I. продукти произвеждани или внасяни от фирмата



Дата16.10.2018
Размер69.16 Kb.
#89397
AC ВИНА (17.10.2001)


Име на фирмата:
Обект: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО ВИНАТА


I. ПРОДУКТИ ПРОИЗВЕЖДАНИ ИЛИ ВНАСЯНИ ОТ ФИРМАТА

Червени и бели вина.


II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА И ЕТИКИРОВКАТА
Имайки предвид горе изброените продукти, последващите Директиви съдържат мерки, които е препоръчително да бъдат съблюдавани при евентуална продажба на продуктите на вътрешният пазар на Европейския съюз. Едно по-подробно разглеждане на приложението на всяка една Директива ще потвърди, че те наистина касаят упоменатите продукти.
Във връзка с вината и други алкохолни напитки, Европейските институции са разработили голямо по обем законодателство. Актовете му са хоризонтални (=приложими са за много хранителни продукти) или вертикални (= специално за вината и/или други алкохолни напитки).
II.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

II.1.1. Добавки


 1. Директива 89/107/EEC от 21 Декември 1988 относно уеднаквяването на законите на страните членки върху добавките, които могат да бъдат използвани в производството на храни.




 1. Директива 62/2645 от 23 Октомври 1962 относно уеднаквяването на правилата в страните членки върху оцветителите, употребявани в храни предназначени за консумация.




 1. Директива 94/36/EC от 30 Юни 1994 относно оцветителите използвани при производството на храни.




 1. Директива 95/45/EC от 26 Юли 1995 определяща специфични критерии на чистота при оцветителите използвани при производството на храни.




 1. Директива 94/35/EC от 30 Юни 1994 върху подсладителите използвани при производството на храни.




 1. Директива 95/31/EC от 5 Юли определяща специфични критерии на чистота при подсладителите използвани при производството на храни.




 1. Директива 95/2/EC от 20 Февруари 1995 относно хранителните добавки различни от оцветители и подсладители.




 1. Директива 96/77/EC от 2 Декември 1996 определяща специфични критерии на чистота при хранителните добавки различни от оцветители и подсладители.




 1. Директива 78/663/EEC от 25 Юли 1996 определяща специфични критерии на чистота при емулсатори, стабилизатори, сгъстители, и желътини използвани при производството на храни.



II.1.2. Ароматизатори


 1. Директива 88/388/EEC от 22 Юни 1988 относно уеднаквяването на законите на страните членки върху ароматизаторите, които могат да бъдат използвани в производството на храни или техните суровини.




 1. Регулация (EC) No 2232/96 от 28 Октомври 1996 на Съвета от 28 Октомври 1996 определящ процедурата на ЕО за ароматизиращите субстанции използвани или с намерение за използване в производството на храни.




 1. Решение 1999/217/EC от 23 Февруари 1999 определяща регистър за ароматизиращите субстанции използвани в производството на храни, изработен като приложение към Регулация (EC) No 2232/96 от 28 Октомври 1996.



II.1.3. Материали в директен контакт с храните.

1) Директива 89/109/EEC от 21 Декември 1988 относно уеднаквяването на законите на страните членки върху материалите и продуктите влизащи в директен контакт с хранителните продукти.
Цел: да се избегне възможността за преминаване на субстанциите в храната в количества опасни за човешкото здраве.
Това е рамкова директива, което означава, че определени групи от материали са покрити от специфични директиви, които може да касаят:


 • пластмаса

 • регенерирана целулозна лента

 • еластомери и гума

 • хартия и хартиени продукти

 • порцелан

 • стъкло

 • метали и сплави

 • дърво, включително корк

 • текстилни продукти

 • обвивки от парафин или микро кристален восък

 • йонно обменна смола

Тези специфични директиви могат да включват:




 • списък от оторизирани субстанции

 • стандарти за концентрация

 • специални условия за употреба

 • граници на движението на съставките в хранителните продукти.

Следните директиви касаят правилата на специфичните материали:




 • Директива 80/590/EEC от 9 Юни 1980 определяща символа, който може да придружава продуктите и материалите влизащи в контакт с хранителните продукти;

 • Директива 90/128/EEC от 23 Февруари 1990 касаещи пластмасовите продукти и материали влизащи в контакт с хранителните продукти;

 • Директива 82/711/EEC от 18 Октомври 1982 полагащи основните правила необходими за тестване на съставките на пластмасовите продукти и материали влизащи в контакт с хранителните продукти;

 • Директива 85/572/EEC от 19 Декември 1985 полагащи списък със стимуланти използвани за тестване на движението на съставките на пластичните материали влизащи в контакт с хранителните продукти;

 • Директива 93/10/EEC от 15 Март 1993 относно продуктите и материалите получени от регенериран целулозен филм влизащ в контакт с хранителни продукти;

 • Директива 78/142/EEC относно уеднаквяването на законите на страните членки върху продуктите и материалите, които съдържат винил – хлориден мономер и влизат в контакт с хранителните продукти.



II.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКИРОВКАТА
1) Директива 2000/13/EC от 20 Март 2000 относно уеднаквяването на законите на страните членки върху етикировката, представянето и рекламата на хранителните продукти за продажба на крайния клиент.
2) Директива 89/396/EEC относно идентификация или маркировка на мястото на произход на продукта.
3) Директива 87/250/EEC от 15 Април 1987 относно идентификацията на алкохолната сила по обем върху етикетите на спиртните напитки за продажба на крайният клиент.
4) Регулация (EEC) No 1601/91 относно дефиницията, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на базата на виното и ароматизирани винени коктейли.

5) Регулация (EC) No 122/94 от 25 Януари 1994 определящ подробни правила за прилагане на Директива (EEC) No 1601/91.
6) Регулация 89/1576/EEC определящ общите правила на дефиницията, описанието и представянето на спиртните напитки. Забележка : този Регулация се отнася до винените алкохоли.
7) Регулация (EC) No 753/2002 от 29 Април 2002 определящ определени правила за прилагане на Регулация (EC) No 1493/1999 по отношение на дефиницията, описанието, представянето и защитата на определени продукти от виненият сектор.
8) Регулация (EC) No 1493/1999 от 17 Май 1999 относно общата организация на пазара на вината.

II.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА


 1. Директива 75/106/EEC от 19 Декември 1974 относно уеднаквяването на законите на страните членки, касаещи наливните обеми на някои предварително опаковани течности.

(Знак на EEC “e”: графичното представяне може да бъде намерено в Директива 71/316/EEC от 26 Юли 1971 относно уеднаквяването на законите на страните членки касаещи общите условия по измерителните инструменти и методи на метрологичен контрол)



 1. Директива 94/62/EC от 20 Декември 1994 относно опаковката и отпадъците при опаковка.

Тази Директива съдържа задължения към производителя или вносителя в ЕС по отношение на опаковката и отпадъците при опаковката.



Препоръчително е фирмите желаещи да експортират в ЕС да проверяват дали опаковката която те биха искали да използват е в съответствие с тази определена в Директивата, какви стъпки трябва да изпълни вносителя и т.н.


III. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРАВНИ ТЕКСТОВЕ И ИНФОРМАЦИОННИ БЕЛЕЖКИ)

За получаване на по – подробна информация за гореспоменатото законодателство, фирмите могат да се консултират:


 1. информационните бележки (тук с удебелен шрифт) относно всеки един от тези актове, които могат да бъдат открити на уеб сайта “Диалог с бизнес” (http://europa.eu.int/business) през “вътрешни пазарни правила – резюмета” последвани от:

ИНДЕКС A-Z


- A

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- Обща организация на селско стопанските пазари

- Регулирани сектори



- Вино (Рег. 1493/1999
- F

- ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- ДОБАВКИ

- Обща схема (Дир. 89/107/EEC)

- Конкретни схеми



- Оцветители

- Позволени оцветители (Дир. 94/36/EC)

- Оцветяване (Дир. 62/2645/EEC)

- Подсладители

- Позволени подсладители(Дир. 94/35/EC)

- Добавки различни от подсладители и оцветители

- Позволени добавки (Дир. 95/2/EC)

- Емулсатори, стабилизатори, сгъстители и желатини

- Конкретни критерии за чистота (Дир. 78/663/EEC)
- АРОМАТИЗАТОРИ

- Обща схема



- Позволени ароматизатори (Дир. 88/388/EEC)

- Списък от суровини и субстанции използвани в изготвянето на ароматизаторите (Dec. 88/389/EEC)

- Конкретни схеми



- Дефинирани химически ароматизатори (Рег. 2232/96/EC)
- Контактни продукти и материали

- Обща схема (Дир. 89/109/EEC)

- Конкретни схеми



- Винил хлориден мономер (Дир. 78/142/EEC)

- Материали от пластмаса (Дир. 90/128/EEC)

- Проверка на движението на съставките на продуктите и материалите от пластмаса (Дир. 82/711/EEC)

- Керамика (Дир. 84/500/EEC)

- Регенериран целулозен филм (Дир. 93/10/EEC)
- ПРЕДСТАВЯ НЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

- Етикировка

- Обща схема

- Етикировка, представяне и реклама

(Дир. 2000/13/EC)

- Идентификация на произход (Дир. 89/396/EEC)

- Конкретни схеми



- Правила относно етикировка на храните

(Дир. 90/496/EEC)

- Правила относно спиртните напитки (Рег. 1576/89)

- Правила относно ароматизираните вина

(Рег. 1601/91)

- Етикировка на алкохолните напитки

(Дир. 87/250/EEC)

- Опаковка



- Опаковани течности на едро (Дир. 75/106/EEC)

- Идентификация на цените (Дир. 79/581/EEC)

- W


- Отпадъци

- Опаковка и отпадъци от опаковката (Дир. 94/62/EC)


 1. пълният текст на гореспоменатите Директиви (вкл. техните поправки) са достъпни и на http://europa.eu.int/eur-lex/.

3) допълнителна информация и доклади върху законодателството на ЕС относно отпадъците при опаковка:

http://www.pro-e.org

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_en.htm




IV. ЗАБЕЛЕЖКИ


За да проверят, кои Директиви на ЕС за добавките са приложими, фирмите могат да предоставят на EIC списък с оцветителите, ароматизаторите, подсладителите, стабилизаторите, емулсаторите и т.н., които те ще използват в тяхното производство.

Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница