Ii отделни административни производства раздел ІІ.ІІ. административно обслужване фиш ІІ.ІДата23.07.2016
Размер46.05 Kb.
#2332
ТипГлаваГЛАВА II отделни административни производства

раздел ІІ.ІІ. административно обслужване

фиш ІІ.ІІ.1.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 88 от ДОПК
І. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. ПРИНЦИПИ
Административното обслужване на юридическите и физическите лица се извършва от Националната агенция за приходите въз основа на принципите на законност, бързина, достъпност и качество. Административната услуга, като резултат от взаимоотношения между администрацията и заинтересовани лица по повод направени искания от страна на лицата за удовлетворяване на законни интереси, които включват предоставяне на информация, документи и извършване на определени действия фактически представлява предмета на административното обслужване. Самото административно обслужване от своя страна е процесът на предоставяне на услуги чрез адекватна организация на обслужващата функция на приходната администрация. Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране спрямо клиентите на Националната агенция за приходите на:

  • равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

  • различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

  • любезно и отзивчиво отношение;

  • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

  • надеждна обратна връзка;

  • изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

  • качество на предоставяните услуги.


ІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Правилата относно административното обслужване, осъществявано от органите на Националната агенция за приходите (НАП), са създадени с разпоредбите на глава XII от ДОПК. Производството по административно обслужване обезпечава процеса по издаване на документи, които са от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на данъчните субекти.

Предмет на производството са документите, издавани от органите на НАП по реда на глава XII от ДОПК, които са обособени в следните две групи:1. Удостоверения, документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, а именно:

а) Удостоверения за регистрация по ЗДДС;

б) Удостоверения за наличие или липса на задължения за данъци и ЗОВ, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК;

в) Удостоверения за дължими данъци, здравни и осигурителни вноски, в това число и лихви от наследодателя, в случаите когато последния е бил в производство по принудително изпълнение;

г) Удостоверения за декларирани данни, съгласно чл.17, ал.1, т. 5 от ДОПК;

д) Удостоверения за декларирани финансови резултати, платени данъци и осигурителни вноски от чуждестранни лица, на основание чл.15, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в България;

е) Удостоверения, на основание чл.76, т. 7 от Закона за българските документи за самоличност - отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.

ж) Удостоверения за платен данък по писмено искане, на основание чл. 6 от Наредба № 26/2006 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута;

з) Удостоверения, на основание чл. 6 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции за липса на данъчни и осигурителни задължения
;

и) Документ за платените от тях данъци през последните три години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на застрахователното акционерно дружество на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Кодекса за застраховането, във връзка с издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност, както и на основание чл. 30, ал. 4 т. 3 от КЗ за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на презастрахователното акционерно дружество ;

к) Удостоверения за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител ЧЛ, на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България;

л) Удостоверение до съдия-изпълнителя на основание чл. 191, ал. 3 /във връзка с ал. 2/ от ДОПК;

м) Предоставяне на данъчно-осигурителна информация, съгласно чл.74, ал.1, т. 4 от ДОПК на съдия-изпълнител по повод на образувано изпълнително дело;

н) Удостоверения за платени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, на основание чл.17, ал.1, т. 7 от ДОПК;

о) Удостоверения за статут на задълженото лице по образец приложение № 2 от Наредба № Н-11/2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на общността и Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността;

п) Удостоверения за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство в Агенция по вписванията.


ВНИМАНИЕ! Невъзможно е изчерпателно изброяване на всички случаи, в които е необходимо издаването на удостоверение или друг документ, нито вида на издаваните документи. В случая водещ е правния интерес на лицето да получи услугата.
2. Удостоверения, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Това са документи, които се издават по отделен ред съгласно правилата, въведени с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, образец А1.

В тази връзка сравнение може да бъде направено в Наръчника по определяне на приложимото законодателство според дял ІІ от Регламент № 883/2004 г.
НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2011


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2016
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-dopk-2016 -> І. общи правила раздел І.Ііі. Правила относно сроковете фиш І.ІІ
naruchnik-dopk-2016 -> Іv. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ РАЗДЕЛ ІV.ІІ. Основни положения фиш ІV


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница