минимум четири броя 12V куплонзи /стандарт захранване на електрическа запалка/ за захранване на медицинското оборудване и минимум още три броя стенни контакта тип „Шуко” 220V.

9.6. Шкафчета, да са с общ обем най-малко 145 литра и поставки, подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи да са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент, лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре, така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва.

10. Двигател:

10.1.Четиритактов, четири-цилиндров, турбо дизелов с горивна система тип Common rail –2.2/3.0.

10.2. Мощност на двигателя не по-малко от 90 kW.

10.3.Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по- висок от 10 литра.

10.4.Екологична норма не по-ниско от ЕURO 5 /5+/ с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm.

11. Кормилно управление:

11.1. Ляв волан с хидро усилвател.

12. Задвижване и скоростна кутия:

12.1. Предно задвижване 4х2.

12.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 6 предавки (6+1 задна).

13. Окачване:

13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортисьори със защитни кори

13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от спецификацията на производителя.

14. Спирачна система:

14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.

14.2. Предни и задни дискови спирачки.

14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

15. Гуми:

15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място с надежден механизъм за монтаж и демонтаж.

16. Електрическа инсталация:

16.1 .Електрическата инсталация да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)

16.2. Акумулаторни батерии два броя –по една за автомобила и медицинския отсег и алтернатор отговарящ на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.

16.3. Да е оборудван с вграден изправител 220V/12V;1000W, двойно зарядно устройство и инвертор 12V/ 220V; 1000W

16.4. На левия борд на автомобила в близост до шофьорската врата да бъде монтиран водоустойчив контакт 220V/16А.

16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане.

17. Специална сигнализация:17.1. Импулсни сини сигнални лампи - поставени на покрива на линейката.

17.2. Две сини допълнителни фарчета - Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.4. Два странични халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на автомобила.

17.6. Сирена/рупор/ - битонална, електромагнитна, с минимална мощност - 100 W.

18. Друга окомплектовка:

18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

18.2. Комплект резервни чистачки.

18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

18.4. Трижилен кабел/2х2.5+1л5 мм/, с дължина над 20 м. за включване на автомобила към външната 220 V мрежа.

18.5. Аптечка - според изискванията на закона.

18.6. Два комплекта вериги за сняг за двигателните колела.

18.7. Въже за теглене.

18.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.

18.9. Инструменти- набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.
2. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на доставката е три месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.3. Място на изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е: град Враца, бул. Втори юни № 68.4.Начин на образуване на цената

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на автомобила, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.5.Гаранционен срок

Следва да има минимум:

5.1. За санитарния автомобил - не по-малко от 60 (шестдесет) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

5.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 60 (шестдесет) месеца, след доставката.

5.3. Доставчикът да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази.

6.Условия и начин на плащане

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на ЦСМП-Враца, със срок на валидност минимум три месеца след сключване на договора. Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане ще бъде освободена съгласно условията, посочени в проекта на договор.


ІV. Стойност на поръчката:
Прогнозната и пределна стойност е в размер на 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС.

Стойността на поръчката включва цената на автомобила, както и цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване. Офериране на цена над прогнозната ще е основание за отстраняване на съответния участник в процедурата.


V. Критерий за оценка на офертите:
Критерий за оценка на поръчката е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

Класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва съобразно оферираните от тях ценови предложения, като на първо място се класира участникът с най-ниска цена.


VІ. Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

VІІ. ОФЕРТА
Подготовка на офертата:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.
Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.


Съдържание на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

6.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

6.2. списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил.

6.3. заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили, оторизира участника да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведениия санитарен автомобил;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация;

Техническо предложение по образец.

Декларация от участника, че предлагания от него санитарен автомобил ще отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент;

Декларация от участника, че предлагания от него санитарен автомобил отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

Ценово предложение по образец.


VІІІ. Изисквания към изпълнителя:
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора, представен в една от формите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП. Условията за връщана на гаранцията и за условията за нейното усвояване са уредени в договора.
ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена от възложителя.

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП.

3. Комисията по т.1 разглежда офертите съобразно реда, в раздел V от Вътрешните правила за планиране и провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки, контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правилата за поддържане и работа с профила на купувача. Комисията оценява и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

4. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата.

ОБРАЗЕЦ №1
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА”


от , ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел. факс: e-mail:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - ВРАЦА “.1. Срокът за изпълнение на доставката е - _____________________________ месеца

(но не повече от три месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката).2. Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - __________________ (но не по-малко от шестдесет месеца, след доставката, без ограничение на пробега);

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – __________ (но не по-малко от шестдесет месеца, след доставката).

3. Предлагаме авариралия санитарен автомобил да бъде приеман в наши сервизни бази в рамките на _____________ часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

4. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А1:2010 /или еквивалентен ______________________________________________/

5. Предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива /или на еквивалентни на тях ___________________________________________________/

6. Предлаганият санитарен автомобил е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., Евро 5 /5+/, категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

7. Ще предоставим необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил.

8. Предлаганият санитарен автомобил притежава следните технически спецификации, изложени съобразно изискванията на Възложителя:ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИЯ АВТОМОБИЛ

1.Шаси: Самоносеща метална конструкция.

1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00 м.

1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м.

1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.

1.4. Задната част на купето да представлява пространство, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.5. Пълен достъп до санитарната част да бъде поне от две места: - От дясната страна на автомобила чрез плъзгаща се врата; - От задната страна на автомобила през две врати.

1.6. Основен цвят - бял. Допълнителен цвят: оранжев на покрива. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см. минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят, поставен върху предните и задни врати. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см. и дебелина на линията 2 см.) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ и върху предния капак огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА”.

1.7.Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 5 години.

2. Шофьорска кабина:

2.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек, чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0.12 кв.м., да е обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора, предпазваща шофьора от светлината в санитарния отсек. Материалът на прозорците следва да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС.

2.2 .Седалка за шофьора плюс една двойна седалка. Седалките да бъдат осигурени с инерционни осигурителни колани. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабина и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

на седалката не трябва да се намаляват.2.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора.

3. Допълнително оборудване освен стандартното:

3.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

3.2. Куплунг 12 V за включване на лампата.

3.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

3.4. Пожарогасител СО2, над 2.5 кг.

3.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

3.6. На арматурното табло да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на автомобила и един от антената.

3.7. Контейнер за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

4. Санитарен/Медицински отсек:

4.1. Дължина над 2.70 м.

4.2. Ширина над 1.65 м.

4.3. Височина над 1.75 м.

4.4. Отварянето и затварянето на вратите да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.4.5. Естествено осветление:

4.6. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. Минималният брой на прозорците следва да отговарят на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, а материалът на прозорците да съответства с Директива 92/22/ ЕЕС, актуализирана редакция.

4.7. Изкуствено осветление: Да осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек и да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. Да се включва се автоматично при отваряне на задна или странична врата на санитарния отсек. Осветлението да отговаря на Стандарт 1789:2007 + А1:2010, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lх, а обкръжаващата област минимум 50 lx.

4.8. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление да бъде чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.

4.9. Над носилката да е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.

5. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация, като покрива изискванията на стандарт 1789:2007 + А1:2010

5.1. Отоплението да се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V/2 kw с термостат, когато автомобила е паркиран и захранен от ел. мрежа. Печките да са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;

5.2. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) – да отговаря на EN1789:2007;

5.3. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;

5.4. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

5.5. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място.

6. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките да са разположени: една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката и друга откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент.

7.1. Основна носилка на електрическа-механична платформа/маса:

Приблизителни размери 190х55 см. Размерите да бъдат измерени от най-външните краища.

Носилката да може да се изважда и вкарва върху електрическа-механична платформа/маса.

Платформата да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг., с регулируема облегалка от 0 до 70 градуса или повече. Носилката да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Задните колела трябва да се въртят на 360 градуса и снабдени с крачна спирачка. /съгласно Стандарт ЕN 1865/. Носилката да бъде с предпазни сгъваеми перила. Покритието на матрака да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.7.2. Сгъваема носилка "столче", позволяваща евакуацията на пациент от един човек. Укрепена на подходящо и лесно достъпно място.

7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб, закрепена на подходящо и леснодостъпно и оборудвана с одобрен тип обезопасителни колани.

7.4. Електрическа, механична платформа/маса/, да осигурява движения в посока нагоре и надолу. Да е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.

8. Аспирационна инсталация

8.1. Аспирационната инсталация да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка, откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден със съд от минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Включването и изключването на аспирационната помпа да се извършва с превключвател.

9. Кислородна инсталация:

9.1. Да включва две 10 литрови бутилки за кислород, със спирателни кранове, редуцир-вентили и манометри, закрепени към автомобила. Бутилките да са свързани към кислородната инсталация на автомобила и чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките да осигуряват необходимото налягане в инсталацията.

9.2. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата, като на едната да е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

9.3. Бутилките да могат да се монтират и демонтират без инструменти.

9.4. Медицинският/Санитарният отсек да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм да нямат външни остри ръбове и да завършват със заоблени краища. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от ширината й. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужване, включително при влажна повърхност. Подовото покритие да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението. Да е без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

9.5 В Санитарния /Медицински/ отсек, в близост до поставките за оборудване да бъдат монтирани минимум четири броя 12V куплонзи /стандарт захранване на електрическа запалка/ за захранване на медицинското оборудване и минимум още три броя стенни контакта тип „Шуко” 220V.

9.6. Шкафчета, да са с общ обем най-малко 145 литра и поставки, подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи да са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент, лежащ върху носилката. Шкафчетата да са защитени от самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре, така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва.

10. Двигател:

10.1.Четиритактов, четири-цилиндров, турбо дизелов, с горивна система тип Common rail – 2.2/3.0.

10.2. Мощност на двигателя не по-малко от 90 kW.

10.3.Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по- висок от 10 литра.

10.4.Екологична норма не по-ниско от ЕURO 5 /5+/ с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm.

11. Кормилно управление:

11.1. Ляв волан със хидро усилвател.

12. Задвижване и скоростна кутия:

12.1. Предно задвижване 4х2.

12.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 6 предавки (6+1 задна).

13. Окачване:

13.1. Предно, независимо с маслени или газови амортисьори със защитни кори

13.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от спецификацията на производителя.

14. Спирачна система:

14.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.

14.2. Предни и задни дискови спирачки.

14.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

15. Гуми:

15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

15.2. Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място с надежден механизъм за монтаж и демонтаж.

16. Електрическа инсталация:

16.1 .Електрическата инсталация да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)

16.2. Акумулаторни батерии два броя –по една за автомобила и медицинския отсег и алтернатор отговарящ на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.

16.3. Да е оборудван с вграден изправител 220V/12V;1000W, двойно зарядно устройство и инвертор 12V/ 220V; 1000W

16.4. На левия борд на автомобила в близост до шофьорската врата да бъде монтиран водоустойчив контакт 220V/16А.

16.5. Отопление на страничните огледала за задно виждане.

17. Специална сигнализация:17.1. Импулсни сини сигнални лампи - поставени на покрива на линейката.

17.2. Две сини допълнителни фарчета - Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

17.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.4. Два странични халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

17.5. Две мигащи оранжеви светлини - намират се в задната част на покрива на автомобила.

17.6. Сирена/рупор/ - битонална, електромагнитна, с минимална мощност - 100 W.

18. Друга окомплектовка:

18.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

18.2. Комплект резервни чистачки.

18.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

18.4. Трижилен кабел/2х2.5+1л5 мм/, с дължина над 20 м. за включване на автомобила към външната 220 V мрежа.

18.5. Аптечка - според изискванията на закона.

18.6. Два комплекта вериги за сняг за двигателните колела.

18.7. Въже за теглене.

18.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.

18.9. Инструменти- набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.Забележка: Участникът следва да попълни техническото предложение, като постави срещу всяко изискване на възложителя съответния технически параметър на предлагания автомобил
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата: ............. Подпис и печат: .............
ОБРАЗЕЦ №2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - ВРАЦА”
от , ЕИК __________________

седалище и адрес на управление ___________________________________________________

представлявано от _______________________________________________________________

лице за контакти:

тел. факс: e-mail:

Регистрация по ЗДДС: ____________________________________________________________

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________

BIC код на банката_______________________________________________________________

Банка: ________________________________________________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА”, във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра ценова оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на един брой санитарен автомобил е:

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС

И

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), с начислен ДДСЗабележка: Предлаганата цена да не надвишава 66 000 лева без ДДС и 79 200 лева с включен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на доставката (вкл. цена на автомобила, цената за доставка до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване).

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Дата………………. Подпис и печат:…………………………


ОБРАЗЕЦ №3


ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________, адрес: __________________________________________________________, л.к. № ______________________, издадена на ____________________г., от ______________________, гр. _______________________________ ,
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или ако е чуждестранно лице, не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Забележка: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.
Дата: ............................. ДЕКЛАРАТОР: ....................................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ №4


ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

и с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ ще ползвам подизпълнител/и/. (ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............…………………................. с ЕИК ......................................................................................................................, представляван от ...................................................................................................

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………………

/ подпис и печат /

ОБРАЗЕЦ №5


ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА”
ДЕКЛАРИРАМ,

че сме съгласни да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с горе цитирания обект, като подизпълнител на участник ______________________________________

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………

ОБРАЗЕЦ №6ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВРАЦА”

Д Е К Л А Р И Р А М:    1. По отношение на представлявания от мен участник, както и по отношение на неговите управителни и представителни органи не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – не сме участвали като външни експерти по чл. 8, ал. 7 ЗОП в изготвяне на документацията за възлагане на обществена поръчка.

    2. Представлявания от мен участник не участва в процедурата с други свързани лица или свързани предприятия – самостоятелни участници в процедурата – по смисъла на чл. 55, ал. 7 ЗОП.

Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………
ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора
Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСПМ - ВРАЦА”


ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница