И радиационна защитаДата22.07.2016
Размер59.26 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ

И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА


София 1756, бул. “Св.Климент Охридски” № 132

тел: (3592) 8626036[7,8], факс: (3592) 8621059, e-mail: ncrrp@ncrrp.org


Д О Г О В О Р № …….. / ……..2008 г.
за извършване на контрол на професионално облъчване

Днес, .................. 2008 г. между
Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“Св.Кл.Охридски” №132, БУЛСТАТ П 000662801 , данъчен № 2227012431 , представляван от доц. Радостина Георгиева - директор и Сийка Йовчева в качеството си на главен счетоводител, наричан за краткост в настоящия договор "ИЗПЪЛНИТЕЛ"
и

.............................................................................................…........................ , със седалище и адрес на управление, гр. …………………, пощ.код ............ телефон.....................................ул…………………….……№……..…, регистриран по ф.д. № ……………… по описа на …………………….окръжен съд, БУЛСТАТ………….…......., данъчен №………………представляван от…..............................................…….................. - директор, наричан за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ",


се сключи настоящия договор за следното:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва контрол на професионалното облъчване както следва:

а) 4-кратно годишно с ФД на ............. бр. лица

б) 10-кратно годишно с ФД на ............ бр. лица

в) 4-кратно годишно с КД на ............. бр. лица

г) 10-кратно годишно с КД на ............. бр. лица

д) 4-кратно годишно с ТЛД на............бр. лица

е) 10-кратно годишно с ТЛД на ...........бр. лица

(Подчертава се избрания вариант на контрол)

Договорът се сключва за сумата ………………….лв. (…………………………

………………………………………………………………), съгласно базовата цена за индивидуален дозиметричен контрол, определена в т. 6.1 от настоящия договор.

2. Договорът се сключва за периода: (Подчертава се)
а) от 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

б) за първото полугодие на 2008 г.

с)........................................................

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

3.1. Да извършва действията съгласно условията на т. 1 и т. 2.

3.2. Да обработва дозиметрите и изпраща резултатите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 30 работни дни след получаването им в Сектор 1 на ОК от вид А при НЦРРЗ. Резултатите се оформят в Протокол за дозиметричен контрол.

3.3. Да отчита дозиметрите при аварийно облъчване като в срок до три дни от представянето им в НЦРРЗ да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители за регистрираните дози.  1. Да осигурява и изпраща до 20 число на предходния месец новите дозиметри за подмяна.

  2. Да осигурява срещу заплащане необходимия брой дозиметрични касети за филмови и термолуминесцентни дозиметри по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Цената на касетите не е включена в стойността на договора.


4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да заплати в двуседмичен срок от подписването на настоящия договор авансово цената за извършване на дозиметричен контрол. Плащането на цената е предпоставка за започване на работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. Да представи в НЦРРЗ едновременно с подписания договор и актуален към момента на сключването му списък на контролираните лица, съдържащ следните лични данни: трите имена, ЕГН, професия, стаж в среда на йонизиращи лъчения. В случай на промяна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изпрати личните данни на новопостъпилите лица.

  3. Да извършва смяната на дозиметрите след изтичане на контролния период - един или три месеца, не по-късно от пето число на следващия месец.

4.4. Да изпрати свалените от употреба дозиметри в Сектор 1 на ОК от вид А при НЦРРЗ до 15 дни след изтичане на периода, за който са предназначени.

4.5. Да използва стандартната опаковка - картонена кутия, в която получава дозиметрите от НЦРРЗ. Кутията трябва да бъде облепена със стикера “не подлежи на облъчване” и изпратена като колетна пратка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за достоверността на направените отчитания, когато дозиметрите са получени във вид, несъответстващ на определения в тази точка и допускащ основателни съмнения за допълнително облъчване.

4.6. Да изпраща едновременно с дозиметрите и придружителен списък, по използвания понастоящем образец, с актуализирани сведения за лицата, адреса и кода на учреждението.

4.7 Да уведомява Сектор 1 на ОК от вид А при НЦРРЗ ( по телефон или факс ) за неполучени дозиметри, предназначени за новия период на ИДК, до 5-то число на съответния месец.

4.8. Да не допуска нарушаване на ритмичността на контрола, т.е. просрочване на времето на използване на дозиметрите.

4.9. Да използва дозиметрите само през периода, за който са предназначени.

4.10. Да не допуска употребата на останали от предишни периоди на използване дозиметри.


  1. Да унищожава неизползваните дозиметрични филми.5. Особени положения:

  1. ИДК в рамките на настоящия договор се извършва само с дозиметри, разпространявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. Резултатите от ИДК се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите се въвеждат и съхраняват в картотеката на Сектор 1 на ОК от вид А при НЦРРЗ и служат за управление на лъчезащитата, медицински, юридически и др. справки и консултации за лицата, включени в системата на контрола.

  3. НЦРРЗ се придържа към Закона за защита на личните данни. При публикуване на отчети, статистически и научни резултати не се посочват никакви лични данни на контролираните лица.

  4. При евентуална загуба на дозиметри по пощата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща втора партида дозиметри за своя сметка, когато е информиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

  5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за доставянето на дозиметрите в НЦРРЗ, по начина, описан в т.4.4.

  6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за облъчени по пощата дозиметри и унищожена в резултат на това дозиметрична информация.

  7. Отговорността за недоставяне до 15-то число на съответния календарен месец в НЦРРЗ на дозиметрите за отчитане е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  8. Отговорността за загуба или увреждане на индивидуалните дозиметри при експлоатация е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  9. Изпълнителят обработва само дозиметрите, които са използвани през периода (месец, тримесечие), за който са предназначени (кодирани). Изпълнителят не обработва дозиметрите, изостанали с повече от едно тримесечие от текущия контролен период.


6. Стойност на договора:

6.1. Стойността на договора зависи от броя на контролираните лица, периодичността на контрола и вида на използваните дозиметри. Цената на ИДК за човек/годишно е както следва:
Вид на дозиметъра

Периодичност на отчитане за 1 година

4-кратно

10-кратно

Филмов дозиметър50 лв

100 лв

Комбиниран ( ФД + ТЛД )90 лв

160 лв

Термолуминисцентен

дозиметър

40 лв

60 лв.

Заб.: Цената на една дозиметрична касета е 10 лв и не е включена в стойността на договора.

6.2. Плащането е авансово за срока на договора. Работата по договора започва след получаване на преведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответна сума както следва:

по сметка - BG10 BNBG 9661 3100 1510 01, BIC – BNBGBGSD

БНБ – Централно управление, пл. А.Батенберг № 1

или плащане в брой срещу фактура . (Приложете към договора копие от платежното нареждане или изпратете копие по факса).

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато работите по договора се преустановят по изключителни обстоятелства - пожар, природни бедствия и др. подобни причини.
7. Неустойки и обезщетения

7.1 За закъснения в изпращането на дозиметрите и резултатите от контрола по реда на т т. 3.2., 3.3. и 3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0.2% на ден върху стойността на договора, но не повече от 10%.


8. Общи разпоредби

8.1. Страните обявяват за нуждите на този договор следните телефони за контакти: • За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..................................................................................

 • За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: телефон на гл.счетоводител: (02) 862-33-14 ; факс: (02) 862-10-59;Сектор 1 на ОК “ДВО” при НЦРРЗ: (02) 862-32-14.

8.2. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

8.3. При оформянето на фактурите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще вписва в тях като материалноотговорно лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………………………………………………………………………………..

8.4. Всички възникнали спорове се разрешават по пътя на взаимното съгласие, а при непостигане на такова – по съдебен ред, пред съответния компетентен съд.

Този договор е изготвен в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:.................................... Директор:....................................Гл.счетоводител:…………..…… Гл.счетоводител:……………..…Каталог: projects
projects -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
projects -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
projects -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
projects -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
projects -> Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
projects -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
projects -> Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2
projects -> Г. Фокус Община Бургас търси доброволци за фестивала "Включи града"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница