І. учебници и учебно-методически материалиДата17.03.2017
Размер54.77 Kb.
С П И С Ъ К
На публикациите на доц. д-р Тошко Христов Петров


І. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

 1. Въведение в политологията – учебник – ISBN – 994-799-260-0, Варна, Бряг-принт, 1993, 150 с.

 2. Политическа власт. Политически и военни институции, в съавторство с Л. Аврамов – учебник – ISBN – 954-8991-26-8, Издателство на МО, Варна, 2001, 467 с.

 3. Теория на избирателните системи – учебник – ISBN – 978-954-20-0366-3, Издателство на ТУ-Варна, Варна, 2007, 163 с.

 4. Социална политика и социални дейност – курс лекции – Издателство „Е-

литера”, Варна, ISBN - 978-954-339-043-4, 2008, 83 с.

ІІ. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

 1. Системата на основните права на гражданите в демократичната държава – монография - ISBN – 954-8991-26-8, ВВМУ “Н. Вапцаров”, Варна, 1997, 188 с.

 2. Теория на конфликтите. Методологически проблеми – студия – Сборник “Обществените науки в ХХІ век” – ISBN 954-509-242-4, Военно издателство, 2002, с. 151-186.


ІІІ. СТАТИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. Моделиране на процесите в социалните общности. Математически модел за разпределение на усилията в малки социални групи. В съавторство с М. Тонев – Сборник доклади от международна научна сесия, В. Търново, 1987, с. 26.

 2. Пътища за възникване на държавата в политическата философия на марксизма – Сборник oт юбилейна научна конференция, ВВМУ “Н. Вапцаров”, Т. 2, 1991, с. 186.

 3. Историцизъм в политическата философия на К. Маркс –Научно-тематичен сборник на ВВМУ “Н. Вапцаров”, Хуманитарно обучение и възпитание, Т. 4, Варна, 1994, с. 384-389.

 4. Исторически и политически основания на понятията “ляво” и “дясно” в политическия процес – Сборник доклади. Осма научна конференция, ВВТУ “Т. Каблешков”, част. ІІ, 1995 (ISBN – 954-12-0019-2), с. 422-427.

 5. Електоратът като социална общност - Сборник доклади. Осма научна конференция, ВВТУ “Т. Каблешков”, част. ІІ, 1995 (ISBN – 954-12-0019-2), с. 428-432.

 6. Математически модел за прогнозиране на електоралното поведение на българските граждани. Теоретична структура на концептуалния модел – Морски научен форум. Хуманитарно обучение и възпитание, Т. 4. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, 1996, с. 497-504.

 7. Математически модел за прогнозиране на електоралното поведение на българските граждани. Оценка на параметрите на регресионните модели – Морски научен форум. Хуманитарно обучение и възпитание, Т. 4. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, 1996, с. 484-490.

 8. Математически модел за прогнозиране на електоралното поведение на българските граждани. Математическа структура на модела – Морски научен форум. Хуманитарно обучение и възпитание, Т. 4. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, 1996, с. 491-496.

 9. Гласоподаване в избирателния процес. Характеристика и типологизация – Сборник трудове, Ч. 5, Обществени науки, ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, 1997, с. 63-70.

 10. Скали на избора в електоралното поведение на българските избиратели – Сборник трудове, Ч. 5, Обществени науки, ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, 1997, с. 71-76.

 11. Класификация на системата на основните права на гражданите – Научни трудове, Кн . № 56, Политология, връзки с обществеността и право, ВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1997, с. 380-387.

 12. Принципи на изграждане на системата на основните права на гражданите Научни трудове, Кн . № 56, Политология, връзки с обществеността и право, ВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1997, с. 388-395.

 13. Правни и политически условия за реализация на правото на сдружаване за защита на икономически и социални интереси – Научно тематичен сборник на доклади от Международна научна сесия 1997, Т. 3, ВВМУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия (ISBN 954-713-029-3), с. 132-140.

 14. Същност, функции и правни условия за реализация на правото на стачка - Научно тематичен сборник на доклади от Международна научна сесия 1997, Т. 3, ВВМУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия (ISBN 954-713-029-3), с. 141-148.

 15. Структура на оценките, нагласите и отношенията на обучаемите от специалностите, подготвящи кадри за ВМС към учебно-възпитателния процес във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Юбилиен сборник “Въоръжените сили в демократичното общество”, ИМО “Св. Г. Победоносец”, София, 1999, с. 250-259.

 16. Фактори определящи разпределението на предпочитанията на избирателите при прогнозиране на електоралното поведение – Международна научно-практическа конференция “Технико-икономически прогнози и анализи”, Варна, 1999, с. 32-36.

 17. Методологически проблеми на средносрочното аналитично прогнозиране на електоралното поведение - Международна научно-практическа конференция “Технико-икономически прогнози и анализи”, Варна, 1999, с. 37-43.

 18. Оценка на риска при вземане на политически решения – Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие ‘ 2000, ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, ( ISBN 954-9681-01-7), Ч. І, с. 124-127.

 19. Възможности за приложението на количествени методи при вземане на политически решения – Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие ‘ 2000, ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, ( ISBN 954-9681-01-7), Ч. І, с. 128-132.

 20. Експертни методи в политическия анализ – Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие ‘ 2000, ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, ( ISBN 954-9681-01-7), Ч. І, с. 133-137.

 21. Патриархална теория за властта на сър Робърт Филмър – Известия на Съюза на учените, серия “Хуманитарни науки”, (ISSN 1310-6376), 2000, Варна, с. 56-60.

 22. Образът на войната в Югославия и нейните последици в електронните медии у нас и в чужбина - Известия на Съюза на учените, серия “Хуманитарни науки”, (ISSN 1310-6376), 2000, Варна, с. 103-107.

 23. Избор на оптимална стратегия при вземане на специфични политически решения от напълно информирана експертна група – Морски научен форум, Т. 7. Обществознание, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2001, с. 379-382.

 24. Използване на специфични експертни системи в политическия анализ – Морски научен форум, Т. 7. Обществознание, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2001, с. 383-386.

 25. Приложение на теорията на игрите в политическия анализ – Морски научен форум, Т. 4. Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2003, с. 14-18.

 26. Президентът Уго Чавес – в синхрон или опозиция на международния политически ред в началото на ХХІ век – Сборник “ХХІ век – наследство и перспективи”, ISBN 954-715-170-3, Варна, ВСУ, 2003, с. 323-334.

 27. Политически и институционални предпоставки на формирането и изпълнението на обща външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз – Международна конференция “Европейският съюз след 1 май 2004 – има ли шок от разширяването”, БАИЕО, Варна, 2004, с 53-60.

 28. Стратегии в теорията на игрите. Приложение в политическата наука – Международна научна конференция “Светът между сътрудничеството и тероризма”, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2004 .

 29. Игри със съвкупен нулев резултат. Стратегии, изход и приложение - Международна научна конференция, Технически университет-Варна, 2004.

 30. Игри със съвкупен ненулев резултат. Равновесие на Наш. Приложение - Международна научна конференция, Технически университет-Варна, 2004.

 31. Приложение на теория на игрите в международните отношения. Начало на войната в Ирак – MEEMI 2005, Варна, т. 3, с. 164-172.

 32. Възможности за усъвършенстване на избирателната система в България – П р а в н а мисъл, 2006, бр.2.

 33. Сравнителен анализ на използваните разновидности на мажоритарна система за разпределение на мандати в многомандатни избирателни райони. – Морски научен форум, Т. 4. Обществознание. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2006, с. 189-196.

 34. Начало на войната в Ирак. Двустепенен ситуационен игрови моделМеждународна научна конференция “Толерантност и нетърпимост в международните отношения”, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2006 (приета за печат).

 35. Игрови модел „Съставяне на правителство, юли 2005”. Структура на предпочитанията – VІІ-ма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки през 21-век и качеството на висшето образование”, Варна, 2008. с. 290-294.

 36. Игрови модел „Съставяне на правителство, юли 2005”. Игра „БСП-НДСВ” – Сборник научни трудове, VІІ-ма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки през 21-век и качеството на висшето образование”, Варна, 2008. с. 295-300.

 37. Разработка и внедряване на нова избирателна система в Република България (в съавторство с Л. Аврамов и И. Ташев) – Научна конференция с международно участие, НВУ, В. Търново, 2008 г.

 38. Проект за нова избирателна система в Република България (в съавторство с Л. Аврамов и И. Ташев) – Годишник на ТУ-Варна, т. ІІ, 2008 г., с.195-200.


07. 06. 2009г.

Варна
Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> publikacii
publikacii -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година
publikacii -> «Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»
publikacii -> Списък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
publikacii -> Програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ту-варна, 2010
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница