И с к а н е за допускане на пуп за изменение на прз /зрп/, пуп за земеделска земяДата24.10.2018
Размер19.41 Kb.
#96650
Образец № 7

До г-н Кмета

на Община Габрово
И С К А Н Е

за допускане на ПУП за изменение на ПРЗ /ЗРП/, ПУП за земеделска земя,

ПУП за имот в населено място без устройствен план
От 1. ..................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ/..........................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

живущ....................................................................................................тел. ..........................

/ област, община, град, село/

..................................................................................................................................................

/ЖК, ул., блок, вход, етаж, ап./

2. .......................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ/...........................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

живущ....................................................................................................тел. ..........................

/ област, община, град, село/

..................................................................................................................................................

/ЖК, ул., блок, вход, етаж, ап./

3. .......................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ/...........................

/ име собствено, бащино и фамилно- за физически лица; име на фирма/

живущ....................................................................................................тел. ..........................

/ област, община, град, село/

..................................................................................................................................................

/ЖК, ул., блок, вход, етаж, ап./

Моля да бъде допуснато изработване на ПУП за ………………………...............

/ изменение на ЗРП, за земеделска земя, за нас. място без план/

..........................................................за УПИ /ПИ/ №.....................................от кв. ................... по плана на гр. /с.............................., находящ се на ул. ...................................................., като...................................……………...................................................................................

.................................................................................................................................................. / описва се исканото изменение/


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документ за собственост;

2. Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;

3. Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/.

4. Съгласувателни писма от „ЕОН България” ЕАД и „ВиК” ООД, ако имотът е земеделска земя.

5. Протокол от ОПУ Габрово и „КАТ-ПП” при РДВР- ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа.

6. Скица - предложение за изменение на плана, съгласно чл.134, ал.2 от ЗУТ.

7. Задание за проектиране, отразяващо инвестиционни намерения, съгласно чл.124, ал.7 и чл.125 от ЗУТ.

8. Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици.

9. Становище от РИОСВ – В.Търново /ул.”Никола Габровски” 68/, в случай на смяна предназначението на земеделска земя.

10. Квитанция за платена такса.
С уважение: 1.......................................

/ подпис/

2........................................

/ подпис/3........................................

/ подпис/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница