Идеен проект за организация и изпълнение на строителствотоДата28.11.2017
Размер221.32 Kb.
#35563
Идеен проект

за организация и изпълнение на строителството
Обект: п/ст "Карнобат" 220/110/20kV-реконструкция и разширение на ОРУ 110kV, стационарна водна пожарогасителна инсталация за АТ 200


 1. Обяснителна записка.

1. Увод

Част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), фаза идеен проект се изработва поради значителния обем на предвидените строително монтажни работи и доставки, организацията на изключванията и безаварийната експлоатация на присъединенията по време на строително монтажните работи.

В проекта за организация и изпълнение на строителството за всеки от етапите на изпълнение на строително монтажните работи са описани основните видове строителни и монтажни работи, технологичната последователност при изпълнението, организацията и последователноста при извеждане и въвеждане на присъединенията за реконструкция. За всеки от етапите при изпълнението на строителните и монтажни работи са описани ремонтните и временните схеми за захранване на присъединенията.

За всеки от етапите се предвижда запазване на технологичната фунционалност на ОРУ 110kV и безопасност при изпълнение на строително монтажните работи.2. Организация на дейностите по реконструкцията.

Настоящият проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), фаза идеен предвижда комплексно изпълнение на обекта:

- проектиране;

- доставка на оборудване и съоръжения;

- изграждане и въвъждане в експлоатация.

Изпълнението на предвидените дейности ще се осъществи на съществуващата площадка в границите на имота.

Предвиждат се пет етапа (0-IV) за изпълнение на строително монтажните при реконструкцията и разширението на ОРУ 110kV. За всеки от етапите е отразен обема и технологичната последователност на строително монтажните работи и електромонтажните работи. За всеки от етапите са описани временните схеми за работа на присъединенията, както и въвеждането в експлоатация на реконструираните присъединения.

3. Съществуващо положение и схема на ОРУ 110kV.

3.1. Схема.

П/ст”Карнобат”220/110/20 kV е изпълнена с три нива на напрежения.

ОРУ 110kV e изпълнена по схема "двойна шинна система с помощни портали разположени между двете шини и двустранно разположение на присъединенията" (Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV "):

Уредба 110 kV е изградена е в обем 14 полета, както следва:Изток:

 • Извод 110kV “Горово“ /лъчист/ - п/ст ”Сунгурларе“;

 • Извод 110kV “Локомотив“ /лъчист/ - TП ”Карнобат“;

 • Извод 110kV “БДЖ“ /лъчист/ - TП ”Карнобат“;

 • Извод 110kV “Бор“ /работи в пръстен към ТДУ Изток/ - ТП ”Завет“;

 • Поле шиносъединител;

 • Извод 110kV “Пирне“ (Свобода)- п/ст”Айтос“;

 • Поле ВО шина Б;

 • Поле мерене на шина Б

Запад:

 • Поле ВО шина А;

 • Поле автотрансформатор 220/110/10kV-200МVА;

 • Поле мерене на шина А;

 • Извод 110kV “Палаузово“ - п/ст” Стралджа“

 • Поле за силов Трансформатор 2 - 110/20kV-25 МVА;

 • Поле за силов Трансформатор 1 - 110/20kV-25 МVА;


3.2. Съществуващо положение

Порталните конструкции на ОРУ 110 kV на п/ст”Карнобат” са стоманобетонови.

Шинните портали са с височина 7,5 м., а изводните, помощните и трафопорталите са 10 м.

Съществуващите съоръжения в уредба 110 kV са следните:съоръжение

тип

прекъсвачи

ММО-123

разединители

РОНД-110,РОНДз-110 , Рмм-110 и NSA-123

токови трансформатори

ТМО-126 и ТМОА-126;

напреженови трансформатори

НМО-126 и НМОА-126

вентилни отводи

3ЕР2

Ножовите разединители са монтирани на високи стоманобетонни масички с допълнителна стоманена конструкция за монтаж на задвижванията.

Прекъсвачите ММО-123 са монтирани на високи стоманени масички.

Изводните полета на 110kV “Локомотив“ и на извод “БДЖ“ за TП ”Карнобат“ са изпълнени двуфазно.

Ригелите на 3 броя изводните портали са с дължина 9м, а всички останали са с дължина 8 м. Ригелите на шинните портали са с дължина 6м, а тези на трафопорталите 8м. Шинната система е изпълнена с проводник АСО - 500. Изводните полета за БДЖ и „Бор“ са изпълнени с проводник АС-185.

Само за АТ 200, 220/110/10.5 kV има изградена маслоприемна вана, канализация и резервоар за масло. Резервоара за масло е с обем ~ 100м³. За АТ 200 няма изградена автоматична пожарогасителна водна инсталация.

2. Обхват на строително монтажните работи при реконструкция и разширението на ОРУ 110kV. (Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV")

2.1. Схема и компановка

Запазва се схемата на ОРУ 110 kV„двойна шинна система с двустранно разположение на присъединенията”Всички полета на присъединенията се променят от 8 на 9 метра широчина съгласно изискванията на Наредба 3 УЕУЕЛ.

Главните шинни системи се изпълняват с тръби от AlMgSi.

Изгражда се ново изводно поле за ЕП110 kV "Пирне" към п/ст "Айтос".

С оглед спазване на изискванията на Наредба №1з – 1971 за противопожарни правила за осигуряване на необходимите отстояния между трите силови трансформатора и отстоянието на силов трансформатор 1 от командна сграда, осигуряване на възможност за извършване на предвижданите строителни и монтажни работи, както и в максимална степен запазване на функционалността на електропреносната мрежа се придвижда преместване на трансформатори 1 и 2. Между Трансформатор 1 и Трансформатор 2 няма противопожарна стена и разстоянието между тях е под 1м. Трансформатор 2 се премества на ново поле № 2. Трансформатор 1 се премества само в рамките на поле № 12 с широчина 9 метра. По този начин се осигуряват необходимите отстояния между трите трансформатора и между Тр 1 и сградата. Постигат се следните отстояния: Т1 – командна сграда повече от 13 метра; Т1 – АТ 200 – повече от 19 метра; АТ 200 – ново помпено-шибърно помещение – 16 метра ; АТ 200 – Т2 – 39 метра и Т2 – ново помпено-шибърно помещение повече от 16 метра.2.2. Обхват на СМР по реконструкцията на ОРУ 110kV:

- Подмяна на прекъсвачи 110 kV с изолация елегаз (SF-6) и електрическо моторно-пружинно задвижване;

- Подмяна на разединители;

- Подмяна на измервателните трансформатори;

- Подмяна на вентилни отводи;

- Подмяна на опорни конструкции за шинни ситеми и оборудване;

- Подмяна на изводни портални конструкции;

- Подмяна на шинни системи и връзки между съоръжения;

- Изграждане на кабелен канал и тръбни мрежи за присъединенията;

- Изграждане на нова заземителна инсталация;

- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация;

- Изграждане на инсталации за работно и охранно осветление;

- Изграждане на фундаменти и монтаж на трансформатор СН 10.5/250kVA;

- Изграждане и реконструкция на вътрешни пътни подходи и площадки;

- Изграждане на стационарна пожарогасителна инсталация за АТ 200.

- Изграждане на маслосборна отвеждаща канализация и маслоприемни вани за Тр.1 и Тр.2 и рехабилитация на маслоприемна вана за АТ 200.

- Изграждане на вертикална планировка;

- Подмяна на командни шкафове в ОРУ;

- Подмяна на контролни кабели и силови кабели;

- Подмяна на аналогови защити с цифрови в нови релейни шкафове;

- Подмяна на табла СН променливо и постоянно напрежение;

- Подмяна на лицеви панели за командни табла;II.Eтапи при реконструкцията и разширението на ОРУ 110kV.

1. Проектиране

1.1.Предпроектни дейности.

Преди изготвянето на проекта Изпълнителя извършва геодезично заснемане на съществуващия терен, ветрилото на ЕП110 kV, ОРУ 110kV, заснемане и трасиране на съществуващите подземни и надземни съоръжения и техническа инфраструктура.

Преди изготвяне на проекта Изпълнителя извършва геоложко и хидрогеоложко проучване и доклад за площадката на ОРУ 110kV.

1.2. Работен проект - обем и обхват на проектните части.

Изпълнителя изготвя работни проекти, съобразени с актуалната към момента нормативна база за проектиране и измененията, както и БДС EN от 1990 до 1999, „Еврокодове”, приложение № 1, Наредба Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 05.06.2010 г.,изм. бр. 75 от 27.08.2013 г.), изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.

- Инженерно – геоложко и хидрогеоложко проучване;

- Геодезично заснемане на ОРУ 110kV;

- ОРУ 110 kV, първична комутация;

- ОРУ 110 kV, строително конструктивна част-стоманени опорни конструкции за оборудване и съоръжения;

- ОРУ 110 kV, строително конструктивна част-фундаменти;

- ОРУ 110 kV, строително конструктивна част-помпено шибърно помещение, резервоар за вода, маслоприемни вани за АТ 200, Трансформатор 1 и Трансформатор 2;

- ОРУ 110 kV, строително конструктивна част-кабелни канали и тръбни мрежи;

- ОРУ 110 kV, строително конструктивна част-стоманено решетъчни портали;

- ОРУ 110 kV, заземителна и мълниезащитна инсталация;

- ОРУ 110 kV, работно и охранно осветление;

- ОРУ 110 kV, вторична комутация – управление, релейни защити и сигнализация.

- ОРУ 110 kV, вторична комутация, търговско и контролно измерване на ел. енергия;

- ОРУ 110 kV, ВЧ връзки;

- ОРУ 110 kV, архитектурна, помпено-шибърно помещение, огради и реконструкция на комадна и релейна зала;

- ОРУ 110 kV, ОВ и К и електричиски инсталации за помпено шибърно помещение;

- ОРУ 110 kV, Енергийна ефективност, помпено шибърно помещение;

- ОРУ 110 kV, част Пожарна безопасност;

- ОРУ 110 kV, План за управление на строителните отпадъци;

- ОРУ 110 kV, част Реконструкция на пътища и пътни подходи;

- ОРУ 110 kV, част Геодезия – вертикална планировка, генплан, пътища и подходи и отводнителна канализация;2.Доставка на съоръжения, оборудване и материали.

За осигуряване на етапите от изпълнението на СМР по реконструкцията на ОРУ 110kV e необходимо до завършването на предварителният етап "0" да бъдат произведени и доставени от Изпълнителя всички съоръжения, оборудване и материали, съгласно спецификациите от изготвеният от Изпълнителя проект и техническите изисквания. Съоръженията, оборудването и материалите се доставят от Изпълнителя до обособена площадка в п/ст "Карнобат" 220/110/20/10.5 kV или склад на Изпълнителя и се съхраняват от и за сметка на Изпълнителя. 1. Eтапи при изпълнението на строителн и монтажните работи при реконструкцията на ОРУ 110kV.

  1. Особености на електропреносната мрежа в региона.

От ОРУ 110kV(п/ст Карнобат) се захранват лъчисто следните присъединения и обекти:

 • ЕП Горово - п/ст Сунгурларе, товарите (по предварителни разчети от ТДУ-ЮГ) могат да се поемат от присъединени генерации на Ср. Н и мрежа Ср.Н;

 • ЕП Локомотив и ЕП БДЖ – ТП Карнобат, за същата НКЖИ предвиждат реконструкция (2016-2017г.). Захранване от п/ст Карнобат ОРУ110 kV, за етап 1 по ремонтна схема от стара шина А и старо поле на ЕП БДЖ и за етапи 2 и 3 по нормална схема от нови шини А и Б чрез новореконструираните полета на ЕП Локомотив и ЕП БДЖ.

 • Поради невъзможност за захранване на гр. Карнобат чрез разпределителната мрежа Ср.Н е необходимо в п/ст Карнобат за периода на реконструкцията на ОРУ 110kV да има работещ един силов транформатор 110/20kV. Товарите на п/ст Карнобат ще се захранват от Тр.1 (Тр.2 след като е преместен на новото място в поле №2, остава в резерв) до извеждането на съоръженията в полето му реконструкция, след което захранването на товарите ще е от Тр.2.

  1. Организация и работа на релейни защити и управление.Общи положения.

За осигуряване на надеждната и безаварийна работа на новореконструираните и съществуващите присъединения да се спазват следните принципи за работа на релейните защити по време на реконструкцията на ОРУ110 kV.

 • По време на реконструкцията се извършва пренастройка на работата на съществуващи аналогови основни и резервни защити за присъединенията в зависимост от мястото в схемата на присъединенията и етапа на изпълнение;

 • По времето на реконструкцията за Етапи от 1÷3, новореконструираните присъединения се присъединяват към нова шинна система "Б" и се въведежда нова ДЗШ 110kV с цифрови устройства.

 • За новореконструираните присъединения за всеки от етапите се въвеждат основни и резервни защити с цифрови устройства;

 • Съществуващата ДЗШ 110kV защитава стара шинна система "А" и нереконструираните присъединения.

 • За новореконструираните присъединения за всеки от етапите се въвежда управление от шкафовете на съоръженията, от командни шкафове в ОРУ и командни табла;

  1. Организация, технологична последователност и обем на строителните и монтажни работи.Общи положения.

За всеки от етапите по изпълнение на строително монтажните работи са описани дейностите по извеждане на присъединенията от експлоатация, временните схеми на работа, обезопасяване, извършване на демонтажните, строителните и монтажните работи, особеностите по въвеждане в експлоатация и обезопасяване при поетапното въвеждане в екслоатация на новореконструираните присъединения.

3.3.Предварителен етап - "0".

СМР се изпълняват без изключване на напрежението.

(Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV"). • Временна схема за работа на ОРУ 110kV

За този етап не се предвижда изключване и извеждане на присъединения и съоръжения.

3.3.1. Обем на СМР за предварителен етап "0"

 • Изпълняват се строителни и монтажни работи в западната част на площадката по напречни оси 5÷9 и надлъжни оси Н÷Р.

Изграждат се помпено шибърно помещение, резервоар за вода, фундаменти за нов трансформатор СН 10,5/0,4kV и фундаменти на пожарозащитна стена.

Монтират се опорните конструкции за първично оборудване и съоръжения, монтира се оборудването и съоръженията в помпено шибърно помещение, резервоар и трансформатор СН 10,5/0,4kV.

Изгражда се маслосборна канализация за маслосборна вана на АТ 200 и фундаменти за монтаж на тръбния кафез за пожарогасителната инсталация. Не се монтира кафеза. Изгражда се ново отклонение от водомерна шахта до резервоар за вода.


 • Изпълняват се строителни и монтажни работи в северната незаета част на площадката по напречни оси 2÷3 и надлъжни оси А÷Р полета на ЕП Горово и силов Трансформатор 2 , като се изграждат фундаментите и се монтират опорните конструкции за първично оборудване и съоръжения, монтира се оборудването и съоръженията за ново поле на ЕП Горово, ново поле на Трансформатор 2.

Изграждат се фундаменти, маслосборна вана и маслосборна канализация за Трансформатор 2. Изграждат се фундаменти и се монтират опорни конструкции за кабелна сборка Ср.н при Трансформатор 2 и фундаменти на АС (2).

Изграждат се кабелни канали за кабел Ср.н за трафовъвод и кабелни канали и тръбни мрежи за контролни и силови кабели ниско напрежение.

Изграждат се фундаменти и се монтират командни шкафове в ОРУ за двете присъединения присъединения (Горово, Трансформатор 2 и Локомотив).

Изпълняват се фундаментите за опорни конструкции за нови шинни системи А и Б, непопадащи върху съществуващите. Не се монтират опорните конструкции.

Изпълняват се фундаментите за изводни портални конструкции, непопадащи върху съществуващите. Не се монтират порталните конструкции. Монтират се само изводните портални конструкции в ново поле Горово.

Изпълняват се всички фундаменти за опорни конструкции за измервателни трансформатори, непопадащи върху съществуващите. Не се монтират опорните конструкции.

Изпълняват се фундаментите за опорни конструкции за шиннни разединители и прекъсвачи, непопадащи върху съществуващите. Не се монтират опорните конструкции.

Изгражда се заземителна инсталация в новите полета и се присъединява към съществуващата заземителна инсталация.

Изгражда се осветителна инсталация в новите полета.

Монтират се нови окомплектовани релейни шкафове и нови окоплектовани лицеви панели за командни табла за двете присъединения (Горово и Трансформатор 2), монтират се нови табла СН постоянно и променливо напрежение.

Извършват се пусково наладъчни работи и фунционални проби на нови полета (Горово, Трансформатор 2).
3.4. ЕТАП - "1".

СМР се изпълняват с частично изключване на напрежението.

(Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV").

Поради наличието на лъчисто захранени обекти (п/ст Сунгурларе и ТП Карнобат) за осигуряване на захранване за времето на реконструкцията на тези присъединения и минимална продължителност на изключване на тези присъединения се налага въвеждане на два междинни етапа към Етап 1.   1. Временна схема за работа на ОРУ 110kV и последователност на изключване и включване на присъединеннията за етапа.

Всички присъединения се прехвърлят към шинна система А.

Изключва се и се обезопасява стара шинна система Б, последователно по напречни оси 4÷14 и надлъжни Г-Ж, се изключват присъединенията за демонтаж на шинните връзки към шинна система Б, демонтаж на шинна система Б и демонтаж на шинни портали на шина Б,

А. При съвпадане на реконструкцията на ОРУ 110kV, п/ст Карнобат с реконструкцията на ТП Карнобат, ЕП Локомотив и ЕП БДЖ са изключени за продължителността на реконструкцията на полетата!!!!

Б. При разминаване на реконструкцията на ОРУ 110kV, п/ст Карнобат с реконструкцията на ТП Карнобат, същата се захранва от п/ст Карнобат (ОРУ 110kV, стара шина А), чрез ЕП БДЖ и собственото му поле. ЕП Локомотив е изключен и се демонтират проводниците от първия стълб до съществуващия портал. При необходимост се замостват ЕП Локомотив и ЕП БДЖ на първия стълб.

За демонтажа на шинните портали на шина Б по напречни оси 4÷14 и надлъжни оси Г÷Ж, се изключват от шина А и обезопасяват при следната последователност. и с продължителност:

- ЕП Горово, ЕП Локомотив- (не повече от 4 часа), след демонтажа на шинните портали се въстановява схемата и присъединенията се захранват чрез шина А;

- ЕП БДЖ, ЕП Бор и поле ШСП- (не повече от 4 часа), след демонтажа на шинните портали се въстановява схемата и присъединенията се захранват чрез шина А, поле ШСП се извежда от експлоатация;

Демонтират се шинните връзки съм шина А на ЕП Бор и същия остава изключен и обезопасен.

- ЕП Свобода, ВО шина Б, Мерене шина Б - (не повече от 4 часа), след демонтажа на шинните портали се въстановява схемата и присъединенията се захранват чрез шина А, полета ВО шина Б, Мерене шина Б се извеждат от експлоатация;


3.4.2. Обем на СМР за междинен етап "1-1".

Монтират се опорните конструкции за шинна система Б по напречни оси 4÷14 и надлъжни оси Д÷Ж. С оглед осигуряване на достъп на механизация и безопасност шинната система да се монтира само в участъка по напречни оси 4÷9 и надлъжни оси Д÷Ж.

Присъединява се ЕП Бор, чрез собствените (стари) съоръжения (монтира се нов шинен разединител към шинна система Б - по напречни оси 8÷9 и надлъжни оси Д÷Е.) и старата ошиновка- изводен портал- помощен портал и напречна временна връзка към нова шина Б и ШНР Б.

Изключва се и се обезопасява ЕП Горово за преместване и присъединяване към ОРУ 110kV. Изтеглят се нови проводници от първи стълб на ЕП Горово до нов изводен портал на поле № 1 Горово и се присъединяват към ново поле на ЕП Горово.

Изключва се и се обезопасява ЕП БДЖ за демонтаж на шинни връзки към шина А и се присъединява по временна схема чрез собствените (стари) съоръжения и старата ошиновка- изводен портал- помощен портал и се монтира напречна временна връзка към нова шина Б.
3.4.3. Включване на присъединенията в експлоатация за междинен етап "1-1" по временна схема.

Включва се ЕП Бор, чрез собствените (стари) съоръжения (само нов ШНР Б с ръчно управление от собствен шкаф) и старата ошиновка- изводен портал- помощен портал и нова напречна временна връзка към нова шина Б и се захранва участъка на нова шинна система Б по напречни оси 4÷9.

Включва се ЕП Горово в новото поле №1.

ЕП Бор захранва по временна схема чрез нова шинна система Б ЕП Горово.

ЕП Бор захранва по временна схема стари съоръжения (и нов ШНР Б с ръчно управление от собствен шкаф) чрез нова шинна система Б - ЕП БДЖ(без ШНР шина Б !!!!).

3.4.4. Обем на СМР за междинен етап "1- 2".

Временна схема:

Изклюючва се и се обезопасява стара шинна система А.

Изключва се и се обезопасява полето на ЕП Локомотив за реконструкция.

Демонтира се шиннна система А по напречни оси 4÷ 8 и надлъжни оси З÷Й.Обем СМР за междинен етап "1- 2".

Изключва се Трансформатор 2, демонтира се, премества се и се монтира върху новите фундаменти в поле № 2. Извършва се монтажа на окоплектовката на Трансформатор 2 и електромонтажните работи по Трансформатор 2.

Монтират се и се присъединяват АС, кабели Ср.Н трафовъвод Тр.2, неутрала на стр. 110kV.

Извършват се всички измервания и изпитвания на Тр.2 и прилежащите съоръжения и оборудване в това число физико-химичен анализ и диелектрична якост на маслото.

Демонтира се съществуващият изводен портал на ЕП Горово.

Демонтира се съществуващият изводен портал на ЕП Локомотив.

Демонтират се шинните портали на шинна система А по напречни оси 4÷5 и помощните портали по напречни оси 4÷7.

Върху новоизградените фундаменти от (предварителен Етап 0) се монтират се новите изводни портални конструкции за ЕП Локомотив, ЕП БДЖ, ЕП Бор, и (ШСП само по напречна ос 7÷8 и надлъжна ос Н.

Изграждат се неизградените фундаменти и се монтират опорните конструкции за първичните съоръжения за нови полета на ЕП Локомотив, ЕП БДЖ, ЕП Бор, Мерене шина А и командните шкафове.

Монтират се първичните съоръжения (измервателни трансформатори, прекъсвачи и разединители за нови полета на ЕП Локомотив, ЕП БДЖ, ЕП Бор и Мерене шинна система А се ошиноват.

Изгражда(присъединява) се нова заземителна инсталация в новото полета и се присъединява към съществуващата заземителна инсталация.

Полагане и присъединяване на контролни и силови кабели за присъединенията.

Извършват се пусково наладъчни работи и функционални проби.
3.4.5. Включване на присъединенията в експлоатация за междинен етап "1-2" по временна схема.

Изключват се ЕП БДЖ и ЕП Бор и се обезопасяват за преместване и присъединяване към ново поле № 4 за ЕП БДЖ и ново поле № 6 за ЕП Бор. Изтеглят се нови проводници от първите стълбове до новите изводни портали и се присъединяват към линейните разединители за всяко присъединение.

Изпълняват се шинните връзки на присъединенията към шинна система А(вилки на шинни разеденители А и Б).

Временна схема:

ЕП Бор се включва чрез собственото поле към нова шина Б и ще захранва лъчисто ТП Карнобат и п/ст Сунгурларе (ЕП Горово 110 kV) от п/ст Девня 1.Забележка: За гарантиране на сигурност и надежност на тази схема, трябва да се извършат планувани профилактики в ТП Завет, ТП Величково, полета на присъединения 110 kV в п/ст Девня 1, п/ст Тръстиково и профилактика на електропроводите 110 kV (Житница, Сигнал, Комунари, и Бор). Профилактиката на съоръженията и ЕП 110 kV са задължение на Възложителя.

ЕП Локомотив се включва чрез собственото поле към нова шина Б.

ЕП БДЖ се включва чрез собственото поле към нова шина Б.

Трансформатор 2 се включва чрез собственото поле към нова шина Б за 72-часови проби, след което остава в резерв.

Не се включват полета мерене на шина А и ШСП.

3.5. ЕТАП - "2"

СМР се изпълняват с частично изключване на напрежението.

(Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV").

Временна схема за работа на ОРУ 110kV за Етап 2.

Реконструираните присъединения от предварителен "О" и Етап "1", ЕП Горово, Трансформатор 2, ЕП Локомотив, ЕП БДЖ и ЕП Бор, ЕП Пирне(Свобода) се захранват чрез собствените им полета чрез новите шина Б и шина А (ново поле ШСП е в експлоатация).

Трансформатор 2 е изключен след завършване на 72-часовите проби и e в резерв.

Изключва се и се обезопасява шина А и присъединенията към нея за демонтаж на шинни мостове по напречни оси 10÷11 и надлъжни З÷Й.

Изключват се и се обезопасяват за реконструкция полетата на следните присъединения: ВО шина А, (ЕП Бор е в ново поле № 6), поле АТ 200, стр.110kV, Мерене шина А, (сторо поле ШСП е изключен и изведен) и ЕП Свобода.

Обем на СМР за Етап 2

Демонтират се старите съоръжения в изключените присъединения.

Демонтират се помощните портали, изводни портални конструкции разположени по напречни оси 8-11(не се демонтира колоната на помощните портали и шинен портал по напречна ос 11).

Обем на СМР за междинен Етап 2-1

Изграждат се фундаменти за опорните конструкции за шина А, фундаментите за изводните портали.

Монтират се опорните конструкции за шина А и шинна система А по напречни оси 7-10 и надлъжна ос З.

Изграждат се фундаментите за опорни конструкции за съоръжения, монтират се съоръжения приоритетено в ново ЕП Пирне и поле ЕП Свобода(за поле Свобода не се монтира ШНР А).

Изгражда се заземителна инсталация в новите полета и се присъединява към съществуващата заземителна инсталация.

Изгражда се осветителна инсталация в новото поле.

Монтират се нов окомплектован релеен шкаф и нов окоплектован лицев панел на командно табло.

Полагане и присъединяване на контролни и силови кабели за присъединението.

Извършват се електромонтажни и пусково наладъчни работи за съществуващо поле на ЕП Пирне.

Демонтират се съществуващите фазови проводници от първия стълб на Свобода към съществуващия(стар) изводен портал на Свобода. Монтират се нови фазови проводници от първия стълб на Свобода(Пирне) до нов изводен портал на ЕП Пирне и се захранват от ново поле Пирне и шина Б.3.5.1. Включване на присъединението в експлоатация за междинен етап "2-1".

След завършване на фунционални проби за ново поле на ЕП Пирне се изключва шина Б за монтаж на шинни връзки. След извършване на проби за управление, сигнализация и блокировки ново поле на ЕП Пирне се поставя под напрежение чрез шина Б.

Реконструираните присъединения от предварителен "О" и Етап "1", ЕП Горово, Трансформатор 2, ЕП Локомотив, ЕП БДЖ и ЕП Бор, ЕП Пирне се захранват чрез собствените им полета чрез новите шина Б и шина А (ШСП е в експлоатация).

3.5.2. Обем на СМР за междинен етап "2-2".

Изпълняват се демонтажни и СМР по изграждане на поле на АТ 200 и поле на ЕП Свобода.

Изпълняват се СМР по изграждане на пожарогасителна инсталация за АТ 200, рехабилитация на маслоприемна вана и маслоотвеждаща канализация.

Изграждат се фундаментите за опорни конструкции за съоръжения, монтират се съоръжения в ново ЕП Свобода(не се монтира ШНР А) и поле АТ 200, стр.110kV.

Изгражда се заземителна инсталация в новите полета и се присъединява към съществуващата заземителна инсталация.

Изгражда се осветителна инсталация.

Монтират се нов окомплектован релеен шкаф и лицев панел за командно табло.

Полагане и присъединяване на контролни и силови кабели за присъединението.

Извършват се всички пусковоналадъчни работи и изпитания.

Извършване се проби за управление, сигнализация и блокировки за поле АТ 200, стр.110kV и захранват шина Б.

Извършват се фунционални проби на пожарогасителна инсталация.

3.5.3. Включване на присъединенията в експлоатация за междинен етап "2-2".

След извършване на проби за управление, сигнализация и блокировки новите полета на АТ 200, стр.110kV се поставя под напрежение и захранва шина Б.3.6. ЕТАП - "3".

СМР се изпълняват с частично изключване на напрежението.

(Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV").

Временна схема за работа на ОРУ 110kV и последователност на изключване и включване на присъединеннията за етап 3.

Реконструираните присъединения от предварителен "О", Етап "1", Етап "2": ЕП Горово, Трансформатор 2, ЕП Локомотив, ЕП БДЖ и ЕП Бор, ЕП Пирне и АТ 200, стр.110kV са присъединени чрез собствените им полета към шина Б. Поле на ЕП Свобода е изпълнено(без монтиран ШНР А), но не е въведено в експлоатация изпълнено.

Поле ШСП е в готовност.

Изключват се и се извеждат от експлоатация за реконструкция следните присъединения: поле ВО шина Б, Мерене шина Б, поле ЕП Палаузово и поле Трансформатор 1.

Извежда се стара ДЗШ.

Изключва се и се обезопасява стара шинна система А за демонтаж на шинните връзки, проводници и шинна система А, шинни портали, трансформаторни портали, помощни и изводни портали.3.6.1.Обем на СМР за етап "3".

Демонтира се и се премества върху скара от траверси Трансформатор 1.

Демонтират се помощните портали, изводни портални и конструкции и съоръженията разположени по напречни оси 11-14.

Монтират се опорните конструкции за шина А и шинна система А по напречни оси 11-14 и надлъжна ос З.

Изграждат се фундаменти за опорни конструкции за съоръжения, монтират се конструкции и съоръжения.

Изграждат се:ивични фундаменти за Трансформатор 1, маслосприемна вана и маслоотвеждаща канализация.

Изграждат се фундаменти за опорни конструкции на кабелна сборка Ср.н., активно съпротивление (АС).

Монтират се съоръжения и оборудване в нови полета на Мерене на шина Б, ЕП Палаузово и Трансформатор 1. Монтира се ШНР А за поле на ЕП Свобода.

Премества се, монтира се и се окомплектова Трансформатор 1.

Изгражда се заземителна инсталация в новите полета и се присъединява към съществуващата заземителна инсталация.

Изгражда се осветителна инсталация в новите полета.

Монтират се нови окомплектовани релейни шкафове и лицеви панели за командни табла.

Полагане и присъединяване на контролни и силови кабели за присъединението.

Изпълняват се всички монтажни, електромонтажни и пусковоналадъчни работи за изключените присъединения.3.6.2. Включване на присъединенията в експлоатация за етап "3".

Извършват се фунционални проби за присъединенията.

Присъединенията ЕП Палаузово, Трансформатор 1, ЕП Свобода и Мерене шина Б се поставят под напрежение и се провеждат 72- часови проби под товар.

3.7. ЕТАП - "4".

СМР се изпълняват без изключване на напрежението. Реконструираните присъединения работят по нормална схема и запазена фунционалност на ОРУ 110kV.

(Приложение 1.1 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV ", (Приложение 1.2 "Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- след реконструкцията", Приложение 1.8 "Ситуация стара/нова ОРУ 110kV").

За етапа се предвиждат довършителни строително монтажни работи в ОРУ 110kV и прилежащите терени. Изпълняват се довършителни работи по пътища и пътни подходи, вертикална планировка, включително и в полетата на присъединенията и огради. За този етап се предвиждат и

довършителни работи в командна и релейна зала, кабелни подходи към сградата и фасади на

сградата. Довършителните дейности за сградата включват възстановяване на подови покрития и фасади, бояджийски и други дейности.


4. Максимален срок за изпълнение

4.1. Предпроектни дейности и проектиране – 100 календарни дни.

4.2. Времетраене на СМР – 415 календарни дни.

Забележка: Доставката на оборудване и съоръжения да се отчита към времетраенето на предварителен Етап "0" ( не повече от 200 календарни дни).

4.3. Обща продължителност - 515 календарни дни.
Приложения:

1.1. Еднолинейна схема - ОРУ 110kV- съществуваща;

1.2. Еднолинейна схема - ОРУ 110kV след реконструкцията;

1.8. Ситуация - стара/нова ОРУ 110kV.


2016г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница