Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и дрДата23.07.2016
Размер65.89 Kb.
#1913
ИФОРМАЦИЯ

ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ (2000–2010 г.)

НА ДОЦ. Д-Р АЛБЕРТ БЕНБАСАТ
Монографии, учебници, студии и др.:
1. Литературни приключения. – Велико Търново: Слово, 2000. – 164 с.
2. Книгата като тяло и като дух. – Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004. – 168 с. с ил.
3. Българска книга: Енциклопедия. Състав. А. Гергова. – София: Пенсофт, 2004. – 508 с. (в съавт. – автор на 4 статии)
4. “Европеецът” Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца. – София: ЛИК, 2005. – 120 с.
5. По въпроса за книгата. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – 356 с.
6. Печатни пространства и бели полета. – В. Търново: Слово, 2010. – 352 с.
Публикации в научни сборници и научна периодика:
1. Музеите // Алманах България ХХ век. С., 2000.
2. Еротика и порнография // Страница (Пловдив), № 3, 2001.
3. За ползата и вредата от издаването на нацистка литература // Литературен вестник, №14, 10–16 апр. 2002.
4. Антисемитизмът не е тоталитарна измислица // Критика, 2002, № 4.
5. Културна мисия и рекламна стратегия. За един каталог на Издателство “Хемус” // Годишник на софийския университет, Факултет по журналистика и масови комуникации. Т. 9, 2002. С., 2003.
6. Културологични аспекти на музейната институция и музейната професия // История на музеите и музейното дело в България, Плевен, 2003.
7. Още за книгоиздателя Гео Милев // Издател, № 3, 2003.
8. Личната библиотека – начин на живеене или доизживяване // Критика, № 3–4, 2003.
9. Книгата като събитие. Първата антология на българската поезия // Издател, № 4, 2003.
10. Изход за университетската книга. // Култура, № 9, 11 март 2005, с. 11.
11. Праворазбраната комерсиализация. Или за началото на българското масово книгоиздаване. // Библиотеки, четене комуникации: Сборник. В. Търново, 2005.
12. Литературата като вещ. // Известия на Националния литературен музей. Т. 3. С., 2005.
13. Анализ на анкетата за състоянието на българската културна периодика. // Критика и хуманизъм, № 19, извънреден брой, 2005, с. 15–29.
14. Управляващите ни не обичат книгите // Култура, № 28, 21 юли 2006, с. 3.
15. (Лъже)Жълтата преса в България // Print-Pack Magazine, № 5, 2006, с. 22–24.
16. Евроинтеграция и книгоиздаване. Или за правилата на играта // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сборник. София, 2006, с. 505–513.
17. Посттоталитарни трансформации в българското книгоиздаване до средата на 90-те години // България в Европа. Международна научно-практическа конференция, 2–4 юни 2006 г. София: ГорексПрес, 2006, с. 448–457.
18. Университетската книга на българския пазар // Бизнес среда на книгата. Сб. с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 31–39.

19. Панаирът не е книжарница. Втора серия // Print-Pack Magazine, № 1, 2007.


20. Книги за книгоиздателския бизнес // Print-Pack Magazine, № 3, 2007.
21. Най сетне книга за българския преводачески елит // Print-Pack Magazine, № 4, 2007.
22. Гугълите // Култура, № 23, 13 юни 2007.
23. Опитомяването на думите в образи // Print-Pack Magazine, № 5, 2007.
24. Ще се окаже ли прав Бредбъри? Комиксът – мост между цивилизацията на словото и образа. // Print-Pack Magazine, № 6, 2007.
25. Паралелното книгоиздаване. Книгата и вестникът // Сб. с доклади на Научната конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2006 г. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007.
26. За Валери Петров: по конспект // Print-Pack Magazine, № 1, 2008.
27. Еротика по пощата. // Print-Pack Magazine, № 2, 2008.
28. За и против “гугълите” // Сб. с доклади Национална кръгла маса “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24-25 април 2007 г. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008.
29. Мафия – книга – медия – бум! // Култура, № 19, 23 май 2008.
30. На книжен панаир в Солун // Print-Pack Magazine, № 3, 2008.
31. Българската книга – конвертируема валута // Сб. с доклади на Научната конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2007. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008.
32. Поредицата “Университетска библиотека” – институционализация на академичната книга // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ФЖМК. Т. 15, 2009, 51–60.
33. С отговорност пред “лицето” на книгата. (Рец. за Тотоманова, А. Книгата и нейното “лице”. – София: Нар. Библ. “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008.) // Библиотека, ХVІ, 2009, № 1, с. 56–58.
34. Книжният “Славейков” – помръкнала слава и неясно бъдеще. // Култура, № 1, 9 ян. 2009, с. 5.
35. Универсален издател и меценат. 130 години от рождението на Александър Паскалев // Библиотека, ХVІ, 2009, № 4,
36. Универсалният издател и меценат Александър Паскалев // 130 г. от рождението на книгоиздателя Александър Паскалев. Хасково: Община Хасково, Регионален исторически музей – Хасково, 2009, с. 1–8.
37. Редакторът – тази изчезваща порода // Библиотеки, четене, комуникации. Сб. с доклади на Седмата научна конференция – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 21-22 ноември 2008. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 130–138.
38. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в национална. // Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии “Между традицията и модерността”, 11 юни 2009 г. В. Търново (под печат).
39. Щрихи към медийния образ на българската книга. // Книгоиздаване и медии. Сб. с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, с. 20–27.
40. Българското книгоиздаване през последните двайсет години. // 4Publishing, № 1, 2009, с. 34–38.
41. Повече от колега, повече от приятел. // В: Лабиринтите на Психея. Сб. по случай 65 години от рождението на проф. дфн Любен Бумбалов (под печат).
42. Софийският панаир на книгата в балкански контекст. // В: Панаирът на книгата – български и балкански измерения. Сборник. София: Унив. издат. “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 11–18 (под печат).


Участие в национални конференции, семинари и др.
1. Кръгла маса “Книга и общество” – Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, април 2005 г.
2. Трета национална научна конференция с международно участие “Книгата и “безкнижната” цивилизация”, София, 1 ноември 2005 г.
3. Кръгла маса “Евроинтеграцията и пространството на книгата”, София, 26 май 2006 г.
4. Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “СВ. Св. Кирил и Методий”, 22 – 23 ноември 2006 г. Доклад на тема “Паралелното книгоиздаване. Книгата и вестникът”.
5. За и против гугълите. Доклад на Национална кръгла маса “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24-25 април 2007 г.
6. Българската книга – конвертируема валута. Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2007.

7. Щрихи към медийния образ на българската книга. Доклад на Научния семинар “Книгоиздаване и медии”, пров. 23 ноември 2007, ФЖМК.


8. Редакторът – тази изчезваща порода. Доклад на Седмата научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 21-22 ноември 2008.
9. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в национална. Доклад на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии “Между традицията и модерността”, 11 юни 2009 г. В. Търново.
10. Балканският Франкфурт? Софийският панаир на книгата в балкански контекст. Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, пров. на 16-17 ноември 2009 г.
11. Пиянството на един четящ народ. Преходът в системата на книгата. Доклад на Четвъртата международна научна конференция “Журналисти по теория, журналисти на практика”: “Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива”, пров. на 3 декември 2009 г. във ФЖМК.
12. Културна и бизнес ефективност на Софийския международен панаир на книгата в контекста на балканските панаири на книгата. Доклад на Кръгла маса в рамките на Панаира на книгата – София, 4 декември 2009 г.

Съставителство, предговори, рецензии:
1. Бизнес среда на книгата. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, пров. на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК. Съставители: Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка Филева. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.
2. Атанас Далчев. Писма. София: 2007. Рецензент: Алберт Бенбасат.
3. За Арманд Барух – пристрастно. // Арманд Барух. Януарска пролет. Съставители: Виктор Барух, Алберт Бенбасат. Предговор: Алберт Бенбасат. – София: Български писател, 2008.
4. Книгоиздаване и медии. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, пров. На 23 ноем. 2007 г. във ФЖМК. Съставител: Алберт Бенбасат. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009.
5. Лабиринтите на Психея. Сб. по случай 65 години от рождението на проф. дфн Любен Бумбалов. Съставители: Надежда Драгова, Алберт Бенбасат (под печат).
6. Панаирът на книгата – български и балкански измерения. Съставител А. Бенбасат // София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2010 (под печат).
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница