Ид " кд пеликан" ад, гр. СофияДата25.10.2018
Размер71.75 Kb.
ИД “ КД ПЕЛИКАН” АД, гр. София

Съветът на директорите на ИД “ КД ПЕЛИКАН” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл.73в, т.3 от Наредба №25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.10.2008 г. до 31.12.2008г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са: • Георги Аспарухов Бисерински – Председател и изпълнителен член на СД
 • Ангел Емилов Ангелов – член на СД
 • Жига Хиенг – член на СД


Информация по чл.73в, т.3 от Наредба №25 и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27 т.2 от Наредба №2

за периода 01.10.2008 г. до 31.12.2008 г.  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху инвестиционното дружество
През отчетното тримесечие акционерите със значително участие в ИД „КД Пеликан” АД са:


Наименование на акционерите

Брой притежавани акции към 31.12.2008г.


КД Живленйе Словения, д.д.

157 545

КД Груп, д.д.

49 999

Индивидуални акционери физически лица и юридически лица

85 687  1. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист
През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както и в начина на представляването му.

Към 31.12.2008 г. Съвет на директорите на ИД „КД Пеликан” АД е в следния състав: 1. Георги Аспарухов Бисерински, български гражданин, ЕГН 7504150102,

 2. Ангел Емилов Ангелов – независим член на СД, български гражданин, ЕГН 8305264383 и

 3. Жига Хиенг, Словенски гражданин ЕГН 1402980500130.

Дружеството се представлява от Георги Аспарухов Бисерински - Председател и изпълнителен член на СД на дружеството.

През отчетното тримесечие в ИД КД ”Пеликан” АД не е назначаван или освобождаван прокурист.1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През отчетното тримесечие на са извършвани изменения и/или допълнения в Устава на ИД КД ”Пеликан” АД.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През четвъртото тримесечие на 2008г. не е приемано решение за преобразуване и извършване на структурни промени в дружеството ИД „КД Пеликан”АД и такива не са били осъществявани.

  1. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

През четвъртото тримесечие на 2008г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по ликвидация.


  1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

През четвъртото тримесечие на 2008г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по несъстоятелност.


1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.

1.8.Обявяване на печалбата на дружеството

Финансовият резултат на Дружеството за периода четвърто тримесечие на 2008г., е загуба в размер на 2 536 492 лв.

1.9. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

През отчетното тримесечие не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.10. Решение на общото събрание относно вида и размера на
дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане


През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за разпределяне на дивидент.

1.11. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството илиза негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение назадължението

Не е възникнало задължение през отчетния период, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.


1.12. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с
посочване на неговия падеж


Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.


1.13. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

ИД „КД Пеликан” АД няма ликвидни проблеми към 31.12.2008г.

1.14. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал.

1.15. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетното тримесечие не са потвърждавани преговори за придобиване на дружеството.

1.16. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетното тримесечие не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.17. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През отчетното тримесечие към дружеството не е отправяно търгово предложение и респективно СД на дружеството не е изготвял становище.


1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

През отчетното тримесечие не е получавано, не е временно преустановявано ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз) на дружеството.

1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто
от собствения капитал на дружеството


През отчетното тримесечие срещу ИД „КД Пеликан” АД няма заведено и не е прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.


1.29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

През отчетното тримесечие не са извършвани покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично

През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.32. Други обстоятелства,
които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа


Важни събития за ИД „КД Пеликан” АД, настъпили през третото тримесечие на 2008г. (01.10.2008г. – 31.12.2008г.)
На 15.10.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ месечен баланс към 30.09.2008г. и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

На 15.10.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ коригирани месечени баланси на и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25 за периода 30.01.2008 г. - 30.08.2008г.;

На 15.10.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ коригирани междинни финансови отчети за първото и второто тримесечие на 2008 г. Съгласно изискванията на чл.73 в,ал.1,т.2, от Наредба №25;

На 30.10.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г. Съгласно изискванията на чл.73 в,ал.1,т.2, от Наредба №25, както и тримесечен отчет за ликвидността съгласно изискванията на чл.48, ал.1 от Наредба № 25;

На 03.11.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ месечен баланс към 31.10.2008г. и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

На 03.11.2008 г. дружеството е представило в уведомление за допусната техническа грешка. Незабавно след откриването й грешката е отстранена и инвеститорите са компенсирани в нормативно определения срок.

На 09.12.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ месечен баланс към 30.11.2008г. и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;
Дата: 30.01.2009 г. 1. ………………………Георги Бисерински

Изп.директор на ИД „КД Пеликан”АД
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница