Ибрахим'ин ХаятъДата23.12.2017
Размер162.8 Kb.

Ибрахим'ин ХаятъОйунджулар:
Ибрахим

Елиезер (онун баш хизметчиси)

Сара

Хаджер


1. мелек

2. мелек

Исмаил


1. Сахне: Ибрахим - Сара - Хаджер


(Ибрахим ичери гелийор. Гелиркен, Дамаскуслу Елиезер иле конушуйор)
Ибрахим: Елиезер, бак шимди.

Елиезер: Евет, Ибрахим Бей!

Ибрахим: Бени ийи сесле! Бугюн якън 300 тане койун кърктък.

Бешбучук киледен, япъйор, бир дакка..., евет, 1650 киле япаъ.

Истийорум ону ярън Хеброн касабасъна гьотюресин, орада сатасън. Анладън мъ?

Ама диккат ет! Сени гечен сефер гиби кандърмасънлар!

Не япарсан яп, ен дюшюк 35'тен вереджен, тамам мъ?

Кърк олур, отузйеди олур, ама отузбештен ашаъ дюшюрме фиятъ, тамам мъ?

Хайди, бакайъм; шимди геч олду, ят артък. Ийи геджелер!

(Сара'я дьонюйор)

Аааа, Сара, беним гюзел каръджъъм! Раббимиз бизи бу сене гене чок берекетледи(отуруп йемек йемее башлъйор)

Ярън бу иш олурса, вар я! Билийон му, сана не аладжам?

Салем касабасънда те бу кадар бобач билезик гьордюм. Сана чок якъшаджак.

Сара: (хич кафасънъ калдърмъйор) Истемем!

Ибрахим: Пеки, дур бакалъм. Башка не алайъм сана? Египт'тен йени парфюм?

Сара: Истемем !

Ибрахим: Дамаскус'тан йени бир ипек костюм?

Сара: (ьофкеленийор) Истемем, истемем, хич бир шей истемем!

Ибрахим: Сараджъъм! Нейин вар гене? Йокса гене о меселе ми?

Бак, Раб бизе хер шейден фазла фазла вермеди ми?

Хатърламайон му? 18 сене ьондже Раб бизи чаърдъйдъ, биз де йола чъктък.

О вакът нейимиз вардъ, санки? Хич! Шимди вар 6000 тане койун, бир де о кадар кечи, 200 катър, 100 деве, хизметчилеримиз, кьолелеримиз...

Хич Аллаха шюкюр етмийор мусун, бунлар ичин?

Сара: Ийи де, сен гечиндин ми, бютюн бу маллар кимин оладжак? Ха, кимин?

Бана не лазъм девелер? Бана къзан лазъм, къзан, анладън мъ?(аяа калкъйор) Сен гедже гюндюз урашъйорсун, ве ен сонунда хершейи бу Елиезер аладжак, деил ми?

Ибрахим: Сара, каръджъъм, бак шимди, акъллъ ол! Раббе гювен ааджък. О бана сьоз верди...

Сара: (еленийор) Гювен ааджък, гювен ааджък! Не замана кадар?

(даха татлъ) Ярън не гюн билийон му?

Ибрахим: Ярън? Дур, еее, джума гюню.

Сара: (къзгън) Улан, ярън доум гюнюм; сексенбиринджи доум гюнюм! Анладън мъ?

Йок, битти артък! Шимдийе кадар къзанъм олмадъ, олмаяджак да артък.Ибрахим: (аяа калкъйор) ЬОйле деил, Сараджъъм! Аллах бана кесин сьоз верди.

Даха гечен хафта бана конушту. Деди ки, 'Елиезер сенин мирасчън олмаяджак.

Ама сенден доан чоджук мирасчъ оладжак.

Ве гьокте не кадар йълдъз варса, сенин къзанларън о кадар калабалък оладжак!'Сара: Ха, Аллахмъш! О истесейди, шимдийе кадар вереджекти.

Ен олмаяджак йирми яшънда къзларън юч, дьорт еркек чоджукларъ вар.

Бен бу яша гелдим, тек бир къзанъм йок. Сен бошуна иман едийорсун!

Аллах шьойле, Аллах бьойле. Раб шьойле япаджак, Раб бьойле япаджак!

Хепси бош лафлар. Аллах сенинле еленийор. Бак, доурамайом, иште.

Ве ничин? Аллах бана вермийор, иште, Аллах!Ибрахим: Бьойле конушма каръ, чарпъладжаксън!

Сара: Ийи, белки Аллах хаккаттен сана конушту. Белки хаккаттен чоджуун оладжак!

Ама бенден ичин хич бир шей конушмадъ.(Хаджер'е диккатле бакъйор, хафифче гюлмейе башлъйор, кенди кендине конушуйор)

Хммм, нийе олмасън? Къзан къзандър. Хеп айнъ!Ибрахим: Не? Не дедин?

Сара: Бак, Ибоджуум, чок гюзел бир фикир гелди бана!

Ибрахим: Анлат бакалъм!

Сара: Сенин койунларън, кечилерин, девелерин хепси сенин малъндър, деил ми?

Ибрахим: Еееее ?

Сара: Сенин кьолелерин ве джарийелерин де сенин малъндър.

Ибрахим: Херхалде... не истийорсун, яу?

Сара: О кьолелерин къзанларъ да гене сениндир, деил ми?

Ибрахим: Аллах, Аллах!

Сара: Беним джарийелеримин къзанларъ да бенимдир, деил ми?

Ибрахим: Сен..., сен..., лафъ нерейе гетирийорсун?

Сара: Хаджер! Гел сана, бир дакка!

Хаджер: Буйурун, ханъмефендим!

Сара: Бак, мадем Аллах бени късър яптъ, бу иши сана бракъйорум.

Ибрахим: Сен чълдърдън мъ?

Сара: Хайър, хайър. Херкес ьойле япмъйор му?

Беним бир бърчеткам вар. Онун да 35 сенедир хич къзанъ олмуйор.

Даха гечен хафта онун джарийеси онун коджасъна бир еркек чоджук доурду.

Гит де гьор, не кадар мутлу олду.Ибрахим: Ама..., ама... Аллах бана деди ки...

Сара: Не деди сана, ха? Сенин кенди чоджуун оладжакмъш.

Е те иште, ал Хаджер'и ве Аллахън сьозю йерине геледжек.Ибрахим: ЬОйле ми, хммм, белки де сенин дедиин гиби!

(Хаджер'е) Сен не дийон бу ише?

Хаджер: Бен..., не дийейим бен? Сиз.. насъл.. карар.. верирсениз.

Сара: Сесле бени, Ибрахим! Бен бьойле яшаямам! Беним дедиими япаджаксън, йокса бабама дьонеджем! Бу резиллии ташъямам!

Ибрахим: (бир Хаджер'ин аркасъна бакъйор, бир Сара'я бакъйор, ве хич конушмадан дъшаръ чъкъйор)

Сара: (ялнъз калдъ ве хъзлъ аламая башлъйор)

2. Сахне: Сара - Хаджер - Ибрахим (Хаджер ятакта ятъйор - карнънъ тутуп дьонюйор - Сара айнанън ьонюнде отуруп сачларънъ таръйор) Сара: Хаджеееер! Даккада бана гелесин! Сачларъмъ бир тюрлю дюзелтемийорум.(Хаджер аър, аър калкъп Сара'нън янъна гидийор, сачларънъ тарамая башлъйор)

Сара: Ай! Диккат етсене, бе! Сачларъма не япъйорсун?

Хаджер: Е, не япайъм, кендиме ми бакайъм, сенин сачларъна мъ бакайъм?

Сара: (она ьофкели бакъйор ве кафасънъ силкийор)

Баксана, не гюнлере калдък! ДЖарийелеримиз бизе не бичим лафлар япйор!Хаджер: (тарамая девам едийор) Табии ки, сен беним халимден анлаямазсън.

Юч айдан бери съртъм аръйор, аякларъм шишийор, рахат уйуямъйорум, аръларъм калкъйор. Е, киме анлатъйорум бьойле шейлери, хани бени затен анлаямаяджак.Сара: Ай чълдъраджаъм артък. Даянамаяджаъм бу хизметчинин лафларъна.

(Хаджер тарамая девам едийор; колундаки билезиклер сес чъкаръйор)

Сара: Бу да не? Кафамъ шиширдин беним.

Хаджер: Не не?

Сара: Те бу, колундаки билезиклер нереден? Онларъ ким алдъ сана?

Хаджер: Аааа, бунлара мъ мерак еттин?

Ибрахим ефендимиз бунларъ аслънда сенин ичин аладжактъ.

Ама сен хеп 'истемем, истемем' дедин я.

Е, о да бунларъ бана лайък гьордю.

Не де олса, карнъмдаки чоджуунун бабасъдър.

Сара: (аяа фърлъйор, Хаджер'е токат атъйор)

Сени ашаълък хизметчи парчасъ! Сен бени чълдъртмая мъ бакъйорсун?

Хаджер: (ьофкеден аламая башлъйор) Бана бак, бунларъ хепсини сен истедин олсун.

Сен мадем доурамъйон, ондан беним сучум не?Сара: Бу Аллах насъл Аллах иди. Уш бизи берекетлермиш, ама бир тане къзанъмъз биле олмадъ.

(дьонюп гьозлерини азъджък йукаръ калдъръйор, хатърлъйор ески гюнлерини)

Ах, кешке мемлекетте калайдък, хич йола чъкмайдък.

Орада не гюзел евимиз, бахчемиз вардъ. Рахат идик, яни.

Сонра билмем не, Аллах конушмуш ефендиме,

истермиш бунларън хепсини бракалъм, йола чъкалъм, бизи берекетлейеджекмиш,

фалан фишман.(бирден йине къзъйор) Ве шимди... Бир дамла къзанън ьонюнде резил олуйорум.

Бу му берекет? Бу ланеттир, ланет.

Ама билийорум, башъма бу иши ким ачтъ. Ибрахим! Неден уйдум сенин аклъна?

Йок, бен назик бир кадънъм. Бу чьол хаятъ бени хаста етти. Онун ичин доурамъйорум.Хаджер: (Сара'йъ елентийе алъп гюлюйор)

Бак гене! Бизим Сара ханъм сарайда яшъйор, ама късканчлъктан сараръп солуйор.Сара: (башлъйор Хаджер'и дьовмейе)

Сени, пис Египтли каръ! Дефол бурдан, дефол!

Гьозюм сени бир даха гьормесин, йокса сени бинбир парча япъп атаръм.,

(Хаджер качарак чъкъйор - Сара гене айнъда отуруп аламая башлъйор)

Ибрахим: Сара, бе каръджъъм. Хаджер'ин бу хали не бьойле? Аранъзда нелер олду?

Йокса сен ону къра мъ аттън?Сара: Насъл ону къра атмаяджам? О бенимле алай едийор. Сен де бана хесап соруйорсун.

Ибрахим: Бак шимди, Сараджъъм. Сенден бир шей риджа едейим:

Хаджер'ин доурма вактъ якънлъйор. Она чок езийет верме.

Аллах корусун, къзанъма бир завал олмасън!

Сара: Ааа, демек сенин къзанджъъна бир завал олмасън!

Аллах беланъ версин сенин! Я бана япълан завал, ону дюшюнмюйон, ха?Ибрахим: Не завал бе?

Сара: Бак, Хаджер'и сана бен вердим, бен! Бен ураштъм, чоджуксуз калмаялъм.

Ве шимди, не каршълъъм олду? О ланетли каръ гебе калънджа бени кафая алдъ.

Бунлар хепси сенин йюзюнден, бунун джезасъ сенин башъна гелсин.

Ибрахим: Е, мадем сен ону ураттън, сенин дедиин гиби олсун, каръджъъм.

Хаджер: (гери дьонюйор, Сара'нън янъна гидийор, диз чьокюйор)

Ей, ханъмефендим! Не олур, бени баъшла.

Хаккъм йокту, сана ьойле конушайъм.

Бир даха сана каршъ гитмем.Сара: (она съртънъ чевирип, соук давранъйор) Ха!

Ибрахим: Хаджер, насъл олду да сен гери дьондюн?

Хаджер: Баштан бен истемездим бир даха бурая дьонейим.

Кесин карар вердим, Египте дьонмейе.

Ама сонра сенин Аллахън бана конушту.

Бана бир мелек гьондерди, бана деди ки, ханъмефендиме дьонейим, ону сеслейим.


3. Сахне: Юч мелек - Сара - Ибрахим


(Ибрахим чадърън ьонюнде отуруйор, динленийор. Сара ичерде уйуйор)

Ибрахим: ЬОф бе! Не съджак! Бу бьойле гидерсе, хайванлара су буламаяджаз.

Бен де чок фена сусадъм.(Чадърън капъсънъ калдъръп Сара'я баръйор)

Сараджъъм! Гит чаър бу Хаджер'и, сьойле бана бираз айран япсън.Сара: (уйкулу) Ха? Не? Брак бени шимди, уйуйорум. Гит кендин чаър.

Ибрахим: Те иште, ал сана бир джевап! Евин диреи имишик! Ха!

(гюнеше каршъ узаклара бакъйор)

Бу да не? Юч киши гелийор. Аллах Аллах, бу съджакта ким йолджулук япаджак?

Херхалде чок аджеле ишлери вар.

(бакмая девам едийор)

Аа, бунлар бизе дору гелийорлар.

Бунлар олмасън...? Ама.. оламаз..! Йокса сахиден ми? Евет...

(онлара дору кошмая башлъйор - онлара ериндже, йере кадар еилийор)

Ей ефендим, шимди еер сенин гьозюнде хош исе, бана мисафир олмадан гечме.

Бак, бираз су гетиртеджем, аякларънъ йъкасанъз,

Те бу аачларън алтънда гьолгеде динленин.

Бир локмаджък екмек гетиртейим де карънджаъзънъзъ дойурасанъз.

ЬОйле гидин.1. Мелек: Пеки, сенин дедиин гиби олсун.

2. Мелек: Тамам, бираз каладжаъз

Ибрахим: (хейеджанла) Ай чок гюзел, чок севиндим, бени лайък гьордюнюз дийе.

Шимдилик ааджък бурада отурун. Даккада хершей хазърлатъръйъм.(Чадърън ичине кошуйор) Сара, шевик ол! Калк, калк!

Сара: Ха не олду? Бир шей ми вар?

Ибрахим: Калк, дийорум сана. Мисафирлер гелди, юч киши. Онларъ каршъламак лазъм.

Сара: (хала уйкулу) Ее, сефте ми гелийор мисафирлер?

Хизметчилере сьойле хазърласънлар йемеи.Ибрахим: Йок, йок йок! Сен анламъйорсун.

Бунлар сърадан йолджулар деил, бунлар Аллахтан гелен хаберджилер.

Яни, мелек аннадън мъ? Бунларъ сен каршълаяджан.

Сара: Тамам, тамам, калктъм иште.

Ибрахим: Ал 20 киле ун, ама ен гюзелинден, анладън мъ?

Суйла каръштър, йоур, пиде яп.(башка йере кошуйор)

Елиезер, Елиезер! Гел бу яна!

Бак, юч киши гелди бизе мисафир, бунлар чок ьонемли кишилер.

Гит, ал янъна бир киши, сеч ен гюзел бузаъ даккада кесин, ъзгара япън.

Хайди шевик тут!

(гене башка йере кошуйор)

Хаджер! Хаджер! Нередесин гене? Аа, бъктъм шу хизметчилерден!

Хаджер, даккада бурая гелесин!

Хаджер: Буйурун ефендим!

Ибрахим: Нереде идин гене?

Хаджер: Бени баъшлайън ефендим, ама олумуз Исмаил бираз кейифсиз, ятъйор.

Бен де она илач гетирмиштим. Онун ичин хемен гелемедим.Ибрахим: Нейсе, шимди йок вакът! Мисафирлер гелди.

Гит, биркач койун саа, сютю хазърла.

Йоурт ал, айран яп, шьойле дьорт беш кова кадар.

Анладън мъ? Резил олмаялъм.(херкес ишине девам едийор - Ибрахим кенди кендине конушуйор- хейеджанлъ)

Иншаллах резил олмаяджаъз. Аджаба ничин гелдилер. Не хабер гетирийорлар.(мисафирлере) Евет бейлер, хошгелдиниз, сефа гелдиниз.

Мелеклер: Хош булдук.

Ибрахим: Ее, насъл гечти йолджулуунуз?

Шей, еем, йемек ааджък сонра хазър оладжак. Шимдилик динленин.(башлъйор онларън аякларънъ йъкамая - битириндже йемек гетирилийор)

Хайди йийин бакалъм, шимди.(мисафирлер йийорлар - Ибрахим аякта дуруйор)

1.Мелек: Ибрахим!

Ибрахим: Буйур ефендим!

1.Мелек: Сенин карън йок му? Нереде о?

Ибрахим: (явашча кенди кендине) Ейвах, яндък шимди.

(мелее) Ее, шей, ефендим, чадърда. Евет, чадърда, ааджък кейифсиз де.

1.Мелек: Сесле бени. Там бир сене сонра гене сенин янъна ураяджам.

Ве о заман сенин карън Сара сана бир еркек чоджук доурмуш оладжактър.Ибрахим: (шашкън ве севинчли) Сахи ми? Сахи ми?

Сара: (чадърън ичинден гюлюйор - кенди кендине конушуйор)

Хади сен де! Чоджуум оладжакмъш, кач дефа дуйдук бу хикайе!

Коджам яшлъ, бен де яшландъм. Бу яштан сонра ана мъ оладжам.

Бу мутлулуу бана ким таттъраджак? Гебе каладжакмъшъм, гюлюнч бир шей. Гюледжеим калктъ, направо гюледжеклик. Хаха!1. Мелек: Сара гюлюйор, ха? Инанмъйор гебе каладжаъна, ьойле ми?

Фазла яшлъ имиш, коджасъ да яшлъ имиш, ьойле ми?

Бакън, Раб ичин олмаяджак хич бир иш йок.

Анлайън артък: О сьойледи ми, мутлака йерине гетиреджек.(хепси аяа калкъйорлар, гитмейе хазърланъйорлар)

Текрар сьойлюйорум: там бир сене сонра, гене бу мевсимде янънъза дьонеджем ве Сара'нън бир олу оладжактър.Сара: Ама бен гюлмедим ки.

1.Мелек: Сен гюлдюн. Гюлмейи чок севийорсун галиба.

Съкълма, биркач ай сонра йюзюн гюледжек.(ьобюр мелеклере) Не дерсиниз? Мадем бу каръ гюлмейи чок севийор,

чоджуун адънъ кояджаъз 'Гюлер', яни онларън дилиндже 'Исхак'.(хепси гюлерек узаклашъйорлар)

4. Сахне: Сюттен кесилме дююню


(оркестър чалъйор - хоро чекийорлар - Хаджер олу иле бир кенарда дуруйор)
Исхак: Анне! Бу инсанлар ничин ойнуйорлар?

Сара: (бебек Исхак'ъ куджаънда тутуйор)

Олум, Исхак! Бугюн сенин ичин чок ьонемли бир гюн.

Артъкън ана сютюнден ичмейеджексин. Артък бюйюк къзан оладжан.

Биз де буна чок севинийоруз. Чюнкю сени Раб бизе верди.

Юч сене ьондже Аллах бизе мелеклер йолладъ,

онлар да бизе сьоз вердилер, къзанъмъз оладжак.(сърайла херкес Исхак'ъ куджаъна алъйор, ону севийор, йукаръ калдъръйор, ен сонунда Ибрахим де)

Ибрахим: Ах Исхакъм, беним гюзел чоджуум, евладъм, олум.

Сени бизе Раб верди, Раб! Хамдолсун онун адъна.

Онун мерхамети кушактан кушаа кендисинден корканларън юзериндедир.

Мисафир: Хей Елиезер! Сенин де ишин битти артъкънъ.

Мърасъ унут, да кенди дердине бак!Елиезер: Сус я, бен ефендимин аркасъндан бу амачла гитмедим.

Онун мутлулуу беним де мутлулуумдур.(ойнамая девам едийорлар)

Ибрахим: Хаджер, сен де ойнасана бизимле.

Ничин бир кьошеде дуруп туршу гиби бакъйорсун.Исмаил: Евет, анне. Хаккаттен, не ичин ойнамъйорсун бьойле севинчли бир гюнде?

Хаджер: Ах, олум, Исмаил, сен де не анлъйорсун бу ишлерден.

Артък бу евде хич бир шей ескиси гиби олмаяджак.Исмаил: Насъл, яни?

Хаджер: Насъл мъ? Баксана, бу сенин кардешин, даха дорусу ювей кардешин, Аллахън вердии чоджукмуш.

Иште, бундан сонра ефендим Ибрахим артък саде ону танъяджак.

Сени де, бени де хич саймаяджак.

Исмаил: Не? Насъл оладжак бу иш?

Деил ми, бен онун илк чоджууйум ве мирасъ бен аладжам.

Не яни, бу мерет ми мирасчъ олсун?

(Исхак'а пармаънъ узатъйор)

Хъшт, бакън шу джюджейе! Тълсъм гиби бакъйор! Агана бак, агана! Ха ьойле; ьоренесин, бу евин сахиби бир гюн ким оладжак, кимин сьозю гечеджек. Хаа!(чок гюлмейе башлъйор)

Сара: (аяа фърлъйор- мюзик дуруйор) Сени хайърсъз евлат, сени!

(она бир шамар атъйор) Там анана чекмишсин. Айнъ диккафалълък сенде де вар.

Хем де олума насъл дерсин 'тълсъм гиби бакармъш'?Ибрахим: Сараджъъм не олуйор бурада?

Ялваръръм, бу мутлу гюнюмюзю бозма.

Чоджуумузун хатъръ ичин, хем де ехалинин гьозюнде резил олмаялъм.

Затен херкес бизе бакмая башладъ.Сара: Баксънлар! Баксънлар! Маана булсунлар бизе! Бана не?

Бу затен сенин истедиин деил мийди? Деил ми, сьойлесене.

Сен бюйюк олуну даха чок севийон, ха! Сьойле, сьойле!

Сен гечиндин ми, о мирасчъ олсун,

бен де шу Египтли партсаллъ кукласъна кьолелик япаджам, ьойле ми?

Ибрахим: Пшшшт, резил олуйоруз! Суссана, яу! Усул конуш да, анлашаджаъз.

Сара: (херкесе конушуйор - сакин ве оторите иле)

Бакънъз! Бен кесин бир карар вердим.

Бу евин кадънъ оларак, хич бир заман изин вермейеджеим ки,

кенди ьоз олум Исхак'тан башка бир чоджук мирасчъ олсун.

Бугюнден сонра не джарийем Хаджер, не де онун чоджуу Исмаил'ин ханемизде йери йоктур.

(херкес бу лафа шашъйор, фъсълдъйор)

Хаджер: Хайър! Оламаз! Буну япамазсънъз бизе! Беним олум даха бюйюк.

Ибрахим ефендимизин биринджи чоджуудур. Сен насъл бизи ковабилирсин?

Бу меселейе ефендимиз Ибрахим карар версин.

Сара: Евет, Ибрахим, сьойле де битсин артък бу иш. Урат онларъ бурадан.

Гьостер сенин асъл олун кимдир, асъл карън кимдир.Херкес: Евет Ибрахим, сен не дийорсун?

Ибрахим: (кафасънъ тутуйор) Аааа! Бъракън бени. Дефолун бурадан хепиниз. Гьормейим сизи. Бени рахат бъракън. Ялнъз калмак истийорум, ялнъз!

(херкес чекилийор)

Бен бу меселейи насъл чьозеджем? Бен деил, Раб буна джевап версин.

Кенди олуму насъл уратъраджам? Насъл?

Гьоктен бир сес: Ибрахим, Ибрахим!

Сенин джарийен ве онун чоджуу меселеси ичин съкълма.

Сен шимдийе кадар хеп карънъ сеслердин. Ал, шимди де ону сесле!

Ибрахим: Ама бу насъл олабилир? О вакът тек бир чоджуум каладжак.

Я онун башъна бир шей гелирсе.Гьоктен бир сес: Сен бу меселе ичин съкълма.

Затен сенин сойун Исмаил'ден сайълмаяджак, Исхак'тан сайъладжак.Ибрахим: Пеки Раб, сенин дедиин гиби олсун.

Ама Исхак, беним севгили явруджуум, бириджик олум о каладжак.

Не олур, ону кору, ону бенден алма, Раб, бенден алма!

5. Сахне: Исхак'ън курбанъ


(Ибрахим ятаънда ятъйор - коркулу бир рюя гьорюйор - рахатсъз олуп хеп дьонюйор)

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Ибрахим: (бирденбире ятаънда дорулуйор) Евет, иште бурадайъм!

Гьоктен бир сес: Шимди олуну ал. Севдиин бириджик олуну, Исхак'ъ ал,

Мория балканларъна гит. Орада сана бир тепе гьостереджем.

Ве олуну орада кеседжексин, бана бир якълан курбан оларак сунаджаксън.

Ибрахим: Ама... Раб..., сен джидди оламазсън, сен буну бенден истейемезсин.

Хершей олур, ама буну... истейемезсин.(аяа фърлъйор)

Хайър, оламаз. Бирханги кьотю рух бени шашъртмак истийор.

Лазъм бу сесе кулак вермейим.

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Ибрахим: Ааа! Не япайъм бен?... Раб бу сенин сесин ми?...

Сен.. насъл курбан едейим бириджик олуму? Сен насъл бир Аллахсън?

Бу аджъмасъз Филистилер гиби артък инсанлар мъ кесейим сана, ха?

Артък хайванлар сана йетмийор да, инсан етинден хошланмая башладън?...

Ха, ьойле ми, конуш бана, конуш!

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Ибрахим: Хайър, оламаз! Демек сен бени бунджа сене бошуна ураштърдън,

бунджа сене сана бошуна иман еттим, сен бени алдаттън.

Мемлекетинден чък дедин - чъктъм. Бабандан айръл дедин - айрълдък.

Йола чък дедин - йола чъктък. Берекетледин бени, корудун бени.

Чоджуумуз олмаздъ, муджизат яптън,

бу геч яшта чоджук сахиби олдук; ве шимди...?

Ничин бу кадар захмет, ничин? Ха? Сен бенимле ойнуйорсун!........

Хани бюйюк бир сойум оладжактъ. Исхак олмадан бу насъл оладжак? ....

Ама сен гене Аллахсън, гене кувет сенде.

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Ибрахим: Тамам, тамам гидийорум! Казандън! Сенин истедиин олсун!

(хизметчилерини чаъръйор, уйкудан калдъръйор)

Елиезер, Елпаран, калкън бакалъм! Йолджулуумуз вар!

Ешеклери хазърлайън, одунлар, су, йийенти, хершей хазър олсун.

Елиезер: (уйкудан калкъйор) Елбет ефендим. Йолджулук нерейе?

Ибрахим: Мория даъна.

Елиезер: Мория мъ? Чок узак, юч гюнлюк йол. Не япаджаъз орада?

Ибрахим: Раб бана конушту, орада курбан кеседжеиз.

(Исхак'ъ калдъръйор)

Олум, евлатджъъм, калк бугюн бир ишим вар. Ону битирелим.Исхак: Не вар Бабам? Насъл бир иш?

Ибрахим: Аллах истийор она бир курбан кеселим, Мория даларънда.

Исхак: Чок ийи, ачан ьойле хемен калкалъм, гиделим.

Ибрахим: Евет олум, гиделим.

(хизметчилере)

Хершей хазър мъ, артък? Чъкъйоруз му? Хайди бакалъм.

Ей гьоклерин Рабби! Сенин йолларън, инсан йолларъ деилдир.

Сенин анлайъшън, инсанън анлайъшъна бенземийор.

Сенин куветин хершейе йетер. Сенин истедиин олсун.

(хепси йола чъкъйорлар - Ибрахим кенди кендине конушмая башлъйор)

Я Раб! Бана бу кадар узун ьомюр вердин, 114 яшъна гелдим.

Бени шимдийе кадар хич бракмадън. Факат шимди сени анламъйорум.

Насъл оладжак бу иш?...

Ама гене де билийорум, сен бир йол буладжаксън.

Евет, сенин йолларън ийидир. Сен япаджаксън... япаджаксън.Исхак: Не япаджакмъшъм, Баба?

Ибрахим: Йок бир шей, йок бир шей. Сен деил, Раб япаджак, Раб!

(йолджулуа девам едийорлар - ен сонунда ешеклерини бир ааджа балъйорлар)

Елиезер, Елпаран! Сиз бурада калън, ешеклерин янънда. Бизи беклейин.

Чоджуклан берабер даа чъкъп орада тапънаджаъз ве икимиз хемен дьонеджеиз.

(одунларъ Исхак'а йюклетирийор ве търманмая башлъйорлар)

Исхак: Бабаджъъм!

Ибрахим: Не вар чоджуум?

Исхак: Бак гене, биз де чок серсемлик яптък.

Ибрахим: Насъл, яни?

Исхак: Хер шей алдък янъмъза: йийенти, су, одун, атеш.

Ама ен ьонемлисини унуттук. Курбан ичин хайван нереде?Ибрахим: (нередейсе алаяджак) Курбан кузусуну Раб вереджектир, олум, ... Раб вереджек!... Иште, гелдик.

(Исхак бакънъйор - Ибрахим башлъйор бир мезбах курмая, одунларъ дизмейе)

Исхак: Ее, бурада не вар, санки?

Ибрахим: Бурада курбан едеджеиз. Гел олум.

(Исхак яклашъйор, Ибрахим она сарълъйор, ону ьопюйор, гьозлерини балъйор, еллерини аякларънъ балъйор - ен сонунда одунларън юстюне койуйор)

Исхак: Баба!

Ибрахим: (бъчаъ чъкаръп еллерини гьоке калдъръйор)

Я Раб, топрактан инсанъ яратан йюдже Танръмъз!

Хаятъмъз сенин елиндедир.

Хаятъмъзъ гери алдъън гиби бир гюн бизи гене топрактан чаъраджан.

Бу курбанъ сен кабул ет !

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Ибрахим: Ха, бу не? Бу сес не? Евет, беним, бурадайъм!

Гьоктен бир сес: Чоджуа докунма, она зарар верме.

Шимди артък ийидже анладъм ки, сен Рабден коркуйорсун.

Чюнкю кенди олуну, сенин бириджик олуну бенден гизлемедин.

(Ибрахим Исхак'ън иплерини чьозюйор, ашаъ индирийор, сарълъйорлар)

Гьоктен бир сес: Ибрахим! Ибрахим!

Мадем сен бириджик олуну гизлемедин, ону курбан еттин,

бен де сени берекетлейеджеим.

Сенин сойунда йерйюзюнде бютюн миллетлер мубарекленеджек,чюнкю сен бени сеследин.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница