І. Техническите изискванияДата17.08.2018
Размер105 Kb.
#80001

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОтносно: доставка на лентова везна – 2 бр., за непрекъснат контрол товара на гумено-транспортни ленти. Авторски надзор при монтаж, настройка и пускане в експроатация
І. Техническите изисквания

1. Предоставяне на оферта за доставка на лентова везна, както следва:

- модел: дистанционен ( изнесен трансмитер до 300м);

- ширина на гумено транспортна лента 1600;

-дебелина на лентата – 30 мм;

- едрина на транспортираният материал 0-300 мм;

- наклон на рамата на лентовото платно – 15 0;

- коритообразност на лентовото платно – 30 0 ;

- скорост 2,2 м/s;

- обхват на измерване до 3000т/час;

- точност: 0,5%;

- конструкция- двуролкова;

- трансмитер - изнесен трансмитер до 300м, кутия за монтаж на стената, IP65, изход 4-20 mA, - - - инпулсен изход , дисплей с текущи стойности и тотализатор;

- комуникация – PROFIBUS/MODBUS;

- околна температура: -10 0 до +40 0


II. Задължителни изисквания към доставчиците:

1. Гаранции.

2. Качество и произход. Доставката придружена със сертификат за качество и произход от завода производител, гаранционна карта.

3. Франкировка – DDP, склад „Асарел-Медет” (Incoterms 2000)

4. Цена без ДДС, с включени мита и такси - едновременно в лева и USD, като избора на валута е в опция на Купувача;

5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

6. Срок на доставка.

7. Представяне на референции от клиенти, за който са доставяни такъв тип лентови везни или аналогични– да се посочат имена и e-mail/ телефон за контакти.

8. Да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно обслужване, неговите сервизни и складови бази в България.

9. При възлагане на поръчката, продавачът ще предостави:

- списък на всички консумативи, основни компоненти, бързоизносващи се части и очакваният им експлоатационен живот (в работни часове);

- ценова листа на основни консумативи, компоненти и резервни части, в USD и лева без ДДС на магнитен носител /CD/ - валидни за 2010 и 2011 година, както и ангажимент за лимитиране на цените.

10. Да потвърдят своята възможност да предоставят: ръководство за експлотация и безопастност

11. Валидност на офертата – минимум 90 дни от крайния срок за представянето и;
ІІІ. Критерии за избор на изпълнтел

1. Цена

2. Гаранция;

3. Срок на доставка.
ІV. Общи изисквания към доставчиците:

1.Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:До нач. отдел “Мониторинг” – оферта за лентова везна

На e-mail: rshumanov@asarel.com

или факс 0357/60250

Да се отвори само от определената за целта комисия”2. Офертите се класират само на един кръг.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

4. Краен срок за предоставяне на офертите 17.12.2010.

5.Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

Лице за контакти: инж. П. Кацарева, специалист доставки

Телефон: 0357/60425

Факс:0357/60260

Е-mail: pkacareva@asarel.com
Забележка:

Когато за извършване на доставката се сключва договор се изисква :

- съдебна регистрация, актуално състояние на доставчика или ЕИК, ако е регистриран в търговския регистър;

- неразделна част от договорите за доставка са : Общите условия към договори сключвани от „Асарел-Медет” с външни партньори, Приложение №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


Общи условия


към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори
Настоящите Общи условия /ОУ/ са разработени на база вътрешно-фирмените документи на “Асарел-Медет” АД и в съответствие с Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа(ИСУ), покриваща изискванията на стандартите ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството, ISO 14001:2004  - Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа - Изисквания.

І. Общи изисквания съобразно фирмената Работна инструкция за доставки на стоки/ услуги.

1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за изпълнението на договори за доставка на стоки/ услуги за „Асарел-Медет” АД, на основата на принципите на прозрачен, обективен и добре организиран процес за избор на доставчик на стока/ услуга.

2. На избраните изпълнители на доставки на стоки/ услуги се изпращат проекто – договори, типизирани съобразно фирмените изисквания в „Асарел-Медет” АД, неразделна част от които са тези Общи условия.

3. При необходимост от подписване на анекс към сключен договор, същият се подписва от длъжностните лица, подписали основния договор.

4. Неразделна част към договорите са описаните в тях приложения, които се подписват от представителите на страните, подписали договора.

5. Предаването и приемането на договорената стока по вид, качество и количество се извършва в склад (на производствената площадка /кантар) на Купувача след подписването от упълномощени представители на двете страни на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, който е неразделна част към настоящия договор. В приложение към този договор двете страни определят лицата , които са упълномощени да получават и предават стоката или услугата.

- Ако за доставена стока се установи,че има недостатъци (дефекти) или не съответства на договореното по вид, качество и/или количество в момента на приемането, Купувачът може да откаже разтоварването на стоката като уведоми незабавно Продавача и я върне обратно.

- Ако се допусне разтоварване от «Входящ контрол» на Купувача, то стоката се смята за одобрена и приета, ако в 3-дневен срок от подписването на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, тя не се рекламира писмено чрез надлежно отправено уведомление до Продавача. При липса на такова уведомяване, стоката се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци.

6. Рекламации за видими дефекти на стоката (услугата) се правят в момента на приемането на доставката при спазване на следните общи изисквания на рекламационното производство:

- При констатиране на скрити недостатъци не по-късно от края на гаранционния срок, уговорен в договора, Купувачът (Възложителят) уведомява в срок до 48 часа Продавача (Изпълнителя) чрез факс или е-mail. Факсът задължително съдържа данни за датата на доставка, наименование на стоката (вида на услугата), наименование и описание на дефекта, както и др. специфични за конкретния случай и договор данни.

- Продавачът (Изпълнителят) се задължава в срок от 2 (два) работни дни , считано от датата на получаването на Рекламационното писмо, да осигури свой упълномощен представител за извършване на оглед на място за рекламационните недостатъци и съставяне на двустранно подписан рекламационен протокол.

- В случай, че при съставянето на констативния рекламационен протокол страните не се споразумеят по констатациите на вида, причината и/или стойността на рекламирания недостатък, същите се задължават да посочат в протокола задължение да сезират независимия орган по качеството “Булгарконтрола”. Актът на “Булгарконтрола”, съставен въз основа на рекламационния протокол и в присъствието на упълномощени представители на двете страни, е задължителен за последните.

- Продавачът (Изпълнителят) е задължен в срок от 30 работни дни от датата на подписване на двустранния рекламационен протокол или от съставянето на акта на “Булгарконтрола”, да уреди признатата рекламация.

- Всички разходи по рекламационната процедура са за сметка на неизправната страна , чието поведение е причинило рекламационната преписка.

7. Осигуряване на техническа литература и съдействие:

- Продавачът осигурява с доставката на оборудването необходимата техническа литература за неговия монтаж и правилна експлоатация – 2 екземпляра, на български език, а при доставка от чужбина – и два екземпляра на английски език;

- Продавачът осигурява за своя сметка специалист супервайзор по време на монтажа и пуска в експлоатация на оборудването. Купувачът е отговорен за качеството на монтажа на оборудването;

- Продавачът осигурява за своя сметка специалист за периода след монтажа, който да извършва необходимата инспекционна дейност на оборудването през време на гаранционния период;

- Всички разходи, свързани с изпълнението на задълженията на Продавача по настоящия член са за негова сметка.

8. Форсмажорни обстоятелства: За форсмажорно обстоятелство се счита всяко такова, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, в т.ч. но не само: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. Подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна по договора или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. Форсмажорните обстоятелства отлагат договорения срок на доставката на стоката (услугата) в зависимост от тяхната продължителност. Страната, която се позовава на форсмажор следва в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна и да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение, издадено от съответната търговска палата. Липсата на писмено уведомление е основание да се търси отговорност за загуби от страната неизпълнила задълженията си.

В случай, че изпълнението на договора бъде отложено с повече от 3 месеца и ако двете страни по договора не могат да се споразумеят за по-нататъшното му изпълнение, тогава Купувачът (Възложителят) има право да прекрати бъдещото изпълнение на договора, а Продавачът (Изпълнителят) ще върне незабавно и без никакви правни формалности на Купувача (Възложителя) получените плащания до момента.

9. Страните по договора следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и, когато те са отправени по телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. За настъпили промени в адресите за кореспонденция и лицата за контакти, съответната страна отправя уведомление до другата в 3-дневен срок.

10. Сключеният между страните договор може да бъде изменен или допълнен от тях с отделно писмено споразумение.

11. Договорът може да бъде прекратен на едно от следните основания:

- при изтичане на срока на договора;

-ако изпълнението на предмета на договора е станало невъзможно;

-по взаимно съгласие;

- в случай на съществено неизпълнение на договора (неизпълнение, водещо до невъзможност да се постигне договорения резултат), изправната страна трябва писмено да предупреди неизправната страна и да и предложи преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици в достатъчен за изпълнение срок, след което възниква правото на едностранно разваляне на договора от изправната страна;

- с 1-месечно предизвестие от страна на Купувача (Възложителя);

- на друго основание, изрично посочено в договора.

12. Обменяната между страните кореспонденция, касаеща изпълнението на сключения между тях договор, ще бъде представяна преимуществено в електронен вид (напр. и-мейл, магнитен носител), включително и когато информацията е представена на хартиен носител (напр. проекти, отчети за изпълнени дейности, становища, рекламационна преписка, информация по т.15 по-долу и др.).

13. Относно тълкуването и изпълнението на сключения между страните договор, както и по всички спорове, свързани с него, за договорите, сключени с български партньори се прилага действащото законодателство на Република България, а за договорите, сключени с чуждестранни физически или юридически лица, се уговаря прилагането на неутрално за страните право.

14. Всички спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от договора. В случай на непостигане на договореност, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд на Българската стопанска камара в София или до Международната търговска камара в Париж, в зависимост от това български или чуждестранен е контрагентът.

15. „Асарел-Медет” АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента да информират незабавно писмено освен лицата за контакти по договора и представителя на съответното дружество, подписал договора, при констатиране на неизпълнение на взаимни задължения или небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на договорните задължения от страна на служители на двете фирми, или проявили се тенденции за такова, с цел бързото отстраняване на допуснатите нарушения или пропуски, които в бъдеще могат да повлияят негативно върху общото изпълнение на договореностите помежду им или да нанесат щети и загуби на партньорите.

16. „Асарел-Медет” АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента при възникнала необходимост за пребиваване на работници/ служители в „Асарел-Медет”АД, те да ползват местата за настаняване, собственост на дружеството, на преференциалните цени, договорени за работници/ служители и официални гости на „Асарел-Медет”АД.

ІІ.Изисквания на внедрената през 2003 г. Интегрираната система за управление в „Асарел-Медет”АД на база ISO 9001:2008 – за управление на качеството, ISO 14001:2004 – за управление на околната среда и OHSAS 18001:2007 – за управление на здравето и безопасността при работа

ІІ.1. Безопасни и здравословни условия на труд

Настоящите изисквания са разработени в съответствие с вътрешно-фирмените документи и чл.277 от Кодекса на труда.

1.Работещите на територията на дружеството са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.

2.Работещите са длъжни да се явят на работа в състояние позволяващо безопасно и качествено изпълнение на съответните им задължения.

3.Работещите в контролираните от “Асарел-Медет” АД територии се допускат до работа само след проведен начален инструктаж от отдел ”БЗР”, съгласно Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Отдел „БЗР” издава служебна бележка на инструктираните работници по образец приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 за обучението и инструктажа в 2 екземпляра, единият от които е предназначен за картотеката на отдел „Фирмена сигурност” за издаване на пропуск, а вторият се съхранява за срока на договора от техническият ръководител (коорднатор за безопасност и здраве при работа) на изпълнителя.

4.Ръководителите на фирмите, извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за провеждането на периодичните и други видове инструктажи на своите работници. Ръководителите на външните фирми изготвят ежегодни оценки на риска на работните места и мерки за безопасност, съгласувано с отдел „БЗР”.

5.Задължително е използването на работно облекло, специално работно облекло и предпазни средства , изисквани за съответната дейност на територията на дружеството.

6.При експедиция на концентрати, автомобилите подхождат за товарене след подаден сигнал от оператора /дежурния от отдел” ККиМ”/.

7.За работещите на териториите, контролирани от „Асарел-Медет” АД по време на работа е задължително носенето на документите за правоспособност и друга квалификация, изискваща се според нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

8.Ръководителите на фирмите, извършващи строителна, ремонтна и др. дейности в контролираните от дружеството територии, определят с писмена заповед свой координатор по безопасността и здравето и уведомяват за това отдел „БЗР”.

9.Забранено е преминаването на хора под бункерите за товарене на готовата продукция.

10.Задължително се спазват всички пътни знаци и маркировки на територията на дружеството.

11.Максималната допустима скорост за движение на територията на дружеството е 30 км/ч.

12.При извършване на рискови дейности и използване на съоръжения, технологии и вещества, които могат да застрашат здравето и живота на работещите или да доведат до крупни производствени аварии в контролираните от „Асарел- Медет„ АД територии, изпълнителят разработва План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който съгласува с отдел „БЗР” и ръководителят на цеха /отдела/, осъществяващ текущ контрол по изпълнението на договора.

13.При авария или ситуация, застрашаващи живота и здравето на работници в контролираните територии, незабавно се уведомява отдел “Безопасност и здраве при работа” на “Асарел-Медет”-АД – тел.0357/60375, Здравен пункт – тел.0357/60246, „Фирмена сигурност” – дежурен полицай тел.0357/60285, Аварийно-спасителна служба и пожарна безопасност – тел.0357/60372, и се следват техните указания.

14.Отдел ”БЗР” на “Асарел-Медет”АД извършва периодични или по сигнал проверки по спазване на настоящите Общи условия. Констативните протоколи и предписанията на отдел ”БРЗ” са задължителни за страните по договорите с дружеството. Отдел „БЗР” има право да спира работата, да отстранява работници или служители, които са без изискващата се правоспособност, без лични предпазни средства и с действията си застрашават своето и на други лица здраве и безопасност.

15.При констатиране на щети от неспазване на горните изисквания, контрагентите, извършващи дейности в контролираните от “Асарел-Медет” АД територии, отговарят в пълен размер за допуснатите щети. При констатирано неспазване на изискванията за ЗБУТ, виновните лица се санкционират от отдел ”БЗР” с акт за нарушение. Въз основа на съставения акт се прави прихващане от дължимото възнаграждение по договора /стойността на услугата/ на Изпълнителя в размер на 50 лв. за всеки случай. При откриване на работник /специалист/ на изпълнител, допуснат до работа без да е преминал начален инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, санкцията е 100 лв за всеки случай, а при повторно нарушение 500 лв.

ІІ.2. Екологични изисквания

Контрагентите, извършващи дейности в териториите, контролирани от “Асарел-Медет” АД са длъжни да спазват следните правила:

1.На входа на предприятието задължително се проверяват всички превозни средства от дежурния на КПП, водещия договора или негов подчинен. При конститиране на течове или разлив/разсипване на материали, същите се допускат на територията на дружеството само след отстраняване на несъответствието.

2.Забранява се замърсяването и изхвърлянето на каквито и да са материали или отпадъци в териториите, контролирани от “Асарел-Медет”-АД, освен на специално обозначените за целта места.

3.При необходимост от извършване на ремонт на превозни средства и/или други машини, същият се извършва само на определеното място на територията на дружеството – ЦРБ, на одобрени от ръководството места за ремонтни бази на съответния партньор, или извън територията на дружеството.

4. При извършване на строителни и ремонтни дейности на територията на дружеството, ежедневно и след приключване на работа да се почиства района от всякакви отпадъци.

5.Генерираните от ремонтна дейност отпадъци/отработени масла, филтри и др. консумативи, омаслени трици и други отпадъци/ се събират разделно в определените за целта и надписани контейнери/варели в цех АРЦ или се изнасят извън територията на дружеството.

6.При аварийно изтичане на ГСМ или разлив/разсипване на материали, незабавно се уведомява отдел ”Екология” на “Асарел-Медет” АД – тел.0357/60254 и Фирмена сигурност” – дежурен полицай тел.0357/60285, и се предприемат незабавни мерки за ограничаване и отстраняване на въздействието върху околната среда.

7.След натоварване на автомобилите, извозващи концентрат, кошовете на същите се покриват с покривала, с цел предотвратяване на разпиляване на концентрата при движение.

8.Отдел “Екология” на “Асарел-Медет” АД провежда текущи внезапни проверки и проверки по подадени сигнали за спазването на екологичните изисквания. Протоколите, съставени от отдел “Екология” за констатирани несъответствия са задължителни за страните по договорите.

9.В случай на констатирани несъответствия или неспазване на екологичните изисквания, контрагентите, извършващи съответната дейност, поемат всички разходи по предприети действия за ограничаване и премахване на въздействието върху околната среда. Разходите се удържат от дължимото възнаграждение за извършената работа, а ако тази сума не е достатъчна, разликата се доплаща по сметка на „Асарел-Медет”АД в 3-дневен срок от писменото уведомяване за дължимостта й.

ІІ.3. Фирмена сигурност

  1. Влизането и напускането на териториите, контролирани от “Асарел-Медет”-АД става само през регламентираните КПП след издаване на съответни пропуски по реда РИ-ИСУ “Оганизация на пропусквателния режим в “Асарел-Медет”-АД и издаването на пропуски” –Приложение към настоящите Общи условия.

2.Всички превозни средства и лица, навлизащи, преминаващи или напускащи територията на дружеството, подлежат на проверка от дежурния на КПП съгласно изискванията на работната инструкция, посочена в т.1.

3.Всички, които изнасят и внасят СМЦ от и в района на дружеството, са длъжни да ги декларират на съответното КПП, като посочват техния вид и количество, както и техния произход и собственост, чрез представянето на съответен декумент съгласно изискванията на работната инструкция, посочена в т.1.

4.Не се допуска отклоняване от маршрутите на движение и от обектите, свързани с дейността на контрагентите по договора, както и посещения на производствени и административни обекти и др. помещения, които не са пряко свързани с извършваната от тях дейност.

5.Отдел “Фирмена сигурност” извършва периодични проверки на охраняваната територия на дружеството и ведомствените пътища и проверки по сигнал за спазване на установените правила и опазване имуществото на дружеството и обособените му фирми от посегателства. Констативните протоколи на отдел ”ФС” са задължителни за фирмите, работещи по договори, извършващи дейности на територията на “Асарел-Медет” АД.

6.При установяване на посегателства над имущество на “Асарел-Медет”-АД и обособените му фирми, както и създаването на условия и предпоставки за такива, на нарушителите се търси съответна отговорност и им се отнема правото да посещават територията на дружеството, като същите дължат обезщетение в пълен размер за причинените на дружеството вреди. Данните за извършените нарушения се предоставят на органите на МВР и Прокуратурата.

7.При оставяне на имущество без надзор след работно време, в празнични и почивни дни, както и при аварийни ситуации, стихиини бедствия и извършени правонарушения, следва да се уведомяват своевременно служителите от отдел “Фирмена сигурност” на тел.0357/60478 и тел.0357/60285.

8.Всяко физическо лице, действащо в качеството на работник или представител на външен партньор на “Асарел-Медет” АД, пребиваващ на територията на дружеството, е длъжен да спазва строга конфиденциалност по отношение на всяка информация, станала му известна при и по повод изпълнение на неговите задължения по съответния договор с “Асарел-Медет”-АД. За неспазване на това изискване виновното лице носи отговорност съгласно предвидения в закона ред.
ІІІ. Назначаване на работници/ служители към фирми, изпълняващи дейности на територията на “Асарел-Медет”АД
1.Фирмите /дружествата/, допускани да извършват дейности на територията на “Асарел-Медет”-АД, набират личния си състав от живущи в община Панагюрище чрез предварително съгласуване с ръководството на „Асарел-Медет” АД.

За целта Контрагентът представя списъци с длъжностите и професиите, които са необходими за заемане и квалификационните изисквания за тях непосредствено след подписването на договора или текущо при възникване на необходимост. В тях се определят сроковете и етапите за назначаването на подходящия персонал.

2. Контрагентът представя в Дирекция “ЧР” на “Асарел-Медет” АД молби за работа в съответните дружества с приложена автобиография и копие от документи за правоспособност. Молбите са адресирани до съответния ръководител на фирма, за чиито работни места се кандидатства.

3. Кандидатурите се разглеждат в едноседмичен срок в дирекцията съвместно с представители на фирмите и съвета за социално сътрудничество на “Асарел-Медет”-АД, като предварително се проучват по следните критерии:  • Работил ли е кандидата в “Асарел-Медет”-АД и ако е така, какви са причините за напускане;

  • Възможност за устройване с предимство на работещи в дружеството, предвиждани за освобождаване в следствие съкращаване на щата;

4. След като се направи подбор, на следващия ден списъкът с одобрените кандидати се представя на Директор „ЧР” на “Асарел-Медет”-АД за утвърждаване, и едва тогава съответните ръководители на фирми пускат заповеди за назначаване.

5. Изключение от гореописаните правила се прави само за професии, за които не могат да се намерят специалисти в общината.Настоящите общи условия са неразделна част от договорите, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори, като при противоречие между клауза в договора и регламент в общите условия, предимство има текстът на договора.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница