І. учебници и учебно-методически материалиДата01.06.2018
Размер88.5 Kb.
С П И С Ъ К
на публикациите на доц. д-р Лъчезар Димитров Аврамов

І. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

 1. Очерци по социално-политическа история на България, ч. І – учебник, София: ИМО “Св. Георги Победоносец”, 1998 – 125 стр.

 2. Политическа власт. Политически и военни институции, в съавторство с Т. Петров – учебник – ISBN – 954-8991-26-8, Издателство на МО, Варна, 2001, 467 с.ІІ. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

 1. Избирателно право и законодателство за избиране на парламент в България 1879 - 2001 г. /Исторически аспекти/ .– Варна: ИК “Стено”, 2002– ISBN 954-449-123-6 - 234 стр. (монография).

 2. Избирателни права на военнослужещите в България //Стоянов, В. и др. Обществените науки в ХХІ век /В. Стоянов, Д. Канев, И. Пеев, Л. Аврамов, Т. Петров/.- София: ВИ;МО, 2002, с. 116-150 – ISSN 954-509-242-4 - 33 стр. (студия)ІІІ. СТАТИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. Някои аспекти на военните въпроси на болшевизацията на партията през периода на следвоенната революционна криза и частичната стабилизация на капитализма // Сборник резюмета на доклади от юбилейна научна сесия, посветена на 75 год. от рождението на Н.Й.Вапцаров, 40 год. от победата над фашистка Германия и 30 год. от основаването на Варшавския договор .- Варна: ВНВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1986 (на корицата 1989), т. І, с. 64-65

 2. Моряците от българския търговски морски флот в подкрепа на ВОСР // Сб. резюмета от доклади от научна сесия, посветена на 70 год. от ВОСР, 150 год. от рождението на В. Левски и ХV конгрес на ДКМС .- Варна: ВНВМУ“Н.Й. Вапцаров”, 1987 (на корицата 1989), т. 1, с. 93-94

 3. Революционните борби на моряците от българския търговски морски флот през годините на Втората световна война // Сборник доклади от научна сесия, посветена на 110 год. от освобождението на България от османско робство и 90 год. от рождението на патрона на училището ген. Благой Иванов .- София: ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”, 1988, кн. 4 – Обществени науки, с. 253-260

 4. Идеите на Петия конгрес (1948 г.) и концепцията на БКП за развито социалистическо общество // Сборник резюмета на доклади от Втората научна конференция на млади научни работници с международно участие .- Варна: СНРБ-клон Варна, Клуб на младите научни работници, ОК на ДКМС, ІІ част, 1988, с. 45-46

 5. Г. Димитров и развитието на варненското революционно работническо движение // Сборник резюмета от ХV пролетен колоквиум “Проф. д-р П. Русев” с възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий”, ч. І Исторически науки, В. Търново, 1989, с. 33

 6. Борбата на БРП (к) срещу реакционните прояви в армейските части и позразделения във Варненска област (1944-1945 г.) // Сборник резюмета от доклади от Научна сесия във ВНВМУ “Н.Й. Вапцаров”`89, т. 1, с. 67-68

 7. Участието на военните моряци в укрепването на народнодемократичната власт (1944-1945 г.) // Сборник резюмета от доклади от Научна сесия във ВНВМУ “Н.Й. Вапцаров”`89, т. 1, с. 69-70

 8. История на социално-икономическия цикъл и катедра “Обществени науки” във Военноморското училище // Сборник резюмета на доклади от юбилейна научна сесия “110 години морско образование в България”, т. 1, Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1991, с. 18-20– в съавторство на кап.ІІІ ранг Г.Р. Панайотов.

 9. Относно развитието на избирателното право и мястото му в българския политически живот // Сборник резюмета на доклади от юбилейна научна сесия “110 години морско образование в България”, т. 2, Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1991, с. 174-176

 10. Варненската общественост и Балканската война (1912-1913) // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 24 Общ. науки, ч. 1, В. Търново, 1993, с. 51-59 - ISSN 0861-0312

 11. Дейността на политическите партии във военните поделения на Варненска област през първия период на Отечествената война (ІХ - ХІ.1944) // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 24 Общ. науки, ч. 1, В. Търново, 1993, с. 165-172 - ISSN 0861-0312

 12. Възгледите на управляващите ОФ партии за армията (1944-1948 г.) // Научно-тематичен сборник, т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, Варна: ВВМУ, 1994, с. 372-378. (депозиран в Централната технологична библиотека /ЦТБ/ на НЦИД - София, N Но ІІ 15975)

 13. Схващанията на опозиционните партии за армията (1944 - 1948) // Научно-тематичен сборник, т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, Варна, ВВМУ, 1994, с. 372-378. (депозиран в ЦТБ на НЦИД - София, N Но ІІ 15975)

 14. Ролята на Четвърто постановление на МС от 23.ХІ.1944 г. в процеса на промени в армията // Научно-тематичен сборник “Юбилейна научна сесия 22-23.V.1995”, т. 3, Долна Митрополия: ВВВУ “Г. Бенковски”, 1995, с. 244-251

 15. Политическите сили, войската и изборите за ХХVІ ОНС (1945 г.) във Варненска област // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 35 Общ. науки, ч. 2, В. Търново, 1995, с. 325-334 - ISSN 0861-0312

 16. Армейските поделения във Варненска област и референдумът от 8.ІХ.1946 г. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 35 Общ. науки, ч. 2, В. Търново, 1995, с. 316-324 - ISSN 0861-0312

 17. Армейските поделения от Варненска област и изборите за VІ ВНС (27.Х.1946) // Сб. доклади VІІІ научна конференция на ВВТУ “Т. Каблешков”. - София: 1995, с. 403-407 - ISBN 954-12-00019

 18. Армейските поделения във Варненска област и “Народния съд” (1944-1945) // Сб. доклади VІІІ научна конференция на ВВТУ “Т. Каблешков”. - София: 1995, с. 397-402 - ISBN 954-12-00019

 19. Морският период в живота на Вапцаров // Никола Вапцаров. Нови изследвания. - Благоевград: ЮЗУ “Н. Рилски”, 1995, с. 175-189. - ISBN 954-680-025-2

 20. Социален състав на политическите партии във Варненска област (9.ІХ.1944 - 1948) // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 44 Общ. науки, ч. 2, В. Търново, 1996, с. 11-18 - ISSN 0861-0312

 21. Мотивация при осъществяване подбора на обучаеми за Морско училище в средата на 40-те год. (историко-психологически анализ) // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 44 Общ. науки, ч. 2, В. Търново, 1996, с. 19-29 - ISSN 0861-0312 (в съавторство с гл. ас. д-р Валери Стоянов)

 22. Взаимодействието на БРП (к) с левите сили в Отечествения фронт по проблема за армията (1944-1948 г.) // Ново време, 1996, № 2, с. 89-102 - ISSN 1310-2354

 23. Армейските поделения във Варненска област (9.ІХ.1944 - 1948) // Научна сесия с международно участие. Сб. трудове, ч. V Общ. науки, Шумен: ВВУАПВО “П. Волов”, 1997, с. 35-45

 24. Законът за ръководство и контрол на войската (1946 г.), политическите сили и армията във Варненска област // Научна сесия с международно участие. Сб. трудове, ч. V Общ. науки, Шумен: ВВУАПВО “П. Волов”, 1997, с. 46-56

 25. Създаване и дейност на войнишките и матроските комитети във Варненска област // “85 години от участието на българската авиация в Балканската война. Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия, 9-10.Х.1997”, т. 3, Долна Митрополия: ВВВУ “Г. Бенковски”, 1998, с. 511-518 - ISBN 954-713-029-3

 26. Помощното движение във Варненска област и отношението на политическите сили и армията към него // “85 години от участието на българската авиация в Балканската война. Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия, 9-10.Х.1997”, т. 3, Долна Митрополия: ВВВУ “Г. Бенковски”, 1998, с. 500-510 - ISBN 954-713-029-3

 27. Военните отдели във Варненска област - създаване и дейност по време на войната срещу Германия // “85 години от участието на българската авиация в Балканската война. Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия, 9-10.Х.1997”, т. 3, Долна Митрополия: ВВВУ “Г. Бенковски”, 1998, с. 492-499 - ISBN 954-713-029-3

 28. Защо е необходимо изучаването на “История на българската държава” във ВВУ? // Морски научен форум, т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1998, с. 477-485 - ISSN 1310-9278

 29. Гвардейски и доброволчески формирования във Варненска област (1944-1945 г.) // Морски научен форум, т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1998, с. 532-539 - ISSN 1310-9278

 30. Процесите срещу нелегалните военни организации (1946-1947 г.) и тяхното отражение в политическите сили и армията във Варненска област // Морски научен форум, т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 1998, с. 520-531 - ISSN 1310-9278

 31. Проблеми, свързани с психиката и бойния морал в българската армия през войната срещу хитлерофашистка Германия (1944-1945 г.) // Военноисторически сборник (ВИСб.), 1998, № 6, с. 199-206 (в съавторство с кап. І ранг доц. д-р Илия П. Пеев) – ISSN 0204-4080

 32. Промяната в политическия статут на българската армия 9.ІХ.1944 - 1948 г. (въз основа опита на Варненска област) // Известия на Института по военна история - ГЩ и Военноисторическото научно дружество, т. 64, София: ИМО “Св. Георги Победоносец”, 1999, с. 99-104 – ISSN 1310-0173

 33. Избирателни системи и тяхното място в българския политически живот от 1878 г. до наши дни // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2`99, 1`2000, с. 80-84 – ISSN 1310-6376

 34. Мястото на Морско училище в развитието на Варна като университетски град през ХХ век // Известия на Съюза на учените – Варна, серия “Хуманитарни науки”, 2`99, 1`2000, с. 12-16 – ISSN 1310-6376

 35. Избирателни права на военнослужещите според българските закони за избиране на Народно събрание (1878-2001 г.) // “Морски научен форум”`2001, т.7 Обществознание .- Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 2001 (от Юбилейна научна сесия “120 години Морско училище” с международно участие), с. 371-378 –ISSN 1310-9278

 36. Научните трудове и научните сесии на Морско училище // “Морски научен форум”`2001, т.7 Обществознание .- Варна: ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, 2001 (от Юбилейна научна сесия “120 години Морско училище” с международно участие), с. 363-370 –ISSN 1310-9278

 37. Българските закони за избиране на Народно събрание от 1878 г. до наши дни (сравнителен анализ) // Научни трудове, книжка № 70 – научна конференция`2001 с международно участие “Технологии, сигурност и екология”, В. Търново: ВВОВУ “В. Левски”, 2001, с. 27-34 - ISSN 0861-0312

 38. Относно регламентацията на ползването на избирателно право от военнослужещите в България от 1878 г. до наши дни // Научни трудове, книжка № 70 – научна конференция`2001 с международно участие “Технологии, сигурност и екология”, В. Търново: ВВОВУ “В. Левски”, 2001, с. 19-26 – ISSN 0861-0312

 39. Избирателно право според българските конституции и конституционни проекти (1878-2001 г.) // Годишник на Техническия университет във Варна (материали от годишна научна сесия с международно участие, 11-13.Х.2001 г.) .- Варна: ТУ, 2001, с. 1067-1072 – ISSN 1311-896X

 40. Издигането на кандидатури според българското законодателство за избиране на парламент (1879-2001) // Известия на СУ-Варна, серия “Хуманитарни науки” , 2`2000, 1`2001, с. 146-150 – ISSN 1310-6376

 41. Вижданията на политическите партии за избирателното право в България (1879-1919) // Качество на живота и хармония в обществото .- Варна: Съюз на учените-Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2003, с. 95-102 – ISBN 954-715-163-0

 42. Морското образование в България – минало, настояще и бъдеще //Черно море между Изтока и Запада . - Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2003, с. 201-208 (VІІ Понтийски четения`2002)

 43. Един опит за конституционна реформа през декември 1883 г. //Исторически преглед, 2003, кн. 5-6, с. 187-200 – ISSN 0323-9748

 44. Обществените науки в Морско училище (1881-2003 г.) – // Морски научен форум, Варна`2003, Варна: ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”,2003, т. 4 – Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение, с. 48-54 - ISSN 1310-9278

 45. Относно промените в срока на обучение в Морско училище (1881-2003 г.) - // Морски научен форум, Варна`2003, Варна: ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”,2003, т. 4 – Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение, с. 43-47 - ISSN 1310-9278

 46. Музейната експозиция на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” // Годишник на Военноморския музей – Варна, т. ІІІ, Варна: Книгоиздателство „Зограф”, 2003, с. 258-264 - ISSN 1311-8587

 47. Българското избирателно законодателство в контекста на присъединяването към ЕС // Европейският съюз след 1 май 2004: Има ли шок от разширяването? Последици за Югоизточна Европа и за разширения съюз, С., БЕКСА, 2004, с. 161-168 (билингвистичен вариант, с.153-160 – Bulgarian electoral legislation in the context of accession to the EU) – ISBN 954-9543-04-08

 48. Външната политика на България: конституционна уредба // Годишник на ТУ-Варна, 2004 (Годишна научна сесия с международно участие), т. 3, с. 766-773

 49. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – в ретроспекция // Везни, 2004 (специален брой – материали на ЮНС „125 години военно образование”, В. Търново`2003), с. 18-22 (в съавторство с к.1 р. доц. д-р А. Кожухаров)

 50. The Suffrage in the Drafts for Constitution of Republic of Bulgaria Adopted in 1991 // MEEMI`2005 ( 2-и Международен конгрес по машинно, електроинженерство и морска индустрия), ТУ-Варна и ФНТСБ, 2005, т. 4, с. 208-213

 51. Проблемът за избирателната система в Република България (1990-1991 г.) // Морски научен форум, т. 4 Обществознание. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение.- Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, 2006 г., с. 233-238

 52. Относно избирателната система за формиране на парламент в Република България (1991-2006 г.) // Морски научен форум, т. 4 Обществознание. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение.- Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, 2006 г., с. 226-232

 53. Принципът за уседналостта в българското законодателство за парламент и местна власт // Военно-научен форум 2007 международно участие. Сб. научни трудове (под общата редакция на Г. Камарашев), 18-20.Х.2007, В. Търново, Изд. център НВУ „В. Левски”, 2008, с. 207-216 – ISSN 1313-0390

 54. Правна институционализация на политическите партии в България – същност и характерни особености // Военно-научен форум 2007 международно участие. Сб. научни трудове (под общата редакция на Г. Камарашев), 18-20.Х.2007, В. Търново, Изд. център НВУ „В. Левски”, 2008, с. 168-172; 182-186 – ISSN 1313-0390 – в съавторство с гл.ас. Ивелин Ташев

 55. Проблемите на социалната политика и законодателство в програмите на българските политически партии (1879-1919) // Военно-научен форум 2007 международно участие. Сб. научни трудове (под общата редакция на Г. Камарашев), 18-20.Х.2007, В. Търново, Изд. център НВУ „В. Левски”, 2008, с. 200-206 – ISSN 1313-0390 - в съавторство с гл.ас. Ивелин Ташев

 56. Политическото консултиране между своето раждане и криза // Фаворит (списание за политика, икономика, общество), 2008, бр. 10, с. 9 (в съавторство с Валентин Караиванов)

 57. Армията и изборите в България: Нормативна уредба /взаимодействието изборна администрация – военни власти/ - приет за публикуване в сб. „Научни трудове” от Научна конференция с международно участие 2008, 27-29.ХІ.2008, НВУ „В. Левски”, В. Търново

 58. Армията и изборите в България: Нормативна уредба /използване но армията в изборите/ - приет за публикуване в сб. „Научни трудове” от Научна конференция с международно участие 2008, 27-29.ХІ.2008, НВУ „В. Левски”, В. Търново

 59. Разработка и внедряване на нова избирателна система в Република България - приет за публикуване в сб. „Научни трудове” от Научна конференция с международно участие 2008, 27-29.ХІ.2008, НВУ „В. Левски”, В. Търново – в съавторство с Т. Петров, И. Ташев

 60. Проект за нова избирателна система в Република България // Годишник на ТУ-Варна, т.ІІ, Варна, ТУ-Варна, 2008, с. 195-200 – ISSN: 1311-896X

 61. Нарушения по избори`2009 г. (на основата на Трети многомандатен избирателен район – Варна) – приет за публикуване в Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 19-20.ХІ.2009 г., В. Търново (в съавторство с гл. ас. И. Ташев)

 62. Политически и социални измерения на престъпленията по изборите // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 19-20.ХІ.2009 г., т. 5 Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, с. 127-131, В. Търново, НВУ „В. Левски”, 2009 (в съавторство с гл. ас. И. Ташев)

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> publikacii
publikacii -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
publikacii -> «Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»
publikacii -> Списък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
publikacii -> Програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ту-варна, 2010


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница