I. сърдечни гликозиди  Сърдечни гликозиди (СГ)Дата13.01.2017
Размер72.8 Kb.
#12438


Дата: ……………………. УПРАЖНЕНИЕ № 23 Заверка: ……………………..
I. СЪРДЕЧНИ ГЛИКОЗИДИ
Сърдечни гликозиди (СГ): исторически преглед, растителни източници (D. purpurea, D. lanata, Strophanthus Kombe, Convallaria majalis), химичен състав (глюкон, аглюкон), механизъм на действие (блокиране на магнезий-активируемата мембранна натриево-калиева аденозинтрифосфатаза), кардиални и екстракардиални ефекти, основни показания и НЛР

Дигиталисови СГ: Digoxin (СПП 25%, t1/2 40 h), Digitoxin (t1/2 168 h)

Дигоксинови производни: Acetyldigoxin (Lanatilin® – tab. 200 mcg), Methyildigoxin

Строфантови СГ: Strophantin G (бавно i.v.)II. АНТИАРИТМИЧНИ (АНТИДИСРИТМИЧНИ) ЛЕКАРСТВА
A. Антитахиаритмични лекарства

Мембраностабилизиращи лекарства (клас I)Хинидиноподобни лекарства (клас IА): Ajmaline, Quinidine (Chinidine), Detajmium, Disopyramide, Procainamide

Лидокаиноподобни лекарства (клас IB): Lidocaine (amp. 100 mg/10 ml), Mexiletine, Phenytoin

Мембраностабилизиращи лекарства от клас IC: Propafenone, Tocainide

Бета-блокери (клас II): Acebutolol, Atenolol, Esmolol, Metoprolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol

Амиодароноподобни лекарства (клас III): Amiodarone (tab. 200 mg), Bretylium, Dronedarone (амиодаронов аналог, ефективен при предсърдно мъждене), Sotalol

Kалциеви антагонисти (клас IV): Diltiazem, Verapamil

Селективни инхибитори на AV проводимост

Лекарства, отварящи калиевите канали и блокери на калциевия инфлукс (с краткотраен ефект): AdenosineДигиталисови СГ (с продължителен ефект): Acetyldigoxin, Digitoxin, Digoxin, Methyildigoxin

Б. Лекарства, ускоряващи проводимостта (антибрадиаритмични лекарства)

M-холинолитици: Atropine

Неселективни бета-адреномиметици: Isoprenaline, Orciprenaline

Непреки адреномиметици: Ephedrine

В. Лекарства, прилагани при калиев и/или магнезиев дефицит

Калиеви соли: Kalii chloridum, Kalinor®

Магнезиеви соли: Magnerot®, Upsavit Magnesium®

Калиeви и магнезиеви соли: Pamaton®, Panangin®

Г. Модифицирана клинична класификация на антитахиаритмичните лекарства
I група (забавят проводимостта в AV възел, ефективни при SV тахиаритмии): Adenosine, Diltiazem (i.v.), Esmolol, Verapamil

II група (повлияват предимно камерни тахиаритмии): Lidocainе, Mexiletinе, Procainamide, Propafenone, Phenytoin, Tocainide

III група (повлияват надкамерни и камерни тахиаритмии): Ajmaline, Amiodaronе, Chinidine, Disopyramidе, Dronedarone, бета-блокери

Д. Алтернативни методи за лечение на тахиаритмии: катетърна радиофрекфентна аблация, електрическа дефибрилация, пейсмейкър
III. АНТИСТЕНОКАРДНИ (АНТИАНГИНОЗНИ) ЛЕКАРСТВА
Донори на NO

Органични нитрати (непреки донори): Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin® – ling. 0,5 mg, Nitrolingual spray®, Perlinganit® i.v. инфузия), Isosorbide dinitrate (Isodinit® – tabl. 20 mg, Isoket® – ling. 5 mg, Kardiet® – tab. 20 mg), Isosorbide-5-mononitrate (Olicard 40 retard® – tab. 40 mg с 12-часов ефект), Pentaerithrityl tetranitrate

Сиднонимини (преки донори): Molsidomine

Бета-блокериСелективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol (tab. 50 mg), Bisoprolol (Bisogamma® – tab. 5 mg)

Celiprolol, Metoprolol (Betaloc Zok®)Неселeктивни β-блокери: Bopindolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Timolol

Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol, Labetolol

Калциеви антагонистиДихидропиридини: Amlodipine (Tenox® – tab. 5 mg с 24-часов ефект), Felоdipine, Nifedipine

Бензотиазепини: Diltiazem

Фенилалкиламини: Verapamil

Селективни If-инхибитори: Ivabradine (инхибира смесените Na+/K+ канали в SA възел)

Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, калиеви соли, левокарнитин, магнезиеви соли, Coenzyme Q10

ACE инхибитори: Enalapril, Perindopril и др.

Фитопрепарати: Tinctura Crataegi oxyacanthae (тинктура от глог)

Адювантни лекарства: Ranolazine (блокира натриевия и калциевия миокарден инфлукс), тромбоцитни антиагреганти, анксиолитици (интермитентно) и др.

Алтернативни методи: ангиопластика, коронарен байпас, регенеративна медицина
СЛЕДВА: Антихипертензивни средства. Периферни вазодилататори. Антимигренозни средства

73. Да се избере и предпише препарат, прилаган при стенокарден пристъп (небиволол, нифедипин, нитроглицерин).Rp.: Nitroglycerini 0.5 mg

Da scatulam № 1 in linguettis.

Signa. По 1 лингвета под езика

(при стенокарден пристъп).Небиволол – мощен кардиоселективен бета-1-блокер, освобождава азотен оксид.

Нифедипин – дихидропиридинов (тахикарден) калциев антагонист.


74. Да се избере и предпише аденозин-запазващ коронародилататор, притежаващ и антиаграгираща активност във филм-таблетки по 25 мг (тиклопидин, дипиридамол, пиндолол).


Rp.: Antistenocardini 25 mg

(Antistenocardini 75 mg)

D. scat. № 3 in film-coated tablets.

Signa. 3 x 3 таблетки на ден.Тиклопидин – антиагрегант от групата на тромбоцитните ADP инхибитори (тиенопиридини).

Пиндололнеселктивен бета-блокер, притежаващ вътрешна симпатомиметична активност.


Семинарен тест № 16: Антиаритмични и антистенокардни лекарства


 1. Хинидинът: А. Има пряко отрицателно батмо-, дромо- и инотропно действие. Б. Удължава рефрактерния период. В. Неговото холинолитично действие антагонизира прякото му отрицателно дромотропно действие. Г. При хипокалиемия се увеличава неговата токсичност.

 2. Кои твърдения за хинидина са верни? А. Кардиодепресивните му ефекти се намаляват при хипокалиемия. Б. Хинидинът влошава протичането на камерните екстрасистолии. В. Може да предизвика камерна фибрилация в токсични дози. Г. Ефективен е при дигиталисови аритмии.

 3. Всички твърдения са верни с изключение на: А. Най-подходящ за лечение на животозастрашаващи камерни аритмии е препаратът лидокаин. Б. Препаратът мексилетин представлява структурен аналог на лидокаина с висока орална бионаличност. В. При екстрасистолна аритмия, свързана с дигиталисова интоксикация, се използват калиеви соли и фенитоин. Г. При екстрасистолна аритмия, свързана с дигиталисова интоксикация, се използват калциеви соли и фенитоин.

 4. За лидокаина е характерно, че: А. Оказва антиаритмичен ефект при камерни аритмии, включително и дигиталисови. Б. В терапевтични дози не потиска атриовентрикуларната проводимост. В. Ефективен е при предсърдно мъждене. Г. Има висока орална бионаличност.

 5. Посочете правилните твърдения за начина на приложение на антиаритмичните препарати: А. Хинидинът се прилага само р.о. Б. Лидокаинът се прилага i.v. В. Лидокаинът се прилага p.o. и i.v. Г. Амиодаронът се прилага само венозно.

 6. За амиодарона са характерни следните особености с изключение на: А. Ефективен е при надкамерни и камерни аритмии. Б. Притежава известно α- и β-адренолитично действие. В. Има изразен отрицателен инотропен ефект и е противопоказан при сърдечна недостатъчност. Г. При продължителна терапия може да предизвика пулмонална фиброза и нарушения във функцията на щитовидната жлеза.

 7. Кои твърдения се отнасят за аденозина? А. Няма ефект върху камерни аритмии. Б. Средство на избор е за прекъсване на re-entrant суправентрикуларни тахикардии. В. Антагонист е на пуринергичните рецептори в АV възелa. Г. Прилага се само венозно.

 8. Полиморфните камерни тахикардии ("torsades de pointes") се характеризират със следните особености: А. Възникват при терапия с антиаритмични средства от клас IА. Б. Рискът от появата им се увеличава при прилагане на средства, удължаващи QТ интервала. В. Терапевтична мярка при появата им е венозното въвеждане на магнезиеви препарати. Г. Животоспасяващ антиаритмичен ефект при възникването на "torsades de pointes" оказва венозното въвеждане на лидокаин.

 9. При възникване на толеранс към нитроглицеринa се препоръчва: А. Използване на друг препарат от групата на органичните нитрати. Б. Прилагането му в по-високи дози. В. Временно прекъсване на прилагането му. Г. Всички твърдения са грешни.

 10. Приложен в терапевтични дози сублингвално, нитроглицеринът: А. Премахва бързо ангинозната болка. Б. Предизвиква фациален flush. В. Предизвиква рефлекторна тахикардия. Г. Дилатира церебралните съдове.

 11. Посочете грешните твърдения за пропранолола: А. Притежава антистенокардно действие. Б. Не се комбинира с органични нитрати. В. Инхибира възникващата към нитратите рефлекторна тахикардия. Г. Използва се за купиране на ангинозен пристъп.

 12. Кой от посочените препарати намалява миокардния контрактилитет и е подходящ за лечение на стенокардия, но във високи ДД може да провокира застойна сърдечна недостатъчност? А. Дипиридамол. Б. Пропранолол. В. Нифедипин. Г. Аминофилин.

 13. Кое твърдение не се отнася за органичните нитрати? А. Преразпределят коронарния кръвоток в полза на исхемизираните зони (особено в субендокарда). Б. Намаляват преднатоварването на сърцето. В. Намаляват следнатоварването на сърцето. Г. Повишават кислородната консумация в миокарда.

 14. Калциеви антагонисти се използват за лечение на: А. Хипертонична болест. Б. Надкамерна аритмия. В. Камерна аритмия. Г. Кардиогенен шок.

 15. Посочете верните трърдения за антистенокардния ефект на калциевите антагонисти: А. Нифедипинът предизвиква коронародилатация и се прилага при вазоспастична форма на angina pectoris. Б. Всички калциеви антагонисти понижават кислородната консумация в миокарда. В. Верапамилът предизвиква рефлекторна тахикардия. Г. Верапамилът притежава кардиодепресивен ефект и понижава кислородната консумация в миокарда.Каталог: files -> DIR%203A -> Head%202
Head%202 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
Head%202 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
Head%202 -> Инхибитори на протеиновата синтеза на микроорганизмите и други антибиотици  Аминогликозиди (аминозиди)
Head%202 -> Течни лекарствени форми  Разтвор (Solutio, -ionis), микстура
Head%202 -> I. антихипертензивни лекарства  Лекарства, действащи върху рас
Head%202 -> Антихеморагични лекарства  Kоагуланти ▼Kоагуланти с локално действие
Head%202 -> Сънотворни и седативни средства. Анксиолитици. Антиепилептични средства I. Сънотворни лекарства
Head%202 -> Опиоидни аналгетици (морфиномиметици) ▲Основни видове болка (остра, хронична, невропатична, транзиторна) и нейното фармакологично повлияване
Head%202 -> Упражнение №15 Заверка: сулфонамиди (конкурентни антагонисти на пабк)
Head%202 -> Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози  Хипоталамични хормони и техни аналози


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница